Hotărârea nr. 287/2020

Rectificarea bugetului imprumuturilor interne al Municipiului Galati pe anul 2020

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 287 din 14.07.2020

privind rectificarea bugetului împrumuturilor interne al Municipiului Galați pe anul 2020

Inițiator: Primarul municipiului Galați, lonuț-Florin Pucheanu Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 347/10.07.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 14.07.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 121891/10.07.2020 al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 121893/10.07.2020 al Direcției Financiar Contabilitate;

Având in vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 19 alin. (2), art. 49 alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4), lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările,

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aproba rectificarea bugetului împrumuturilor interne al Municipiului Galați pe anul 2020 - secțiunea de dezvoltare - conform anexelor IV și V care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa IV la HCL 287 / 14.07.2020

j__i___

PROGRAMUL

OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PROPUSE A SE EXECUTA IN ANUL 2020 DIN CREDIT INTERN

mii lei

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA TOTALA ACTUALIZAT A la 31.12.2019

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget inițial 2020

Buget final 2020

Influență

CR T

DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

LA 31.12.2019

2020

BUGET LOCAL

garantii

de realizat

0

1

2

3,00

4

5

6

7

8,00

9

10

TOTAL

203.500,40

38.967,50

164.532,90

0,00

40.767,33

0,00

40.767,33

40.767,33

0,00

CAP.65.07.71 - Invatamant

5.585,45

137,52

5.447,93

0,00

1,800,00

0,00

0,00

1.800.00

1.800,00

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

5.585,45

137,52

5.447,93

0,00

1.800,00

0,00

0,00

1.800,00

1.800,00

1

Imobil sala de sport si sala de mese Str. Roșiori nr. 31, Școala Gimnaziala nr. 28, HCL 199/2019

5.585,45

137,52

5.447,93

1.800,00

0,00

1.800,00

1.800,00

CAP. 67.07.71-Cultura,recreere si religie

25.744,05

737,44

25.006,61

0,00

4.270,76

0,00

0,00

4.270,76

4.270,76

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

25.744,05

737,44

25.006,61

0,00

4.270,76

0,00

0,00

4.270,76

4.270,76

1

Reabilitare și modernizare Plaja Dunărea, HCL 727/2018

25.744,05

737,44

25.006,61

4.270,76

0,00

4.270,76

4.270,76

CAP. 70.07.71 - Locuințe, servicii si dezvoltare publica

32,22

0,00

32,22

0,00

32,22

0,00

75,42

32,22

-43,20

C

DOTĂRI SI PLATI PROIECTE

32,22

32,22

32,22

75,42

32,22

-43,20

CAP.84.07 - Transporturi

172.138,68

38.092,54

134.046,14

0,00

34.664,35

0,00

40.691,91

34.664,35

-6.027,56

CAP.84.07.58

140.704,18

25.433,13

115.271,05

0,00

27.933,80

0,00

27.933,80

27.933,80

0,00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

140.704,18

25.433,13

115.271,05

0,00

27.933,80

0,00

27.933,80

27.933,80

0,00

1

Modernizare linii de tramvai si carosabil Str. Siderurgistilor si 1 Decembrie 1918, HCL 455/2018

104.319,93

4.554,31

99.765,62

24.209,70

24.209,70

24.209,70

0,00

2

Eficientizarea transportului public local H.C.L.nr.6/2014, H.C.L.nr. 187/2016

36.384,25

20.878,82

15.505,43

3.724,10

3.724,10

3.724,10

0,00

CAP.84.07.71

31.434,50

12.659,41

18.775,09

0,00

6.730,55

0,00

12.758,11

6.730,55

-6.027,56

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

28.434,50

12.659,41

15.775,09

0,00

3.730,55

0,00

2.030,55

3.730,55

1.700,00

1

Modernizare Str. Domnească între Str. Brăilei și Str. Gamulea (Avântului), HCL 491/2018

4.730,21

2.041,15

2.689,06

108,62

108,62

108,62

2

Construire parcare supratejata zona Mazepa I, aferenta bl.R5, H.C.L.nr.494/2017, HCL 584/2018

15.826,65

9.294,38

6.532,27

1.921,93

1.921,93

1.921,93

3

Amenajare artera de legătură intre b-dul Dunarea si b-dul Marii Uniri, H.C.L.nr.394/2015

7.877,64

1.323,88

6.553,76

1.700,00

0,00

1.700,00

1.700,00

C

DOTĂRI SI PLATI PROIECTE

3.000,00

3.000,00

3.000,00

10.727,56

3.000,00

-7.727,56

Președinte de ședință,

Anexa V la HCL 287/14.07.2020

LISTA poziției "Dotări si plati proiecte pe anul 2020" finanțate din credit intern in anul 2020

mii lei

Nr.

Crt

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii

U.M

Cantit ate

Buget inițial 2020

Buget final 2020

Influenta

TOTAL C

10.802,98

3.032,22

-7.770,76

CAP. 70.07.71 - Locuințe, servicii si

75,42

32,22

-43,20

dezvoltare publica

III

CONSOLIDĂRI

75,42

32,22

-43,20

1

Consolidare versant, Strada Al. I. Cuza 72

75,42

32,22

-43,20

CAP. 84.07.71 - Transporturi

10.727,56

3,000,00

-7.727,56

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

10.727,56

3.000,00

-7.727,56

1

Achiziție autobuze electrice hibride

10.725,56

3.000,00

-7.725,56

2

Achiziționarea a 20 minibuze și 50 autobuze medii noi

2,00

0,00

-2,00

Președinte de ședință,