Hotărârea nr. 269/2020

Declansarea procedurii de selectie pentru postul vacant de membru in Consiliul de administratie al Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere Galati"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 269 din 25.06.2020

privind declanșarea procedurii de selecție pentru postul vacant de membru în Consiliul de administrație al Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere Galați”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 316/16.06.2020

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25.06.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 103782/16.06.2020, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 103785/16.06.2020, al Compartimentului Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei juridice, de administrație publică, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii publice;

Având în vedere dispozițiile art. 3, alin. (1), lit. ”b”, art. 5, alin. (5) și art. 644 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 3, lit. ”a”, art. 4, alin. (1) și art. 12 din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (2), lit. ”a” și alin. (3), lit. ”d” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se constată încetarea calității de membru în Consiliul de administrație al Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere Galați” a doamnei Coman Laura-Angelica și vacantarea acestui post de administrator.

Art. 2 - Se aprobă declanșarea procedurii de selecție pentru postul vacant de membru în Consiliul de administrație al Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere Galați”.

Art. 3 - Se aprobă efectuarea selecției de către Comisia de selecție prealabilă, numită prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Galați nr. 33/31.01.2013, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar general,