Hotărârea nr. 30/2020

Trecerea unor terenuri din domeniul public in domeniul privat al municipiului Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 30

din 30.01.2020

privind trecerea unor terenuri din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 29/21.01.2020;

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară în data de 30.01.2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 12646/21.01.2020 al inițiatorului Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 12658/21.01.2020 al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate, al Instituției Arhitect Șef și al Serviciului Juridic Legalitate;

Având în vedere avizul Comisiei buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere Ordinul Prefectului nr. 106 din 05.03.2012 privind atribuirea în proprietatea publică a municipiului Galați a suprafeței de 197 mp teren situat în intravilanul municipiului Galați, str. 1 Decembrie 1918 nr.7 S1;

Având în vedere Ordinul Prefectului nr. 242 din 25.02.2011 privind atribuirea în proprietatea publică a municipiului Galați a suprafeței de 66 mp teren situat în Galați, str. Regiment 11 Siret nr. 22 S 1;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1) și art. 361 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 (1) Se aprobă trecerea unor terenuri din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați.

(2) Terenurile sunt identificate în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretar General,

Anexa la HCL nr. 30       / _30.01_._____2020

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

511.

teren

str.1 Decembrie 1918 nr.7 S1

Suprafața = 197 mp

512.

teren

Str.Regiment 11 Șiret nr.22 S1

Suprafața = 66 mp

Președinte de ședință,

5                                   5                 >    '