Hotărârea nr. 289/2020

Modificarea si completarea H.C.L. nr. 6/28.01.2016 privind aprobarea criteriilor in baza carora se repartizeaza locuintele aflate in administrarea Consiliului local Galati, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 289 din 30.07.2020

pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 6 din 28.01.2016 privind aprobarea criteriilor în baza cărora se repartizează locuințele aflate în administrarea Consiliului local Galați, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 329/26.06.2020

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 30.07.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 112560/26.06.2020, al inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 112568/26.06.2020, al Direcției Patrimoniu;

Având în vedere avizul comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere dispozițiile art. 21, art. 22, art. 30 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin (1), alin. (2), lit. ”d”, alin. (7), lit. ”q” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. I - Punctul 5 de la titlul „Nu pot avea acces la o locuință”, din anexa la H.C.L. nr. 6/28.01.2016 privind aprobarea criteriilor în baza cărora se repartizează locuințele aflate în administrarea Consiliului local Galați, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

”solicitanții care nu pot face dovada unui venit realizat ca urmare a desfășurării unei activități generatoare de venituri”.

Art. II - (1) Pentru anul 2020 se prorogă termenul de depunere și actualizare a dosarelor până la data de 30.09.2020.

  • (2) Analiza dosarelor, de către comisia constituită în vederea soluționării cererilor privind repartizarea unei locuințe, se va realiza în cursul lunii decembrie 2020.

  • (3) Stabilirea listei de priorități se face pe baza dosarelor depuse în cursul anului 2020 precum și a dosarelor nesoluționate din anii anteriori, actualizate în termenele legale.

  • (4) Eventualele repartiții vor fi emise după data de 01.01.2021, dacă va exista un fond disponibil de locuințe/în funcție de disponibilități, de către o comisie numită prin dispoziție a primarului.

  • (5) În cazul refuzului unei repartiții emisă de comisia prevăzută la alin. (4), persoana aflată în situația respectivă va trebui să dea o declarație în formă autentică de renunțare. În caz contrar se va emite o notificare prin care, în termen de 5 zile de la primire, aceasta trebuie să își exprime acceptul sau refuzul locuinței conform repartiției, iar în situația în care, urmare notificării, nu se primește niciun fel de răspuns, repartiția se retrage.

  • (6) La data aprobării de către Consiliul local a tabelului nominal cu familiile care vor întruni criteriile de atribuire a unei locuințe aflate în administrarea Consiliului local Galați, H.C.L. nr. 250/30.05.2019 își va înceta aplicabilitatea.

Art. III - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. IV - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar general,