Hotărârea nr. 29/2020

Aprobarea Raportului anual - 2019 cu privire la stadiul realizarii masurilor/actiunilor din Planul de calitate a aerului in municipiul Galati pentru dioxid de azot si oxizi de azot (NO2/NOx), perioada 2018-2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 29 din 30.01.2020

privind aprobarea Raportului anual - 2019 cu privire la stadiul realizării măsurilor/acțiunilor din Planul de calitate a aerului în municipiul Galați pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx), perioada 2018-2022

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 28/21.01.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30.01.2020;

Având în vedere referatul de aprobarea nr. 12427/21.01.2020, al inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 12432/21.01.2020, al Direcției Servicii Comunitare de Utilități Publice;

Având în vedere avizul comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere dispozițiile art. 22 lit. „f” din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 28 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „b”, lit. „d”, alin. (4) lit. „g”, alin. (7) lit. „i” din Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă Raportul anual - 2019 cu privire la stadiul realizării măsurilor/acțiunilor din Planul de calitate a aerului în municipiul Galați pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx), perioada 2018-2022, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la HCL 29 / 30.01.2020

RAPORT ANUAL 2019

Planul de calitate a aerului în municipiul Galați, pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx) perioada 2018-2022

Conform Ordinului nr. 598/2018 privind aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, municipiul Galați este încadrat în regimul de evaluare I pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx). Conform art. 4, alin. (3) din H.G. nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului, pentru zonele încadrate în regimul de evaluare I, se întocmește un Plan de calitate a aerului.

încadrarea în regimul de gestionare I a municipiului Galați s-a realizat pe baza rezultatelor obținute în urma evaluării calității aerului la nivel național, care a utilizat atât măsurări în puncte fixe, realizate cu ajutorul stațiilor de măsurare care fac parte din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului, aflată în administrarea autorității publice centrale pentru protecția mediului, cât și pe baza rezultatelor obținute din modelarea matematică a dispersiei poluanților emiși în aer.

Planul de calitate a aerului reprezintă setul de măsuri cuantificabile din punctul de vedere al eficienței lor, pe care Primăria municipiului Galați trebuie să le aplice, astfel încât să fie atinse valorile limită pentru dioxid de azot (NO2) astfel cum sunt ele stabilite în anexa nr. 3 la Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Planul de calitate a aerului s-a întocmit pe baza unui studiu de calitate a aerului ce a fost elaborat în principal prin evaluarea informațiilor actuale, a rezultatelor de monitorizare a calității aerului și a studiului de dispersiei poluanților în atmosferă realizat la nivel național și a identificat măsurile aplicabile și scenariile în scopul atingerii valorilor țintă/limită.

Setul de măsuri cuantificabile din planul de calitate a aerului au fost stabilite pe o perioadă de 5 ani.

Planul de calitate a aerului s-a elaborat de către Comisie tehnică, constituită la nivelul administrației publice locale, din reprezentanții compartimentelor/serviciilor/direcțiilor tehnice, numită prin Dispoziția primarului nr.2963/26.11.2015. Din comisia tehnică fac parte și reprezentanți ai instituțiilor și autorităților publice locale din domeniile silvicultură, sănătate, transport, agricultură, ordine publică, statistică și Poliția Română, operatori economici relevanți și, dacă este cazul, de la orice alt organism cu responsabilități în domeniu, în funcție de complexitatea problemelor estimate.

în conformitate cu prevederile secțiunii a 5-a ”Definitivarea, aprobarea și publicarea planului de calitate a aerului” prin H.C.L. nr. 605/31.10.2018 a fost aprobat Planul de calitate a aerului în municipiul Galați pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx), perioada 2018-2022.

îmbunătățirea calității aerului, ca urmare a aplicării măsurilor din scenariile analizate va conduce la menținerea nivelului de N02 sub valorile-limită și reducerea riscului de apariție a depășirilor.

Măsurile în vederea îmbunătățirii calității aerului din Plan au fost stabilite astfel încât prin aplicarea acestora, nivelul concentrației dioxidului de azot să fie sub valorile-limită ale acestuia, structurate după cum urmează:

 • •  Modernizarea structurii parcului auto utilizat pentru transportul public: Achiziție 20 autobuze EURO6/electrice, 50 autobuze hibride/euro6 și 3 troleibuze

 • •  Modernizare parc auto Primărie și unități subordonate Consiliului Local Galați: Achiziția de către primărie a 3 autoturisme Dacia Duster

 • •  Extinderea/modernizarea arterelor de circulație:

J Reabilitare str.Basarabiei tronson str.Traian - str. M.Bravu pe o lungime de 0,760 km

S Modernizare Strada Siderurgiștilor, Strada 1 Decembrie 1918. 2,59 Km de drum reabilitați, 6.731 mp suprafață pistă biciclete.

J Amenajare zona centrală între str. Navelor, limita bloc P și Potcoava de aur pe o lungime de 680 ml și realizarea unei suprafețe de 537 mp pistă de biciclete. 16.152 mp - trotuare modernizate

J Modernizare str. Cerealelor, str. Dr. Carnabel între str. V. Alecsandri și str. Basarabiei pe o lungime de 1,330 km.

 • •   Folosirea eficientă a spațiilor în vederea măririi numărului de parcări prin realizarea parcărilor pe mai multe niveluri: Construire parcare multietajată zona Mazepa I, aferent bloc R5, str. Roșiori. 210 locuri de parcare

 • •  Continuarea programului de reabilitare termică a clădirilor: Anvelopare unități de învățământ - Școala gimnaziala nr. 22 din municipiul Galați, Anvelopare unități de învățământ - Școala gimnazială "lulia Hașdeu" din municipiul Galați, Creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe D din cartierul micro 13B și PR3A din cartierul micro 21 din municipiul Galați, Modernizare si reabilitare Școala gimnazială "Mihail Sadoveanu" Galați, Reabilitare și modernizare Școala gimnazială nr. 33 Galați.

 • •   întreținerea și extinderea spațiului verde: Actualizarea registrului spațiilor verzi al municipiului Galați cu identificarea zonelor propuse pentru reamenajare și extindere.

 • •   Conștientizarea populației cu privire la nivelul real al calității aerului, la implicațiile poluării cu NO2/NOx asupra sănătății umane: Organizarea de campanii de conștientizare a populației privind rolul esențial al cetățenilor în gestionarea fenomenului de poluare la nivel urban.

 • •   Implicarea cetățenilor în respectarea unor bune practici privind poluarea aerului din municipiul Galați: Se va aloca un număr "verde" și/sau aplicație mobil la care se pot face sesizări referitoare la nerespectarea regulilor de bune practici.

Cu scopul de a urmări realizarea măsurilor din Planul de calitate a aerului în conformitate cu prevederile legislative, U.A.T. Galați are obligația întocmirii raportului anual, pentru anul calendaristic anterior. Având în vedere faptul că, pentru anul 2019, la nivelul aglomerării Galați, termenele de raportare coincid pentru raportarea anuală și cea pentru trimestrul IV 2019, prezentul Raport anual include și raportarea trimestrială a trimestrului IV, anul 2019.

Planul de calitate a aerului propune măsuri de reducere a emisiilor asociate diferitelor categorii de surse de emisie asimilabile scenariilor de evoluție a calității aerului în municipiul Galați pentru poluarea cu NOx.

Pentru identificare propunerilor de măsuri pentru îmbunătățirea calității aerului au fost analizate documentele strategice relevante la nivel național, regional și județean care pot influența dezvoltarea sectoarelor economice din municipiul Galați până în anul 2022.

Documentele strategice relevante la nivel național, regional și județean analizate au fost următoarele:

a Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

° Mașter Plan General de Transport al României, varianta finală iulie 2015;

° Programul Operațional Regional (POR) pentru perioada 2014-2020;

n Plan de mobilitate urbană durabilă 2015 - Municipiul Galați;

° Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020;

° Strategia de Dezvoltare Regională Sud-Est 2014-2020;

n Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați, Mașter Plan.

Suplimentar, s-au analizat toate documentele de dezvoltare existente la nivel local (P.U.G.municipiul Galați, Strategia de dezvoltare a municipiului Galați) și investițiile propuse la nivel local, în vederea identificării potențialelor măsuri sau proiecte pentru reducerea nivelului poluanților în special oxizi de azot sub valorile limită, în condițiile unei dezvoltări durabile a municipiului Galați.

Din analiza documentelor strategice relevante s-a constatat că investițiile planificate sau propuse la nivel local sunt direcționate în special pentru:

° sectorul transport:

o stimularea mobilității regionale pe rețeaua rutieră prin conectarea nodurilor secundare si terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multinodale în vederea eliminării/reducerii blocajelor de trafic și reducerii duratelor de transport;

° creșterea calității transportului în comun, prin îmbunătățirea și eficientizarea parcului auto.

n sector rezidențial/ne-rezidențial:

c îmbunătățirea eficienței energetice în clădirile rezidențiale și clădirile publice în vederea reducerii consumului de energie în infrastructurile publice, respectiv sectorul locuințelor;

o gestionarea spațiilor verzi.

Măsura M.1.1. Modernizarea structurii parcului auto utilizat pentru transportul public

în cadrul acestei măsuri, acțiunea Achiziție 20 autobuze EURO6/electrice, 50 autobuze hibride/euro6 și 3 troleibuze va fi implementată în perioada 2018-2020.

Stadiul actual al implementării pentru trimestrul 1V-2019 și anul 2019 este: în anul 2019 s-au achiziționat 20 de minibuze EURO6 și 40 de autobuze EURO 6 și în anul 2018 cele 3 troleibuze, astfel din totalul de 73 de mijloace de transport prevăzute în cadrul Măsurii 1.1. s-au achiziționat până în present 63 de mijloace de transport și în plus sunt în curs de achiziție 20 de autobuze hibride și 18 tramvaie.

Măsura M.1.2. Modernizare parc auto Primărie și unități subordonate Consiliului Local Galați

în cadrul acestei măsuri, acțiunea - Achiziția de către Primărie a 3 autoturisme Dacia Duster a fost implementată integral în anul 2018.

Stadiul actual al implementării pentru trimestrul IV-2019 și anul 2019 este: REALIZAT

Măsura M.1.3. Extinderea/modernizarea arterelor de circulație

Stadiul actual al implementării pentru trimestrul IV-2019 și anul 2019 este:

J Reabilitare str. Basarabiei tronson str.Traian - str. M.Bravu - procent de realizare 100%

J Modernizare Strada Siderurgiștilor, Strada 1 Decembrie 1918 - 26%

J Amenajare zona centrală între str. Navelor, limita bloc P și Potcoava de aur -procent de realizare 100%

J Modernizare str. Cerealelor, str. Dr. Carnabel între str. V. Alecsandri și str. Basarabiei pe o lungime de 1,330 km - procent de realizare 100%

Măsura M.1.4. Folosirea eficientă a spațiilor în vederea măririi numărului de parcări prin realizarea parcărilor pe mai multe niveluri

în cadrul acestei măsuri, acțiunile - Construire parcare multietajată zona Mazepa I, aferent bloc R5, str. Roșiori vor fi implementate în perioada 2018-2019.

Stadiul actual al implementării pentru trimestrul IV-2019 și anul 2019 este: procent de realizare 82%

Măsura M.2.1. Continuarea programului de reabilitare termică a clădirilor

Stadiul actual al implementării pentru trimestrul IV-2019 și anul 2019 este:

 • •  Anvelopare unități de învățământ - Școala gimnaziala nr. 22 din municipiul Galați procent de realizare 100%

 • •  Anvelopare unități de învățământ - Școala gimnazială "lulia Hașdeu" din municipiul Galați procent de realizare 100%

 • •  Creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe D din cartierul micro 13B și PR3A din cartierul micro 21 din municipiul Galați - procent de realizare 5%

 • •  Modernizare si reabilitare Școala gimnazială "Mihail Sadoveanu" Galați - procent de realizare 5%

 • •  Reabilitare și modernizare Școala gimnazială nr. 33 Galați, - procent de realizare 5%

Măsura M.3.1. întreținerea și extinderea spațiului verde

în cadrul acestei măsuri, acțiunile - Actualizarea registrului spațiilor verzi al municipiului Galați cu identificarea zonelor propuse pentru reamenajare și extindere vor fi implementate permanent.

Stadiul actual al implementării pentru trimestrul IV-2019 si anul 2019 este* REALIZAT.

In perioada septembrie-decembrie la nivelul U.Ă.T, Galați se execută contractul de Servicii de aerofotogrammetrie și realizare a ortofotoplanului digital pentru municipiul Galați și identificarea terenurilor, definite ca spații verzi și terenuri degradate, aparținând domeniului public/privat al municipiului Galați având ca scop principal identificarea zonelor deficitare și realizarea de lucrări pentru extinderea suprafețelor acoperite cu vegetație-în vederea actualizării bazei de date spațiale a municipiului Galați - termen de finalizare iunie 2020.

Măsura M.4.1. Conștientizarea populației cu privire la nivelul real al calității aerului, la implicațiile poluării cu NO2/NOx asupra sănătății umane

în cadrul acestei măsuri, acțiunile - Organizarea de campanii de conștientizare a populației privind rolul esențial al cetățenilor în gestionarea fenomenului de poluare la nivel urban vor fi implementate în perioada 2018-2022.

Stadiul actual al implementării pentru trimestrul IV-2019 si anul 2019 este: REALIZAT

Conform Legii nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare privind amenajarea teritoriului si urbanismul, art. 47, alin. (1) «planul urbanistic zonal este instrumentul de planificare urbană de reglementare specifică, prin care se coordonează dezvoltarea urbanistică integrată a unor zone din localitate, caracterizate printr-un grad ridicat de complexitate sau printr-o dinamică urbană accentuată. Planul urbanistic zonal asigură corelarea programelor de dezvoltare urbană integrată a zonei cu Planul Urbanistic General».

în perioada septembrie-decembrie 2019 nu au fost finalizate documentații de urbanism care să necesite campanii de conștientizare a populației.

Prin prisma cauzelor ce pot duce la depășiri ale indicatorului particule în suspensie-fractia PM10, au fost notificați în scris societățile de construcții si deținătorii de avize, cu care U.A.T. Galați se află în relații contractuale sau pentru care a emis avize, în scopul adoptării celor mai eficiente măsuri privind limitarea emisiilor de poluanți în atmosferă, astfel încât să nu se mai înregistreze depășiri ale indicatorului particule în suspensie - fracția PM10.

Măsura M.4,2. Implicarea cetățenilor în respectarea unor bune practici privind poluarea aerului din municipiul Galați

în cadrul acestei măsuri, acțiunile - Se va aloca un număr "verde" și/sau aplicație mobil la care se pot face sesizări referitoare la nerespectarea regulilor de bune practice ce vor fi implementate în perioada 2018-2022.

Stadiul actual al implementării pentru trimestrul IV-2019 și anul 2019 este: REALIZAT

în baza contractului de servicii nr.79900/2.10.2018 încheiat între municipiul Galați și Eventya CO S.R.L. Sibiu locuitorii municipiului Galați care dețin un smartphone compatibil cu sistemele iOS și Android au posibilitatea de a raporta Primăriei incidentele pe care le descoperă în spațiul public al orașului.

Aplicația este utilizată în permanență de către cetățenii direct interesați de starea economică, socială și de mediu a municipiului Galați, fiind un instrument important pentru atingerea obiectivelor autorității administrației publice locale.

In cursul anului 2019 au fost ridicate în aplicația Galați City un număr de 2900 sesizări. Un top 10 al celor mai frecvente sesizări cu implicații asupra calității aerului este prezentat în tabelul următor:

Categorie sesizare

% din total sesizări

Drum deteriorat

16,40%

Mașini abandonate

______________î_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13,38%

Trotuar deteriorat

7,07%

Parcare neregulamentară

^39%

Bec lipsă/ars

3,09%

Altele - spații verzi

2,95%

Avarie iluminat stradal

2,61%

Președinte de ședință,