Hotărârea nr. 304/2020

Modificarea HCL nr. 111/20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitatile specifice desfasurate de catre Societatea Gospodarire Urbana S.R.L. Galati, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 304

din 30.07.2020

pentru modificarea HCL 111/20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 344/07.07.2020

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30.07.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 128883/21.07.2020, al inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 128888/21.07.2020 al Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției Servicii Comunitare de Utilități Publice;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Văzând solicitarea societății Gospodărire Urbană S.R.L. nr. 9964/18.06.2020, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 106973/19.06.2020;

Văzând solicitarea societății Gospodărire Urbană S.R.L. nr. 11902/16.07.2020, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 128652/21.07.2020;

Având în vedere dispozițiile art. 28, lit. „j”, art. 39 alin. (4) și alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 64, alin. (4) și alin. (5) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 privind aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile HCL 111/20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „j” și lit. „n” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. I - Anexele A1 și C1 din HCL 111/20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și vor avea cuprinsul prevăzut în anexele A1 și C1 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Directorul General al Societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. III - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

TARIFE UTILAJE (cu manoperă)

NR.

CRT.

DENUMIRE UTILAJ

TARIF APROBAT lei/oră

1

Tractor U 650 cu remorcă                 - funcționare

61,94

- staționare

24,08

2

Tractor U 683 cu remorcă                 - funcționare

68,51

- staționare

25,53

3

Tractor U 445 cu remorcă                 - funcționare

44,32

- staționare

24,08

4

Tractor agricol tip 804 cu remorcă          - funcționare

64,22

- staționare

24,08

5

Autoutilitară FIAT                            -funcționare

55,37

- staționare

23,65

6

Autoutilitară FIAT cu remorcă               -funcționare

57,86

- staționare

23,65

7

Autocamionetă Dacia - tip papuc           - funcționare

48,80 lei/ora sau 3,25 lei/km

- staționare

24,27

8

Autoturism Dacia Logan GL. 02.ADP        - funcționare

34,69 lei/ora sau 2,31 lei/km

- staționare

23,32

9

Platformă Rotativă cu Braț - 35 PMG        - funcționare

79,55

- staționare

25,53

10

TRACTOR Zetor Proxima 100 cu remorcă    - funcționare

82,25

- staționare

24,76

11

Platformă Rotativă cu Braț - 24 ADP         -funcționare

80,77

- staționare

26,84

12

Autocisternă profesională cu benă          - funcționare

90,90

- staționare

24,56

- motopompă cisternă

28,00

13

Minicamionetă pt.transport cu benă bascul. - funcționare

49,57

- staționare

24,27

14

Mini - Încărcător                              - funcționare

59,81

- staționare

23,40

15

Automacara 40 tone          -funcționare în lucru cu sarcină

159,39

-funcționare în deplasare

193,93

- staționare

25,95

16

Tractor Farmatrac 690 DT cu remorcă          - funcționare

72,35

- staționare

24,08

17

Mini - Buldoexcavator                           -funcționare

67,73

- staționare

22,56

18

Tractor Farmatrac 690 DT +

Freză deszăpezire Samasz Tornado             - funcționare

67,51

- staționare

24,08

19

Motocultor BCS 738                             - funcționare

36,18

20

Autoutilitară Renault Master                    - funcționare

49,73

- staționare

23,31

21

Tractor Zetor Forterra CL140 cu remorcă       - funcționare

84,37

- staționare

24,48

22

Tractor Zetor Forterra CL140 cu utilaj complex de scos cioate tip Rotor Speedy 100/130

-funcționare

110,73

-staționare

24,48

23

Autoutilitară transport marfă cu benă basculantă Opel

-funcționare

52,42

-staționare

24,91

Tarifele nu includ CCI 17,4%, cotă de profit 5 % si TVA.

Președinte de ședință,

TARIF PENTRU INTERVENȚII ÎN AFARA ORELOR DE PROGRAM

Nr crt

Denumire

Tarif aprobat pentru intervenții în afara orelor de program -ore suplimentare ziua lei/ora

Tarif aprobat pentru intervenții în afara orelor de program- noaptea lei/ora

1

Autoutilitara Fiat       - funcționare

cu remorcă

64,03

68,29

- staționare

29,81

34,07

2

Platforma rotativă cu Braț

- 24 ADP               - funcționare

86,93

91,65

- staționare

33,00

37,72

3

Platforma rotativă cu Braț

- 35 PMG               - funcționare

87,02

91,74

- staționare

33,00

37,72

4

Tractor Farmatrac      - funcționare

cu remorcă

77,47

81,64

- staționare

29,19

33,36

5

Automacara 40 tone - funcționare

-

-

- funcționare în lucru cu sarcină

165,10

169,62

- funcționare in deplasare

199,64

204,16

- staționare

31,65

36,18

6

Muncitori deservire

30,15

35,98

La tarife se va adăuga : CCI 17,4%, beneficiu 5% și TVA.

Președinte de ședință,