Hotărârea nr. 283/2020

Predarea catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Proiect pilot "Sala de educatie fizica scolara, Scoala Gimnaziala nr. 22, str. Zidarilor nr. 5, LOT 1, municipiul Galati, judetul Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 283

din 14.07.2020

privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot “ Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială nr. 22, str. Zidarilor nr. 5, LOT 1, municipiul Galați, județul Galați”

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 342/07.07.2020

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 14.07.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 119871/07.07.2020, al inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 122398/10.07.2020, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate, al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 4, alin. (1) și (2), art. 12 și art. 13 din Anexa 3 la Ordonanța Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” S.A., cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 139, alin. (3), lit. ”g” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - (1) Se aprobă predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a terenului situat în Galați, str. Zidarilor nr. 5, aflat în proprietatea publică a municipiului Galați, în suprafață de 1521 mp, din totalul de 8182 mp, identificat potrivit Cărții Funciare nr. 118945 , număr cadastral 118945, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către „C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiții Proiect pilot “ Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială nr. 22, str. Zidarilor nr. 5, LOT 1, municipiul Galați, județ Galați”;

(2) Terenul este identificat conform planului de amplasament și delimitare a imobilului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art. 3 - Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al municipiului Galați a cheltuielilor pentru racordurile la utilități.

Art. 4 - Consiliul Local al municipiului Galați se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitare și organizare a șantierului.

Art. 5 - Consiliul Local al Municipiului Galați se obligă ca după preluarea obiectivului realizat și a amplasamentului acestuia, să îi mențină destinația și să îl întrețină pe o perioadă de minim 15 ani.

Art. 6 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 7 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,