Hotărârea nr. 298/2020

Transmiterea in folosinta gratuita catre Parohia "Sfintii Daniil Sihastrul si Ioan Iacob Hozevitul", a unei parti din imobilul SC 104, situat in municipiul Galati, str. Ionel Fernic nr. 39A, proprietate publica a municipiului Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 298

din 30.07.2020

privind transmiterea în folosință gratuită către Parohia “Sfinții Daniil Sihastrul și Ioan Iacob Hozevitul” a unei părți din imobilul SC 104, situat în municipiul Galați, strada Ionel Fernic, nr. 39A, proprietate publică a municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 94/09.03.2020

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 30.07.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 49324/09.03.2020, al inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 49332/09.03.2020, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Văzând solicitarea Parohiei “Sfinții Daniil Sihastrul și Ioan Iacob Hozevitul”, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 44826/03.03.2020;

Având în vedere dispozițiile art. 8, alin. (1) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată;

Având în vedere dispozițiile art. 108, lit. ”d”, art. 129, alin. (2), lit. ”c”, alin. (6), lit. ”a”, art. 297, alin. (1), lit. ”d”, art. 349 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 139, alin. (3), lit. ”g” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - (1) Se aprobă transmiterea în folosință gratuită către Parohia “Sfinții Daniil Sihastrul și Ioan Iacob Hozevitul” a unei părți din imobilul SC 104, situat pe str. Ionel Fernic, nr. 39A, respectiv teren în suprafață de 277,95 mp și clădire cu o suprafață construită de 218,89 mp și suprafață utilă de 200,32 mp, intabulate în Cartea Funciară nr. 129380, având valoarea de inventar de 614.824 lei, în vederea amenajării unui lăcaș de cult;

 • (2) Imobilul este individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • (3) Durata pentru care se acordă folosința gratuită a imobilului de la alin. (1) este de 20 de ani de la data încheierii contractului de transmitere în folosință gratuită;

 • (4) Predarea-primirea imobilului se va face pe bază de protocol încheiat între Municipiul Galați și Parohia ”Sfinții Daniil Sihastrul și Ioan Iacob Hozevitul”, în termen de 30 de zile lucrătoare de la semnarea Contractului de transmitere în folosință gratuită de către ambele părți.

Art. 2 - Titularul dreptului de folosință gratuită are următoarele obligații:

 • a) Să folosească bunul potrivit destinației în vederea căreia i-a fost acordată folosința gratuită;

 • b) Să prezinte, anual, rapoarte privind activitatea de utilitate publică desfășurată, gradul de implementare la nivelul colectivității, precum și prognoze și strategii pentru perioada următoare;

 • c) Să permită accesul pentru efectuarea controlului asupra bunurilor;

 • d) Să nu modifice bunul, în parte ori în integralitatea lui, fără acordul proprietarului;

 • e) La încetarea folosinței gratuite, să restituie bunul în starea în care l-a primit, în afară de ceea ce a pierit sau s-a deteriorat din cauza vechimii, și liber de orice sarcini;

 • f) Să nu transmită folosința dobândită, nici oneros și nici cu titlu gratuit, unei alte persoane;

 • g) Să informeze proprietarul cu privire la orice tulburare adusă dreptului de proprietate, precum și la existența unor cauze sau iminența producerii unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului;

 • h) Parohia “Sfinții Daniil Sihastrul și Ioan Iacob Hozevitul” are obligația să suporte toate cheltuielile de întreținere a bunului imobil, potrivit destinației sale.

Art. 3 - Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 2 constituie contravenție și se sancționează potrivit art. 352 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 - Consiliul Local al municipiului Galați poate să solicite încetarea folosinței gratuite și restituirea bunului, atunci când interesul public legitim o impune.

Art. 5 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri;

Art. 6 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar general,

Anexa la HCL nr. 298/30.07.2020Nr.cadastral al terenului

Suprafața(mp)

Adresa imobilului

315

strada Ionel Fernic nr. 39A, municipiul Galați

Galați


Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suparafața utilă (mp)

1

Garaj

58.98

2

Grup sanitar

2.84

3

Hol

4.19

4

Dormitor

12.05

5

Cameră

5.80

6

Hol

4.10

7

Cameră

196.01

8

Duș

1.40

9

Toaletă

1.24

10

Toaletă

1.67

y'                     =288.28mp

Executant,        CERTIFICAT -^

Data

(semnătură/^rmRfefUTORIZARE '          [uf «naRO-B-J.Nr 1743

10         r, Afr A 6           -1

RecepponaA^ servicii ii public

Data

(semnătură,^^>â^TOP^^XPERT\^ ((^yrk .r><v___

< 4 a/X fX


Președinte de ședință,