Hotărârea nr. 286/2020

Aprobarea realizarii proiectului "Modernizare sistem iluminat public pe bulevardul Marea Unire, strada Brailei intre Inelul de Rocada (inclusiv Inelul de Rocada) si bulevardul George Cosbuc, strada Navelor si bulevardul Otelarilor intre strada Brailei si bulevardul Galati" si a cheltuielilor legate de proiect

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 286

din 14.07.2020

privind aprobarea realizării proiectului “Modernizare sistem iluminat public pe bulevardul Marea Unire, strada Brăilei între Inelul de Rocadă (inclusiv Inelul de Rocadă) și bulevardul George Coșbuc, strada Navelor și bulevardul Oțelarilor între strada Brăilei și bulevardul Galați” și a cheltuielilor legate de proiect

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 349/10.07.2020

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară, în data de 14.07.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 122425/10.07.2020, al inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 122426/10.07.2020, al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile Ordinului nr. 1162/2020 al Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor privind aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin (2), lit. b), alin. (4), lit e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă realizarea proiectului “Modernizare sistem iluminat public pe bulevardul Marea Unire, strada Brăilei între Inelul de Rocadă (inclusiv Inelul de Rocadă) și bulevardul George Coșbuc, strada Navelor și bulevardul Oțelarilor între strada Brăilei și bulevardul Galați”, în municipiul Galați, în cadrul Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public.

Art. 2 - Se aprobă contribuția financiară proprie de 35,63% din valoarea totală eligibilă a proiectului, respectiv 553.631,87 lei, (TVA inclus).

Art. 3 - Se aprobă alocarea de la bugetul local a resurselor financiare necesare susținerii cheltuielilor neeligibile pentru realizarea proiectului.

Art. 4 - Se desemnează domnul Ionuț-Florin Pucheanu, Primarul Municipiului Galați, în calitate de reprezentant al Municipiului Galați în relația cu Administrația Fondului de Mediu.

Art. 5 - Municipiul Galați va întocmi documentația de achiziție publică, va organiza și va derula proceduri de achiziție publică și realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achizițiile publice.

Art. 6 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 7 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință, Cristian-Sorin Enache

Contrasemnează, Secretar General,

Radu Octavian Kovacs


Duță-Lăpușneanu Angela/3ex