Hotărârea nr. 290/2020

Schimbarea destinatiei imobilului, situat in Galati, Bulevardul Dunarea nr. 44, Bl.B7, ap.39, parter, din spatiu de invatamant in sediu necesar desfasurarii activitatii Politiei Locale Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 290 din 30.07.2020

privind schimbarea destinației imobilului, situat în Galați, Bulevardul Dunărea, nr. 44, BI.B7, ap.39, parter, din spațiu de învățământ în sediu necesar desfășurării activității Poliției Locale Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 330/29.06.2020

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 30.07.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 113992/29.06.2020, al inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 114005/29.06.2020, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere avizul comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere adresa nr. 43191/10.06.2020, a Poliției Locale Galați, înregistrată de la Registratura Generală a municipiului Galați sub nr. 99896/10.06.2020;

Având în vedere dispozițiile art. 3, alin. (1), art. 4, lit. ”d”, art. 9, alin. (1) din anexa la Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5819/25.11.2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia;

Având în vedere dispozițiile art. 108, lit. ”a”, art. 129, alin. (1), art. 297, alin. (1) lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. ”g” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - (1) Se aprobă schimbarea destinației imobilului constituit din teren și construcție, situat în Galați, Bulevardul Dunărea, nr. 44, bloc B7, scara 1, parter, ap. 39, din spațiu de învățământ în sediu necesar desfășurării activității Poliției Locale Galați, pentru o perioadă de 10 ani;

(2) Imobilul, intabulat în Cartea Funciară nr. 100016-C1-U57, este constituit dintr-un teren în cotă indiviză de 31,56 mp și un apartament cu suprafață utilă de 101,66 mp, compus din 6 camere, 3 băi, 1 hol, în valoare de 76378,92 lei și este identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 2 - Se aprobă transmiterea în administrare a imobilului, identificat la art. 1, către Poliția Locală Galați.

Art. 3 - Imobilul se va fi transmite în administrare, în termen de 15 zile de la data obținerii avizului conform emis de Ministerul Educației și Cercetării.

Art. 4 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 5 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea si publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar general,

Anexa la HCL nr. 290/30.07.2020


Numărul cadastral: 222


Cartea Funciară colectivă nr.


Suprafața (mp) 2572 mp l039


Adresa imobilului:


Mun. Galați,


B-dul Donarea nr. 44, bl. B7, AP. 1

GALAȚI


2od unitate individuală (UI)


U.A.T.

Carte funciară individuală :






ÎCIUL PUBLk.

încăpere

Denumire încăpere

(mp)

1

Cameră

15.98

2

Cameră

8.51

X 3

Cameră

10.78

■j 4

Cameră

14.42

5

Cameră

13.30

1 6

Cameră

10.53

7

Baie

4.14

8

Baie - -- -

4.15

9

Baie

2.08

10

Hol

17.77

Suprafață Utilă =  101.66 mp


Suprafață Totala = 101.66 mp

EXECUTANT

SP GEOTOPOCAD-EXPERT

RECEPȚIONAT


DATA


12.2014

“DATA