Hotărârea nr. 27/2020

Aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Societatea Gospodarire Urbana SRL

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 27

din 30.01.2020

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Societatea Gospodărire Urbană SRL

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 26/20.01.2020

Consiliul Local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30.01.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 11797/20.01.2020, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 11801/20.01.2020 al Direcției Financiar - Contabilitate, al Serviciului Juridic și Legalitate și al Serviciului Resurse Umane și Salarizare;

Având în vedere avizul comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere adresa Societății Gospodărire Urbană S.R.L. nr. 678/15.01.2020, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 9791/16.01.2020;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. „a”, alin. (3) lit. „c” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Societății Gospodărire Urbană S.R.L Galați, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte prevederi anterioare contrare își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 - Directorul General al Societății Gospodărire Urbană S.R.L Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,


""T~--------


SIRKTOR

I general


AÎJWÎjM'STRARE


SPATU <z£RXl


ACM^LSTMF. cinstise


| C^r'îpârnrMțrP

7

|     Cfiii •!'p*V;Sfl -iWH

____

Țj

V

0


WRECȚb* EtXWOMÎCÂ


smoiA ?fîuANeiA>-«JhETiiBlLftATt


HROuUNCiA&Si


ASf Si L-itș^AtW


SUîOVî. ACREMSSTT Si EXPLOATARE f’AfsE&FJ PUOUC*


i

| CCJ^S^t'țS.T^JfSl

| £ h.fikxs t,v« ritkifiC

0

T

j                 Uît

c t 4

| CO'ntuwbrnrtttfrort.

0

V


Afeor


aiKOiJL tlWA?X.


I-----------------

I StirMîVî.

i maxaW^. 4

5            |°

f aJR£*C I

L
j TOTAL FUNCȚK/dîn tare

sezonier:

357/50

i runciL:i ce conăucere      '

j F-jncț:; de sxeccpe cu

oerm-sneită

4$

șPersoriai adininiitrativ

st

t

j Mt^cW/ eln

i m c ;u';r i n ec.s H Oc 2 ț: p<irorH?ri


Ltxrrp.ii'Tii™'»1! luti'Ltff tdiliîyrj?


Președinte de ședință,


« STAT DE FUNCȚII»

SOCIETATEA "GOSPODĂRIRE URBANA" SRL

NR,

Funcția de conduce re/executie

|    Funcția de

Nivelul

Nr.

......J-1-                    -■ ■                    - . ' ' v—b— ■.          ---- ” . •' • • y .............J,-“‘

Studii necesare              ; i

CRT.

j    conducere

studiilor

Posturi

j

Ș

CONDUCERE        Ș

2

1

DIRECTOR GENERAL

Director general

S

1

Studii superioare de lunga durata

2

DIRECTOR ECONOMIC

Director economic

s

1

Studii superioare economice de lunga durata

—,------

1

SERVICIUL MANAGEMENT,

STRATEGIE SI JURIDIC

.....

5

1

i 1

Sef Serviciu

Sef Serviciu    |     S

1

— ’ —                                                                              -  ’                    * .      .               -..... M

Studii superioare juridice          j            1

COMPARTIMENTUL JURIDIC

2

"T"                 j

1

Consilier juridic              j

s

2

Studii superioare de specialitate

i

F

F

COMPARTIMENTUL GUVERNANTA

CORPORATIVA

i s ș

1

Studii superioare de lunga durata

: “1

Ș

1

Consilier administrativ

s

1

Studii superioare de specialitate

i

i

COMPARTIMENTREIA TIl CU PUBLICUL

| s

F

i-..............

1

Studii superioare de lunga durata

1

Funcționar administrativ

s

1

Studii superioare de lunua durata     î

COMPARTIMENT AUDIT INTERN

1 2

r-                                                      -- '■ ---

1

Auditor infern

S      1     2

Studii superioare de specialitate

COMPARTIMENT CONTROL

FINANCIAR DE GESTIUNE

11

1

Economist

            S

1

Studii superioare economice

BIROUL RESURSE UMANE, SALARIZARE

i

9

Ș

î :

1

Sef birou

Sef birou      j     S

1

Studii superioare de specialitate si studii postuniversitare de speciaiitate/calificari in domeniu

1

2

Funcționar administrativ

1 s

1

Studii superioare (salarizare, resurse

I

. j

rz r

-

î

i

DIRECȚIA EXECUTIVA SPATII

VERZI SI CIMITIRE

228

1

DIRECTOR EXECUTIV SPATII VERZI SI CIMITIRE

Director

I

Studii superioare

!

i                                                                             1

SER VICIUL ADMINISTRARE SPA TII

VERZI

145

j 1

Sef Serviciu

Sef Serviciu

S

1

Studii superioare

BIROUL SPA TII VERZI SI SERA

144

1

I

Sef birou

Sef birou

S

1

Studii superioare de specialitate

i                                                          $

2

Inginer

S

5

Studii superioare tehnice de specialitate

!

3

Tehnician

M

1

Studii medii tehnice de specialitate

T------i

4

Funcționar administrativ

SțM

4

Studii superioare sau medii tehnice sau economice

5

Magaziner

M,G

Studii medii sau generale

■ ' j

6

Muncitori calificați

M,G

67

Studii medii de spec. sau generale si curs de calificare fasonator mecanic, peisagist floricultor, alpinist utilitar ptr taleri arbori la înălțime)

1

i

7

Muncitor necalificat

G

15

Studii generale               >

8

Muncitor calificat/necalificat (perioada determinata)

G

50

Studii medii de spec. sau generale si curs j            i

de calificare fasonator mecanic, peisagist | floricultor, alpinist utilitar ptr tăieri arbori |             >

la înălțime)                   \             !

SERVICIUL CIMITIRE

82

---------- ----------

i                                               1

1

Sef Servici u

Sef Serviciu

S

1

Studii superioare

BIROUL ADMINISTRARE CIMITIRE

! 81

1

Sef birou

Sef birou

S

L

Studii superioare

2

Funcționar administrativ

S,M

1

Studii superioare sau medii

COMPARTIMENT CIMITIR

ETERNITATEA

1

Administrator

S,M

1

Studii superioare sau medii

2

Funcționar administrativ

S,M

7

Studii superioare sau medii

!

3

Muncitori calificați

M,G

1

Studii medii de spec. sau generale si curs de calificare (fasonator mecanic)

j

4

Gropar

G

7

Studii generale

5

Muncitori Recalificați, întreținere

G

.12

Studii generale

(

COMPARTIMENT CIMITIR SE. LAZAR

| 36

1

Administrator

S,M

*

Studii superioare sau medii

î

2

Funcționar administrativ

S.M

Studii superioare sau medii

?

----------------------------:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3

Muncitori calificați

M.G

1

Studii medii de spec. sau generale si curs de calificare (fasonator mecanic)

1 1

4

Gropar

G

9

Studii generale

5

Muncitori Recalificați întreținere

G

14

Studii generale

I

COMPARTIMENTCIMITIR ȘTEFAN

CEL MARE

15

1

Administrator

S,M

1

Studii superioare sau medii

2

Funcționar administrativ

•SJM

3

Studii superioare sau medii

j

A

Muncitori calificați

M,G

1

1

Studii medii de spec. sau generale si curs de calificare (fasonator mecanic)

j

4

Gropar

G

“T

Studii generale

5

Muncitori necalificati întreținere

G

6

Studii generale

! '

DIRECȚIA ADMINISTRARE SI

EXPLOATARE

SS

1

DIRECTOR ADMINISTRARE SI EXPLOATARE

Director

1

Studii superioare

SERVICIUL TEHNIC

53

1

Sef Serviciu

Sef Serviciu

S

1

Studii superioare

BIROUL REPARAȚII PARC AUTO SI MECANIZARE

32

1

Sef birou

Sef birou

S,M

1

Studii superioare sau medii tehnice

2

Funcționar administrativ

S,M

1

Studii superioare sau medii

3

Muncitori calificați

M.G

30

Studii medii sau generale, șofer profesionist cu calificare specifica fiecărui utilaj (electrician, instalator, sudor, lacatus, electromecanic, mecanic, mecanic utilaje, etc.)

COMPARTIMENT LUCRĂRI

EDILITARE

20

1

Funcționar administrativ

S, M

2

Studii superioare sau medii

î

umane)                   i :

3

Responsabil analist sisteme salarizare

S

1

Studii superioare (salarizare, resurse umane)

BIROUL RESURSE UMANE,

SALARIZAREATOMPARTIMENT

SECRETARIAT, RECISTRATRA,

ARHIVA

; 6

î

L

i

j

1

Funcționar administrativ

S,M

5

Studii superioare sau medii

i

2

Arhivar

S.M

1

Studii superioare sau medii

BIROUL SSM, PROTECȚIA MEDIULUI, SITUAȚII DE

URGENTA

i s

i

1

Sef birou

Sef birou

s

1

Studii superioare

i

9

Inginer

s

i

Studii superioare inginer mediu

3

Inspector protecția muncii, mediu si situații de urgenta

S,M

3

Studii superioare sau medii tehnice si curs de calificare (SSM, PSL sit urgenta)

DIRECȚIA ECONOMICA

2' 1 1

1

BIROUL FINANCIAR

CONTABILITATE

8 1             pl

. .. i .......... .......... .. ...... .         .....1                   1

1

Sef birou/Economist

Sef birou

s

1

Studii superioare economice        :            |

2

Economist

s

1

Studii superioare economice        i

3

Referent de specialitate financiar-contabilitate

S,M

6

Studii superioare sau medii

i

BIROUL INCASARI-PLATI

.       .1.3

i

1

Sef birou

Sef birou

S

1

Studii superioare

i

2

Casier

M,G

12

Studii medii sau generale

BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE SI VALORIFICARE ACTIVE

6

1

Sef birou

Sef birou

S

1

Studii superioare administrați veri uridice/economice

2

Consilier administrativ

s

3

Studii superioare

administrați ve/j uridice/economice

Funcționar administrativ

S,M

1

Studii superioare sau medii

4

Magaziner

M

1

Studii medii

z

i             Muncitori calificați

j

i

M

18

Studii medii sau sc. profi si calificare (electrician, instalator, sudor, lacaftis mecanic, mecanic utilaje, etc.)

SERVICIUL ADMINISTRATIV

34

î

4

Sef serviciu

Sef serviciu

1

Studii superioare de lunga durata

Q

Normator

S,M

1

Studii superioare sau medii de specialitate

Funcționar administrativ

S,M

4

Studii superioare sau medii

4

îngrijitor

G,M

I

Studii generale sau medii

BIROU AGREMENT SI EXPLOA TARE

PARCARI PUBLIC.

26

1

Sef birou

Sef birou

S,M

1

Studii superioare sau medii tehnice

2

Funcționar administrativ

S.M

5

Studii superioare sau'medii

3

Muncitor calificat

G,M

2

Studii medii sau generale (sc profesionala, calificare electrician)

4

Casier încasatori

M.G

5

Studii medii sau generale

COMPARTIMENT EXPLOA TARE TALCIOC

5

1

Funcționar administrativ

S,M

1

Studii superioare sau medii

9

Muncitor necalificat

G

4

Studii generale

COMPARTIMENT LAC VANATORI

5       i

]

Funcționar administrativ

S,M

1

Studii superioare sau medii

9

Muncitori necalificati

ML G

4

Studii medii sau generale

COMPARTIMENT PORT AMBARCA TIUNI AGREMENT

3

i

1

Funcționar administrativ

S.M

1

Studii superioare sau medii

'y

Marinar

M

2

Studii medii si calificare

COMPARTIMENT I.T

i i

I

Inginer de sistem in Informatica

S

i

Studii superioare de specialitate

Președinte de ședință,