Hotărârea nr. 272/2020

Instituirea dreptului de uz si servitute de trecere in favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S .A., pentru un teren, in suprafata de 4,18 mp - proprietate publica a municipiului Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 272 din 25.06.2020

privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere în favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD SA., pentru un teren, în suprafață de 4,18 mp - proprietate publică a municipiului Galați

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 327/25.06.2020

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25.06.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 111645/25.06.2020, al inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 111653/25.06.2020, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere solicitarea nr. 58164/24.06.2020, a S.D.E.E. MUNTENIA NORD SA., înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 110900/24.06.2020;

Având în vedere dispozițiile art. 12, alin. (2), alin. (3), alin. (4) și art. 14, alin. (3) și alin. (6) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. ”g” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - (1) Se aprobă instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană, cu titlu gratuit, pe toată durata de viață a capacităților energetice, în favoarea S.D.E.E. Muntenia Nord S.A., pentru un teren în suprafață de 4,18 mp, proprietate publică a municipiului Galați, situat pe str. Aurel Manolache;

(2) Terenul este individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Președinte de ședință,3

445777.17

PJ SC TOPOSCAD SRL

Imobil: mun. Galați,

Aleea Aurel Manolache nr 28,28A,30,30A

Beneficiar: SC LEMACONS SRL

întocmit

PJ SC TOPOSCAD SRL

Seria RO-B-J nr 1134/29.03.2017,

clasa III

Gheorghe Radu seria RO-GL—F Nr

0021/7.10.2010

Categoria B si C

scara

1:500

PLAN TOPOGRAFIC întocmii pentru obținerea Autorizației de Construire

-

33.06.2020


Anexa la HCL nr. 272/25.06.2020