Hotărârea nr. 299/2020

Finantarea din bugetul local al municipiului Galati, a cheltuielilor pentru participarea Liceului Teoretic "Emil Racovita" - Galati in cadrul proiectului "Competente reale prin stagii de practica pentru o economie inovativa"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 299 din 30.07.2020

privind finanțarea, din bugetul local al municipiului Galați, a cheltuielilor pentru participarea Liceului Teoretic “Emil Racoviță” - Galați în cadrul proiectului “Competențe reale prin stagii de practică pentru o economie inovativă”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 336/06.07.2020

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 30.07.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 119073/07.07.2020, al inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 119084/07.07.2020, al Direcției Financiar Contabilitate, al Direcției Relații Publice și Managementul Documentelor;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere avizul comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Văzând adresa nr. 1822/18.06.2020, a Liceului Teoretic “Emil Racoviță” Galați înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 107161/19.06.2020;

Având în vedere dispozițiile art. 105, alin. (2), lit. ”k” din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. ”d”, alin. (7), lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvrnului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvrnului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă finanțarea, din bugetul local al municipiului Galați, a cheltuielilor pentru participarea Liceul Teoretic “Emil Racoviță” - Galați în cadrul proiectului “Competențe reale prin stagii de practică pentru o economie inovativă”, în cuantum de 13.145 lei, reprezentând 2% din valoarea proiectului, din capitolul 65.02 -învățământ.

Art. 2 - Se aprobă asigurarea temporară a resurselor financiare necesare implementarii proiectului “Competențe reale prin stagii de practică pentru o economie inovativă”, în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretar general,