Hotărârea nr. 3/2020

Modificarea HCL nr. 136/28.03.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnicoe-conomici pentru obiectivul "Regenerare urbana zona Uzina de Apa nr. 1 - Etapa I"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 3

din 14.01.2020

pentru modificarea HCL 136/28.03.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Regenerare urbană zona Uzina de Apă nr. 1- Etapa I”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 3/07.01.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 14.01.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 2072/07.01.2020, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 2078/07.01.2020, al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. e), art. 5, alin. (1), lit. b) și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. I - Anexa la HCL 136/28.03.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Regenerare urbană zona Uzina de Apă nr. 1 - Etapa I”, se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la HCL 3/14.01.2020

Regenerare urbană zona Uzina de Apă - Etapa I

Uzna de Apa nr. 1 este proprietatea publică a Municipiului Galați, cu drept de proprietate înscris în cartea funciara nr. 124414.

În prezent uzina de apă este dezafectată, în stadiu de conservare. Uzina de Apă nr. 1 a fost oprită după 139 de ani de activitate fiind construită o stație nouă în vecinătatea acesteia.

Amplasamentul are o suprafață de 47.160 mp și o poziționare bună, la malul Dunării, aproape de zona de promenadă a falezei și de zona de tranzit de la Punctul Trecere Bac, la o distanță mica de cartierele Dunărea și Țiglina.

Obiectivul principal al proiectului este amenajare a unei suprafețe de 15.400 mp, de a pune în valoare amplasamentul prin investiții din fonduri nerambursabile și de la bugetul local, cu scopul de a realiza un obiectiv de interes public local și regional care să participe la creșterea calității vieții în Municipiul Galați.

Prin intermediul obiectivului se vor ameliora o serie de deficiențe la nivelul teritoriului administrativ al municipiului, respectiv: regenerarea urbană coerentă a spațiilor neutilizate; nivelul scăzut al cotei de spațiu verde pe locuitor; lipsa unor spații de recreere active și socializare.

În scopul rezolvării acestor probleme Municipiul Galați dorește implementarea proiectului „Regenerare urbană zona Uzina de Apă - Etapa I”.

Prin proiect sunt prevăzute lucrări de amenajare a spațiilor verzi, spații de socializare, zone pentru diverse activități, de petrecere a timpului liber.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției:  19.330.158,88 lei cu TVA

din care C+M:  16.326.873,78 lei cu TVA

Capacități: 15.600 mp.

Sursa de finantare: buget local /buget de stat/imprumut/ fonduri europene. Durata de realizare a investiției : 24 luni

Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect.

Președinte de ședință,

REGENERARE URBANA ZONA UZINA DE APĂ NR.1- ETAPA I

BENEFICIAR: MUNICIPIUL GALAȚI

PROIECTANT:

DEVIZ GENERAL - actualizat TVA sl COTE AFERENTE privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de Investiții

REGENERARE URBANĂ ZONA UZINADE APĂ NR.1 - ETAPA I

Nr, crL

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara

T.V.A)

TVA

Valoare (inclusiv T.V.A)

LEI

LEI

LEI

. 1

2

3

5

6

CAP. 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

' . 1.1

Obținerea terenului

o,oc

o,oc

0,00

1.2 .

Amenajarea terenului

2,955.840,OC

561.609,6C

3.517.449,60

•1.2.1

Sistematizare pe verticală

843.840.0C

160.329,60

1.004.169,60

1.2.2

Demolări construcții

2.112.000,00

401.280,00

2.513.280,00

,1.3

Amenajări pentru, protecția mediului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

2.955.840,00

561.609,60

3.517.449,60

CAP. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2,1

Cheltuieli cu utijitatile .

300.000,00

57,000,00

357.000,00

TOTAL CAPITOL 2

300X00,00

57.000,00

3fi7i000,00

CAP. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii, de teren ...

10.000,00

1.900,00

11.900,00

3,1 J

Studii de teren

.0,00

.0,00

■ 3.1 ;2 • '

Raport privind; impactul asupra mediuluî------------------

--------- 10X00,00

.............1:900,00

............11:900:00 •

3.1.3

Alte studii specifice '

0,00

0,00

3.2

Documentații-șiiport $1 cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri șl autorizații

10.000,00

1.900,00

11.900,00

■ 3.3

Expertizarejtehnică..            ■?. ' ' .

.100.000,00

•19.000^0.

119.000,00

3;4

Certificarea performanței și auditu! energetic al

0,00

0,00

0,00

3.5 ..

Proiectare     < 7 ,

308,472,00

58.609,68

367.081,68

,3.5.1 -

Tema de proiectare

0,00

. 0,00

. 0,00

3.5.2

Sudiu de prefezăbilitate .

. 52.360,00

9.948,40

62.308,40

3.5.3

Studiu defezabilitate/ Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz generai

0,00

0,00

0,00

3.5.4

Documentații tehnice necesare în vederea obținerii ăviZeiotV acordurilor / autorizațiilor

■ 10:000,00

1.900,00

11.900,00

3.5.5

Verificarea tehriică de câlifâte a ..proiectului tehnic și a detaliilor de execuție ,

30.000,00

5,700,00

35.700,00

3.5.6

PrbieGt tehnic și. detalii de execuție

, 216.112,00

41.061,28

257.173,28

.3,6

Organizarea pro.ceduriior de achiziție

0,00

0,00

/: 0,00

3.7

Consultanță.       .     ’

111.448,94

21.175,30

132.624,24

3.7.1

Managementul de.prolect pentru obiectivul de investiții

. 94.642,22

17.982,02

112.624,24

3.7.2

Auditul financiar

16.805,72

3.193,28

20.000,00

Nr. cri.

■ ■ —............——— ------——

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara T.V.M

TVA

Valoare

(Inclusiv T.V.A)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

5

6

3,8

Asistență tehnică

129.411,11

5       24.588,1,

2      153,999,27

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

43.127,01

5       8.194,1

1       51.321,19

3.8.11

Pe perioada de execuție a lucrărilor

o,6(

) 0,0(

3              0,00

3.8.1.2

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0,0C

0,00

3.8.2

birigenție de șantier

86.284,1c

16.393,98

102.678,08

TOTAL CAPITOL 3

669.332, OS

127.173,1C

796.505,19

CAP. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

9.284.222,00

1.764.002,18

11,048,224,18

4.1.1

Spații verzi

870.350,00

165.368,02

1.035.726,02

4.1.2

împrejmuire

316.250,00

60.087,50

376.337,50

4.1.3

Alei pietonale +piste de biciclete

502.336,00

95.443,84

597.779,84

4.1.4

Iluminat

2.632.000,00

500.080,00

3.132.080,00

4.1.5

Sistem irigații

930,068,00

178.232,92

1.116.300,92

4.1.6

Rețea apă canal

1.000.000,00

190.000,00

1.190.000,00

4.1.7

Amenajare parc aventura + fitnes

3.025.210,00

574.789,90

3.599.999,90

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj-

650.000,00

123.500,00

773.500,00

4.3.1.

Sisteme de supraveghere

100.000,00

19.000,00

119.000,00

4.3.2.

WI-FI ■

30.000,00

5.700,00

36.700,00

4.3,3.

Stații biciclete

520,000,00

98.800,00

618.800,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

. 0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări.         .

530.000,00

100.700,00

630,700,00

4.6.1.

Mobilier Urban

. 530.000,00

100.700,00

630.700,00

4.6 . | Active necorporale- .

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

10.464.222,00

1.088.202,18

12.452.424,18

CAP. 5 - Alte cheltuieli

5.1

Organizare șantier

. 343.001,55

65.170,30

408.171,85

. 5,1.1

Lucrări de construcții si instalatii.aferente organizării de șantier 1.5%

205.800;93

39.102,18

244.903,11

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului 1 %

137.200,62

26.068,12

163.268,74

5.2

Comisioane, cote,taxe,

155.920,68

0,00

155,920,68

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare \

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calițatii lucrărilor de construcții (0.5% din C+M( .

68.600,31

0,00

68.600,31

5.2.3

Cota aferenta ISC peptru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism sl pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0.1% din C+M) ■

13.720,06

0,001

13.720,06

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor CSC-

68,600,31

0,00

68.600,31

5.2.5

Taxe, pentru acorduri, avize conforme si. ... autorizația de construire/desfiintare .   .

■ 5.000,00

950,00

5.950,00

5.3

Cheltu ieli diverse si n eprevăzute 10%.

. 1,372.006,20

260.681,1?

1.632.687,38

5,4

Cheltuieli pentru informare si publicitate;

8.403,36

1.596,64

10.000,00

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara T,VA)

TVA

Valoare (inclusiv T.V.A}

LEî

LEI

LEI

1

2

3

5

6

TOTAL CAPITOL 5

1.879,331,79

327.448,12

2.206,779,91

CAP. 6 - | Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1 IPregatirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2   | Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

16,268.725,88

3.061,433,00

19.330.158,88

din care C+M

13.720.062,00

2.606.811,78

16.326.873,78|

Din care cheltuieli eligibile = 19,267,850,48 lei cu TVA cheltuieli neeligibile :Cap.3.5.2 = 62,308,40 lei cu TVA

s

ecția Dezvoltare Irifrastru

Lucrări PubJJtfe/^


Direcția Dezvoltare Infrastructură^ Lucrări PubJJtfe/^ j Director CristianCapețfc


Șef Serviciul InvesttiD Pavlenco Vloletan