Hotărârea nr. 306/2020

Modificarea H.C.L. nr. 553/12.12.2019 privind aprobarea programului minimal care va fi organizat si sustinut de Teatrul Dramatic "Fani Tardini" Galati, in anul 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 306 din 30.07.2020

pentru modificarea H.C.L. nr. 553/12.12.2019 privind aprobarea programului minimal care va fi organizat și susținut de Teatrul Dramatic ”Fani Tardini” Galați, în anul 2020

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 350/13.07.2020

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 30.07.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 123387/13.07.2020, al inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 123411/13.07.2020, al Direcției Relații Publice și Managementul Documentelor și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere avizul comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Văzând solicitarea nr. 480/22.06.2020, a Teatrului ”Fani Tardini” Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați cu nr. 108992/22.06.2020;

Având în vedere dispozițiile art. 24, alin. (2^1), lit. ”b” din Ordonanța de urgență nr. 189 din 25 noiembrie 2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 470/31.10.2019 privind aprobarea rezultatului analizei noului proiect de management al managerului Teatrului Dramatic ”Fani Tardini” din Galați, a proiectului de management și a modelului - cadru al contractului de management;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. „d”, alin. (7), lit. ”d" din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. I - Se modifică anexa la H.C.L. nr. 553/12.12.2019 privind aprobarea programului minimal care va fi organizat și susținut de Teatrul Dramatic ”Fani Tardini” Galați, în anul 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Managerul Teatrului Dramatic ”Fani Tardini” Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretar general,

Teatrul Dramatic ”Fani Tardini” Galați f

Program minimal pentru anul 2020

(actualizat)

Nr. crt.

Perioada de repetiții și premiera

Denumirea spectacolului

1

Stagiune estivală Iulie 2020

Premieră

Liselotte în mai de Szolt Pozgai Regia Cătălin Vasiliu, scenografia Daniel Divricean

(spectacol produs)

Buget = 4.000 lei

2

Stagiune estivală

Iulie 2020

Premieră

Cocoțata și necocoțatul de Mimi Brănescu Regia Radu Nichifor, scenografia Daniel Divricean

(spectacol produs)

Buget = 3.000 lei

3

Stagiune estivală august 2020

Premieră

Romeo și Julieta de William Shakespeare Regia Mimi Brănescu, scenografia Daniel Divricean

(spectacol produs)

Buget = 4.000 lei

4

Septembrie 2020

Festivalul Național de Comedie, ediția XXXII (ediție retrospectivă)

Difuzare în mediul Online

1-10 septembrie

Buget = 20.000 lei

5

August - septembrie 2020

Premieră

Privacy Settings de Radu Horghidan Regia Radu Horghidan

Spectacolul va fi preluat de la Asociația Culturală Social Act Theatre și va fi inclus în repertoriul Teatrului Dramatic ”Fani Tardini”, începând cu anul 2020 (stagiunea 2019 - 2020) (spectacol preluat)

Buget = 10.000 lei

6

August - septembrie 2020

Premieră

Titanic Vals de Tudor Musatescu Regia Radu Nichifor, scenografia Daniel Divricean

(spectacol produs)

Buget = 8.000 lei

7

Septembrie - octombrie 2020

Premieră

Meșteșugul vieții de Hanoch Levin Regia Cătălin Vasiliu, scenografia Daniel Divricean

(spectacol produs)

Buget = 10.000 lei

8

Octombrie - decembrie

2020

Premieră

Spectacol de teatru în Sala Mare Regia Alexandru Dabija (spectacol produs)

Buget = 150.000 lei

Președinte de ședință,