Hotărârea nr. 292/2020

Schimbarea destinatiei unei parti din imobilul situat in Galati, Str. 1 Decembrie nr. 25, corp C1, parter, din spatiu de invatamant in sediu necesar desfasurarii activitatii Politiei Locale Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 292

din 30.07.2020

privind schimbarea destinației unei părți din imobilul situat în Galați, Strada 1 Decembrie nr. 25, corp C1, parter, din spațiu de învățământ în sediu necesar desfășurării activității Poliției Locale Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 333/03.07.2020

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 30.07.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 117284/03.07.2020, al inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 117288/03.07.2020, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere avizul comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere adresa nr. 43191/10.06.2020, a Poliției Locale Galați, înregistrată de la Registratura Generală a municipiului Galați sub nr. 99896/10.06.2020;

Având în vedere dispozițiile art. 3, alin. (1), art. 4, lit. ”d”, art. 9, alin. (1) din anexa la Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5819/25.11.2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia;

Având în vedere dispozițiile art. 108, lit. ”a”, art. 129, alin. (1), art. 297, alin. (1) lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. ”g” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - (1) Se aprobă schimbarea destinației unei părți din imobilul situat în Galați, Strada 1 Decembrie 1918, nr. 25, Corp C1, parter - cu excepția părții pentru care s-a emis Avizul Conform nr. 8393/06.03.2019 al Ministerului Educației Naționale, din spațiu de învățământ, în sediu necesar desfășurării activității Poliției Locale Galați, pentru o perioadă de 10 ani;

(2) Imobilul, intabulat în Cartea Funciară nr. 102717, are o suprafață de 178,36 mp și o valoare de 283.953,89 lei și este identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă transmiterea în administrare a imobilului, identificat la art. 1, către Poliția Locală Galați.

Art. 3 - Imobilul se va fi transmite în administrare, în termen de 15 zile de la data obținerii avizului conform emis de Ministerul Educației și Cercetării.

Art. 4 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 5 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea si publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretar general,

Releveu parter (poliția locală)

scara 1:200

Nr.cadastral al terenului

Suprafața(mp)

| Adresa imobilului

126596

| b-dul 1 Decembrie 1918, municipiul Galați

Carte Funciară colectivă nr.

UAT

Galați

Cod unitate individuală (UI)

CF individuală

Președinte de ședință, 5                                                     5                        9       1Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafață utilă (mp)

1

Cameră

57,23

2

Anexă

17,21

3

Birou

12,84

4

Hol

1,80

5

Anexă

1,74

6

Birou

16,83

7

Grupuri sanitare

16,43

8

Hol intrare

9,29

9

Hol

37,11

10

Hol intrare

7,88

Suprafața utilă = 178,36 mp

Executant, SP Geotopocad Expert

Data

(semnătură, ștampilă)

iunie 2019


Anexa la HCL nr. 292/30.07.2020