Hotărârea nr. 285/2020

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Modernizare sistem iluminat public pe bulevardul Marea Unire, strada Brailei intre Inelul de Rocada (inclusiv Inelul de Rocada) si bulevardul George Cosbuc, strada Navelor si bulevardul Otelarilor intre strada Brailei si bulevardul Galati"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 285

din 14.07.2020

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul “Modernizare sistem iluminat public pe bulevardul Marea Unire, strada Brăilei între Inelul de Rocadă (inclusiv Inelul de Rocadă) și bulevardul George Coșbuc, strada Navelor și bulevardul Oțelarilor între strada Brăilei și bulevardul Galați”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 348/10.07.2020

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară, în data de 14.07.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 121845/10.07.2020, al inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 121846/10.07.2020, al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. e), art. 5, alin. (1), lit. b) și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin (2), lit. b), alin. (4), lit d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul “Modernizare sistem iluminat public pe bulevardul Marea Unire, strada Brăilei între Inelul de Rocadă (inclusiv Inelul de Rocadă) și bulevardul George Coșbuc, strada Navelor și bulevardul Oțelarilor între strada Brăilei și bulevardul Galați”, având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Prin proiect se prevede modernizarea sistemului de iluminat public pe bulevardul Marea Unire, strada Brăilei între Inelul de Rocadă (inclusiv Inelul de Rocadă) și bulevardul George Coșbuc, strada Navelor și bulevardul Oțelarilor între strada Brăilei și bulevardul Galați.

Se prevede realizarea următoarelor lucrări:

 • - modernizare 277 buc corpuri de iluminat stradal si 247 buc iluminat pietonal

 • - demontarea corpurilor existente de tip lămpi cu descarcari în vapori de sodiu 250W si înlocuirea lor cu lampi LED cu un minim de flux luminos necesar aproximativ de:

J Str. Navelor poziționare corp iluminat LED bilateral alternant+pietonal

J Str. Brăilei pozitionare corp ilumunat LED bilateral fata in fata+pietonal

J Bd-ul Marea Unire poziționare corp iluminat LED unilateral+pietonal

J Str Oțelarilor poziționare corp iluminat LED bilateral față in fata+pietonal

Astfel se vor respecta Directivele Uniunii Europene ce impun scoaterea din uz a surselor cu descarcare la inalta presiune in vapori de mercur(sodiu) si înlocuirea cu surse cu eficienta energetica și luminoasa ridicate și reducerea cu 40% a consumului de energie primara si o tinta de imbunatățire a eficientei energetice.

Punctele de aprindere existente in care se vor monta sistemele de telegestiune sunt:

 • 1. bld. Marea Unire:

 • a) PA-PT19 Tiglina 1- 79 buc aparate de iluminat cu vapori de sodiu cu putere de 250W/buc

 • b) PA- PTC Simplu- 8buc aparate de iluminat cu vapori de sodiu cu putere de 250W/buc

 • c) PA-PT Gradina Botanica-7buc aparate iluminat cu vapori de sodiu cu putere de 250W/buc

 • 2. str. Navelor

 • a) PA-PT1Port-4buc aparate de iluminat cu vapori de sodiu cu putere de 250W/buc

 • b) PA-PTR3-10 buc aparate de iluminat cu vapori de sodiu cu putere de 250W/buc 3. bld Otelarilor

 • a) PA-PTE4 Micro 19- 17buc aparate de iluminat cu vapori de sodiu cu putere de 250W/buc

 • b) PA PTA5 Micro 20 -18buc aparate de iluminat cu vapori de sodiu cu putere de 250W/buc

 • 4. str. Brailei

 • a) PA-PTCricov-13buc- aparate de iluminat cu vapori de sodiu cu putere de 250W/buc

 • b) PA-PT1 Rocada-4buc- aparate de iluminat cu vapori de sodiu cu putere de 250W/buc

 • c) PA-PT3 Rocada-20buc - aparate de iluminat cu vapori de sodiu cu putere de 250W/buc d)PA-PT4 Tiglina 2-40buc-aparate de iluminat cu vapori de sodiu cu putere de 250W/buc e)PA- PA5 Tiglina 1-40buc -aparate de iluminat cu vapori de sodiu cu putere de 250w/buc

PRINCIPALII INDICATORI TEHICO-ECONOMICI: Valoarea totală a investiției:     1.883.456,71 lei

Din care C+M:                 583.527,21 lei

Capacități: - corpuri de iluminat stradal - 277 buc - corpuri de iluminat pietonal - 247 buc

Durata de realizare a investitiei: 12 luni

Sursa de finanțare: buget local/Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect.

Președinte de ședință,

Beneficiar: Primăria mun Galați, jud. Galați

Deviz general

al obiectivului de investiții pentru 4 străzi

" MODERNIZARE SISTEM ILUMINAT PUBLIC

PE BULEVARDUL MAREA UNIRE, STRADA BRĂILEI INTRE INELUL DE ROCADA (INCLUSIV INELUL DE ROCADA) SI BULEVARDUL GEORGE COSBUC, STRADA NAVELOR SI BULEVARDUL OTELARILOR INTRE STRADA BRĂILEI St BULEVARDUL GALAȚI"       -faza: D A.L.I.-

Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (exclusiv TVA)

TVA

Valoarea (inclusiv TVA)

din care

CHELTUIELI ELIGIBILE: din fonduri de la bugetul AFM+10% buget P.M.G.

CHELTUIELI NEELIGIBILE pentru realizare proiect

Lei

Lei

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea șl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2,770.00

526.30

3,296.30

0.00

3,296.30

TOTAL CAPITOLUL 2

2,770.00

526.30

3,296.30

0.00

3,296.30

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistentă tehnică

3.1

Studii

15,486.00

2,942.34

18,428.34

0.00

18,428.34

3.1.1

Studii de teren

15,486.00

2,942.34

18,428.34

0.00

18,428.34

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport șt cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

880.00

167.20

1,047.20

0.00

1,047.20

3.3

Expertiză tehnică

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performantei energetice și auditul energetic

4,800.00

912.00

5,712.00

0.00

5,712.00

3.5

Proiectare

39,893.00

7,579.67

47,472.67

33,918.57

13,554.10

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

8,143.00

1,547.17

9,690.17

9,690.17

0.00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

4,390.00

834.10

5,224.10

0.00

5,224.10

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

7,000.00

1,330.00

8,330.00

0.00

8,330.00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

20,360.00

3,868.40

24,228.40

24,228.40

0.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

38,170.00

7,252.30

45,422.30

45,422.30

0.00

3.7 1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

38,170.00

7,252.30

45,422.30

45,422.30

0.00

3.7.2

Auditul finaciar

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

14,285.00

2,714.15

16,999.15

0.00

0.00

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

13,885.00

2,638.15

16,523.15

0.00

9.00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

3,810.00

723.90

4,533.90

0.00

0.00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const

10,075.00

1,914.25

11,989.25

0.00

0.00

3.8.2

Dirigenție de șantier

400.00

76.00

476.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 3

113,514.00

21,567.66

135,081.66

79,340.87

38,741.64

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

395,989.00

75,237.91

471,226.91

319,597.11

151,629.80

4.1.1

Instalație electrica de iluminat public si montare: corpuri de iluminat cu LED si sistem de telegestiune si demontarea celor existente

395,989.00

75,237.91

471,226.91

319,597.11

151,629.80

4.1.1.1

Demontare corpuri de Iluminat existente cu vapori de sodiu 250W

55,400.00

10,526.00

65,926.00

0.00

65,926.00

4.1.1.2

Montare accesorii aferente corpurilor de iluminat cu LED (incluse si brațele de 1m pt.il.pietonal)

72,020.00

13,683.80

85,703.80

0.00

85,703.80

4.1.1.3

Montare + Sistem de telegestiune (pietonal+stradal) in punctele de aprindere existente

268,569.00

51,028.11

319,597.11

319,597.11

0.00

4.2

Montaj utilaj, echipamente tehnologice si funcționale

81,550.00

15,494.50

97,044.50

0.00

97,044.50

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

970,331.00

184,362.89

1,154,693.89

1,154,693.89

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

1,447,870.00

275,095.30

1,722,965.30

1,474,291.00

248,674.30

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

10,050.00

1,909.50

11,959.50

0.00

11,959.50

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului si semnalizare rutiera

10,050.00

1,909.50

11,959.50

0.00

11,959.50

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5,393.95

0.00

5,393.95

0.00

5,393.95

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

2,451.80

0.00

2,451.80

0.00

2,451.80

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

490.36

0.00

490.36

0.00

490.36

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

2,451.80

0.00

2,451.80

0.00

2,451.80

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

4,000.00

760.00

4,760.00

0.00

4,760.00

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

19,443.95

2,669.50

22,113.45

0.00

22,113.45

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

1,583,597.95

299,858.76

1,883,456.71

1,553,631.87

312,825.69

din care: C+M (1.2,1.3, 1.4, 2, 4.1,4.2, 5.1.1)

490,359.00

93,168.21

583,527.21

319,597.11

263,930.10

TOTAL GENERAL(f.T.V.A.) din care:

1,583,597.95

TOTAL GENERAL (cu T V A.) din care:

1,883,456.71

buqet ELIGIBIL

1,305,573.00

buget ELIGIBIL

buget

1,553,631.87

buget NEELIGIBIL

262,878.73

NEELIGIBIL

312,825.69

Data, 08.07.2020

Beneficiar, Primăria mun.Galați

S.C. El Marp Compapy S.RQ..   \

Ing^Carp^Qoiqâ? *\'K

\     C Y      ^7

Devizul estimativ

al obiectivului de investiții

MODERNIZARE SISTEM ILUMINAT PUBLIC

STRADA BRĂILEI INTRE INELUL DE ROCADA (INCLUSIV INELUL DE ROCADA)

Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea

(exclusiv TVA)

TVA

Valoarea

(inclusiv TVA)

din care

CHELTUIELI ELIGIBILE: din fonduri de la bugetul AFM+10% buget P.M.G.

CHELTUIELI NEELIGIBILE pentru realizare proiect

Lei

Lei

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

1,170.00

222.30

1,392.30

0.00

1,392.30

TOTAL CAPITOLUL 2

1,170.00

222.30

1,392.30

0.00

1,392.30

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

6,550.00

1,244.50

7,794.50

0.00

7,794.50

3.1.1

Studii de teren

6,550.00

1,244.50

7,794.50

0.00

7,794.50

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

220.00

41.80

261.80

0.00

261.80

3.3

Expertiză tehnică

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic

1,200.00

228.00

1,428.00

0.00

1,428.00

3.5

Proiectare

5,700.00

1,083.00

6,783.00

5,355.00

1,428.00

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

1,400.00

266.00

1,666.00

1,666.00

0.00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

700.00

133.00

833.00

0.00

833.00

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

500.00

95.00

595.00

0.00

595.00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

3,100.00

589.00

3,689.00

3,689.00

0.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

6,520.00

1,238.80

7,758.80

7,758.80

0.00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

6,520.00

1,238.80

7,758.80

7,758.80

0.00

3.7.2

Auditul finaciar

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

2,440.00

463.60

2,903.60

2,903.60

0.00

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

2,290.00

435.10

2,725.10

2,725.10

0.00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

870.00

165.30

1,035.30

1,035.30

0.00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const

1,420.00

269.80

1,689.80

1,689.80

0.00

3.8.2

Dirigenție de șantier

150.00

28.50

178.50

178.50

0.00

TOTAL CAPITOLUL 3

22,630.00

4,299.70

26,929.70

16,017.40

10,912.30

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1       |Construcții și instalații

157,140.00

29,856.60

186,996.60

122,950.80

64,045.80

4.1.1

Instalație electrica de iluminat public si montare: corpuri de iluminat cu LED si sistem de telegestiune si demontarea celor existente

157,140.00

29,856.60

186,996.60

122,950.80

64,045.80

4.1.1.1

Demontare corpuri de Iluminat existente cu vapori de sodiu 250W

23,400.00

4,446.00

27,846.00

0.00

27,846.00

4.1.1.2

Montare accesorii aferente corpurilor de iluminat cu LED (incluse si brațele de 1m pt.il.pietonal)

30,420.00

5,779.80

36,199.80

0.00

36,199.80

4.1.1.3

Montare + Sistem de telegestiune (pietonal+stradal) in punctele de aprindere existente

103,320.00

19,630.80

122,950.80

122,950.80

0.00

4.2

Montaj utilaj, echipamente tehnologice si funcționale

27,550.00

5,234.50

32,784.50

0.00

32,784.50

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

378,680.00

71,949.20

450,629.20

450,629.20

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

563,370.00

107,040.30

670,410.30

573,580.00

96,830.30

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

3,200.00

608.00

3,808.00

0.00

3,808.00

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului si semnalizare rutiera

3,200.00

608.00

3,808.00

0.00

3,808.00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

2,079.66

0.00

2,079.66

0.00

2,079.66

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

945.30

0.00

945.30

0.00

945.30

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

189.06

0.00

189.06

0.00

189.06

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

945.30

0.00

945.30

0.00

945.30

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

1,000.00

190.00

1,190.00

0.00

1,190.00

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

6,279.66

798.00

7,077.66

0.00

7,077.66

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice șl teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

593,449.66

112,360.30

705,809.96

589,597.40

116,212.56

din care: C+M (1.2,1.3, 1.4, 2, 4.1,4.2, 5.1.1)

189,060.00

35,921.40

224,981.40

122,950.80

102,030.60

TOTAL GENERAL(f.T.V.A.) din care:

593,449.66

buget ELIGIBIL

495,460.00

buget NEELIGIBIL

97,657.61


TOTAL GENERAL (cu T V A.) din care: |     705,809.96|

buget ELIGIBIL                     buget 589,597.40

NEELIGIBIL                     116,212.56


Data, 05.11.2019

Beneficiar, Primăria mun.Galați


Devizul estimativ

al obiectivului de investiții

" MODERNIZARE SISTEM ILUMINAT PUBLIC STRADA NAVELOR

Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea

(exclusiv TVA)

TVA

Valoarea

(inclusiv TVA)

din care

CHELTUIELI ELIGIBILE: din fonduri de la bugetul AFM+10% buget P.M.G.

CHELTUIELI NEELIGIBILE pentru realizare proiect

Lei

Lei

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de Investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

160.00

30.40

190.40

0.00

190.40

TOTAL CAPITOLUL 2

160.00

30.40

190.40

0.00

190.40

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistentă tehnică

3.1

Studii

900.00

171.00

1,071.00

0.00

1,071.00

3.1.1

Studii de teren

900.00

171.00

1,071.00

0.00

1,071.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

220.00

41.80

261.80

0.00

261.80

3.3

Expertiză tehnică

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic

1,200.00

228.00

1,428.00

0.00

1,428.00

3.5

Proiectare

3,210.00

609.90

3,819.90

2,867.90

952.00

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

850.00

161.50

1,011.50

1,011.50

0.00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

300.00

57.00

357.00

0.00

357.00

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

500.00

95.00

595.00

0.00

595.00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

1,560.00

296.40

1,856.40

1,856.40

0.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

3,100.00

589.00

3,689.00

3,689.00

0.00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

3,100.00

589.00

3,689.00

3,689.00

0.00

3.7.2

Auditul finaciar

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

1,160.00

220.40

1,380.40

1,380.40

0.00

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

1,110.00

210.90

1,320.90

1,320.90

0.00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

200.00

38.00

238.00

238.00

0.00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de

către Inspectoratul de Stat în Const

910.00

172.90

1,082.90

1,082.90

0.00

3.8.2

Dirigenție de șantier

50.00

9.50

59.50

59.50

0.00

TOTAL CAPITOLUL 3

9,790.00

1,860.10

11,650.10

7,937.30

3,712.80

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

23,488.00

4,462.72

27,950.72

19,192.32

8,758.40

4.1 1

Instalație electrica de iluminat public si montare: corpuri de iluminat cu LED si sistem de telegestiune si

23,488.00

4,462.72

27,950.72

19,192.32

8,758.40

4.1.1.1

Demontare corpuri de Iluminat existente cu vapori de sodiu 250W

3,200.00

608.00

3,808.00

0.00

3,808.00

4.1.1.2

Montare accesorii aferente corpurilor de iluminat cu LED (incluse si brațele de 1m pt.il.pietonal)

4,160.00

790.40

4,950.40

0.00

4,950.40

4.1.1.3

Montare+ Sistem de telegestiune (pietonal+stradal) in punctele de aprindere existente

16,128.00

3,064.32

19,192.32

19,192.32

0.00

4.2

Montaj utilaj, echipamente tehnologice si funcționale

12,400.00

2,356.00

14,756.00

0.00

14,756.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

50,672.00

9,627.68

60,299.68

60,299.68

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

86,560.00

16,446.40

103,006.40

79,492.00

23,514.40

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

680.00

129.20

809.20

0.00

809.20

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului si semnalizare rutiera

680.00

129.20

809.20

0.00

809.20

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

404.01

0.00

404.01

0.00

404.01

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

183.64

0.00

183.64

0.00

183.64

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

36.73

0.00

36.73

0.00

36.73

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

183.64

0.00

183.64

0.00

183.64

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

1,000.00

190.00

1,190.00

0.00

1,190.00

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

2,084.01

319.20

2,403.21

0.00

2,403.21

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

■ 0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

98,594.01

18,656.10

117,250.11

87,429.30

29,820.81

din care: C+M (1.2, 1.3,1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)

36,728.00

6,978.32

43,706.32

19,192.32

24,514.00

TOTAL GENERAL(f.T.V.A.) din care:

98,594.01

buget ELIGIBIL

73,470.00

buget NEELIGIBIL

25,059.50

TOTAL GENERAL (cu T V A.) din care: buget ELIGIBIL                     buget

NEELIGIBIL


117,250.11|

87,429.30

29,820.81


Data, 08.07.2020

Beneficiar, Primăria mun.Galati


Devizul estimativ

al obiectivului de Investiții

MODERNIZARE SISTEM ILUMINAT PUBLIC

BULEVARDUL OTELARILOR INTRE STRADA BRĂILEI SI BULEVARDUL GALAȚI

Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea

(exclusiv TVA)

TVA

Valoarea

(inclusiv TVA)

din care

CHELTUIELI ELIGIBILE: din fonduri de la bugetul AFM+10% buget P.M.G.

CHELTUIELI NEELIGIBILE pentru realizare proiect

Lei

Lei

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea șiamenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

380.00

72.20

452.20

0.00

452.20

TOTAL CAPITOLUL 2

380.00

72.20

452.20

0.00

452.20

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare șl aslstențătehnlcă

3.1

Studii

2,100.00

399.00

2,499.00

0.00

2,499.00

3.1.1

Studii de teren

2,100.00

399.00

2,499.00

0.00

2,499.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizatii

220.00

41.80

261.80

0.00

261.80

3.3

Expertiză tehnică

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic

1,200.00

228.00

1,428.00

0.00

1,428.00

3.5

Proiectare

12,450.00

2,365.50

14,815.50

11,245.50

3,570.00

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabiiitate

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

1,350.00

256.50

1,606.50

1,606.50

0.00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

900.00

171.00

1,071.00

0.00

1,071.00

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

2,100.00

399.00

2,499.00

0 00

2,499.00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

8,100.00

1,539.00

9,639.00

9,639.00

0.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultantă

7,370.00

1,400.30

8,770.30

8,770.30

0.00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

7,370.00

1,400.30

8,770.30

8,770.30

0.00

3.7.2

Auditul finaciar

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

2,765.00

525.35

3,290.35

3,290.35

0.00

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

2,715.00

515.85

3,230.85

3,230.85

0.00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

870.00

165.30

1,035.30

1,035.30

0.00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const

1,845.00

350.55

2,195.55

2,195.55

0.00

3.8.2

Dirigenție de șantier

50.00

9.50

59.50

59.50

0.00

TOTAL CAPITOLUL 3

26,105.00

4,959.95

31,064.95

23,306.15

7,758.80

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1 (Construcții și instalatii

54,776.00|     10,407.44]     65,183.44

44,382.24

20,801.20

4.1.1

Instalație electrica de iluminat public si montare: corpuri de iluminat cu LED si sistem de telegestiune si demontarea celor existente

54,776.00

10,407.44

65,183.44

44,382.24

20,801.20

4.1.1.1

Demontare corpuri de Iluminat existente cu vapori de sodiu 250W

7,600.00

1,444.00

9,044.00

0.00

9,044.00

4.1.1.2

Montare accesorii aferente corpurilor de iluminat cu LED (incluse si brațele de 1m pt.il.pietonal)

9,880.00

1,877.20

11,757.20

0.00

11,757.20

4.1.1.3

Montare Sistem de telegestiune (pietonal+stradal) in punctele de aprindere existente

37,296.00

7,086.24

44,382.24

44,382.24

4.2

Montaj utilaj, echipamente tehnologice si funcționale

15,700.00

2,983.00

18,683.00

0 00

18,683.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

130,304.00

24,757.76

155,061.76

155,061.76

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

200,780.00

38,148.20

238,928.20

199,444.00

39,484.20

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

1,600.00

304.00

1,904.00

0.00

1,904.00

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului si semnalizare rutiera

1,600.00

304.00

1,904.00

0.00

1,904.00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

797.02

0.00

797.02

0.00

797.02

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

362.28

0.00

362.28

0.00

362.28

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

72.46

0.00

72.46

0.00

72.46

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

362.28

0.00

362.28

0.00

362.28

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

1,000.00

190.00

1,190.00

0.00

1,190.00

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

3,397.02

494.00

3,891.02

0.00

3,891.02

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

230,662.02

43,674.35

274,336.37

222,750.15

51,586.22

din care: C+M (1.2,1.3,1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)

72,456.00

13,766.64

86,222.64

44,382.24

41,840.40

TOTAL GENERAL(f.T.V.A.) din care:

230,662.02

buget ELIGIBIL

187,185.00

buget NEELIGIBIL

43,349.76


TOTAL GENERAL (cu T V A.) din care: |     274,336.37|

buget ELIGIBIL                     buget 222,750.15

NEELIGIBIL                      51,586.22


Data, 08.07.2020

Beneficiar, Primăria mun.Galați


Devizul estimativ

al obiectivului de Investiții

MODERNIZARE SISTEM ILUMINAT PUBLIC PE BULEVARDUL MAREA UNIRE

Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea

(exclusiv TVA)

TVA

Valoarea

(inclusiv TVA)

din care

CHELTUIELI ELIGIBILE: din fonduri de la bugetul AFM+10% buget P.M.G.

CHELTUIELI NEELIGIBILE pentru realizare proiect

Lei

Lei

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenalarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

1,060.00

201.40

1,261.40

0.00

1,261.40

TOTAL CAPITOLUL 2

1,060.00

201.40

1,261.40

0.00

1,261.40

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare șl asistentă tehnică

3.1

Studii

5,936.00

1,127.84

7,063.84

0.00

7,063.84

3.1.1

Studii de teren

5,936.00

1,127.84

7,063.84

0.00

7,063.84

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

220.00

41.80

261.80

0.00

261.80

3.3

Expertiză tehnică

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic

1,200.00

228.00

1,428.00

0.00

1,428.00

3.5

Proiectare

18,533.00

3,521.27

22,054.27

14,450.17

7,604.10

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

4,543.00

863.17

5,406.17

5,406.17

0.00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

2,490.00

473.10

2,963.10

0.00

2,963.10

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

3,900.00

741.00

4,641.00

0.00

4,641.00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

7,600.00

1,444.00

9,044.00

9,044.00

0.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

21,180.00

4,024.20

25,204.20

25,204.20

0.00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

21,180.00

4,024.20

25,204.20

25,204.20

0.00

3.7.2

Auditul finaciar

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

7,920.00

1,504.80

9,424.80

9,424.80

0.00

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

7,770.00

1,476.30

9,246.30

9,246.30

0.00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

1,870.00

355.30

2,225.30

2,225.30

0.00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const

5,900.00

1,121.00

7,021.00

7,021.00

0.00

3.8.2

Dirigenție de șantier

150.00

28.50

178.50

178.50

0.00

TOTAL CAPITOLUL 3

54,989.00

10,447.91

65,436.91

49,079.17

16,357.74

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru Investiția de bază ___________________________________________________________________

4.1 |Constructii și instalații

160,585.00|      30,511.15|     191,096.15

133,071.75

58,024.40

4.1.1

Instalație electrica de iluminat public si montare: corpuri de iluminat cu LED si sistem de telegestiune si demontarea celor existente

160,585.00

30,511.15

191,096.15

133,071.75

58,024.40

4.1.1.1

Demontare corpuri de Iluminat existente cu vapori de sodiu 250W

21,200.00

4,028.00

25,228.00

0.00

25,228.00

4.1.1.2

Montare accesorii aferente corpurilor de iluminat cu LED (incluse si brațele de 1m pt.il.pietonal)

27,560.00

5,236.40

32,796.40

0.00

32,796.40

4.1.1.3

Montare + Sistem de telegestiune (pietonal+stradal) in punctele de aprindere existente

111,825.00

21,246.75

133,071.75

133,071.75

o.oo’

4.2

Montaj utilaj, echipamente tehnologice si funcționale

25,900.00

4,921.00

30,821.00

0.00

30,821.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

410,675.00

78,028.25

488,703.25

488,703.25

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

597,160.00

113,460.40

710,620.40

621,775.00

88,845.40

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

4,570.00

868.30

5,438.30

0.00

5,438.30

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului si semnalizare rutiera

4,570.00

868.30

5,438.30

0.00

5,438.30

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

2,113.27

0.00

2,113.27

0.00

2,113.27

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

960.58

0.00

960.58

0.00

960.58

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

192.12

0.00

192.12

0.00

192.12

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

960.58

0.00

960.58

0.00

960.58

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

1,000.00

190.00

1,190.00

0.00

1,190.00

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

7,683.27

1,058.30

8,741.57

0.00

8,741.57

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

660,892.27

125,168.01

786,060.28

670,854.17

115,206.11

din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)

192,115.00

36,501.85

228,616.85

133,071.75

95,545.10

TOTAL GENERAL(f.T.V.A.) din care:

660,892.27

buget ELIGIBIL

563,743.00

buget NEELIGIBIL

96,811.85

TOTAL GENERAL (cu T V A.) din care: |     786,060.28|

buget ELIGIBIL                     buget 670,854.17

NEELIGIBIL                     115,206.11

Data, 08.07.2020

Beneficiar, Primăria mun.Galați