Hotărârea nr. 291/2020

Transmiterea in administrarea Liceului Tehnologic "Aurel Vlaicu" a unei parti din imobilul Cantina, situat in Galati, strada 1 Decembrie 1918 nr. 25

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 291 din 30.07.2020

privind transmiterea în administrarea Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu” a unei părți din imobilul Cantină, situat în Galați, strada 1 Decembrie 1918, nr. 25

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 305/11.06.2020

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 30.07.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 99774/10.06.2020, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 99800/10.06.2020, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând adresa nr. 1594/11.04.2018, a Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu”, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 36491/12.04.2018;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 114/28.03.2019 privind solicitarea trecerii din domeniul public al județului Galati in domeniul public al municipiului Galati a unei părti din imobilul "Cantina", situat in Galati, strada 1 Decembrie 1918, nr. 25;

Având în vedere dispozițiile H.C.J. nr. 105/19.03.2020 privind aprobarea solicitării Consiliului Local al municipiului Galați de trecere a unei părți din imobilul (clădire și teren) situat în municipiul Galați, str. 1 Decembrie 1918, nr. 25 din domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați, în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 112, alin. (1), din Legea învățământului nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 108, lit. ”a”, art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. ”c”, alin. (6), lit. ”a”, art. 297, alin. (1), lit. ”a”, art. 299 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (3), ”g” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - (1) Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local Galați, în administrarea Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu” a unor părți din imobilul ”Cantină”, situat în municipiul Galați, strada 1 Decembrie 1918, nr. 25, pe perioada desfășurării activității de învățământ a unității școlare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Clădirea și terenul aferent sunt identificate după cum urmează:

  • a) suprafață construită desfășurată de 671,44 mp, cu valoare de inventar de 1.110.669,19 lei;

  • b) suprafață teren de 256,24 mp, cu valoare de inventar de 41.167,52 lei;

  • c) Corpul de clădire C7 “Cantină”și terenul aferent sunt intabulate în Cartea Funciară nr. 102746;

  • (3) Imobilul va fi predat unității de învățământ Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea si publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar general,

Date de identificare parte imobil

situat în municipiul Galați, str. 1 Decembrie 1918, nr. 25, care trece din domeniul public al județului Galați în domeniul public al municipiului Galați

Nr. crt.

Adresă imobil

Caracteristici tehnice - parte imobil

1.

Galați, str. 1 Decembrie 1918 nr. 25

Parter

Sutiiă = 247,45 m2

Cote părți comune -10407/184700

Cote teren -10399/100

Etaj

Sutiiă"" 303,34 m

Cote părți comune -12757/184700

Cote teren -12763/100

Suprafețe utile solicitate = 550,79 m2 (247,45 m2 + 303,34 m2)

SutiB = 247,45 m2 -

Spc-parter “ 43,12 m

Cpt-parter ~ 104,07 m

Sumă = 303,34 m2 -

-Spcetaj   = 52,93 m2

Cpt.etaj    = 127,57 m2

Total părți-comune

Total suprafață construită

Total suprafață teren


= 96,05 m2 (43,12 m2 + 52,93 m2)

= 646,84 m2 (550,79 m2 + 96,05 m2)

= 231,64 m2 (104,07 m2 + 127,57 m2)

Splatformă acces

= 24,60 m2

Sconstruită desfășurată


= 671,44 m2 (646,84 m2 + 24,60 m2)

valoare de inventar - 1.110.669,19 iei

Steren


= 256,24 m2 (231,64 m2 + 24,60 m2)

valoare de inventar - 41.167,52 lei

Președinte de ședință, J                                                               J                             5         7