Hotărârea nr. 270/2020

Modificarea HCL 210/28.05.2020 privind aprobarea cererii de finantare si a cheltuielilor aferente proiectului "Cresterea performantei energetice a blocurilor: CL3, str. Armata Poporului, nr. 6; PR6, Bd. Dunarea, nr. 86; C4, str. Stadionului, nr. 12 din Municipiul Galati"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 270 din 25.06.2020

pentru modificarea HCL 210/28.05.2020 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Creșterea performanței energetice a blocurilor: CL3, str. Armata Poporului, nr. 6; PR6, Bd. Dunărea, nr. 86; C4, str. Stadionului, nr. 12 din Municipiul Galați”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 325/23.06.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25.06.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 110408/23.06.2020, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 110289/23.06.2020, al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru nr. 21680/23.06.2020, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 110031/23.06.2020;

Având în vedere Ordinul MDRAP nr. 7147/15.12.2017 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2017/3/3.1/A/SUERD/1, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale, Apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei UE pentru Regiunea Dunării, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 20 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. I - Art. 2 din HCL nr. 210/28.05.2020 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 2 - Se aprobă valoarea totală a proiectului „Creșterea performanței energetice a blocurilor: CL3, str. Armata Poporului, nr. 6; PR6, Bd. Dunărea, nr. 86; C4, str. Stadionului, nr 12 din municipiul Galați” în cuantum de 2.380.793,47 lei, inclusiv TVA, din care valoarea totală eligibilă 2.379.549,68 lei și valoarea totală neeligibilă de 1.243,79 lei.”

Art. II - Art. 3 din HCL nr. 210/28.05.2020 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 3 - Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Galați, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 953.063,66 lei inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului „Creșterea performanței energetice a blocurilor: CL3, str. Armata Poporului, nr. 6; PR6, Bd. Dunărea, nr. 86; C4, str. Stadionului, nr 12 din municipiul Galați.”

Art. III - Art. 4 din HCL nr. 210/28.05.2020 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 4 - (1) Contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile este în cuantum de 560.325,21 lei inclusiv TVA, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E - cheltuieli prevăzute la capitolele/subcapitolele 1.1,1.2, 2, 4, 5.1.1 și 5.3 din bugetul componentei, corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice.

(2) Contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile este în cuantum de 310,95 lei inclusiv TVA, reprezentând, după caz:

- 25% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de locuință aflate în proprietatea persoanelor fizice

- 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de locuință aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice.”

Art. IV - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. V - Secretarul General municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Alexandru Topciu/3ex