Hotărârea nr. 308/2020

Dezmembrarea in doua loturi a unui teren, in suprafata de 465 mp, situat in Galati, str. Banatului, nr. 22, proprietate privata a municipiului Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 308 din 30.07.2020

privind dezmembrarea în două loturi a unui teren, în suprafață de 465 mp, situat în Galați, str. Banatului, nr. 22, proprietate privată a municipiului Galați,

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 352/14.07.2020

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 30.07.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 124638/14.07.2020, al inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 124664/14.07.2020, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Văzând referatul de admitere nr. 43890/02.07.2020, al Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), coroborate cu cele ale art. 354 și art. 355 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. „g” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - (1) Se aprobă dezmembrarea în două loturi a terenului proprietatea municipiului Galați, în suprafață de 465 mp, situat în Galați, str. Banatului, nr. 22, conform extrasului de plan cadastral, după cum urmează:

  • - Lot 1 - cu suprafața măsurată de 365 mp, având numărul cadastral 130364;

  • - Lot 2 - cu suprafața măsurată de 100 mp, având numărul cadastral 130365;

(2) Terenurile sunt individualizate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretar general,

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară GALAȚI Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Galați

Adresa: LOC: GALAȚI, STR DOMNEASCA NR. 244

Nr.

43890

Ziua

24

Luna

06

Anul

2020


REFERAT DE ADMITERE

(Dezmembrare imobil)

Domnului/Doamnei MUNICIPIUL GALAȚI

Domiciliul Loc. Galați, Str Domneasca , Nr. 54, Jud. Galați

Referitor la cererea înregistrată sub numărul 43890 din data 24-06-2020, vă informăm:

Imobilul situat in Loc. Galați, Str BANATULUI, Nr. 22, Jud. Galați, UAT Galați avand numărul cadastral 126131 a fost dezmembrat in imobilele:

1) 130364 situat in Loc. Galați, Str BANATULUI, Nr. 22, Jud. Galați, lot 1, UAT Galați avand suprafața măsurată 365 mp;

2) 130365 situat in Loc. Galați, Str BANATULUI, Nr. 22, Jud. Galați, lot 2, UAT Galați avand suprafața măsurată 100 mp;

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI GALAȚI la data: 02-07-2020.

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, in condițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Inspector IU LIANA GAVRILIU

It 111 •"*                       11 iSemnat digital de lulianaGavritiu

lUlldl l<3 VjdVl H IU Data: 2020.07.0209:07:18 +03W


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară GALAȚI Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Galați

LOC: GALAȚI, STR DOMNEASCA NR. 244

Nr.cerere

43890

Ziua

24

Luna

06

Anul

2020


Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară pentru

Imobil număr cadastral 126131 / UAT Galați

TEREN intravilan

Adresa: Loc. Galați, Str Banatului, Nr. 22,Jud. Galați__________________________Comuna/Oraș/Municipiu: Galați

Nr. cadastral

Suprafața

Observații / Referințe

126131

465

Terenul este împrejmuit intre pct. 2-4 prin gard beton, intre pct. 7-1 prin gard lemn, iar pct. 5-7 teren este neimprejmuit.


Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară, imobil nr. cadastral 126131 / UAT Galațj încadrare in zonă

scara 1:500    _______________________________Date referitoare la teren

Crt

Categoria de folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

465

TOTAL:

465

Date referitoare la construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Imobilul nu are in componență construcții

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment r (m)

1

2

1.051

2

3

11.9

3

4

23.552

4

5

14.542

5

6

3.166

6

7

5.076

7

8

23.424

8

9

0.505

9

1

28.04

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru. Pentru acest imobil există înregistrate următoarele documentații cadastrale neînscrise in cartea funciară:

NrCrt

Număr cerere

Data cerere

Termen eliberare

Obiect cerere

1

43890

24.06.2020

01.07.2020

Dezmembrare/Comasare

Ca urmare a soluționării cererii nr. 43890 înregistrată la data de 24.06.2020, s-a propus dezmembrarea imobilul ui rezultând următoarele imobile:_____________________________

Nr Crt

Identificator electronic

Suprafața (mp)

Adresa

1

130364

365

Loc. Galați, Str Banatului, Nr. 22, Jud. Galați, lot 1

2

130365

100

Loc. Galați, Str Banatului, Nr. 22, Jud. Galați, lot 2

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI GALAȚI la data: 02-07-2020

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, in condițiile Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată.

Consilier/lnspector de specialitate,

IULIANA GAVRILIU

f'owrilii • Aninat digital de lulianaGavriliu

IU11 d I I d \Jd VI 111U Data: 2020.07.02 09:07:48 +03’00'

Plan de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire

Anexa la-HCL-nc. 308/30.07

ANEXA NR. 1.36 la regulament


.2020scara l;200

Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului(mp)

Adresa imobilului

126131

465

strada Banatului nr. 22, municipiul Galați

Nr. Carte Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

126131

Galați

Situația actuală (înainte de dezlipire)

Situația viitoare (după dezlipire)

Nr. cad.

Suprafața (mp)

Categoria de folosință

Descrierea imobilului

Nr. cad.

Suprafața (mp)

Categoria de folosință

Descrierea imobilului

126131

465

Cc

365

Cc

Lot 1

100

Cc

Lot 2

Total

465

465

Executant: Serviciul Public GeQîosejrati-^sxpert

Confirm .executarea masuratoțH^-Sa t^H^RTIFICAT corectifudineaintocmini docyfepnta^gi^gdgstrgl^^ < corespondența aceste.a cu ^ta^a.dig^ep^ w3 ■ 4s s clasa s

 e '      / țs - SERVICIUL PUBLIC

Semnătură și ^^W^GEOTOPOCAD-EXPERr iPiW (GTCE)

Data       i 1 ț '"-J5 N C P

Inspector 43890/2.07.2020

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

cp\

>!

m /

•?/

/                             Data:

Ștampila BCPI

- V

Nr.cadastral

Suprafața măsurată a imobilului(mp)

Adresa imobilului

130364

365

strada Banatului nr. 22 - Lot 1, municipiul Galați

Nr. Carte Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

Galați
Nr. parcela

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

365

Limită materializată prin gard zidărie 2-4, gard lemn 7-1 și neîmprejmuit (6-10)

Total

365

Nr.cadastral

Suprafața măsurată a imobilului(mp)

Adresa imobilului

130365

100

strada Banatului nr. 22, lot 2, municipiul Galați

Nr. Carte Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

Galați

443270

443270

A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

100

Limită materializată prin gared lemn (8-10) și nematerializat în rest

Total

100

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol

Mențiuni

Total

ZcV 'nr

CERTIFICAT         Suprafața totală măsurată a imobilului =100 mp

nmoiTABr "^-X Suprafața din act = mp_

,'''jxecutant: /^ejgg^^'^'moc^VxPert

■5     Jpi-ASAS      >j

’ SERMGIUl PUBLIC £?/

- ’         f■ 1'A :GEO.T®>OCAO-EXPERT

,L      ^GTCE) .cV

jM         c Semnatdw^f ștampila

o.J \

Inspector 43890/2.07.2020      ~      .. .   .

Președinte de ședința,

Ștampila BCPI                                         Data:

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol

Mențiuni

Total

Construcțiile nu fac obiectul documentației' CERTIFICAT X^Mprafața totală măsurată a imobilului =365mp

Z<y rDEÂUT0RIZAR&-Wf4a^n °---S*

.Executant: TSerfgiul ^Șs^c^x^rt C CLASA S

5    1     /AS' ^SERVICIUL PUBLIC C7

-     / '    ■GeWPOCAD-EXPEPT' <37

XH' xV7/' cgtce)

(. - l X n^Semnatura și șwnpila

\l' '‘XzwcK/

Data               '

Inspector

43890/2.07.2020

Ștampila BCPI                                         Data:

-2 -