Hotărârea nr. 305/2020

Completarea listei bunurilor din domeniul public si privat al municipiului Galati aferente sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare al municipiului Galati, concesionate prin contract de delegare catre Societatea Apa Canal SA Galati, aprobat prin H.C.L. nr. 310/2010, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 305 din 30.07.2020

privind completarea listei bunurilor din domeniul public și privat al municipiului Galați aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare al municipiului Galați, concesionate prin contract de delegare către Societatea Apă Canal SA Galați, aprobat prin H.C.L. nr. 310/2010, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 346/09.07.2020

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 30.07.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 121766/09.07.2020, al inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 121769/09.07.2020, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 8, alin. (3), lit. ”a” și ”b” și art. 25, alin. (5) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 310 din 07.09.2010 privind aprobarea studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare al municipiului Galați, către SC Apă Canal SA, contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, listei bunurilor din domeniul public al municipiului Galați, aferente sistemului public de alimentare cu apă și canalizare, Regulamentului serviciului cu apă și de canalizare al municipiului

Galați aferent sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare;

Având in vedere dispozițiile art. 129, alin. (1) și alin. (2), lit.” c” și ”d”, alin. (6), lit. ”a” și alin. (7), lit. ”n”, coroborate cu cele ale art. 303, alin. (1) și alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările și modificările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. ”g” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările și modificările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. I - Se aprobă completarea listei bunurilor din domeniul public și privat al municipiului Galați aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare al municipiului Galați, concesionate prin contract de delegare către Societatea Apă Canal SA Galați, aprobat prin H.C.L. nr. 310/2010, cu modificările și completările ulterioare, cu bunurile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretar general,

Bunurile cu care se completează Lista bunurilor din domeniul public și privat al municipiului Galați aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare al municipiului Galați, concesionate prin Contractul de delegare către S.C. Apă Canal S.Ă. Galați aprobată prin H.C.L. nr. 310/2010.


Președinte de ședință,

J                                             J                     ,      7


Nr. crt.

Denumire mijloace fixe/ Locația/Caracteristici tehnice

Cod clasificare

DN (ani)

Nr. inventar

Valoare de inventar actualizată

Data PIF

LEI

1.

Investiție Modernizare Strada Basarabiei tronson Piața Energiei - Bdul George Coșbuc - Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 114178/07.10.2010

1.1

Rețea apă strada Basarabiei tronson Piața Energiei - bdul G. Coșbuc, L totală ( stg.+dr.) = 2.000ml, cămine vane -18 buc.

Tronson G. Coșbuc -str. Tecuci:

  • - conductă apă Dn 250 mm, Fontă ductilă, îngropată;

  • - 6 hidranți subterani de incendiu;

Traversare bloc S16-C17:

- conductă apă Dn 300 mm Fd în protecție Dn 400 OL;

Intersecția str. Basarabiei cu strada Tecuci si str. Nae Leonard:

  • - conductă apaă HOBÂS Dn 500 mm - traversare str. Tecuci;

  • - conductă apă HOBÂS Dn 500 mm - traversare str. Nae Leonard;

Tronson str. Nae Leonard - Piața Energiei:

^conductă apă HOBÂS Dn 700 mm în țeava protecție Dn 800 OL;

- hidranți subterani de incendiu;

•   Traversare strada Clabucet:

- conductă apă PEHD, dN 100mm.

1.8.6.

36 - 10 = 26 ani

210378.7

1.631.598,91

Oct. 2010

1.2

Rețea canalizare strada Basarabiei tronson Piața Energiei - bdul G. Coșbuc, L totală ( stg.+dr.) =2.229 mp,

  • • Tuburi Hobas Dn 200, 250, 300, 400, 600, 800 mm

  • • Cămine vizitare B.A. carosabile 1,75X1,75X0,25 - 31 buc.

  • • Guri de scurgere 67 buc. cu HOBASDn 200 mm

1.8.7.

48 - 10 = 38 ani

210378.6

1.065.691,67

Oct. 2010

Total investiție Modernizare Strada Basarabiei tronson Piața Energiei - Bdul George Coșbuc.

2.

Investiție Remediere accident tehnic conducta Dn 600 mm - Drumul de Centură -Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 37081/24.02.2020

2.1

Conductă apă strada Drumul de Centură, intersecția Bdul Dunărea cu strada Brăilei:

  • • Conductă apă PE100 SDR17 PN10, Dn=630 mm, L=105 ml

  • • Conductă apă PE100 SDR17 PN10, Dn=451 mm, L=94 ml

  • • Cămine vane, 1 buc.

1.8.6.

36 ani

220387

800.840,08

Febr.

2020

Total investiție Remediere accident tehnic conducta Dn 600 mm - Drumul de Centură.


Anexa la HCL nr. 305/31.07.2020