Hotărârea nr. 271/2020

Schimbarea destinatiei imobilului situat in Galati, Str. Saturn nr. 6A

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 271 din 25.06.2020

privind schimbarea destinației imobilului situat în Galați, Str. Saturn nr. 6A

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 324/19.06.2020

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară în data de 25.06.2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 107104/19.06.2020 al inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 107108/19.06.2020 al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere Hotărârea nr. 3/09.06.2020 a Consiliului de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie Galați;

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă schimbarea destinației imobilului situat în Galați, Str. Saturn nr. 6A, din dispensar TB în unitate de învățământ preșcolar creșă și grădiniță.

Art. 2 - Dispozițiile prezentei hotărâri intră în vigoare după obținerea aprobării Ministerului Sănătății pentru schimbarea destinației imobilului prevăzut la art. 1.

Art. 3 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 525/29.10.2009 privind transmiterea imobilului situat în Galați, str. Saturn nr. 6A din administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în administrarea Direcției de Sănătate Publică Galați-Spitalul de Pneumoftiziologie Galați își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 5 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,