Hotărârea nr. 296/2020

Modificarea si completarea Contractului nr. 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune in Municipiul Galati incheiat cu Transurb S.A.

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 296

din 30.07.2020

privind modificarea și completarea Contractului nr. 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galați încheiat cu Transurb SA

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 334/06.07.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30.07.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 118702/06.07.2020, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 118714/06.07.2020, al Direcției Servicii Comunitare de Utilități Publice;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere avizul comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere dispozițiile art. 17, alin. (1), lit. „a”, lit. „b”, lit. „c”, lit. „i” și lit. „n”, art. 18 și art. 43, din Legea 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. „d”, alin. (7), lit. „n” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (3) lit. „g” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. I - Se aprobă modificarea și completarea Contractului nr. 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galați încheiat cu Societatea Transurb SA., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Primarul Municipiului Galați și Directorul General al Societății Transurb S.A. Galați se împuternicesc cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. III - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

ACT ADIȚIONAL NR. 25 /2020

LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII

SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL nr. 49.304/03.05.2016

Nr. __________/ __________

Municipiul Galati , persoana juridica, cu sediul in Galați, str. Domnească nr. 38, avand cod fiscal nr. 3814810 cont nr RO62TREZ30621300205XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Galați, reprezentat prin ____________________, având functia de Primar in

calitate de delegatar, pe de o parte, denumit in continuare Autoritatea Contractanta; si

Operatorul de transport SC Transurb SA, cu sediul in Galați, str. Basarabiei nr. 4, inregistrat sub nr. J17 / 684 / 1998 la Registrul comertului Galați, avand contul RO50RNCB0141032879600001, deschis la BCR codul unic de inregistrare RO 10890801, reprezentat legal prin _________________, avand functia de Director General, in calitate de

delegant, denumit in continuare Operatorul, pe de alta parte,

Articolul 1

Se modifică și completează Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 49.304/03.05.2016 conform Anexei la prezentul Act Adițional.

Articolul 2

Toate celelalte prevederi ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 49.304/03.05.2016 rămân neschimbate.

Municipiul Galați

Operator


Președinte de ședință,

Anexa la Actul Adițional nr. 25/

Anexa 2 - Program de Transport al Operatorului

Anexa 2.1 Programul de transport al Operatorului

Programul anual de transport al Operatorului S.C. Transurb S.A.

Program de Transport in functie de gradele de mobilitate se prezinta astfel:

  • 1. Program normal: de la data de 01 ianuarie - 31 decembrie cu excepția vacanței de vară

  • 2 Program redus: pe perioada vacanței de vară

  • 3. Program de noapte : nu există

  • 4. Curse suplimentare asigurate conform diagramei : nu există

  • 5. Program la evenimente speciale: in vederea suplimentarii mijloacelor de transport pentru evenimente administrative si socio culturale se va face notificare scrisa catre S.C. Transurb S.A. de catre U.A.T. cu cel putin 2 zile inainte (ex.: 31dec - 1 ianuarie, Noaptea de Inviere, Ziua Marinei, Serbarile Galatiului etc.).

Număr kiolometri planificați (estimați)

Linia

Km. efectiv Planificati

Tramvai

1.184.850,60

Troleibuz

862.491,30

Autobuz

6.616.776,86

Total Km planificati

8.664.118,76

4.1.1 Bunuri Concesionate

Bunurile proprietate publica concesionate, asa cum sunt prezentate in aceasta anexa si care sunt puse la dispozitia Operatorului spre a fi utilizate in cadrul prezentului Contract, sunt inventariate anual si sunt inregistrate distinct, in afara bilantului de catre Operator.

Nr.crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare                Anul dobandirii

sau dupa caz data darii in folosinta

Valoarea de inventar

Situatia juridica actuala

0

1

2

3

4

5

6

RETELE TRAMVAI

1.

1.3.3.

Linie tramvai nr.inv.-230032

CSG - Viaduct lungime -2,3 km,CD

4,6 Km CS

nr.inv.27110

12/1971

48.738,72

Municipiul Galati

3.

1.3.3.

Linie tramvai nr.inv.230042

Magistrala lungime -6 km nr. inv. 27112

12/1971

26.320,78

Municipiul Galati

4.

1.7.1.3,

Retele electrice alimentare nr.inv.230043

nr.inv.27043

04/1973

15.437,24

Municipiul Galati

5.

1.3.3.

Linie tramvai nr.inv.230046

Basarabiei-Calea Prutului lungime - 6,7 km,CS nr. inv. 23287 + nr. inv. 23280 + nr. inv.

210378

04/1973

10/2010

07/2018

2.233.459,94 lei

3.877.726,60 lei

718.872,48 lei

Municipiul Galati Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 114178/07.10.2010 Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 63250/22.07.2018. Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 63252/22.07.2018.

6.

1.3.3.

Linie tramvai nr.inv.230047

Pasaj superior lungime-0,6km,CS nr.inv.27108

04/1973

17.112,50

Municipiul Galati

7.

1.3.3.

Linie tramvai nr.inv.230048

Calea Prutului - SNG lungime-l,8km,CS 27114

04/1973

35.196,32

Municipiul Galati

9.

1.7.1.3,

Retea alimentare subterana nr.inv.230068

LES lKVc.c.

nr.inv.27044

08/1974

7.874,32

Municipiul Galati

10.

1.7.2.2,

Instalație I.R.E.G. nr.inv.230074

Cablu iluminat public nr.inv.27055

06/1976

3.206,00

Municipiul Galati

13.

1.3.4.2.

Retea contact nr.inv.230087

Calea Prutului lungime-1,6 km fir nr.inv.27142

10/1978

3.486,71

Municipiul Galati

14.

1.3.3.

Linie tramvai -extindere nr.inv.230088

Calea Prutului lungime-1,6 km,CS nr.inv. 27117

12/1978

946.416,05

Municipiul Galati

15.

1.7.1.3.

Alimentare cu energie electrica nr.inv.230090

Calea Prutului nr. inv. 27046

01/1979

17.100,99

Municipiul Galati

16.

1.3.3.

Linie tramvai nr.inv.230092

Str. Traian lungime- 880 ml ,CD nr.inv.27118

08/1979

1.330.189,57

Municipiul Galati

17.

1.3.4.2.

Retea      contact

nr.inv.230093

Lungime-880ml ; str. Traian nr.inv.27143

08/1979

9.065,67

Municipiul Galati

22.

1.3.3.

Linie tramvai nr.inv.230139

Cartier Traian Nord lungime-2 km,CS nr.inv.27122

12/1981

1.121.011,95

Municipiul Galati

23.

1.3.4.2.

Fir contact nr.inv.230140

Cartier Traian Nord, lungime- 2620 ml,fir nr.inv.27147

12/1981

99.180,12

Municipiul Galati

24.

1.3.6.

Macaz nr.inv.230141

Zona Nord , 15 buc. nr.inv.27167

01/1991

612,38

Municipiul Galati

25.

1.7.1.3.

Cabluri c.c.

nr.inv.230142

Poarta Est C.S.G. nr.inv.27042

04/1982

21.903,10

Municipiul Galati

30.

1.3.3.

Linii tramvai (extindere) nr.inv.230163

Str.G.Cosbuc(BJATM)-Depoul 2 lungime-0,8 km,CS nr.inv.27125

12/1982

968.483,66

Municipiul Galati

31.

1.3.3.

Linii tramvai

Poarta E-N CSG lungime-1,5 km,CD (nr. inv. 27126 - fosta valoare 1.683.625,00)

12/1983

H.C.L. nr. 100/18.10.2012 -scoatere din funct.

Necuprins in Contr.de delegare 55922/07.05.2010

32.

I.3.4.2.

Fir contact

lungime-1,5 km,fir

(nr. inv. 27150 - fosta valoare 79.351,12)

12/1983

H.C.L. nr. 100/18.10.2012 -scoatere din funct.

Necuprins in Contr.de delegare 55922/07.05.2010

33.

1.3.3

Linii tramvai

Nr. inv. 230174

Str. G. Cosbuc (BJATM) Depoul 2 - lungime 1,8 km CS nr. inv. 27127

12/1983

1.608.976,37

Municipiul Galati

34.

I.3.4.2.

Fir contact nr. inv. 230181

Str. G. Cosbuc (BJATM) -Depoul 2 lungime - 1,8 km, fir nr. inv. 27151

12/1983

272.370,40

Municipiul Galati

35.

1.3.6

Macaze R 30 nr. inv. 230191

Buc = 22 nr. inv. 27173

05/1984

120,57

Municipiul Galati

36.

1.7.1.3

Cabluri c.c nr. inv. 230205

Str. Ana Ipatescu, SR 5 nr. inv. 27047

12/1984

17.752,70

Municipiul Galati

37.

1.7.1.3.

Canalizari L.E.S. nr. inv. 230206

20 KV, SR 5 nr. inv. 27048

12/1984

4.433,85

Municipiul Galati

38.

1.7.1.3.

Cablu alimentare c.c nr. inv. 230210

SR 5 nr. inv. 27049

12/1984

14.801,43

Municipiul Galati

45.

1.7.1.2.

Retea iluminat nr.inv.230229

Str. Sulitei - 0,4 KV nr.inv.27038

11/1986

170.183,64

Municipiul Galati

46.

1.7.1.2.

Retea iluminat nr.inv.230230

Ghe. Asachi - Scanteii 1 nr.inv.27039

12/1986

30.121,84

Municipiul Galati

47.

1.7.1.2.

Retea iluminat nr.inv.230231

Basarabiei - Traian -Cerealelor nr.inv.27040

12/1986

56.689,28

Municipiul Galati

48.

1.3.3.

Linie tramvai -extindere nr.inv.230232

Stefan Cel Mare - lungime-2,35 km CS nr.inv.27133

12/1986

2.583.548,02

Municipiul Galati

49.

1.3.4.2.

Retea contact nr.inv.230234

Stefan Cel Mare - lungime-2,2 km fir nr.inv.27157

12/1986

200.562,27

Municipiul Galati

50.

1.7.1.2.

Retea iluminat nr.inv.230236

Stefan Cel Mare-lungime-1000 ml, 0,4

KV

nr.inv.27041

12/1986

121.631,61

Municipiul Galati

51.

1.7.1.3,

Cablu alimentare c.c.

nr.inv.230237

Lungime - 7,0 km fir nr. inv. 27050

12/1986

129.520,29

Municipiul Galati

52.

1.7.1.3,

Canalizare L.E.S. nr.inv.230238

Gara CFR-0,4kv, 20 KW nr.inv.27051

12/1986

50.580,96

Municipiul Galati

53.

1.7.1.3.

Canalizare L.E.S. (1 KV) nr.inv.230239

Gara CFR - lungime-0,4 km, 0,4 kv nr.inv.27052

12/1986

13.848,39

Municipiul Galati

59.

1.3.6.

Macaze nr.inv.230186

Piersicului -BJATM 4 buc. nr.inv.27172

12/1982

18,09

Municipiul Galati

60.

1.3.6.

Schimbătoare cale nr.inv.230233

St. Cel Mare 2 buc. nr.inv.27175

12/1986

25,47

Municipiul Galati

61.

1.3.4.2.

Linii tramvai + suprastructura

B-dul Otelarilor nr. inv. 213573

08/2013

8.250.184,11

Municipiul Galati PV receptie terminare lucrari nr. 110542/ 22.08.2013

62.

1.7.1.2.

Retea contact linie dubla

B-dul Otelarilor nr. inv. 213574

08/2013

1.663.676,08

Municipiul Galati PV receptie terminare lucrari nr. 110542/ 22.08.2013

63.

1.3.4.2.

Linii tramvai cale rulare dubla

Str. Stadionului nr. inv. 213576

08/2013

5.443.184,00

Municipiul Galati PV receptie terminare lucrari nr. 110542/ 22.08.2013

64.

1.7.1.2.

Retea contact

Str. Stadionului nr. inv. 213577

08/2013

2.350.460,71

Municipiul Galati PV receptie terminare lucrari nr. 110542/ 22.08.2013

65.

1.3.4.2.

Linii tramvai (cale rulare dubla)

Str. Frunzei nr. inv. 213579

08/2013

4.910.444,07

Municipiul Galati PV receptie terminare lucrari nr. 110542/ 22.08.2013

66.

1.7.1.2,

Retea contact

Str. Frunzei nr. inv. 213580

08/2013

1.998.126,21

Municipiul Galati PV receptie terminare lucrari nr. 110542/ 22.08.2013

67.

I.3.4.2.

Linii tramvai (cale rulare dubla)

Str. Gheorghe Asachi nr. inv. 213582

08/2013

7.379.445,93

Municipiul Galati PV receptie terminare lucrari nr. 110542/ 22.08.2013

68.

1.7.1.2.

Retea contact

Str. Gheorghe Asachi nr. inv. 213583

08/2013

1.775.697,29

Municipiul Galati PV receptie terminare lucrari nr. 110542/ 22.08.2013

69.

1.6.5.

Arhitectura statie de redresare -Modernizare

B-dul Otelarilor nr. inv. 213584

08/2013

108.352,95

Municipiul Galati PV receptie terminare lucrari nr. 110542/ 22.08.2013

RETELE ELECTRICE TROLEIBUZ

70.

1.3.4.2.

Retea contact nr.inv.230253

lungime-10,8 km fir nr.inv.27136

08/1989

1.574.147,02

Municipiul Galati

71.

1.3.6.

Incrucisare T.B. nr.inv.230255

Tiglina II nr.inv.27163

01/1991

59,75

Municipiul Galati

72.

1.3.6.

Macaz mecanic nr.inv.230256

Tiglina II nr.inv.27164

01/1991

46,76

Municipiul Galati

73.

1.3.6.

Macaz electric nr.inv.230257

Domneasca c/c Brigadierilor nr.inv.27165

01/1991

52,88

Municipiul Galati

74.

1.3.4.2.

Retea contact nr.inv.230259

Domneasca    Gradina Publica

Lungime-4,2 km

nr.inv.27134

Retea contact nr.inv.230259

672.444,23

Municipiul Galati

75.

1.3.4.2.

Cablu contact c.c nr.inv.230260

Domneasca ,SR6, Lungime- 12,8 km nr.inv.27135

Cablu contact c.c nr.inv.23026

405.831,77

Municipiul Galati

76.

1.3.6.

încrucișare T.V.

T.B.

nr.inv.230261

Domneasca nr. inv. 27158

încrucisare T.V.

T.B.

93,37

Municipiul Galati

77.

1.3.6.

încrucișare TTB. /T.B.

nr.inv.230262

Domneasca nr. inv. 27159

încrucisare TTB.

/T.B.

nr.inv.230262

66,65

Municipiul Galati

78.

1.3.6.

Macaz mecanic et. I-îî nr.inv.230263

Domneasca nr. inv. 27160

02/1990

59,10

Municipiul Galati

79.

1.3.6.

Macaz mecanic et.

IB

nr.inv.230264

Tiglina îî nr. inv. 27161

02/1990

26,22

Municipiul Galati

80.

1.3.4.2,

Fir contact nr.inv.230272

Domneasca -Gradina Publica -Autobaza l,

Lungime- 5,6 km fir nr.inv.27137

07/1992

406.701,05

Municipiul Galati

81.

1.3.4.2,

Retea contact nr.inv.230286

Prelungire str. Brailei - înel Rocada -Tiglina îîî Lungime- 2300 ml nr.inv.27138

12/1993

167.599,11

Municipiul Galati

82.

1.7.2.2.

Cablu alimentare c.c.

nr.inv.230288

Lungime - 1980 ml SR 7 nr. inv. 27054

12/1993

2.720,79

Municipiul Galati

83.

1.3.6.

încrucișare T.V.

T.B.

nr.inv.230254

Str. Frunzei - 4 buc. nr. inv. 27162

04/1986

1,48

Municipiul Galati

84.

1.1.3.

Cladire statie redresor S1 nr.inv. 130024

Str.Cerealelor nr.2

Constructie cu structura de rezistenta din beton armat ,inchideri si compartimentari din prefabricate beton acoperis tip terasa ,regim de inaltime parter, suprafata construita-133 mp

Teren aferent in suprafata de 450 mp nr.inv.27032

01/1973

109.615,58

Municipiul Galati

86.

1.1.3.

Clădire statie redresor S3 nr.inv. 130044

Str.Ghe.Asachi - Complex Flora Constructie cu structura de rezistenta din beton armat Jnchideri si compartimentări din prefabricate beton acoperis tip terasa ,regim de inaltire parter, suprafata construita-149 mp Teren aferent in suprafata de 456 mp nr.inv.27033

12/1976

162.604,18

Municipiul Galati

87.

1.1.3.2,

Clădire substatie S4 nr.inv.27034

Poarta Est Sidex

Constructie cu structura de rezistenta din beton armat ,inchideri si compartimentări din prefabricate beton acoperis tip terasa ,regim de inaltire parter, suprafata construita-184 mp

Teren aferent in suprafata de 184 mp nr.inv.27034

04/1982

236.876,71

Municipiul Galati

89.

1.1.3.

■r

Constructie substatie

S6

nr.inv.130122

Str.Pacii

Constructie cu structura de rezistenta din beton armat ,inchideri si com parti mentari din prefabricate beton acoperis tip terasa, regim de inaltime parter,suprafata Construita - 473 mp .

Teren aferent in suprafata de 258 mp nr.inv.27036

12/1986

300.549,37

Municipiul Galati

90.

1.1.5.1.

Platforma acces S6 nr.inv.230223

Gara CFR nr.inv.26155

12/1986

798,99

Municipiul Galati

91.

1.3.1.

Platforma substatie nr.inv.230273

SR7

nr.inv. 26156

07/1992

22.877,83

Municipiul Galati

92.

1.8.7.

Canalizare beton nr.inv.230293

SR7

nr.inv.26164

12/1993

7.434,08

Municipiul Galati

93.

1.1.3.

Construcție substatie

S7

nr.inv.130127

Str.Brailei- Tiglina II

Constructie cu structura de rezistenta din beton armat ,inchideri si compartimentări din prefabricate beton acoperis tip terasa ,regim   de- inaltime parter, suprafata

construita - 690 mp

Teren aferen in suprafata de 255 mp nr.inv. 27037

07/1992

175.026,85

Municipiul Galati

94.

1.1.3.2,

Imobil redresor SR 0 nr.inv.27031

Str.Basarabiei

Constructie cu structura de rezistenta din beton armat ,inchideri si compartimentări din prefabricate beton acoperis tip terasa,regim   de inaltire parter,

suprafata

Construita - 62 mp

Teren aferent in suprafata de 143 mp nr.inv.27031

1911

6,50

Municipiul Galati

95.

1.8.7.

Racord apa canal nr.inv.230222

Deviere Baia Comunala nr.inv.27056

12/1986

33.135,15

Municipiul Galati

96.

1.8.6.

Rețea de apa nr.inv.230228

SULIȚEI nr.inv.27057

11/1986

528.835,34

Municipiul Galati

97.

1.8.6.

Rețea apa nr.inv.230235

STEFAN CEL MARE nr.inv.27058

12/1986

50.687,91

Municipiul Galati

98.

2.1.16.3.2

Redresor nr.inv.330208

1600-825 SV059S6

nr.inv.27079

04/1986

27.451,96

Municipiul Galati

99.

2.1.16.3.2

Substatie redresor nr.inv.330263

SR 7 ECHIPAMENT ELECTRIC nr.inv.27065

12/1993

41.037,46

Municipiul Galati

100.

2.1.16.3.2

Statie de redresare nr.inv.330036

S2

nr.inv.27066

12/1971

578,72

Municipiul Galati

101.

2.1.16.3.2

Statie de redresare nr.inv.330041

SI nr.inv.27067

04/1970

404,81

Municipiul Galati

102.

2.1.16.3.2

Statie de redresare nr.inv.330078

nr.inv.27076

12/1976

1.572,49

Municipiul Galati

103.

2.1.16.3.1

Trans form ator trifazat substatie S3 nr.inv.330079

nr.inv.27064

12/1976

891,11

Municipiul Galati

104.

2.1.16.3.1

Transformator 6/04

KV SUBST.S.3 nr.inv.330080

nr.inv .27059

12/1976

30,12

Municipiul Galati

105.

2.1.16.3.2

Redresor cu siliciu S.3 nr.inv.330081

nr.inv.27068

12/1976

746,79

Municipiul Galati

106.

2.1.16.3.2

Substatie S3 redresor nr.inv.330082

nr.inv.27077

12/1976

7.892,34

Municipiul Galati

107.

2.1.16.3.1

Transformator 1500KVA statie R.2 nr.inv.330118

nr.inv.27060

09/1978

639,57

Municipiul Galati

108.

2.1.16.3.2

Redresor 804-401 S-455 RS 73269 nr.inv.330183

nr.inv.27069

11/1984

26,65

Municipiul Galati

109.

2.1.16.3.2

Statie redresare 2xl600AZN nr.inv.330186

nr.inv.27078

12/1984

10.745,99

Municipiul Galati

110.

2.1.16.5

Celule

electr.S=56306-315

SR6 nr.inv.330207

nr.inv.27105

04/1986

3.634,58

Municipiul Galati

111.

2.1.16.5.

Echip.subst.gara CFR 2x1600 A nr.inv.330213

nr.inv.27106

12/1986

9.794,37

Municipiul Galati

112.

2.1.16.3.2

Redresor24V30A tip

RS 76073 nr.inv.330216

nr.inv.27071

12/1987

44,03

Municipiul Galati

113.

2.1.16.3.2

Redresor24 V30A tip

RS 76073

nr.inv.330217

nr.inv.27072

12/1987

44,03

Municipiul Galati

114.

2.1.16.3.1

Transf.l500KVA S=140545 nr.inv.330233

nr.inv.27061

04/1991

471,65

Municipiul Galati

115.

2.1.16.3.1

Transf.l500KVA S= 140546 nr.inv.330234

nr.inv.27062

04/1991

495.23

Municipiul Galati

116.

2.1.16.3.1

Transf.TTv 40KW 20/0 S=181091 nr.inv.330235

nr.inv.27063

04/1991

38,78

Municipiul Galati

117.

2.1.16.5.

CelulaCIINKSR 75444 1-24 nr.inv.330236

nr.inv.27080

08/1991

276,40

Municipiul Galati

118.

2.1.16.5.

CelulaCIINK 124 SR=75445 nr.inv.330237

nr.inv.27081

08/1991

276,39

Municipiul Galati

119.

2.1.16.5.

Celula C11LA SR-75439 nr.inv.330238

nr.inv.27082

08/1991

276,39

Municipiul Galati

120.

2.1.16.5.

Celula CIILASR-75440 nr.inv.330239

nr.inv.27083

08/1991

276,39

Municipiul Galati

121.

2.1.16.5

Celula CIILASR-75441 nr.inv.330240

nr.inv.27084

08/1991

276,39

Municipiul Galati

122.

2.1.16.5

Celula CIILA SR-754421 nr.inv330241

nr.inv.27085

08/1991

276,39

Municipiul Galati

123.

2.1.16.5.

Celula CIILA SR-75443 nr.inv.330242

nr.inv.27086

08/1991

276,39

Municipiul Galati

124.

2.1.16.5.

Celula CIILA SR-75446 nr.inv.330243

nr.inv.27087

08/1991

276,39

Municipiul Galati

125.

2.1.16.5.

Celula plecare CIP nr.inv.330244

nr.inv.27088

12/1991

168,99

Municipiul Galati

126.

2.1.16.5.

Celula plecare CIP nr.inv.330245

nr.inv.27089

11/1991

168,64

127.

2.1.16.5.

Celula plecare CIP 12

nr.inv.330246

nr.inv.27090

11/1991

168,64

Municipiul Galati

128.

2.1.16.5.

Celula plecare CIP 12

nr.inv.330247

nr.inv.27091

11/1991

168,64

Municipiul Galati

129.

2.1.16.5.

Celula plecare CIP 12

nr.inv.330248

nr.inv.27092

11/1991

168,64

Municipiul Galati

130.

2.1.16.5.

Celula plecare CIP 12

nr.inv.330249

nr.inv.27093

11/1991

168,64

Municipiul Galati

131.

2.1.16.5.

Cupla

transv.CIC.SR.634 nr.inv.330250

nr.inv.27094

11/1991

152,55

Municipiul Galati

132.

2.1.16.5.

Celula CONEX CIRP SR 635 nr.inv.330251

nr.inv.27095

11/1991

85,80

Municipiul Galati

133.

2.1.16.5.

Celula CONEX CIRP 10SR.636 nr.inv.330252

nr.inv.27096

11/1991

87,45

Municipiul Galati

134.

2.1.16.5.

Celula BN CIB H 07

SR.637

nr.inv. 330253

nr.inv.27097

11/1991

95,97

Municipiul Galati

135.

2.1.16.5.

Celula BN CIB H 07

SR.638 nr.inv.330254

nr.inv.27098

11/1991

95,97

Municipiul Galati

136.

2.1.16.5.

Celula BN CIB H 07

SR.639 nr.inv.330255

nr.inv.27099

11/1991

93,23

Municipiul Galati

137.

2.1.16.5

Celula

SERV.CONEXC1S A

SR 640 nr.inv.330256

nr.inv.27100

11/1991

73,73

Municipiul Galati

138.

2.1.16.5

Celula CDA CENTR.PCC 24

SR.642

nr.inv.330257

nr.inv.27101

11/1991

100,11

Municipiul Galati

139.

2.1.16.5

Celula CONEXES CIRS SR.641 nr.inv.330258

nr.inv.27102

11/1991

129,13

Municipiul Galati

140.

2.1.16.3.2

Redresor 1600/825 sr 856

nr.inv.330259

nr.inv.27074

11/1991

515,90

Municipiul Galati

141.

2.1.16.3.2

Redresor 1600/825 sr 857

nr.inv.330260

nr.inv.27075

11/1991

515,90

Municipiul Galati

142.

2.1.16.5.

Celula CIISIA.l-

24/630 S=75447 nr.inv.330261

nr.inv.27103

09/1991

126,64

Municipiul Galati

143.

2.1.16.5.

Element asamblare set

nr.inv.330262

nr.inv.27104

11/1991

189,62

Municipiul Galati

144.

2.1.16.3.2

Redresor 24V

30A

TIP RS 76073

nr.inv. 27070

nr.inv .27070

12/1987

44,03

145.

2.1.16.5.

Echipare Electromecanica (utilaj tehnologic ptr.

sub state nr.inv.27107

nr.inv. 27107

04/1982

5.243,84

Municipiul Galati

DEPOUL de TRAMVAIE nr. 1 Strada SIDERURGIȘTILOR nr. 45 J

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz data dării în folosință

Valoarea de inventar la data de     /lei

Situația juridică actuală

146.

7

Teren

Nr. inv. 219447

Depoul de tramvaie nr 1 Strada Siderurgiștilor nr. 45 J

S = 38.269 mp ’

17.560.798,00

Municipiul Galați -proprietate publică HCL nr. 29/25.01.2018 CF 126436 Act Adițional nr.

147.

1.3.24.

Clădire pavilion poartă - C1 nr. inventar 219337/1 (nr. inventar 130014 -Transurb)

Depoul de tramvaie nr 1 Strada Siderurgiștilor nr. 45 J

S C1 = 110 mp ’

1973

65.096,00

Municipiul Galați -proprietate publică HCL nr. 29/25.01.2018 CF 126436 - C1 Act Adițional nr. 20/31.07.2019

148.

1.1.2.1,

Atelier confecționat macaze - C2 nr. inventar 219338/1 (nr. inventar 130084 -Transurb)

Depoul de tramvaie nr 1 Strada Siderurgiștilor nr. 45 J

S C2 = 84 mp ’

1981

66,52

Municipiul Galați -proprietate publică HCL nr. 29/25.01.2018 CF 126436-C2 Act Adițional nr.

20/31.07.2019

149.

1.3.24.

Clădire atelier - C4 + magazine- C5 nr. inventar 219339/1 (nr. inventar 130106 -Transurb)

Depoul de tramvaie nr 1 Strada Siderurgiștilor nr. 45 J

S C4 = 130 mp ’

S C5 = 179 mp

1983

137,71

Municipiul Galați -proprietate publică HCL nr. 29/25.01.2018 CF 126436-C4 CF 126436-C5 Act Adițional nr.

20/31.07.2019

150.

1.3.1.

Hală întreținere tramvaie anexă- C6 + Hală întreținere tramvaie anexă - ^ C26 nr. inventar 219340/1 (nr. inventar 130023 -Transurb)

Depoul de tramvaie nr 1 Strada Siderurgiștilor nr. 45 J

S C6 = 680 mp ’

S totală C26 = 2.183 mp

1972

563,413

Municipiul Galați -proprietate publică HCL nr. 29/25.01.2018 CF 126436-C6 CF 126436-C26 Act Adițional nr. 20/31.07.2019

151.

1.3.1.

Hală întreținere tramvaie anexă - ^ C26 + atelier - C27 + Hală polizat bandaje -C28 nr. inventar 219341/1 (nr. inventar 130064 -Transurb)

Depoul de tramvaie nr 1 Strada Siderurgiștilor nr. 45 J S totală C26 = 2.183 mp mp S C27 = 42

S C28 = 166 mp

1980

501,808

Municipiul Galați -proprietate publică HCL nr. 29/25.01.2018 CF 126436-C26 CF 126436 - C27 CF 126436 - C28 Act Adițional nr.

20/31.07.2019

152.

1.3.24.

Birouri - C7 + Cantină - C8 + Magazie materiale -C9 + Arhivă și tâmplărie - C10 nr. inventar 219342/1 (nr. inventar 130085 -Transurb))

Depoul de tramvaie nr 1

Strada Siderurgiștilor nr. 45 J

S C7 = 54 mp ’

S C8 = 64 mp

S C9 = 93 mp

S C10 = 173 mp

1981

149,50

Municipiul Galați -proprietate publică HCL nr. 29/25.01.2018 CF 126436-C7 CF 126436-C8 CF 126436-C9 CF 126436-C10 Act Adițional nr.

20/31.07.2019

153.

1.3.2.4.

Baracă (carbit și oxigen) - C11 + Magazie-CI3 + Magazie- C14 + Cuptor - C15 nr. inventar 219343/1 (nr. inventar 130086 -Transurb)

Depoul de tramvaie nr 1 Strada Siderurgiștilor nr. 45 J

S Cll=54mp ’

SC13 =67 mp

SC14 = 7mp

SC15 = 7mp

154.

1.3.24.

Baracă metalică - C12 + Atelier bobinaj -C16 + Magazie recuperabile - C17 nr. inventar 219344/1 (nr. inventar 130091 -Transurb)

Depoul de tramvaie nr 1

Strada Siderurgiștilor nr. 45 J

S C 12= 147 mp’

SC16 = 208 mp

SC17 = 63 mp

1981

32,50

Municipiul Galați -proprietate publică HCL nr. 29/25.01.2018 CF 126436-C11 CF 126436-C13 CF 126436-C14 CF 126436-C15 Act Adițional nr. 20/31.07.2019

1981

214,65

Municipiul Galați -proprietate publică HCL nr. 29/25.01.2018 CF 126436-C12 CF 126436-C16 CF 126436-C17 Act Adițional nr. 20/31.07.2019

155.

1.3.1.

Clădire stație vopsitorie cu anexa -C18+ Clădire stație vopsitorie cu anexa -C19+ Clădire stație vopsitorie cu anexa -C20      + Clădire

stație vopsitorie cu anexa - C21+ Hală RT- C23 + Hală RT-C23 + Garaj - C24 nr. inventar 219345/1 (nr. inventar 130013 -Transurb)

Depoul de tramvaie nr 1

Strada Siderurgiștilor nr. 45 J S C18 = 233 mp ’

S C19 =202 mp

S C20 =105 mp

S C21 =162 mp

S C22 = 462 mp

S C23 = 9 mp

S C24 = 56 mp

1973

268.624,00

Municipiul Galați -proprietate publică HCL nr. 29/25.01.2018 CF 126436-C18 CF 126436-C19 CF 126436-C20 CF 126436-C21 CF 126436-C22 CF 126436-C23 CF 126436-C24 Act Adițional nr.

20/31.07.2019

156.

1.3.1.1,

Extindere Hală întreținere tramvai D1 - C25 nr. inventar 219346/1 (nr. inventar 130126 -Transurb)

Depoul de tramvaie nr 1 Strada Siderurgiștilor nr. 45 J

S C25 = 364 mp ’

1991

233.621,00

Municipiul Galați -proprietate publică HCL nr. 29/25.01.2018 CF 126436-C25 Act Adițional nr.

20/31.07.2019

157.

1.8.13.

Rezervor din beton pentru apă - C29 nr. inventar 219347/1 (nr. inventar 230246 -Transurb)

Depoul de tramvaie nr 1 Strada Siderurgiștilor nr. 45 J

S C29 = 88 mp ’

1987

96.083,41

Municipiul Galați -proprietate publică HCL nr. 29/25.01.2018 CF 126436-C29 Act Adițional nr.

20/31.07.2019

158.

1.1.3.2,

Cădire stație redresare S 2 - C3 ’

nr. inventar 27030 (nr. inventar 130022 -Transurb)

Depoul de tramvaie nr 1 Strada Siderurgiștilor nr. 45 J

S C3 = 232 mp ’

1971

90.266,38

Municipiul Galați -proprietate publică HCL nr. 29/25.01.2018 CF 126436-C3 Act Adițional nr.

20/31.07.2019

AUTOBAZA nr. 1 B-dul GEORGE COȘBUC nr. 259 (B-dul George Coșbuc nr. 259, lot 2/1)

159.

7

Teren

nr. inventar 218332/1

Autobaza nr.1

B -dul George Coșbuc nr. 259

S = 66.337 mp ’

2009

31.215.472,00

Municipiul Galați -proprietate public OP 412/2009 HCL nr. 615/2017 HCL nr.

113/28.03.2019 CF 125709 Act Adițional nr. 20/31.07.2019

160.

1.3.1.

Atelier - C1 + centrala termică - C2 + Rezervor aer - C4 + Ateliere - C5 + Atelier - C6 + Hală reparații -C7 + Vestiare - C9 + Administrație - C10 + Administrație - C13 nr. inventar 219348/1 (nr. inventar 130017 -Transurb)

Autobaza nr.1

B -dul George Coșbuc nr. 259

S C1 = 29 mp ’

S C2 = 174 mp

S C4 = 7 mp

S C5 = 285 mp

S C6 = 116 mp

S C7 = 1.771 mp

S C9 = 174 mp

S C10 = 565 mp

S C13 = 76 mp

1965

80.152,00

Municipiul Galați -proprietate publică HCL nr.

113/28.03.2019

CF 125709-C1

CF 125709-C2

CF 125709-C4

CF 125709-C5

CF 125709-C6

CF 125709-C7

CF 125709-C9

CF 125709-C10

CF 125709-C13 Act Adițional nr. 20/31.07.2019

161.

1.3.24.

Magazie - C3 nr. inventar 219349/1 (nr. inventar 130041 -

Transurb)

Autobaza nr.1

B -dul George Coșbuc nr. 259

S C3 = 124 mp ’

1971

896,99

Municipiul Galați -proprietate publică HCL nr.

113/28.03.2019

CF 125709-C3 Act Adițional nr. 20/31.07.2019

162.

1.3.1.

Stație acetilenă- C8 nr. inventar 219350/1 (nr. inventar 130020 -

Transurb)

Autobaza nr.1

B -dul George Coșbuc nr. 259

S C8= 8 mp     ’

1965

155,15

Municipiul Galați -proprietate publică HCL nr.

113/28.03.2019

CF 125709-C8 Act Adițional nr. 20/31.07.2019

163.

1.7.1.2,

Post transformare -C11 nr. inventar 219351/1 (nr. inventar 230029 -Transurb)

Autobaza nr.1

B -dul George Coșbuc nr. 259

S C11= 52 mp ’

1965

6.999,43

Municipiul Galați -proprietate publică HCL nr.

113/28.03.2019

CF 125709-C11 Act Adițional nr. 20/31.07.2019

164.

1.3.1.

Hală RC 2 - C12 nr. inventar 219352/1 (nr. inventar 130045 -Transurb)

Autobaza nr.1

B -dul George Coșbuc nr. 259

S C12= 250 mp ’

1976

167,63

Municipiul Galați -proprietate publică HCL nr.

113/28.03.2019

CF 125709-C12 Act Adițional nr. 20/31.07.2019

165.

1.3.2.4.

Ateliere și compresor - C14   ’

nr. inventar 219354/1

(nr. inventar 130040 -

Transurb)

Autobaza nr.1

B -dul George Coșbuc nr. 259

S C14 = 69 mp ’

1991

94,78

Municipiul Galați -proprietate publică HCL nr.

113/28.03.2019

CF 125709-C14 Act Adițional nr. 20/31.07.2019

166.

1.3.1.

Magazie și ateliere -C15 + Hală reparații -C16 + Vestiare și grup sanitar - C17 nr. inventar 219355/1 (nr. inventar 130042 -Transurb)

Autobaza nr.1

B -dul George Coșbuc nr. 259

S C15 = 194 mp ’

S C16 = 1.165 mp

S C17 = 28 mp

1976

6.098

Municipiul Galați -proprietate publică HCL nr.

113/28.03.2019

CF 125709-C15

CF 125709-C16

CF 125709-C17 Act Adițional nr.

20/31.07.2019

167.

1.1.3.2,

Stație redresare - C18 nr. inventar 27035 (nr. inventar 130018 -

Transurb)

Autobaza nr.1

B -dul George Coșbuc nr. 259

S C18 = 256 mp ’

1984

311.446,79

Municipiul Galați -proprietate publică HCL nr.

113/28.03.2019

CF 125709-C18 Act Adițional nr. 20/31.07.2019

168.

1.3.24.

Hală reparație - C19 nr. inventar 219356/1 (nr. inventar 131132 -Transurb)

Autobaza nr.1

B -dul George Coșbuc nr. 259

S C19 = 177 mp ’

1933

2.611,58

Municipiul Galați -proprietate publică HCL nr.

113/28.03.2019

CF 125709-C19 Act Adițional nr.

20/31.07.2019

169.

1.3.1.

Cabină poartă - C20 nr. inventar 219357/1 (nr. inventar 131129 -

Transurb)

Autobaza nr.1

B -dul George Coșbuc nr. 259

S C20 = 38 mp ’

1993

604,99

Municipiul Galați -proprietate 20ublic HCL nr.

113/28.03.2019

CF 125709-C20 Act Adițional nr. 20/31.07.2019

170.

1.3.1.

Atelier vopsitorie -C21 + 21 Anexă -C22 nr. inventar 219358/1 (nr. inventar 130018 -Transurb)

Autobaza nr.1

B -dul George Coșbuc nr. 259

S C21 = 429 mp ’

S C22 = 8 mp

1965

37.169,30

Municipiul Galați -proprietate publică HCL nr.

113/28.03.2019

CF 125709-C21

CF 125709-C22 Act Adițional nr.

20/31.07.2019

171.

1.8.12.

Decantor - C23 nr. inventar 219359/1 (nr. inventar 230245 -

Transurb)

Autobaza nr.1

B -dul George Coșbuc nr. 259

S C23 = 121 mp ’

1988

10.726,23

Municipiul Galați -proprietate publică HCL nr.

113/28.03.2019

CF 125709-C23 Act Adițional nr. 20/31.07.2019

172.

1.3.1.

Cabină poartă - C24 + Birouri - C25 + Birouri - C26 + Dispecerat - C27 + Grupuri sanitare -C32 nr. inventar 219360/1 (nr. inventar 130019 -Transurb)

Autobaza nr.1

B -dul George Coșbuc nr. 259

S C24 = 10 mp ’

S C25 = 105 mp

S C26 = 98 mp

S C27 = 10 mp

S C32 = 36 mp

1965

39.388,00

Municipiul Galați -proprietate 21 publică HCL nr.

113/28.03.2019

CF 125709-C24

CF 125709-C25

CF 125709-C26

CF 125709-C27

CF 125709-C29(în plan topo C32) Act Adițional nr.

20/31.07.2019

173.

1.1.3.2,

1.5.7.

1.5.7.

Cuvă retenție - C31 nr. inventar 219361/1 (nr. inventar 131142 -

Transurb), cu următoarele:

Rezervor cilindric orizontal 20 mc.

Nr. inventar 219362/1 (nr. inventar 230030 -

Transurb)

Rezervor benzină 20 mc.

Nr. inventar 219363/1 (nr. inventar 230018 -

Transurb)

Autobaza nr.1

B -dul George Coșbuc nr. 259

S C31 = 106 mp ’

2006

1972

1973

95.110,92

90,94

161,67

Municipiul Galați -proprietate 22publică HCL nr.

113/28.03.2019

CF 125709-C28 (în plan topo C31)

Act Adițional nr.

20/31.07.2019

174.

Stație pompe - C 28

Autobaza nr.1

B -dul George Coșbuc nr. 259

S C28 = 7 mp ’

1988

Municipiul Galați -proprietate publică HCL nr.

113/28.03.2019 Act Adițional nr.

20/31.07.2019

175.

Magazie uleiuri - C 29

Autobaza nr.1

B -dul George Coșbuc nr. 259

S C29 = 33 mp ’

1988

Municipiul Galați -proprietate publică HCL nr.

113/28.03.2019 Act Adițional nr. 20/31.07.2019

176.

Stație carburanți - C

30 ’               ’

Autobaza nr.1

B -dul George Coșbuc nr. 259

S C30 = 32 mp ’

1988

Municipiul Galați -proprietate publică HCL nr.

113/28.03.2019 Act Adițional nr.

20/31.07.2019

DEPOUL de TRAMVAIE nr. 2   B-dul GEORGE COȘBUC nr. 261, Lot 1

177.

7

Teren

nr. inventar 213307/1

Depoul de tramvaie nr 2

B -dul George Coșbuc nr. 261, lot 1

S = 35.058 mp ’

2009

15.865.848,48

Municipiul Galați -proprietate publică OP 415/2009 HCL nr.

113/28.03.2019

CF 107521 Act Adițional nr. 20/31.07.2019

178.

1.8.13.

Rezervor - C 1 nr. inventar 219364/1 (nr. inventar 130114 -Transurb)

Depoul de tramvaie nr 2

B -dul George Coșbuc nr. 261, lot 1

S C1 = 76 mp ’

1987

72.154,00

Municipiul Galați -proprietate publică HCL nr.

113/28.03.2019

CF 107521-C1 Act Adițional nr. 20/31.07.2019

179.

1.8.13.

Clădire stație pompare

- C 2      ’

nr. inventar 219365/1 (nr. inventar 230249 -

Transurb)

Depoul de tramvaie nr 2

B -dul George Coșbuc nr. 261, lot 1

S C2 = 41 mp ’

1983

46.027,49

Municipiul Galați -proprietate publică HCL nr.

113/28.03.2019

CF 107521-C2 Act Adițional nr. 20/31.07.2019

180.

1.3.1.

Hală tramvaie - 1/3 C 4

nr. inventar 219366/1 (nr. inventar 130128 -

Transurb)

Depoul de tramvaie nr 2

B -dul George Coșbuc nr. 261, lot 1

S totală C4 = 2.007 mp

1983

9.576,00

Municipiul Galați -proprietate publică HCL nr.

113/28.03.2019

CF 107521-C4 Act Adițional nr.

20/31.07.2019

181.

1.3.1.

Hală P+1 - C 3 + Hală tramvaie - 2/3 C 4 + Magazie - C 7 + Magazie acetilenă -C 8 nr. inventar 219367/1 (nr. inventar 130111 -Transurb)

Depoul de tramvaie nr 2

B -dul George Coșbuc nr. 261, lot 1

S C3 = 386 mp ’

S totală C4 = 2.007 mp

S C7 = 103 mp

S C8 =13 mp

1983

1.266.965,00

Municipiul Galați -proprietate publică HCL nr.

113/28.03.2019

CF 107521-C3

CF 107521-C7

CF 107521-C8 Act Adițional nr. 20/31.07.2019

182.

1.3.25.

Stație spălare - C 5 nr. inventar 219368/1 (nr. inventar 130110 -

Transurb)

Depoul de tramvaie nr 2

B -dul George Coșbuc nr. 261, lot 1

S C5 = 256 mp ’

1983

157.969,00

Municipiul Galați -proprietate publică HCL nr.

113/28.03.2019

CF 107521-C5 Act Adițional nr. 20/31.07.2019

183.

1.3.1.1,

Stație încărcare baterii - C 6 nr. inventar 219369/1 (nr. inventar 130112 -Transurb)

Depoul de tramvaie nr 2

B -dul George Coșbuc nr. 261, lot 1

S C6 = 118 mp ’

1993

96.804,00

Municipiul Galați -proprietate publică HCL nr.

113/28.03.2019

CF 107521-C6 Act Adițional nr. 20/31.07.2019

184.

1.8.12.

Decantor - C 9 nr. inventar 219370/1 (nr. inventar 230183 -

Transurb)

Depoul de tramvaie nr 2

B -dul George Coșbuc nr. 261, lot 1

S C9 = 116 mp ’

1983

62.947,25

Municipiul Galați -proprietate publică HCL nr.

113/28.03.2019

CF 107521-C9 Act Adițional nr.

20/31.07.2019

185.

1.8.13.

Stație pompe - C10 nr. inventar 219371/1 (nr. inventar 130113 -

Transurb)

Depoul de tramvaie nr 2

B -dul George Coșbuc nr. 261, lot 1

S C10 = 21 mp ’

1983

25.518,00

Municipiul Galați -proprietate publică HCL nr.

113/28.03.2019

CF 107521-C10 Act Adițional nr.

20/31.07.2019

186.

Atelier - C 11

Depoul de tramvaie nr 2

B -dul George Coșbuc nr. 261, lot 1

S C11 = 67 mp ’

1983

Municipiul Galați -proprietate publică HCL nr.

113/28.03.2019 Act Adițional nr.

20/31.07.2019

187.

1.6.5.

Centrală termică - C 12 nr. inventar 219353/1

(nr. inventar 131135 -Transurb)

Depoul de tramvaie nr. 2

B -dul George Coșbuc nr. 261, lot 1

S C12 = 122 mp ’

1996

1.510,87

Municipiul Galați -proprietate publică HCL nr.

113/28.03.2019

CF 107521-C11

Act Adițional nr.

20/31.07.2019

Stâlpi de susținere a rețelei de contact de alimentare cu energie electrică a tramvaielor și troleibuzelor pentru traseele existente -inventar realizat conform Dispoziției nr. 973 / 28.03.2017

Nr. crt.

Strada

Nr. Bucati-partea dreapta

Nr. Bucati-partea stanga

Total: Nr. Bucati /strada

1

Strada

Al. Macelaru, intre B-dul G. Cosbuc si Str. Traian (pana in sensul giratoriu)

8 buc.

9 buc.

17 buc

Act Adițional nr. 20/31.07.2019

2

Str. Traian, din intersectia cu str. Traian pana in intersectia cu str. Prundului ( si sensul giratoriu)

13 buc.

18 buc.

31 buc.

Act Adițional nr. 20/31.07.2019

3

Str. Prundului,din intersectia cu Str. Traian pana in intersectia Str. Domneasca ( pana la rondou- parc CFR)

5 buc.

22 buc.

27 buc.

Act Adițional nr. 20/31.07.2019

4

Str. Domneasca, inclusiv rondoul parc CFR, pana la intersectia cu str. Brailei

123 buc.

130 buc.

253 buc.

Act Adițional nr. 20/31.07.2019

5

Aleea Mavromol ,din intersectia cu str. Domneasca pana intersectia str. Balcescu

6 buc.

1 buc.

7 buc.

Act Adițional nr. 20/31.07.2019

6

Str. Balcesu, intre Aleea Mavromol si str. Brailei

5 buc.

0

5 buc.

Act Adițional nr. 20/31.07.2019

7

Strada Brailei , din intersectia cu str. Domneasca, inclusiv Inelul de rocada.

109 buc.

106 buc.

215 buc.

Act Adițional nr. 20/31.07.2019

8

Strada Brailei, de la inelul de rocada pana la intersectia cu str. Otelarilor

69 buc.

65 buc.

134 buc.

Act Adițional nr. 20/31.07.2019

9

Str. Otelarilor, din intersectia cu str. Brailei pana la capat troleibuz

18 buc.

25. buc.

43 buc.

Act Adițional nr. 20/31.07.2019

10

Str. Prelungirea Brailei, de la inelul de rocada pana in intersectia cu str. Constantin Levaditti- capat troleibuz

32 buc.

36 buc.

68 buc.

Act Adițional nr. 20/31.07.2019

11

Str. Otelarilor, (de la hotel Magnus) pana in intersectia cu str. Stadionului

30 buc.

30 buc.

60 buc.

Act Adițional nr. 20/31.07.2019

12

Str. Stadionului, de la intersectia cu str.Otelarilor pana in intersectia cu str. Brailei

18 buc.

15 buc.

33 buc.

Act Adițional nr. 20/31.07.2019

13

Str. Frunzei, de la intersecția cu str. Brăilei pana in intersecția cu str. Prelungirea Brailei

19 buc.

20 buc.

39 buc.

Act Adițional nr. 20/31.07.2019

14

Str. Gheorghe Asachi, de la intersectia cu str. Prelungirea Brailei pana in intersectia cu Bulevardul Siderurgistilor

34 buc.

32 buc.

66 buc.

Act Adițional nr. 20/31.07.2019

15

Bulevardul Siderurgistilor, din intersectia cu Str. Gheorghe Asachi pana la Piata Energiei, inclusiv sens giratoriu- Piata Energiei

47 buc.

50 buc.

97 buc.

Act Adițional nr. 20/31.07.2019

16

Bulevardul Siderurgistilor, de la Piata Energiei spre Acelor Mittal, inclusiv capat tramvae poarta Est. CSG

37 buc.

38 buc.

75 buc.

105buc.-Tronson cuprins între strada Gheorghe Asachi și Piața Energiei, inclusiv Piața Energiei -HCL nr. 568/12.12.2019 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați, scoaterea din funcțiune și casarea unor mijloace fixe aflate în concesiunea societății Transurb SA

Act Adițional nr. 20/31.07.2019

17

Str. 1 Decembrie 1918, din intersectia cu Bulevardul Siderurgistilor pana in intersectia cu Bulevardul Traian Vuia (inclusiv sens giratoriu si str. Milcov)

47 buc.

53 buc.

100 buc.

95 buc.-Tronson cuprins între Piața Energiei și intersecția cu Bdul Milcov - Piața Gen. Berthelot -HCL nr. 568/12.12.2019 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați, scoaterea din funcțiune și casarea unor mijloace fixe aflate în concesiunea societății Transurb SA

Act Adițional nr. 20/31.07.2019

18

Bulevardul Traian Vuia, din intersectia cu str. Milcov pana in intersectia cu Bul. Henri Coanda

13 buc.

7 buc.

20 buc.

Act Adițional nr. 20/31.07.2019

19

Bulevardul Henri Coanda, din intersectia cu Bulevardul Traian Vuia pana in intersectia cu str. G. Coscuc

27 buc.

35 buc.

62 buc.

Act Adițional nr. 20/31.07.2019

20

Bulevardul George Cosbuc, din intersectia cu Bulevardul Henri Coanda pana in intersectia cu str. Stefan cel Mare

38 buc.

32 buc.

70 buc.

Act Adițional nr. 20/31.07.2019

21

Str. Stefan cel Mare din intersecția cu Bulevardul George Cosbuc, pana la Cimitirul Israelit

44 buc.

42 buc.

86 buc.

Act Adițional nr. 20/31.07.2019

22

Str. Basarabiei, din intersecția cu str. Siderurgistilor (Piata Energiei) pana in int cu str. Traian (Baia Comunala)

80 buc.

78 buc.

158 buc.

Act Adițional nr. 20/31.07.2019

23

Str. Traian, din intersectia cu str Basarabiei pana in Piata Centrala(inclusiv capat tramvaie)

27 buc.

31 buc.

58 buc.

Act Adițional nr. 20/31.07.2019

TOTAL

849 buc.

875 buc.

1724 buc.

Stâlpi de susținere a rețelei de contact de alimentare cu energie electrică a tramvaielor și troleibuzelor pentru traseele desființate -inventar realizat conform Dispoziției nr. 973 / 28.03.2017

Nr. crt.

Strada

Nr. Bucati-partea dreapta

Nr. Bucati-partea stanga

Total: Nr. Bucati /strada

1

B-dul George Cosbuc (din intersectia cu B-dul. H. Coanda pana in int cu Str. Basarabiei)

52 buc.

52 buc.

104 buc.

Act Adițional nr. 20/31.07.2019

2

Str. Traian (din int. cu str. Prundului pana in int. cu str. Basarabiei)

69 buc.

69 buc.

138 buc

Act Adițional nr. 20/31.07.2019

3

Strada Mihai Bravu(din int. cu str. Basarabiei pana in int cu str. Garii)

4 buc.

8 buc.

12 buc.

Act Adițional nr. 20/31.07.2019

4

Strada Garii(din int. cu str. Mihai Bravu, inclusiv inelul de intoarcre-gara CFR)

17 buc.

21 buc.

38 buc.

Act Adițional nr. 20/31.07.2019

5

Strada Dogariei

2 buc.

1 buc.

3 buc.

Act Adițional nr. 20/31.07.2019

6

Strada Ana Ipatescu( din int. cu str. Garii pana in int. cu str. Portului)

4 buc.

31 buc.

35 buc.

Act Adițional nr. 20/31.07.2019

7

Strada Portului( din int. cu str. Ana Ipatescu, pana in int. cu str. G. Enescu)

26 buc.

27 buc.

53 buc.

Act Adițional nr. 20/31.07.2019

8

Strada George Enescu (inclusiv inelul de intoarcere tramvaie)

9 buc.

9 buc.

18 buc.

Act Adițional nr. 20/31.07.2019

9

Strada Tecuci ( din int. cu str. G. Cosbuc)

1 buc.

1 buc.

2 buc.

Act Adițional nr. 20/31.07.2019

10

Strada Anghel Saligni ( din int. cu str. Basarabiei)

4 buc.

6 buc.

10 buc.

Act Adițional nr. 20/31.07.2019

11

Strada Bucovinei( din int. cu str. G. Cosbuc pana in str. Rizer)

20 buc.

19 buc.

39 buc.

Act Adițional nr. 20/31.07.2019

12

Str. Rizer (in int cu str. Bucovinei pana in int. cu str. Traian)

4 buc.

4 buc.

8 buc.

Act Adițional nr. 20/31.07.2019

13

Calea Prutului, din intersectia cu str. Mihai Bravu-Santierul Naval Galati (sens de mers catre Santierul Naval Galati)

102 buc.

96 buc.

14

Calea Prutului (bucla intoarcere tramvai)

14 buc.

-

15

Bulevardul Siderurgistilor- Viaduct CSG (sens de mers catre ArcelorMittal Galati

62 buc.

60 buc.

16

Bulevardul Siderurgistilor- Viaduct CSG (bucla intoarcere tramvai)

36 buc.

-

TOTAL

426 buc.

404 buc

830 buc.

Nr.crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare Anul dobandirii

Valoarea de inventar

Situatia juridica actuala

caz data

sau dupa darii

0

1

2

3

4

5

6

AUTOBUZE si TROLEIBUZE

1.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

Y3M20307680000185

nr.inv.29467

09/2008

666.636,70

Municipiul Galati

2.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

Y3M20307680000172

nr.inv.29468

09/2008

666.636,70

Municipiul Galati

3.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

Y3M20307680000170

nr.inv.29469

09/2008

666.636,70

Municipiul Galati HCL nr. 626/2017 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului      Galați,

scoaterea din funcțiune și casarea unor active aflate în concesiunea Societății Transurb SA

4.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

Y3M20307680000178

nr.inv.29470

09/2008

666.636,70

Municipiul Galati

5.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

Y3M20307680000176

nr.inv.29471

09/2008

666.636,70

Municipiul Galati

6.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

Y3M20307680000173

nr.inv.29472

09/2008

666.636,70

Municipiul Galati

7.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

Y3M20307680000177

nr.inv.29473

09/2008

666.636,70

Municipiul Galati

8.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

Y3M20307680000186

nr.inv.29474

09/2008

666.636,70

Municipiul Galati

9.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

Y3M20307680000189

nr.inv.29475

09/2008

666.636,70

Municipiul Galati

10.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

Y3M20307680000191

nr.inv.29476

09/2008

666.636,70

Municipiul Galati

11.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

Y3M20307680000190

nr.inv.29477

09/2008

666.636,70

Municipiul Galati

12.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

Y3M20307680000180

nr.inv.29478

09/2008

666.636,70

Municipiul Galati

13.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

Y3M20307680000182

nr.inv.29479

09/2008

666.636,70

Municipiul Galati

14.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

Y3M20307680000193

nr.inv.29480

09/2008

666.636,70

Municipiul Galati

15.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

Y3M20307680000188

nr.inv.29481

09/2008

666.636,70

Municipiul Galati

16.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

Y3M20307680000161

nr.inv.29482

09/2008

666.636,70

Municipiul Galati

17.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

Y3M20307680000174

nr.inv.29483

09/2008

666.636,70

Municipiul Galati

18.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

Y3M20307680000175

nr.inv.29484

09/2008

666.636,70

Municipiul Galati

19.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

Y3M20307680000171

nr.inv.29485

09/2008

666.636,70

Municipiul Galati

20.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

Y3M20307680000183

nr.inv.29486

09/2008

666.636,70

Municipiul Galati

21.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

Y3M20307680000179

nr.inv.29487

09/2008

666.636,70

Municipiul Galati

22.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

Y3M20307680000184

nr.inv.29488

09/2008

666.636,70

Municipiul Galati

23.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

Y3M20307680000187

nr.inv.29489

09/2008

666.636,70

Municipiul Galati

24.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

Y3M20307680000194

nr.inv.29490

09/2008

666.636,70

Municipiul Galati

25.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

Y3M20307680000195

nr.inv.29491

09/2008

666.636,70

Municipiul Galati

26.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

Y3M20307680000204

nr.inv.29492

09/2008

666.636,70

Municipiul Galati

27.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

Y3M20307680000196

nr.inv.29493

09/2008

666.636,70

Municipiul Galati

28.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

Y3M20307680000198

nr.inv.29494

09/2008

666.636,70

Municipiul Galati

29.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

Y3M20307680000192

nr.inv.29495

09/2008

666.636,70

Municipiul Galati

30.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

Y3M20307680000201

nr.inv.29496

09/2008

666.636,70

Municipiul Galati

31.

2.3.5.2

TROLEIBUZ

ETON T 203

GL 1407

nr.inv.29497

12/2008

938.730,01

Municipiul Galati

32.

2.3.5.2

TROLEIBUZ

ETON T 203

GL 1409 nr.inv.29498

12/2008

938.730,01

Municipiul Galati

33.

2.3.5.2

TROLEIBUZ

ETON T 203

GL 1400

nr.inv.29499

12/2008

938.730,01

Municipiul Galati

34.

2.3.5.2

TROLEIBUZ

ETON T 203

GL 1401

nr.inv.29500

12/2008

938.730,01

Municipiul Galati

35.

2.3.5.2

TROLEIBUZ

ETON T 203

GL 1404 nr.inv.29501

12/2008

938.730,01

Municipiul Galati

36.

2.3.5.2

TROLEIBUZ

ETON T 203

GL 1408

nr.inv.29502

12/2008

938.730,01

Municipiul Galati

37.

2.3.5.2

TROLEIBUZ

ETON T 203

GL 1403

nr.inv.29503

12/2008

938.730,01

Municipiul Galati

38.

2.3.5.2

TROLEIBUZ

ETON T 203

GL 1402

nr.inv.29504

12/2008

938.730,01

Municipiul Galati

39.

2.3.5.2

TROLEIBUZ

ETON T 203

GL 1406 nr.inv.29505

12/2008

938.730,01

Municipiul Galati

40.

2.3.5.2

TROLEIBUZ

ETON T 203

GL 1405

nr.inv.29506

12/2008

938.730,01

Municipiul Galati

Nr.

Crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare -

Anul dobândirii

Valoarea de inventar - euro/lei fără TVA

1 Euro=4,63 lei

Situația juridică actuală

41.

2.3.5.2

TROLEIBUZ SKODA26TR0

1

GL 1716

TM98TAJ6VJBSE3393

Nr. inv. 220009

12/2018

380.490,00/

1.761.668,70

Municipiul Galati

42

2.3.5.2

TROLEIBUZ SKODA26TR0

1

GL 1715

TM98TAJ6VJBSE3392

Nr. inv. 220008

12/2018

380.490,00/

1.761.668,70

Municipiul Galati

43

2.3.5.2

TROLEIBUZ SKODA26TR0

1

GL 1722

TM98TAJ6VJBSE3394

Nr. inv. 220007

01/2019

380.490,00/

1.761.668,70

Municipiul Galati

44

2.3.5.2

TROLEIBUZ SKODA26TR0

1

TM98TAJ6VHBSE3248

GL 1679

Nr. inv. 218207

12/2017

380.490,00/

1.761.668,70

Municipiul Galati

45

2.3.5.2

TROLEIBUZ SKODA26TR0

1

TM98TAJ6VHBSE3249

GL 1680

Nr. inv. 218208

12/2017

380.490,00/

1.761.668,70

Municipiul Galati

46

2.3.5.2

TROLEIBUZ SKODA26TR0

1

TM98TAJ6VHBSE3256

GL 1687

Nr. inv. 218215

12/2017

380.490,00/

1.761.668,70

Municipiul Galati

47

2.3.5.2

TROLEIBUZ SKODA26TR0

1

TM98TAJ6VHBSE3247

GL 1678

Nr. inv. 218206

12/2017

380.490,00/

1.761.668,70

Municipiul Galati

48

2.3.5.2

TROLEIBUZ SKODA26TR0

1

TM98TAJ6VHBSE3251

GL 1682

Nr. inv. 218210

12/2017

380.490,00/

1.761.668,70

Municipiul Galati

49

2.3.5.2

TROLEIBUZ SKODA26TR0

1

TM98TAJ6VHBSE3254

GL 1685

Nr. inv. 218213

12/2017

380.490,00/

1.761.668,70

Municipiul Galati

50

2.3.5.2

TROLEIBUZ SKODA26TR0

1

TM98TAJ6VHBSE3252

GL 1683

Nr. inv. 218211

12/2017

380.490,00/

1.761.668,70

Municipiul Galati

51

2.3.5.2

TROLEIBUZ SKODA26TR0

1

TM98TAJ6VHBSE3253

GL 1684

Nr. inv. 218212

12/2017

380.490,00/

1.761.668,70

Municipiul Galati

52

2.3.5.2

TROLEIBUZ SKODA26TR0

1

TM98TAJ6VHBSE3257

GL 1688

Nr. inv. 218216

12/2017

380.490,00/

1.761.668,70

Municipiul Galati

53

2.3.5.2

TROLEIBUZ SKODA26TR0

1

TM98TAJ6VHBSE3255

GL 1686

Nr. inv. 218214

12/2017

380.490,00/

1.761.668,70

Municipiul Galati

54

2.3.5.2

TROLEIBUZ SKODA26TR0

1

TM98TAJ6VHBSE3258 689

Nr. inv. 218217

12/2017

380.490,00/

1.761.668,70

Municipiul Galati

55

2.3.5.2

TROLEIBUZ SKODA26TR0

1

TM98TAJ6VHBSE3259

GL 1690

Nr. inv. 218218

12/2017

380.490,00/

1.761.668,70

Municipiul Galati

56

2.3.5.2

TROLEIBUZ SKODA26TR0

1

TM98TAJ6VHBSE32450

GL 1681

Nr. inv. 218209

12/2017

380.490,00/

1.761.668,70

Municipiul Galati

57

2.3.5.2

TROLEIBUZ SKODA26TR0

1

TM98TAJ6VHBSE3260

GL 1691

Nr. inv. 218219

12/2017

380.490,00/

1.761.668,70

Municipiul Galati

Nr.crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare Anul dobandirii sau dupa caz data darii in folosinta

Valoarea de inventar

Situatia juridica actuala

0

1

2

3                                4

5

6

AUTOBUZE

1.

2.3.2.12

Autobuz

Karsan Jest

NLNC2ENLA10007545

Nr. inv. 219246

2019

371.198,19

Municipiul Galati Contract de furnizare nr. 45422/12.07.2019 HCL 509/2019 și Act Adițional              nr.

21/21.11.2019

2.

2.3.2.12

Autobuz

Karsan Jest

NLNC2ENLA10007546

Nr. inv. 219245

2019

371.198,19

Municipiul Galati Contract de furnizare nr. 45422/12.07.2019 HCL 509/2019 și Act Adițional              nr.

21/21.11.2019

3.

2.3.2.12

Autobuz

Karsan Jest

NLNC2ENLA10007547

Nr. inv. 219241

2019

371.198,19

Municipiul Galati Contract de furnizare nr. 45422/12.07.2019 HCL 509/2019 și Act Adițional              nr.

21/21.11.2019

4.

2.3.2.12

Autobuz

Karsan Jest

NLNC2ENLA10007548

Nr. inv. 219240

2019

371.198,19

Municipiul Galati Contract de furnizare nr. 45422/12.07.2019 HCL 509/2019 și Act Adițional              nr.

21/21.11.2019

5.

2.3.2.12

Autobuz

Karsan Jest

NLNC2ENLA10007542

Nr. inv. 219242

2019

371.198,19

Municipiul Galati Contract de furnizare nr. 45422/12.07.2019 HCL 509/2019 și Act Adițional              nr.

21/21.11.2019

6.

2.3.2.12

Autobuz

Karsan Jest

NLNC2ENLA10007556

Nr. inv. 219237

2019

371.198,19

Municipiul Galati Contract de furnizare nr. 45422/12.07.2019 HCL 509/2019 și Act Adițional              nr.

21/21.11.2019

7.

2.3.2.12

Autobuz

Karsan Jest

NLNC2ENLA10007543

Nr. inv.219243

2019

371.198,19

Municipiul Galati Contract de furnizare nr. 45422/12.07.2019 HCL 509/2019 și Act Adițional              nr.

21/21.11.2019

8.

2.3.2.12

Autobuz

Karsan Jest

NLNC2ENLA10007544

Nr. inv. 219244

2019

371.198,19

Municipiul Galati Contract de furnizare nr. 45422/12.07.2019 HCL 509/2019 și Act Adițional              nr.

21/21.11.2019

9.

2.3.2.12

Autobuz

Karsan Jest

NLNC2ENLA10007549

Nr. inv. 219239

2019

371.198,19

Municipiul Galati Contract de furnizare nr. 45422/12.07.2019 HCL 509/2019 și Act Adițional              nr.

21/21.11.2019

10

2.3.2.12

Autobuz

Karsan Jest

NLNC2ENLA10007550

Nr. inv. 219238

2019

371.198,19

Municipiul Galati Contract de furnizare nr. 45422/12.07.2019 HCL 509/2019 și Act Adițional              nr.

21/21.11.2019

11

2.3.2.12

Autobuz

Karsan Jest

NLNC2ENLA10007551

Nr. inv. 219256

2019

371.198,19

Municipiul Galati Contract de furnizare nr. 45422/12.07.2019 HCL 509/2019 și Act Adițional              nr.

21/21.11.2019

12

2.3.2.12

Autobuz

Karsan Jest

NLNC2ENLA10007552

Nr. inv. 219257

2019

371.198,19

Municipiul Galati Contract de furnizare nr. 45422/12.07.2019 HCL 509/2019 și Act Adițional              nr.

21/21.11.2019

13

2.3.2.12

Autobuz

Karsan Jest

NLNC2ENLA10007553

Nr. inv. 219254

2019

371.198,19

Municipiul Galati Contract de furnizare nr. 45422/12.07.2019 HCL 509/2019 și Act Adițional              nr.

21/21.11.2019

14

2.3.2.12

Autobuz

Karsan Jest

NLNC2ENLA10007554

Nr. inv. 219252

2019

371.198,19

Municipiul Galati Contract de furnizare nr. 45422/12.07.2019 HCL 509/2019 și Act Adițional              nr.

21/21.11.2019

15

2.3.2.12

Autobuz

Karsan Jest

NLNC2ENLA10007555

Nr. inv. 219251

2019

371.198,19

Municipiul Galati Contract de furnizare nr. 45422/12.07.2019 HCL 509/2019 și Act Adițional              nr.

21/21.11.2019

16

2.3.2.12

Autobuz

Karsan Jest

NLNC2ENLA10007557

Nr. inv. 219253

2019

371.198,19

Municipiul Galati Contract de furnizare nr. 45422/12.07.2019 HCL 509/2019 și Act Adițional              nr.

21/21.11.2019

17

2.3.2.12

Autobuz

Karsan Jest

NLNC2ENLA10007558

Nr. inv. 219258

2019

371.198,19

Municipiul Galati Contract de furnizare nr. 45422/12.07.2019 HCL 509/2019 și Act Adițional              nr.

21/21.11.2019

18

2.3.2.12

Autobuz

Karsan Jest

NLNC2ENLA10007559

Nr. inv. 219259

2019

371.198,19

Municipiul Galati Contract de furnizare nr. 45422/12.07.2019 HCL 509/2019 și Act Adițional              nr.

21/21.11.2019

19

2.3.2.12

Autobuz

Karsan Jest

NLNC2ENLA10007560

Nr. inv. 219255

2019

371.198,19

Municipiul Galati Contract de furnizare nr. 45422/12.07.2019 HCL 509/2019 și Act Adițional              nr.

21/21.11.2019

20

2.3.2.12

Autobuz

Karsan Jest

NLNC2ELLA10007491

Nr. inv.219213

2019

371.198,19

Municipiul Galati Contract de furnizare nr. 45422/12.07.2019 HCL 509/2019 și Act Adițional              nr.

21/21.11.2019

21

2.3.2.1.3

Autobuz BMC

NMC285LKBLBC00482

Nr. inv.219295

2019

780.818,50

Municipiul Galati Contract de furnizare nr. 1.355.676/21.11.2019 HCL 562/2019 și Act

Adițional              nr.

22/13.12.2019

22

2.3.2.1.3

Autobuz BMC

NMC285LKBLBC00483

Nr. inv.219283

2019

780.818,50

Municipiul Galati Contract de furnizare nr. 1.355.676/21.11.2019

HCL 562/2019 și Act Adițional              nr.

22/13.12.2019

23

2.3.2.1.3

Autobuz BMC

NMC285LKBLBC00484

Nr. inv.219299

2019

780.818,50

Municipiul Galati Contract de furnizare nr. 1.355.676/21.11.2019 HCL 562/2019 și Act

Adițional              nr.

22/13.12.2019

24

2.3.2.1.3

Autobuz BMC

NMC285LKBLBC00485

Nr. inv.219297

2019

780.818,50

Municipiul Galati Contract de furnizare nr. 1.355.676/21.11.2019 HCL 562/2019 și Act Adițional              nr.

22/13.12.2019

25

2.3.2.1.3

Autobuz BMC

NMC285LKBLBC00486

Nr. inv.219300

2019

780.818,50

Municipiul Galati Contract de furnizare nr. 1.355.676/21.11.2019 HCL 562/2019 și Act Adițional              nr.

22/13.12.2019

26

2.3.2.1.3

Autobuz BMC

NMC285LKBLBC00487

Nr. inv.219293

2019

780.818,50

Municipiul Galati Contract de furnizare nr. 1.355.676/21.11.2019 HCL 562/2019 și Act Adițional              nr.

22/13.12.2019

27

2.3.2.1.3

Autobuz BMC

NMC285LKBLBC00488

Nr. inv.2192000.1

2019

780.818,50

Municipiul Galati Contract de furnizare nr. 1.355.676/21.11.2019

HCL 562/2019 și Act Adițional              nr.

22/13.12.2019

28

2.3.2.1.3

Autobuz BMC

NMC285LKBLBC00489

Nr. inv.219287

2019

780.818,50

Municipiul Galati Contract de furnizare nr. 1.355.676/21.11.2019 HCL 562/2019 și Act Adițional              nr.

22/13.12.2019

29

2.3.2.1.3

Autobuz BMC

NMC285LKBLBC00490

NR. inv. 219001.1

2019

780.818,50

Municipiul Galati Contract de furnizare nr. 1.355.676/21.11.2019 HCL 562/2019 și Act

Adițional nr.

22/13.12.2019

30

2.3.2.1.3

Autobuz BMC

NMC285LKBLBC00491

NR. inv. 219002.1

2019

780.818,50

Municipiul Galati Contract de furnizare nr. 1.355.676/21.11.2019 HCL 562/2019 și Act

Adițional nr.

22/13.12.2019

31

2.3.2.1.3

Autobuz BMC

NMC285LKBLBC00492

NR. inv. 219296

2019

780.818,50

Municipiul Galati Contract de furnizare nr. 1.355.676/21.11.2019 HCL 562/2019 și Act

Adițional nr.

22/13.12.2019

32

2.3.2.1.3

Autobuz BMC

NMC285LKBLBC00493

NR. inv. 219003.1

2019

780.818,50

Municipiul Galati Contract de furnizare nr. 1.355.676/21.11.2019 HCL 562/2019 și Act

Adițional nr.

22/13.12.2019

33

2.3.2.1.3

Autobuz BMC

NMC285LKBLBC00494

NR. inv. 2190288

2019

780.818,50

Municipiul Galati Contract de furnizare nr. 1.355.676/21.11.2019 HCL 562/2019 și Act

Adițional nr.

22/13.12.2019

34

2.3.2.1.3

Autobuz BMC

NMC285LKBLBC00495

NR. inv. 219004.1

2019

780.818,50

Municipiul Galati Contract de furnizare nr. 1.355.676/21.11.2019 HCL 562/2019 și Act

Adițional nr.

22/13.12.2019

35

2.3.2.1.3

Autobuz BMC

NMC285LKBLBC00496

NR. inv. 219289

2019

780.818,50

Municipiul Galati Contract de furnizare nr. 1.355.676/21.11.2019 HCL 562/2019 și Act

Adițional nr.

22/13.12.2019

36

2.3.2.1.3

Autobuz BMC

NMC285LKBLBC00497

NR. inv. 2190005.1

2019

780.818,50

Municipiul Galati Contract de furnizare nr. 1.355.676/21.11.2019 HCL 562/2019 și Act

Adițional nr.

22/13.12.2019

37

2.3.2.1.3

Autobuz BMC

NMC285LKBLBC00498

NR. inv. 219285

2019

780.818,50

Municipiul Galati Contract de furnizare nr. 1.355.676/21.11.2019 HCL 562/2019 și Act

Adițional nr.

22/13.12.2019

38

2.3.2.1.3

Autobuz BMC

NMC285LKBLBC00499

NR. inv. 219006.1

2019

780.818,50

Municipiul Galati Contract de furnizare nr. 1.355.676/21.11.2019 HCL 562/2019 și Act

Adițional nr.

22/13.12.2019

39

2.3.2.1.3

Autobuz BMC

NMC285LKBLBC00500

NR. inv. 219281

2019

780.818,50

Municipiul Galati Contract de furnizare nr. 1.355.676/21.11.2019 HCL 562/2019 și Act

Adițional nr.

22/13.12.2019

40

2.3.2.1.3

Autobuz BMC

NMC285LKBLBC00501

NR. inv. 219280

2019

780.818,50

Municipiul Galati Contract de furnizare nr. 1.355.676/21.11.2019 HCL 562/2019 și Act

Adițional nr.

22/13.12.2019

41

2.3.2.1.3

Autobuz BMC

NMC285LKBLBC00502

NR. inv. 219007.1

2019

780.818,50

Municipiul Galati Contract de furnizare nr. 1.355.676/21.11.2019 HCL 562/2019 și Act

Adițional nr.

22/13.12.2019

42

2.3.2.1.3

Autobuz BMC

NMC285LKBLBC00503

NR. inv. 219008.1

2019

780.818,50

Municipiul Galati Contract de furnizare nr. 1.355.676/21.11.2019 HCL 562/2019 și Act

Adițional nr.

22/13.12.2019

43

2.3.2.1.3

Autobuz BMC

NMC285LKBLBC00504

NR. inv. 219298

2019

780.818,50

Municipiul Galati Contract de furnizare nr. 1.355.676/21.11.2019 HCL 562/2019 și Act

Adițional nr.

22/13.12.2019

44

2.3.2.1.3

Autobuz BMC

NMC285LKBLBC00505

NR. inv. 219009.1

2019

780.818,50

Municipiul Galati Contract de furnizare nr. 1.355.676/21.11.2019 HCL 562/2019 și Act

Adițional nr.

22/13.12.2019

45

2.3.2.1.3

Autobuz BMC

NMC285LKBLBC00506

NR. inv. 219010.1

2019

780.818,50

Municipiul Galati Contract de furnizare nr. 1.355.676/21.11.2019 HCL 562/2019 și Act

Adițional nr.

22/13.12.2019

46

2.3.2.1.3

Autobuz BMC

NMC285LKBLBC00507

NR. inv. 219011.1

2019

780.818,50

Municipiul Galati Contract de furnizare nr. 1.355.676/21.11.2019 HCL 562/2019 și Act

Adițional nr.

22/13.12.2019

47

2.3.2.1.3

Autobuz BMC

NMC285LKBLBC00508

NR. inv. 219286

2019

780.818,50

Municipiul Galati Contract de furnizare nr. 1.355.676/21.11.2019 HCL 562/2019 și Act

Adițional nr.

22/13.12.2019

48

2.3.2.1.3

Autobuz BMC

NMC285LKBLBC00509

NR. inv. 219284

2019

780.818,50

Municipiul Galati Contract de furnizare nr. 1.355.676/21.11.2019 HCL 562/2019 și Act

Adițional nr.

22/13.12.2019

49

2.3.2.1.3

Autobuz BMC

NMC285LKBLBC00510

NR. inv. 219012.1

2019

780.818,50

Municipiul Galati Contract de furnizare nr. 1.355.676/21.11.2019 HCL 562/2019 și Act

Adițional nr.

22/13.12.2019

50

2.3.2.1.3

Autobuz BMC

NMC285LKBLBC00511

NR. inv. 219013.1

2019

780.818,50

Municipiul Galati Contract de furnizare nr. 1.355.676/21.11.2019 HCL 562/2019 și Act

Adițional nr.

22/13.12.2019

51

2.3.2.1.3

Autobuz BMC

NMC285LKBLBC00512

NR. inv. 219290

2019

780.818,50

Municipiul Galati Contract de furnizare nr. 1.355.676/21.11.2019 HCL 562/2019 și Act

Adițional nr.

22/13.12.2019

52

2.3.2.1.3

Autobuz BMC

NMC285LKBLBC00513

NR. inv. 219014.1

2019

780.818,50

Municipiul Galati Contract de furnizare nr. 1.355.676/21.11.2019 HCL 562/2019 și Act

Adițional nr.

22/13.12.2019

53

2.3.2.1.3

Autobuz BMC

NMC285LKBLBC00514

NR. inv. 219015.1

2019

780.818,50

Municipiul Galati Contract de furnizare nr. 1.355.676/21.11.2019 HCL 562/2019 și Act

Adițional nr.

22/13.12.2019

54

2.3.2.1.3

Autobuz BMC

NMC285LKBLBC00515

NR. inv. 219282

2019

780.818,50

Municipiul Galati Contract de furnizare nr. 1.355.676/21.11.2019 HCL 562/2019 și Act

Adițional nr.

22/13.12.2019

55

2.3.2.1.3

Autobuz BMC

NMC285LKBLBC00516

NR. inv. 219016.1

2019

780.818,50

Municipiul Galati Contract de furnizare nr. 1.355.676/21.11.2019 HCL 562/2019 și Act

Adițional nr.

22/13.12.2019

56

2.3.2.1.3

Autobuz BMC

NMC285LKBLBC00517

NR. inv. 219017.1

2019

780.818,50

Municipiul Galati Contract de furnizare nr. 1.355.676/21.11.2019 HCL 562/2019 și Act

Adițional nr.

22/13.12.2019

57

2.3.2.1.3

Autobuz BMC

NMC285LKBLBC00518

NR. inv. 219292

2019

780.818,50

Municipiul Galati Contract de furnizare nr. 1.355.676/21.11.2019 HCL 562/2019 și Act

Adițional nr.

22/13.12.2019

58

2.3.2.1.3

Autobuz BMC

NMC285LKBLBC00519

NR. inv. 219291

2019

780.818,50

Municipiul Galati Contract de furnizare nr. 1.355.676/21.11.2019 HCL 562/2019 și Act

Adițional nr.

22/13.12.2019

59

2.3.2.1.3

Autobuz BMC

NMC285LKBLBC00517

NR. inv. 219017.1

2019

780.818,50

Municipiul Galati Contract de furnizare nr. 1.355.676/21.11.2019 HCL 562/2019 și Act

Adițional nr.

22/13.12.2019

60

2.3.2.1.3

Autobuz BMC

NMC285LKBLBC00518

NR. inv. 219292

2019

780.818,50

Municipiul Galati Contract de furnizare nr. 1.355.676/21.11.2019 HCL 562/2019 și Act

Adițional nr.

22/13.12.2019

Anexa 2.1 Programul de transport al operatorului

Anexa 2.1.2 Programul de transport al operatorului pentru rețeaua de troleibuze

DIA

GRAMA DE CIRCULAȚIE a troleibuzelor de LUNI până VINERI program NOR

!MAL

ITINERAR

PRIMA PLECARE IN CURSA

ULTIMA PLECARE IN CURSA

05:00 - 07:00

07:00 - 09:00

09:00 - 13:00

13:00 -18:00

18:00 -20:00

20:00 -22:30

102

29

16,8

80

8

10

14

5

14

6

14

6

6

13

6

13

PARC

C.F.R.

05:06

22:22

MICRO 19

104

TIGLINA III

29

14,1

05:12

22:12

72

4

18

4

18

4

18

4

18

4

18

4

18

PARC

C.F.R.

05:12

22:12

TIGLINA III

TOTAL CAPACITATI TROLEIBUZE:

12

18

18

18

10

10

DIAGRAMA DE CIRCULAȚIE a troleibuzelor SAMBATA-DUMINICA si in SARBATORILE RELIGIOASE

PROGRAM NORMAL

TRS.

ITINERAR

NR. STATII

LUNGIME traseu [km]

PRIMA PLECARE IN CURSA

ULTIMA PLECARE IN CURSA

DURATA cursa [min]

05:00 - 07:00

07:00 - 09:00

09:00 - 13:00

13:00 - 18:00

18:00 - 20:00

20:00 - 22:30

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

102

MICRO 19

29

16,8

05:06

22:33

80

8

10

8

10

8

10

8

10

6

13

6

13

PARC

C.F.R.

05:06

22:33

MICRO 19

104

TIGLINA III

29

14,1

05:18

22:06

72

2

36

2

36

2

36

2

36

2

36

2

36

PARC

C.F.R.

05:18

22:06

TIGLINA III

TOTAL CAPACITATI TROLEIBUZE:

10

10

10

10

8

8

Anexa 2.1 Programul de transport al operatorului

Anexa 2.1.3 Programul de transport al operatorului pentru rețeaua de autobuze

Traseul 38 (Cartier locuințe sociale Micro 17 - Micro 19) va fi funcțional începând cu data de 01.09.2020

DIAGRAMA DE CIRCULAȚIE a autobuzelor de LUNI pana VINERI - PROGRAM NORMAL

TRS.

ITINERAR

NR. statii

LUNGIME traseu [km]

PRIMA PLECARE IN CURSA

ULTIMA PLECARE IN CURSA

DURATA cursa [min]

05:00 - 07:00

07:00 - 09:00

09:00 - 13:00

13:00 -18:00

18:00 - 20:00

20:00 - 22:30

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

11

MICRO 13

36

16,6

05:06

22:26

80

8

10

12

6

,

10

10

10

6

13

4

20

PTA. CENTRALA

05:06

22:26

MICRO 13

18

MICRO 13

49

22,3

05:03

22:31

96

6

16

6

16

6

16

6

16

4

24

4

24

B. TRAIAN

05:03

22:31

MICRO 13

22

MICRO 40

26

19,1

05:00

22:10

90

2

45

4

22,5

2

45

2

45

2

45

2

45

GARA C.F.R.

05:00

23:20

MICRO 40

34

MICRO 13

36

16,9

05:00

22:30

70

2

35

2

35

2

35

2

35

2

35

2

35

INTFOR

05:00

22:30

MICRO 13

25

PISTA BETONATĂ

13

12,6

05:30

21:00

60

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

SHOPPING CITY

05:30

21:00

PISTA BETONATĂ

26

MICRO 13

23

14,2

05:00

22:12

70

4

18

6

12

4

18

4

18

2

35

2

35

GARA C.F.R.

05:00

23:20

MICRO 13

36

COMAT

23

15,4

05:16

22:20

64

2

32

2

32

2

32

2

32

2

32

2

32

GARA C.F.R.

05:16

23:20

COMAT

9

TIGLINA III

27

14

05:00

22:24

72

2

36

2

36

2

36

2

36

2

36

2

36

GARA C.F.R.

05:00

23:20

TIGLINA III

19

C. ȘIRETUL

30

14,4

05:15

22:03

72

4

18

6

12

4

18

6

12

4

18

4

18

G. PUBLICA

05:15

22:03

C. ȘIRETUL

20

C. ȘIRETUL

24

13

05:05

22:29

72

2

36

2

36

2

36

2

36

2

36

2

36

GARA C.F.R.

05:05

23:20

C. ȘIRETUL

10

D. CANTEMIR

39

25,6

05:00

22:36

96

4

24

4

24

4

24

4

24

2

48

2

48

DAMEN

05:00

22:36

D. CANTEMIR

17

D. CANTEMIR

48

27,6

05:22

22:02

100

2

50

4

25

2

50

4

25

2

50

2

50

METRO

05:22

22:02

D. CANTEMIR

27

D. CANTEMIR

27

23,2

05:14

22:12

80

2

50

4

25

2

50

4

25

2

50

2

50

PARC CFR

05:14

22:12

D. CANTEMIR

28

MICRO 19

43

21,63

05:00

22:33

100

10

10

10

10

10

10

10

10

8

13

6

17

B. TRAIAN

05:00

22:33

MICRO 19

29

MICRO 19

32

20,6

04:56

22:11

90

2

45

4

23

2

45

2

45

2

45

2

45

GARA C.F.R.

04:56

23:20

MICRO 19

31

MICRO 19

10

6,3

05:00

22:00

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

BARBOSI

05:15

22:30

MICRO 19

105

MICRO 19

29

17

05:03

22:23

80

6

13

8

10

6

13

6

13

6

13

6

13

G. PUBLICA

05:03

22:23

MICRO 19

12

PTA. CENTRALA

27

16,9

05:17

21:37

70

2

35

2

35

2

35

2

35

1

70

1

70

METRO

05:17

22:12

PTA. CENTRALA

13

PTA. CENTRALA

16

11.8

(16.2)

06:00

21:00

60

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

BAZIN/BADALAN

06:30

20:30

PTA. CENTRALA

15

PTA. CENTRALA

15

9,2

05:20

21:35

50

2

25

2

25

2

25

2

25

2

25

2

25

GARA C.F.R.

05:20

21:35

PTA. CENTRALA

16

PTA. CENTRALA

21

11,3

06:20

20:20

60

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

TRECERE BAC

06:20

20:50

PTA. CENTRALA

35

PTA. CENTRALA

27

11,1

05:15

22:15

60

2

30

3

20

3

20

3

20

2

30

2

30

METRO

05:05

23:15

PTA. CENTRALA

23

CARREFOUR

34

17,1

05:18

22:38

80

2

40

2

40

2

40

2

40

2

40

2

40

AUCHAN

05:18

22:38

CARREFOUR

30

MICRO 19

8

6,7

06:30

18:30

60

1

60

1

60

1

60

1

60

BORCAN

07:00

18:00

MICRO 19

24

CARREFOUR

43

22,4

05:00

22:12

96

4

24

4

24

4

24

4

24

4

24

4

24

DAMEN

05:12

22:24

CARREFOUR

37

LEVADITTI

10

6

05:00

22;00

60

2

20

2

20

2

20

2

20

2

20

2

20

TIG 2

LEVADITTI

05:00

22:00

38

LOCUINȚE

SOCIALE M 17

8

4

05:15

22:15

30

1

30

1

30

1

30

1

30

1

30

1

30

MICRO 19

05:00

22:30

TOTAL CAPACITATI AUTOBUZE:

81

100

84

90

69

65

DIAGRAMA DE CIRCULAȚIE a autobuzelor SAMBATA-DUMINICA si in SĂRBĂTORILE RELIGIOASE

PROGRAM NORMAL

TRS.

ITINERAR

NR. STATI I

LUNGIM E traseu [km]

PRIMA PLECAR E IN CURSA

ULTIMA PLECAR E IN CURSA

DURAT A cursa [min]

05:00 -07:00

07:00 -09:00

09:00 -13:00

13:00 -18:00

18:00 -20:00

20:00 - 22:30

Nr. cap.

Frecv .

Nr. cap.

Frecv .

Nr. cap.

Frecv .

Nr. cap.

Frecv .

Nr. cap.

Frecv .

Nr. cap.

Frecv .

11

MICRO 13

36

16,6

05:06

22:33

80

6

13

6

13

6

13

6

13

4

20

4

20

PTA. CENTRALA

05:06

22:33

MICRO 13

18

MICRO 13

49

22,3

05:03

21:51

96

4

24

4

24

4

24

4

24

4

24

2

48

B. TRAIAN

05:03

21:51

MICRO 13

22

MICRO 40

26

19,1

05:00

22:10

80

2

40

2

40

2

40

2

40

2

40

2

40

GARA C.F.R.

05:00

23:20

MICRO 40

34

MICRO 13

36

16,9

05:00

22:30

70

2

35

2

35

2

35

2

35

2

35

2

35

INTFOR

05:00

22:30

MICRO 13

25

PISTA BETONATĂ

18

12,6

05:30

21:00

60

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

SHOPPING CITY

05:30

21:00

PISTA BETONATĂ

26

MICRO 13

23

14,2

05:00

22:30

70

2

35

2

35

2

35

2

35

2

35

2

35

GARA C.F.R.

05:00

23:20

MICRO 13

36

COMAT

23

15,4

05:16

22:20

64

2

32

2

32

2

32

2

32

2

32

2

32

GARA C.F.R.

05:16

23:20

COMAT

9

TIGLINA III

27

14

05:00

22:24

72

2

36

2

36

2

36

2

36

2

36

2

36

GARA C.F.R.

05:00

23:20

TIGLINA III

19

C. SIRETUL

30

14,4

05:15

22:03

72

2

36

2

36

2

36

2

36

2

36

2

36

G. PUBLICA

05:15

22:03

C. ȘIRETUL

20

C. ȘIRETUL

20

13

05:05

22:29

72

2

36

2

36

2

36

2

36

2

36

2

36

GARA C.F.R.

05:05

23:20

C. ȘIRETUL

10

D. CANTEMIR

39

25,6

05:00

22:36

96

2

48

2

48

2

48

2

48

2

48

2

48

DAMEN

05:00

22:36

D. CANTEMIR

17

D. CANTEMIR

48

27,6

05:22

22:02

100

2

50

2

50

2

50

2

50

2

50

2

50

METRO

05:22

22:02

D. CANTEMIR

27

D. CANTEMIR

27

23,2

05:14

22:34

80

2

50

2

50

2

50

2

50

2

50

2

50

PARC CFR

05:14

22:34

D. CANTEMIR

28

MICRO 19

43

21,63

05:00

22:30

100

8

13

8

13

8

13

8

13

8

13

6

17

B. TRAIAN

05:00

22:30

MICRO 19

29

MICRO 19

32

20,6

04:56

22:11

90

2

45

2

45

2

45

2

45

2

45

2

45

GARA C.F.R.

04:56

23:20

MICRO 19

31

MICRO 19

10

6,3

05:15

22:30

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

BARBOSI

05:00

22:00

MICRO 19

105

MICRO 19

29

17

05:03

22:30

80

6

13

6

13

6

13

6

13

4

20

4

20

G. PUBLICA

05:03

22:30

MICRO 19

12

PTA. CENTRALA

27

16,9

05:17

21:37

70

2

35

2

35

2

35

2

35

1

70

1

70

METRO

05:17

22:12

PTA. CENTRALA

13

PTA. CENTRALA

16

11.8

(16.2)

06:30

21:00

60

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

BAZIN/BADALAN

06:30

21:00

PTA. CENTRALA

15

PTA. CENTRALA

15

9,2

05:20

21:35

50

2

25

2

25

2

25

2

25

2

25

2

25

GARA C.F.R.

05:45

21:35

PTA. CENTRALA

16

PTA. CENTRALA

21

11,3

06:20

20:20

60

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

TRECERE BAC

06:20

20:20

PTA. CENTRALA

35

PTA. CENTRALA

27

11,1

05:15

22:15

60

2

30

3

20

3

20

3

20

2

30

2

30

METRO

05:05

23:15

PTA. CENTRALA

23

CARREFOUR

34

17,1

05:18

22:38

80

2

40

2

40

2

40

2

40

2

40

2

40

AUCHAN

05:18

22:38

CARREFOUR

30

MICRO 19

8

6,7

06:30

18:30

60

1

60

1

60

1

60

1

60

BORCAN

07:00

18:00

MICRO 19

24

CARREFOUR

43

22,4

05:12

22:00

96

2

48

2

48

2

48

2

48

2

48

2

48

DAMEN

05:12

22:00

CARREFOUR

37

LEVADITTI

10

6

05:00

22:00

60

2

20

2

20

2

20

2

20

2

20

2

20

TIGLINA 2

LEVADITTI

05:00

22:00

38

LOCUINȚE SOCIALE M 17

8

4

05:15

22:15

30

1

30

1

30

1

30

1

30

1

30

1

30

MICRO 19

05:15

22:30

TOTAL CAPACITATI AUTOBUZE:

67

68

68

68

61

57

Anexa 2.2 Program de circulație

Anexa 2.2.3 Program de circulație autobuze

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de capacitati/Intervalul de succedare

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

38

4,00

TUR

1/15'

1/15'

1/15'

1/15'

1/15'

1/15'

05:00

22:30

35,5

TUR

micro 19

1

Cartier Loc.sociale Micro 17

RETUR

1/15'

1/15'

1/15'

1/15'

1/15'

1/15'

05:15

22:15

RETUR

Cartier Loc.sociale Micro 17

1

micro 19

Numar kilometri

35,5 curse x4,00 km =142,00km/zi

142 km/zi

14 km/zi

Numar kilometri iesiri / intrari garaj 1 abz. capat de linie 1 => 1 x8 km = 8km 1 abz. capat de linie 2 => 1 x6 km =6 km TOTAL TUR:8 km

TOTAL RETUR: 6 km

TOTAL KM DISLOCARI: 14,00 km

Numar TOTAL kilometri planificati pentru TRASEUL38 intr-o ZI LUCRATOARE

156m/zi

Total kilometri planificati pentru TRASEUL38n ZILE LUCRATOARE:156km/zi x 22 ZL =3.432,00km/luna

Zile nelucrătoare și sărbători legale

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de capacitati/Intervalu

de succedare

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

38

4,00

TUR

1/15'

1/15'

1/15'

1/15'

1/15'

1/15'

05:00

22:30

35,5

TUR

micro 19

1

Cartier Loc.sociale Micro 17

RETUR

1/15'

1/15'

1/15'

1/15'

1/15'

1/15'

05:15

22:15

RETUR

Cartier Loc.sociale Micro 17

1

micro 19

Numar kilometri

35,5 curse x 4 km =142,00km/zi

142 km/zi

14 km/zi

Numar kilometri iesiri / intrări garaj

1 abz. capat de linie 1 => 1 x8km =8 km

1 abz. capat de linie 2 => 1 x 6 km =6km

TOTAL TUR: 8km

TOTAL RETUR:6 km

TOTAL KM DISLOCĂRI: 14.00 km

Numar TOTAL kilometri planificati pentru TRASEUL38 intr-o ZI NELUCRATOARE

156,00km/zi

Total kilometri planificati pentru TRASEUL38in ZILE NELUCRATOARE 156,00 km/zi x 9 ZN =1.404,00 km/luna

TOTAL KILOMETRI PLANIFICATI PENTRU TRASEUL 38: ZL + ZN = 4836,00km efectivi / luna

Anexa 2.4 Grafice de circulație

Anexa 2.4.3 Grafice de circulație autobuze

9

TRASEUL

38

ZILE de Luni - Duminica si Sărbători Legale

Grafic valabil cu 01.09.2020

Micro 19

Cartier locuințe sociale

05:00

05:15

05:30

05:45

06:00

06:15

06:30

06:45

07:00

07:15

07:30

07:45

08:00

08:15

08:30

08:45

09:00

09:15

09:30

09:45

10:00

10:15

10:30

10:45

11:00

11:15

11:30

11:45

12:00

12:15

12:30

12:45

13:00

13:15

13:30

13:45

14:00

14:15

14:30

14:45

15:00

15:15

15:30

15:45

16:00

16:15

16:30

16:45

17:00

17:15

17:30

17:45

18:00

18:15

18:30

18:45

19:00

19:15

19:30

19:45

20:00

20:15

20:30

20:45

21:00

21:15

21:30

21:45

22:00

22:15

22:30

Număr total de curse = 35,5

Anexa 2.3 Traseele și stațiile aferente

Anexa 2.3.3 Traseele de autobuz și stațiile aferente

NR. TRASEU

TUR/RETUR

STRĂZILE TRASEULUI

STAȚII

Traseu 38

Tur

Oțelarilor

Micro 19

Brăilei

Lidl

Vrancei

Cartier locuințe sociale

Oltului

Drumul de Centură

Retur

Leonida Zamfirescu

Cartier locuințe sociale

Petru Groza

Petru Groza

Oltului

Școala nr. 40

Vrancei

IATSA

Brăilei

Grădinița Prichinel

Oțelarilor

Școala nr. 40

Micro 19 (capăt troleibuz)