Hotărârea nr. 303/2020

Solicitarea transmiterii imobilului 3006, din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al municipiului Galati si administrarea Consiliului local Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 303

din 30.07.2020

privind solicitarea transmiterii imobilului 3006, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului local Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 340/06.07.2020

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 30.07.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 118917/06.07.2020, al inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 126198/16.07.2020, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Văzând adresele nr. 18933/12.06.2020, a Direcției domenii și infrastructuri din cadrul Ministerului Apărării Naționale și adresa nr. T - 1159/16.07.2020, a Unității Militare 02523 București, înregistrate la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 105833/18.06.2020, respectiv sub nr. 125644/16.07.2020;

Având în vedere dispozițiile art. 3, alin. (4) și art. 9, alin. (1) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. ”d”, alin. (8), lit. ”b” corroborate cu cele ale art. 292, alin. (1), alin. (3), alin. (5), alin. (6), alin. (7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se solicită Guvernului transmiterea imobilului 3006, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați, în vederea realizării de locuințe și funcțiuni complementare spațiilor de locuit prin programe ale Agenției Naționale pentru Locuințe și declararea acestuia în bun de interes public local.

Art. 2 - Consiliul Local al Municipiului Galați va realiza în colaborare cu Agenția Națională pentru Locuințe, 8 blocuri de locuințe cu regim de înălțime P+5 cu un număr total de 352 apartamente, pe terenul imobilului 3006, împreună cu locurile de parcare aferente, într-un termen de 5 ani de la preluarea imobilului, cu fonduri ale Agenției Naționale pentru Locuințe sau alte surse de finanțare legal constituite.

Art. 3 - (1) Consiliul Local al Municipiului Galați va transmite în domeniul public al statului, în condițiile legii, în vederea dării în administrarea Ministerului Apărării Naționale, prin hotărâre a Guvernului, un procent de 50% din numărul total de locuințe realizate pe terenul imobilului prevăzut la art. 2, dar nu mai puțin de 176 locuințe, împreună cu terenul și locurile de parcare aferente, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, într-un termen de 5 ani de la preluarea imobilului.

(2) Locuințele menționate la alin. (1) vor fi transmise etapizat, pe măsura finalizării acestora, conform termenelor stabilite prin programul de investiții al Agenției Naționale pentru Locuințe.

Art. 4 - În cazul în care nu se respectă destinația imobilului, obligația și termenele prevăzute la art. 2 și art. 3, acesta revine în domeniul public al statului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 5 - Predarea-preluarea imobilului transmis se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Apărării Naționale și Municipiul Galați, prin structurile de specialitate din subordine, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului de transmitere.

Art. 6 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 240/30.05.2019 își încetează aplicabilitatea.

Art. 7 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 8 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar general,

Anexa la HCL nr. 303/30.07.2020

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului 3006 care se solicită pentru transmitere din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați

Nr.

MFP

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Adresa

Elemente cadru de descriere tehnică/ Carte funciară/Nr. Cadastral

Persona juridică de la care se transmite imobilul/CUI

Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI

0

1

2

3

4

5

6

107027

8.19.01

3006 Galați

județul Galați, mun. Galați, str. Tecuci, nr. 163-165

 • 1. Construcții

Pavilionul A1:

 • - Suprafața construită: 405 mp

 • - Suprafața desfășurată: 405 mp

Pavilionul B1:

 • - Suprafața construită: 709 mp

 • - Suprafața desfășurată: 709 mp

Pavilionul C2:

 • - Suprafața construită: 106 mp

 • - Suprafața desfășurată: 106 mp

Pavilionul F4:

 • - Suprafața construită: 32 mp

 • - Suprafața desfășurată: 32 mp

Pavilionul F5:

 • - Suprafața construită: 18 mp

 • - Suprafața desfășurată: 18 mp

Pavilionul H2:

 • • Suprafața construită: 1083 mp

 • - Suprafața desfășurată: 1083 mp

Pavilionul H3:

 • - Suprafața construită: 817 mp

 • - Suprafața desfășurată: 817 mp

Statul român, domeniul public, administrarea Ministerului Apărării Naționale

C.U.I. -4183229

Domeniul public al municipiului Galați, administrarea Consiliului Local Galați C.U.I. - 3814810

Pavilionul K2:

 • - Suprafața construită: 750 mp

 • - Suprafața desfășurată: 750 mp

Total suprafață construitâ=3920 mp

Total suprafață desfășurată=39 20 mp 2. Amenajări de terenuri:

 • - rețea electrică subterană - 150 m.l.

 • - rețea alimentare apă 300 m.l.

 • • rețea canalizare - 300 m.l.

 • - împrejmuire din plăci de beton prefabricate - 738 m.l.

 • - platouri betonate - 200 m.p.

 • - drumuri și alei betonate 1425 m.p.

 • 3. Suprafața terenului - 2,2550 ha

C.F.: 113441

Nr. Cadastral: 113441

C.F.: 125287

Nr. Cadastral: 125287

Președinte de ședință,