Hotărârea nr. 288/2020

Transmiterea in folosinta gratuita catre Parohia "Sfantul Dumitru", a unui teren, in suprafata de 2790 mp, situat in Galati, Micro 3 9B, b-dul. Traian Vuia, nr. 14A, proprietate privata a municipiului Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 288

din 30.07.2020

privind transmiterea în folosință gratuită către Parohia „Sfântul Dumitru”, a unui teren, în suprafață de 2790 mp, situat în Galați, Micro 39B, b-dul. Traian Vuia, nr. 14 - A, proprietate privată a municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 328/26.06.2020

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 30.07.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 113510/29.06.2020, al inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 113515/29.06.2020, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Văzând solicitarea nr. 10/11.03.2020, a Parohiei „Sfântul Dumitru”, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 50912/11.03.2020;

Având în vedere Decizia nr. 64/28.02.1991 privind atribuirea suprafeței de 2.000 m.p. teren pentru construirea bisericii ortodoxe „“Sfântul Dumitru”;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 134/17.05.2001 privind atribuirea în folosință gratuită a unui teren ce aparține domeniului privat al municipiului Galați, administrat de Consiliul Local, Bisericii „Sfântul Dumitru”;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 567/12.12.2019 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 8, alin. (1) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată;

Având în vedere dispozițiile art. 108, lit. ”d”, art. 129, alin. (1)alin. (2), lit. ”c”, alin. (6), lit. ”a”, art. 297, alin. (1), lit. ”d”, art. 349 și art. 362 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 139, alin. (3), lit. „g” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - (1) Se aprobă transmiterea în folosință gratuită către Parohia „Sfântul Dumitru”, a unui teren, în suprafață de 2790 mp, situat în Galați, Micro 39B, b-dul. Traian Vuia, nr. 14 - A, proprietate privată a municipiului Galați, intabulat în Cartea Funciară nr. 129620, având valoarea de inventar de 756.716 lei, cu destinația lăcaș de cult;

 • (2) Imobilul este individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • (3) Folosința gratuită a imobilului de la alin. (1) se acordă pe durata existenței construcțiilor;

 • (4) Predarea-primirea imobilului se va face pe bază de protocol încheiat între Municipiul Galați și Parohia “Sfântul Dumitru”, în termen de 30 de zile lucrătoare de la semnarea Contractului de transmitere în folosință gratuită de către ambele părți.

Art. 2 - Titularul dreptului de folosință gratuită are următoarele obligații:

 • a) Să folosească bunul potrivit destinației în vederea căreia i-a fost acordată folosința gratuită;

 • b) Să prezinte, anual, rapoarte privind activitatea de utilitate publică desfășurată, gradul de implementare la nivelul colectivității, precum și prognoze și strategii pentru perioada următoare;

 • c) Să permită accesul pentru efectuarea controlului asupra bunurilor;

 • d) Să nu modifice bunul, în parte ori în integralitatea lui, fără acordul proprietarului;

 • e) La încetarea folosinței gratuite, să restituie bunul în starea în care l-a primit, în afară de ceea ce a pierit sau s-a deteriorat din cauza vechimii, și liber de orice sarcini;

 • f) Să nu transmită folosința dobândită, nici oneros și nici cu titlu gratuit, unei alte persoane;

 • g) Să informeze proprietarul cu privire la orice tulburare adusă dreptului de proprietate, precum și la existența unor cauze sau iminența producerii unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului;

 • h) Parohia “Sfântul Dumitru” are obligația să suporte toate cheltuielile de întreținere a bunului imobil, potrivit destinației sale.

Art. 3 - Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 2 constituie contravenție și se sancționează potrivit art. 352 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 - Consiliul Local al municipiului Galați poate să solicite încetarea folosinței gratuite și restituirea bunului, atunci când interesul public legitim o impune.

Art. 5 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 134/17.05.2001 își încetează aplicabilitatea.

Art. 6 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri;

Art. 7 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretar general,

Anexa la H.C.L. nr. 288/30.07.2020

lent


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA 1:500


Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobil

2790

MUNICIPIUL GALAȚI, MICRO 39B, BULEVARDUL TRAIAN VUIA NR.14-A

Nr. carte funciara

Unitatea Administrativa Teritoriala (UAT)

GALAȚI

A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

împrejmuit: 1-2-3-4-5-6 gard din prefabricate

6-7-8-1 gard din fier forjat pe fundație din beton

1

Cc

2790

TOTAL

2790

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol(mp)

Mențiuni

TOTAL

Suprafața totala masurata a imobilului = 2790mp Suprafața din acte - 2790mp

Executant: PFA Apostu Francisc Eugen

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea intocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren.


Inspector:


Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral.


Semnătură si parafa


Semnătură si stampila


Data:


Data: ianuarie 2020


Președinte de ședință,