Hotărârea nr. 268/2020

Aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari pentru administratorii neexecutivi din Consiliul de administratie al Regiei Autonome Administratia Zonei Libere Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 268

din 25.06.2020

privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii neexecutivi din Consiliul de administrație al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 320/16.06.2020

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25.06.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 104124/16.06.2020, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 104134/16.06.2020, al Compartimentului Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând Procesul-verbal de negociere nr. 102937/15.06.2020;

Având în vedere dispozițiile art. 2, pct. 11, art. 3, pct. 1, lit. ”c” - lit. ”f’, art. 8, alin. (3), art. 12, alin. (2), art. 13, alin. (3), alin. (4), alin. (6) și art. 17 din Ordonanața de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 1, art. 9, art. 10, art. 11, art. 13, art. 14, art. 15 -art. 26 din Anexa 2 la Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (2), lit. ”a” și alin. (3), lit. ”d” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se ia act de Planul de administrare pentru perioada 2020-2023, transmis de Consiliul de administrație al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Galați, potrivit anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - (1) Se aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii neexecutivi din consiliul de administrație al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Galați, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

(2) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați vor deveni atât parte din Planul de Administrare, cât și anexă la contractele de mandat ale membrilor neexecutivi din Consiliul de administrație și vor sta la baza calculării și acordării componentei variabile.

Art. 3 - Se aprobă acordarea unei componente variabile pe termen lung, membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație, calculată și plătită pentru întregul mandat de patru ani de activitate, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță, după cum urmează:

a) pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță în procent de 90-99%, se acordă o componentă variabilă în sumă de 1740 lei (echivalentul unei indemnizații brute lunare);

b) pentru îndeplinirea indicatorilor de performnață în procent de 100%, se acordă o componentă variabilă în sumă de 5220 lei (echivalentul a trei indemnizații brute lunare).

Art. 4 Se aprobă actul adițional la contractele de mandat ale membrilor neexecutivi din Consiliul de administrație al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Galați, conform anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Se împuternicește Primarul Municipiului Galați să semneze actele adiționale la contractele de mandat.

Art. 6 Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință, Moise-Cornel Oancea

Contrasemnează,

Secretar general,

Radu Octavian Kovacs

Loredana Bușilă/3ex

Anexa 1 la HCL nr. 268/25.06.2020

R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE GALAȚI

Str. Alexandru I. Cuza nr. 45 bis, bl. Cristal, 800216, Galați - România T: 0236 411 222; F: 0236 414 929 | J17/10001/1994 - RO5796753 E-mail: office@zlgalati.ro; www.zlgalati.ro


GÂLATI


PLAN DE ADMINISTRARE

AL REGIEI AUTONOME

ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE GALAȚI 2020-2023

- întocmit în baza OUG 109/2011 -

Consiliul de Administrație

Cuprins

 • 1.  Introducere

  • 1.1.     Cadrul legal.

  • 1.2.    Beneficiari și aprobări.

 • 2.  Prezentare generală Regia Autonomă „Administrația Zonei Libere Galați,,

  • 2.1.     Cadrul legal, instituțional și funcțional.

  • 2.2.     Scurta prezentare.

 • 3.  Analiză și diagnostic a situației curente

  • 3.1.    Analiza principalelor rezultate ale R.A.A.Z.L.Galati.

   • 3.1.1. Rolul R.A.A.Z.L.Galati în cadrul politicilor guvernamentale locale

   • 3.1.2. Organizare, management și resurse umane

   • 3.1.3. Piața și competiția

   • 3.1.4. Politici investiționale

   • 3.1.5. Aspecte juridice

   • 3.1.6. Analiza financiară

 • 4.      Guvernanța corporativă

 • 4.1       Principii fundamentale

 • 4.2      Componenta de administrare

 • 4.2.1 Concluziile analizei diagnostic a societății

 • 4.2.2 Sinteza analizei cadrului contextual si analiza SWOT a societăți

> >

 • 4.2.3 Strategii de administrare pentru atingerea obiectivelor și a criterilor de performanță

Obiective și criterii de performanță conform contractului de administrare

 • 4.3 Componenta de Management

 • 4.3.1. Strategii de administrare pentru îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță

4.3.2 Viziunea autorității publice tutelare și așteptările formulate de către acționari.

 • 5. Dispoziții finale.

 • 1. Introducere.

  • 1.1 Cadrul legal.

Planul de Administrare a fost elaborat de Consiliul de Administrație al Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere Galați”, (“R.A.A.Z.L.G.”), numit in baza Hotărârii Consiliului Local Galați nr. 493/31.10.2019 în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/30.11.2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (publicata în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 883 din 14.12.2011), cu modificările si completările ulterioare.

Potrivit art. 13 din OUG 109/2011, în termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari. Componenta de administrare se completează cu componenta managerială elaborată conform prevederilor art. 22 alin. (1). Planul de administrare se supune analizei consiliului de administrație al regiei autonome și se aprobă prin decizie a acestuia. în termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, conform art. 22 alin. (3), prin grija președintelui consiliului de administrație, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare se transmit la autoritatea publică tutelară, în vederea negocierii și aprobării.

Conform art. 22 din OUG 109/2011 , în termen de 60 de zile de la numire, directorii elaborează și prezintă consiliului de administrație o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari iar aprobarea componentei de management și a planului de administrare în integralitate de către consiliul de administrație se realizează în termen de maximum 20 de zile de la data depunerii propunerii.

Planul de Administrare reflectă politica generală a Consiliului de Administrație și are la bază principiile guvernanței corporative, care statuează o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a Regiei în raport cu principalele părți interesate. Pornind de la analiza strategică a Regiei și de la premisele mediului în care Regiei funcționează, Consiliul de Administrație planifică evoluția Regiei și performanțele acesteia, asigurând o formulare riguroasă a obiectivelor și propunând o evaluare continuă a strategiei stabilite, ce este pusă în aplicare de Directorat prin Planul de Management.

Planul de Administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului, contribuie

3

la îndeplinirea misiunii Regiei și este elaborat pe baza viziunii, valorilor și direcțiilor strategice ale Regiei, având ca scop primordial atingerea obiectivelor și a criteriilor de performanță contractate.

Angajată în a obține excelență profesională, având o abordare responsabilă față de comunitate și respectând mediul de afaceri în care operează, RA Administrația Zonei Libere Galați își propune atingerea excelenței operaționale, crearea de valoare pentru acționari prin dezvoltarea activităților curente și găsirea de noi oportunități de creștere sustenabilă. Pornind de la acest deziderat, Planul de Administrare stabilește direcțiile de dezvoltare ale Regiei, asigurând o viziune de ansamblu asupra structurii financiare și operaționale a Regiei care se va integra, aprofunda și transpune analitic, mai departe, în cadrul Planului de Management.

Pornind de la o analiză diagnostic globală a performanței recente și a poziției financiare a Regiei, Planul de administrare pe perioada 2020-2023 cuprinde direcții strategice de acțiune privind administrarea bazei de active, a resurselor și a proceselor operaționale și de management majore ale Regiei în scopul realizării obiectivelor de performanță stabilite. Consiliul de Administrare responsabilizează faptul că Planul de Administrare este un document dinamic și că pot apărea actualizări/modificări generate chiar de procesul de implementare, sau de schimbări ale mediului în care Regia își desfășoară activitatea. Pe cale de consecință, Consiliul de Administrare își rezervă dreptul de a aduce modificări ulterioare obiectivelor stabilite prin prezentul Plan de Administrare.

1.2 Beneficiari și aprobări.

Beneficiari:

Consiliul Local Galați, Autoritate tutelara.

Elaborat de:

Consiliul de Administrație al Regiei Autonome “Administrația Zonei

Libere Galați”.

CIUCARODICA

STROEA ADRIAN

MARIN ROMEO

COMAN LAURA ANGELICA

Aprobat

Consiliul Local Galați

 • 2.Prezentare generală Regia Autonomă “Administrația Zonei Libere Galați”, (“R.A.A.Z.L.G.”).

  • 2.1 Date de identificare, cadrul legislativ si instituțional.

Sediul social: strada Bazinul Nou nr. 20, Galați;

Număr de înmatriculare la Registrul Comerțului: J17/10001/1994;

Cod unic de identificare: 5796752;

Tel./fax: 0236/411.222; 0236/414.929;

e-mail: office@zlgalati.ro; website: www.zlgalati.ro;

Domeniul de activitate in care compania isi desfasoara activitatea principala este cel cu privire la "Depozitari" - cod CAEN 5210.

Regia Autonoma “Administrația Zonei Libere Galați” (“R.A.A.Z.L.G.”) este persoană juridică română, având forma juridică de Regie Autonoma, înființată prin H.G. nr. 190 din 26 aprilie 1994 privind înființarea Zonei libere Galați si a Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Galați".

Consiliul Local Galați, este unicul acționar al Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere Galați” și exercită toate drepturile și obligațiile ce decurg din această calitate.

în conformitate cu prevederile art.3 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome si societăți comerciale actualizată, regia funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară având buget propriu de venituri și cheltuieli, aprobat potrivit legii.

Zona Libera Galați este situata în municipiul Galați, str. Calea Prutului nr. 300, avand o poziție strategica la granița de Est a Uniunii Europene cu acces rapid si eficient la piețele de consum din Europa si Orient, cu acces facil la cai de comunicație terestre si navale. După aderarea la Uniunea Europeana a României in 2007, zona sud-estica a tarii devine o importanta poarta de acces si schimb economic cu tarile estice si cu Orientul. Fluviul Dunarea, navigabil maritim in Portul Galați, leaga Zona Libera cu Marea Neagra si astfel deschide accesul Europei la comerțul cu Orientul.

R.A.A.Z.L.G. are ca obiectiv principal atragerea investitorilor, străini și români, în vederea dezvoltării de activității industriale și al stimulării exportului de produse prelucrate. în acest sens, au fost gândite și implementate o serie de facilități menite să atragă și să sprijine agenții economici care au înțeles potențialul înființării unei afaceri în perimetrul Zonei Libere Galați. Poziția Zonei Libere Galați, facilitează utilizarea acesteia ca un punct important de depozitare, antrepozitare, fabricare, prelucrare, perfecționare si tranzit intre piețele Europei si ale Orientului si,

5

de asemenea, ca un punct ce poate deservi un număr insemnat de consumatori.

Cadrul legal

Cadrul legal in care isi desfasoara activitatea RA Administrația Zonei Libere Galați este:

 • >  Legea nr. 84/1992 completată si modificată cu Legea nr 244/2004, privind regimul zonelor libere

 • >  Hotărârea Guvernului nr. 190/1994 privind înființarea Zonei Libere Galați si a Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Galați”

 • >  Hotărârea Guvernului nr 1998/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru concesionarea bunurilor proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, precum si a activitătilor/serviciilor publice de interes național sau local, aflate în administrarea zonelor libere

 • >  Hotărârea Guvernului nr 1669/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru închirierea bunurilor proprietate publica sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, aflate în administrarea zonelor libere

 • >  OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.

 • >  Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale - actualizată.

 • >  Regulamentul de organizare si funcționare a Zonei Libere Galați

 • >  Regulamentul de utilizare a Zonei Libere Galați.

 • >  Legea nr 571/2003 privind Codul fiscal

 • >  Codul vamal al României

 • >  Regulamentul de utilizare a Zonei Libere Galați.;

 • >   Regulamentul de acordare a licențelor de lucru.;

 • 2.2. Scurta prezentare

Galatiul constituia, inca din secolul XVIII un important antrepozit de mărfuri pentru Imperiul Otoman si un șantier naval unde se construiau mari nave comerciale si de război pentru flota imperiala. După ridicarea monopolului turcesc asupra comerțului romanesc (1829) a început adevarata ascensiune europeana a orasului-port Galați.

Galați, a fost sediul permanent al Comisiei Eropene a Dunării intre anii 1856-1948, un statut care sublinia importanta de prim rang intre centrele urbane si de comerț ale lumii. De altfel, in perioada interbelica 20 dintre statele lumii erau reprezentate de consulate sau viceconsulate cu sediul in orașul de

la Dunăre.

Tradiția de comerț liber a acestei regiuni din Europa incepe din 1837, data la care Galați dobândește statutul de Porto Franco - port comercial liber de o importanta covârșitoare in economia tarii. Tradiția liberului comerț a orașului continua astazi prin ZONA LIBERA GALAȚI.

Experiența R.A.A.Z.L.G. se întinde pe o perioadă de aproape 20 ani, ca un operator economic de piață, competitiv, ofertant al unor servicii de bună calitate, acestea fiind prezentate in acest context prin principalele momente si oportunități oferite de-a lungul evoluției sale.

Zona Liberă Galați a fost înființată prin Hotărârea Guvernului României nr.190 din 26 aprilie 1994 și se întinde pe o suprafață de 126 ha., organizata in doua platforme.

Delimitarea geografică a Zonei Libere Galați este următoarea:

Platforma nr. I - in suprafața de 116 ha, delimitată astfel:

 • - la est - canalul magistral de irigație Lunca;

 • - la sud -Societatea Comerciala « Unicom Oii Terminal » S. A. si fluviul Dunarea;

 • - la vest - drumul de legătură intre strada Calea Prutului si Dunăre;

 • - la nord - strada Calea Prutului.

Platforma nr. II - in suprafața de 10 ha, delimitată astfel:

 • - la est - Societatea Comerciala Unicom Oii Terminal - S.A.;

 • - la sud - fluviul Dunarea;

 • - la vest - linia care delimitează dana 50 de dana 51;

 • - la nord - Societatea Comerciala "Andami" - S.A.

încă de la înființare, imaginea Zonei Libere a fost intens promovată astfel încât s-a reușit atragerea unor importanți investitori care și-au dezvoltat afacerile pe acest teritoriu. Datorită bunelor condiții de desfășurare a activităților, în Zona Liberă activează atât companii producătoare de talie internațională din industria metalurgica, industria gazului petrolier lichefiat, societăți comerciale române având ca obiect de activitate depozitarea și comercializarea cerealelor, etc.

Astfel, printre societățile comerciale ce iși desfășoară activitatea in Zona Liberă amintim:

• SC CITY GAS SRL - desfasoara activitati de transbord, incarcare-descarcare, depozitare si comercializare a gazului GPL. Activitatea de distribuție a GPL se desfasoara atat in piața naționala cat si in cea internațional (Bulgaria, Croația, Serbia)

7

 • •  HOLDING DE ACEROS ESPECIALES SA SPANIA deține o hala pentru producția si comercializarea produselor siderurgice în Zona Liberă Galați.

 • •  SC PORT BAZINUL NOU SAprin poziționarea sa geografica, Portul Bazinul Nou este un important punct strategic, care asigura conexiunea intre statele C.S.I. si Europa si este cel mai mare port la Dunăre, furnizând servicii de expediții si navlosire pentru o mare varietate de produse.

 • •  SC MAIRON SA - depozitează si distribuie produse metalurgice plate, țevi, otel, profile laminate la cald, desfasurand in același timp si activitati de procesare si servicii.

Regia Autonoma "Administrația Zonei Libere Galați" are ca obiect general de activitate administrarea si exploatarea suprafeței declarate zona libera in scopul promovării schimburilor internaționale si al atragerii de capital străin si autohton pentru introducerea tehnologiilor noi, precum si pentru sporirea posibilităților de folosire a resurselor economiei nationale/locale.

Regia Autonoma "Administrația Zonei Libere Galați", in calitate de administrator a bunurilor din patrimoniul sau, are, in principal, următoarele atribuții:

 • ❖  răspunde de respectarea reglementarilor legale aplicabile in realizarea obiectului sau de activitate si controlează felul in care persoanele care activeaza in zona libera respecta prevederile legale care se aplica in aceasta zona;

 • ❖  concesionează si inchiriaza terenuri si construcții din Zona libera Galați persoanelor fizice si juridice, romane sau străine, in condițiile prevăzute de lege;

 • ❖  administrează si asigura exploatarea platformelor, magaziilor, instalațiilor, utilajelor, clădirilor social-administrative, grupurilor sociale, stațiilor de transformare, suprafețelor de teren si a altor imobile aflate in dotare proprie;

 • ❖  asigura repararea si întreținerea construcțiilor si instalațiilor pe care le administrează;

 • ❖  asigura intretinerea in stare de funcționare a unităților privind furnizarea de apa, agent termic si energie electrica;

 • ❖  asigura intretinerea cailor rutiere de acces;

 • ❖  asigura salubrizarea clădirilor si construcțiilor situate in Zona libera Galați si preluarea reziduurilor petroliere, menajere si industriale;

 • ❖  avizeaza si coordonează realizarea activitatilor in Zona libera Galați prin eliberarea de licențe tuturor utilizatorilor zonei libere - agenti economici, persoane fizice si juridice, romane sau străine -, in scopul dezvoltării echilibrate a zonei, evitării concurentei neloiale si protejării mediului

ambiant;

 • ❖  in calitate de administrator al Zonei libere Galați, insoteste echipele care controlează mijloacele de transport maritim sau fluvial la trecerea frontierei;

 • ❖  avizeaza documentațiile tehnice si proiectele de execuție ale noilor obiective economice realizate prin mijloace proprii de către agenti economici romani sau străini ori in cooperare cu aceștia, in conformitate cu legislația in vigoare, in scopul dezvoltării echilibrate a Zonei libere Galați si al protecției mediului ambiant;

 • ❖  asigura aplicarea normelor de protecție a muncii si a mediului înconjurător, a normelor de igiena si de prevenire si combatere a bolilor transmisibile si controlează modul de respectare a acestor norme;

 • ❖  organizează activitatea de prevenire si stingere a incendiilor;

 • ❖  întocmește, supune spre aprobare si executa, conform legii, bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatea proprie;

 • ❖  organizează si desfasoara activitatea de paza si control la porțile ce acces si pe întreg teritoriul Zonei Libere Galați.

în Zona Liberă pot fi desfășurate toate tipurile de activități permise de lege, în funcție de nevoile economice ale investitorilor:

 • >  depozitarea, încărcarea, descărcarea, stivuirea și rularea mărfurilor;

 • >  ambalarea, asamblarea, condiționarea, dezmembrarea, etichetarea și marcarea mărfurilor;

 • >  producția;

 • >  comercializarea mărfurilor;

 • >  prestări de servicii de consultanță tehnică, economică și juridică;

 • >  transporturi și expediții interne și internaționale de mărfuri;

 • >  servicii de telecomunicații, computerizare și informatizare;

 • >  comisionare vamală și schimb valutar;

 • >  închirierea clădirilor, platformelor, spațiilor de depozitare;

 • >  realizarea de construcții și obiective;

 • >  operațiuni de bursă și financiar-bancare.

 • 3. Analiză și diagnostic a situației curente

 • 3.1. Analiza principalelor rezultate ale R.A.A.Z.L.G.

 • 3.1.1 Rolul R.A.A.Z.L.G. în cadrul politicilor guvernamentale si locale. Context economic-social.

R.A.A.Z.L.G., i-a revenit un rol deosebit în ansamblul politicilor guvernamentale locale si are ca obiectiv principal atragerea investitorilor, străini și români, în vederea dezvoltării de activității de comercializare, industriale și stimulării exportului de produse prelucrate. în acest scop, au fost gândite și implementate o serie de facilități menite să atragă și să sprijine agenții economici care au înțeles potențialul înființării unei afaceri în perimetrul Zonei Libere Galați, existența sa având un impact major în creșterea resurselor financiare bugetare locale, precum și în respectarea anumitor angajamente asumate de România.

Deși se afla intr-o zona relativ dezvoltata economic si din punct de vedere industrial, Municipiul Galați este supus riscurilor privind șomajul mai ales datoriza perioadei de incertitudine provocate de declanșarea crizei financiare globale. Reducerile de personal ce incep a fi efectuate de agenții economici din Galați ca efect al crizei pot afecta pe teremen scurt si mediu puterea de cumpărare locala, insa creeaza un bazin al forței de munca disponibil la costuri atractive pentru potențiali investitori Invatamant / Cultura

Galați este un centru universitar important ( 2 universități ) care pot contribuții la sporirea volumului de forța de munca inalt calificata in aproape orice domeniu al economiei. De asemenea, exista licee si scoli tehnice care pot furniza forța de munca calificata in diverse domenii de activitate economica. Contextul economic

 • a) Industria

Luând ca indicator produsele industriale, județul Galați este cel de-al patrulea centru industrial al țării ca mărime. Structura principalelor ramuri industriale este următoarea:

 • ♦  industrie și construcții

 • ♦  servicii

 • ♦  agricultură

Principalele sectoare industriale sunt metalurgia și construcțiile navale.

Metalurgia acoperă o parte importanta ( peste jumătate ) din producția de oțel a României, producția fiind sub formă de produse laminate si produse laminate la rece. Peste 50% din produsele metalurgice sunt exportate. Construcția navală este aici o industrie tradițională. La șantierul naval se 10

construiesc nave fluviale și maritime până la 65.000 dwt. (nave container, mineraliere, remorchere și petroliere) cât și instalații de foraj marin.

 • b) Transporturi rutiere, feroviare, navale. Căi de acces în Zona Liberă Galați

Există o bogată rețea de transport care asigură accesul la Zona Liberă Galați pe cale rutieră, feroviară cât și fluvială.

Transportul pe cale rutieră: accesul este posibil prin DN 2B Calea Basarabiei, drum modernizat care face legătura prin punctul de vama Giurgiulești cu Republica Moldova și Ucraina. Prin șoseaua de centură a orașului Galați se face legătura cu întreaga rețea de transport rutier a țării. La cele două platforme învecinate se ajunge din Calea Basarabiei pe un drum betonat în lungime de 847 ml.

Transportul pe cale feroviară: amplasamentul Zonei Libere Galați este în legătură directă atât cu rețeaua de cale ferată cu ecartament normal, cât și cu cea cu ecartament larg, specifică țărilor din spațiul C.S.I., permițând descărcarea și încărcarea mărfurilor în triajul Gara Largă. Acest triaj, unul dintre cele mai mari și mai moderne din țară, are în dotare echipamentele necesare pentru transpunerea de pe cale ferată normală pe cale ferată largă, permițând o durată de staționare și manevră minimă. Linia ferată cu ecartament normal este situată în zona industrială Bădălan și dispune de o bogată rețea feroviară cu acces direct în Zona Liberă. Se află în curs de proiectare lucrări de extindere a rețelei de cale ferată pe teritoriul platformei I.

Transportul pe apă: Zona Liberă Galați are acces direct la Dunărea maritimă, care permite accesul navelor de până la 15.000 tdw și operațiuni de încărcare - descărcare la cele trei dane fluvio-maritime, situate în platforma II a Zonei Libere Galați, cu lungimea totală de 382 ml.

Principalele avantaje competitive ale R.A.A.Z.L.G., sunt reprezentate de poziția strategica la granița de Est a Uniunii Europene cu acces rapid si eficient la piețele de consum din Europa si Orient, acces facil la cai de comunicație terestre si navale, terenuri libere pentru orice tip de investiții la preturi competitive, facilitați economico-fiscale avantajoase pentru dezvoltarea unei afaceri, deschidere totala la orice idei si propuneri din partea clientilor nostril, standarde înalte in relațiile cu clientii.

Economia globala s-a deteriorat semnificativ începând cu anul 2009, iar revenirea se anunța a fi neuniforma..Creșterea economica se asteapta sa se mențină in 2015, dar neuniform pe plan internațional. Menținerea creșterii este estimata a fi atat rezultatul pachetelor de masuri fiscale adoptate de autoritati, cat si ca urmare a începerii revigorării activitatii sectorului privat, insa viabilitatea acestei reveniri ramane afectata de incertitudini pe termen scurt.

Deși se preconizează o revenire a creșterii economice, regia trebuie sa acționeze cu prudenta pentru ca exista posibilitatea de reducere a traficului de mărfuri.

In actualul context regional și global al crizei economice și financiare cu un puternic impact asupra economiei românești, este de importanță vitală, dezvoltarea durabilă a Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere Galați”, în condițiile în care procesele de integrare și liberalizare a migrării forței de munca, a capitalurilor, a bunurilor și serviciilor în cadrul Uniunii Europene, ca și procesele de globalizare și dezvoltare a fluxurilor financiare reduc semnificativ decalajele de spațiu și timp dintre diverse piețe si conduc la accentuarea concurenței dintre operatorii economici echivalenți din piața europeană.

In imediata apropiere a Zonei Libere Galați exista mai multe puncte economice si industriale de interes național si internațional:

 • •  Combinatul Arcelor Steel, cea mai mare facilitate industriala siderurgica din Europa;

 • •  Șantierul Naval DAMEN, al doilea șantier naval ca mărime din Romania cu capabilitati de producție si reparații a navelor maritime si fluviale;

 • •  Portul Galați, primul port fluvio-maritim ca mărime din tara;

Județul Galați deține, de asemenea, suprafețe si facilitați cu mare potențial agricol.

Situațiile financiare ale R.A.A.Z.L.G sunt întocmite conform standardelor contabile așa cum au fost acestea implementate în legislația relevantă din România.

Având o suprafață totală de 126 ha, Zona Liberă Galați pune la dispoziția viitorilor săi investitori, prin licitații publice organizate la cerere, terenuri libere pentru dezvoltarea oricărui tip de proiect investițional.

Terenurile pot fi date in concesiune pe o perioada de 49 de ani cu posibilitate de prelungire, sau pot fi închiriate pe perioade intre 1 lună si 5 ani, de asemenea, cu posibilitate de prelungire.

în urma numeroaselor solicitări pentru spații și hale de depozitare, R.A. Administrația Zonei Libere Galați a proiectat și construit 2(doua) spatii/hale de depozitare în suprafață totala de 1200 mp precum și platforme betonate în suprafață totala de 7.000 mp, ambele obiective fiind destinate închirierii. Atât halele de depozitare cât și platformele betonate asigură condiții optime de depozitare și se pretează depozitării majorității categoriilor de bunuri și mărfuri.

 • 3.1.2 Organizare funcțională, management și resurse umane

R.A.A.Z.L.G cuprinde mai multe structuri organizaționale: direcții, departamente, servicii, compartimente.

R.A.A.Z.L.G. este condusă de Consiliul de Administrație compus din 5 membrii, persoane fizice, desemnați potrivit prevederilor O.U.G nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, din care:

 • •   3 membri selectați, persoane cu experiență în administrarea/managementul regiilor autonome si al societăților comerciale inclusiv societăți comerciale din sectorul privat;

 • •  1 membru selectat, reprezentant al autorității tutelare Consiliul Local Galați;

 • •  1 membru selectat, reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice;

Numirea membrilor Consiliului de Administrație s-a făcut cu respectarea prevederilor O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți pentru o perioada de 4 ani cu posibilitatea reînnoirii acestora pe noi perioade cu aceași durată sau mai mică.

Conducerea operativă a R.A.A.Z.L.G. este asigurată de directorul general numit conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011 și are statutul de director prevăzut de art.143 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

Directorii selectați și numiți de către Consiliul de Administrație ai R.A A.Z.L.G în urma derulării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice sunt:

Directorul General

Directorul Economic

Consiliul de Administrație a delegat conducerea societății, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu contractul de mandat, Directorului General și Directorului Economic

Numărul de personal precum și nivelul cheltuielilor de salarizare este reglementat prin bugetul de venituri și cheltuieli, contractul colectiv de muncă și legislația în vigoare.

Unul din mijloacele de comunicare implementat în cadrul regiei pentru creșterea eficienței și transparenței proceselor de business sunt procedurile operaționale si de sistem prin intermediul cărora se asigură:

 • ❖  respectarea normelor stabilite de regie și utilizarea consecventă a acestora, procesele implementate în cadrul acestei aplicații desfașurându-se într-un flux de activități pre-definite, cu reguli bine determinate, conform acestor proceduri;

 • ❖  reducerea volumului de documente semnate în format hârtie necesare comunicării diverselor decizii către angajații regiei;

 • ❖  acuratețe în înregistrarea datelor/crearea documentelor având câmpuri prestabilite, de format pre-defmit, cu caracter de obligativitate în completare, ceea ce are impact în scăderea costurilor indirecte datorate erorii umane;

 • ❖   implementarea de reguli și restricții de administrare;

 • ❖  vizibilitatea procedurilor specifice activitatii desfășurate și transparența deciziilor;

 • ❖  managementul și monitorizarea performanței personalului și operațiunilor;

 • ❖   accelerează procesele prin automatizarea activităților, integrarea cu alte aplicații și implementarea unor seturi de reguli;

 • ❖  regăsirea facilă a informațiilor istorice legate de un anumit proces, document sau decize.

 • 3.1.3 Piața și competiția.

RA AZL Galați isi desfasoara activitatea in zona de Est a Municipiului Galați in imediata proximitate a Portului Galați si a graniței României - implicit a Uniunii Europene - cu Republica Moldova si Ucraina.

Avantaje generale oferite de regimul de zona libera

Operațiunile efectuate in zonele libere prezintă o serie de avantaje, atat pentru agenții economici din Romania cat si pentru agenții economici străini. In ceea ce privește avantajele tarii pe teritoriul careia se afla zona libera, acestea sunt următoarele:

a) prima categorie de avantaje se refera la rezultatele prestațiilor oferite de zona libera:

 • ❖  atragerea si dezvoltarea traficului de tranzit;

 • ❖  manipularea mărfurilor străine/ descărcare, incarcare, transbordare);

 • ❖  depozitarea mărfurilor in depozite si pe platforme;

 • ❖  executarea operațiunilor de ambalare, dezambalare, asamblare, sortare, prelucrare , etc.

 • ❖  concesionarea /închirierea de spatii si terenuri;

 • ❖  utilizarea forței de munca autohtone calificate pentru efectuarea diverselor operațiuni caracteristice

activitatilor din zona libera respectiva;

 • b) folosirea in măsură mai mare a mijloacelor de transport naționale, ceea ce contribuie la creșterea încasărilor in valuta si permite aplicarea unor masuri menite sa accelereze dezvoltarea parcului autohton de mijloace de transport;

 • c) dezvoltarea economica a regiunii in care este amplasata zona libera;

 • d) realizarea unor stocuri de marfa, necesare economiei naționale, din care sa se poata aproviziona in mod rațional consumatorii interni, fara a fi necesare importuri masive in perioadele când conjunctura pietii este nefavorabila.

In ceea ce privește avantajele exportatorilor care utilizează zona libera, acestea sunt următoarele:

 • •  eliminarea obligației de a consemna la vama contravaloarea taxelor vamale, oferite unor componente si materiale importate, evitandu-se astfel blocarea unor sume importante;

 • •  posibilitatea de a răspunde prompt la cererile piețelor apropiate si de a vinde mărfurile in momentul conjunctural optim;

 • •  posibilitatea de a organiza in zona magazine-expozitii permanente, in vederea vanzarii;

 • •  posibilitatea depozitarii mărfurilor in zona fara limita si fara plata taxelor vamale, pana in momentul realizării exportului;

 • •  obținerea de beneficii importante din diferența de taxe de transport pentru mărfurile aduse in vrac

si reexportate din zona, după prelucrare;

 • •  obținerea certificatului de origine al tarii pe teritoriul careia se afla zona libera, pentru marfa prelucrata in zona si in care s-a incorporat un anumit procent din produsele tarii respective (cca. 50% manopera si materiale indigene);

 • •  posibilitatea de a aduce subansamble si parti componente din diferite tari, de a le prelucra in zona si de a le reexporta ca produs finit;

 • •  dreptul de a contribui la amenajarea, dotarea, utilizarea zonei libere pe baza de cooperare, urmând ca investițiile sa fie recuperate prin serviciile de administrare a zonei.

De asemenea, pentru importatori care aduc mărfurile prin zona libera, exista o serie de avantaje ca:

 • -  apropierea mărfurilor de piața proprie;

 • -  posibilitatea de a cumpără diverse mărfuri din zona după ce au fost supuse unor prelucrări care le sporesc valoarea si le fac mai adecvate beneficiarilor interni;

posibilitatea de a avea stocuri de mărfuri in apropiere, pentru situațiile când conjuncture pietii internaționale este defavorabila, fara a mai fi obligat sa plateasca preturi subfurnizorilor si fara a face eforturile necesare in legătură cu plata mărfurilor si a taxelor vamale aferente importului de loturi mari.

Așezarea Zonei Libere Galați are o importanta majora pentru dezvoltarea economica locala - in special infrastructurii feroviare cu ecartament larg (tip rusesc ) care traversează teritoriul Zonei Libere - putând deservi clientii acesteia, dar si situării pe malul fluviului Dunarea si dispunând de 3 dane fluvio-maritime. Alături de transportul feroviar, transportul fluvial are avantajul major al posibilității de transport cantitati mari, fiind astfel mai eficient din punct de vedere al costurilor. Durata de transport este principalul sau dezavantaj. Datorita avantajelor legate de costurile reduse de transport precum si poluarea redusa, politicile europene in domeniul transporturilor incurajeaza utilizarea transportului fluvial alaturi de cel feroviar in detrimental transportului rutier. Dezvoltarea cailor interioare de navigație si a transportului intermodal pe Dunăre constituie prioritate a politicii europene in domeniul transporturilor.

Cererea de servicii specifice regimului de zona libera - precum si utilizarea acestui regim, sunt puternic influențate de volumul de mărfuri tranzitat cu statele extra-comunitare, depinzând in general de evoluția PIB-ului, mai precis al unor ramuri ale economiei precum: agricultura (cereale), industria metalurgica, petrochimica etc.

România a suferit o scădere semnificativă a producției economice în timpul crizei globale. Recesiunea s-a instalat în al treilea trimestru al anului 2008 și s-a accentuat acut în perioada următoare, condițiile financiare urmând de asemenea o tendința descendentă. Economia a dat semne de redresare începând cu 2011 (rezultate bune având sursa într- un reviriment relativ al piețelor financiare europene și americane precum și unor rezultate foarte bune în domeniul agricol), însă producția economică s-a aflat în continuare la o cotă scăzută din cauza căderii majore a PIB-ului, mult mai mare decât media celor 27 de state membre ale UE.

La finalul anului 2011, se înregistrează din nou două trimestre consecutive de scădere a producției economice, ceea ce, tehnic, înseamnă recesiune. Oricum, conform Comisiei Naționale de Prognoză (CNP). până în 2015. economia românească a cunoscut perioade de recesiune care au alternat cu perioade de relativă creștere, la ritmuri mai reduse decât în deceniul precedent. Reuniunile recente ale șeii lor Băncilor Centrale și Miniștrilor dc Finanțe la IM1 și Banca Mondială, ca și raportul anual UNCTAD. referitor la comerț și dezvoltare arată tară drept de apel oi scădere

importantă a economiilor, cu o rată globală de la 3% în 2018 la 2,3% anul acesta, cea mai joasă rată de creștere de la criza economică din 3009 a produselor derivate în SUA și a datoriilor suverane în Europa, când a înregistrat 1.7%). Potrivit datelor venite de pe toate meridianele, lumea intră în criza globală anul viitor, în condițiile în care multe dintre statele dezvoltate ale lumii au intrat deja în recesiune tehnică.Cele 189 state membre ale FMI confirmă pe deplin această perspectivă, chiar dacă impactul este inegal asupra diferitelor state, în funcție de structura economică și modul de adaptare la criză din 2009. %   '%                                                                  J

Principalii operatori economici pe această piață din România sunt:

Zona Libera Brăila

Zona Libera Constanța Sud

Zona Libera Curtici-Arad

Zona Libera Giurgiu

Zona Libera Sulina

 • 3.1.4. Politici investiționale.

R.A.A.Z.L.G. s-a aflat și se află într-un proces continuu investițional pentru a fi capabilă de a răspunde cerințelor pieței si a oferii clientilor sai servicii de buna calitate.

Competiția în domeniu reprezintă un factor important de influență. Pentru a face față acestei competiții este nevoie de resurse importante în asigurarea, deținerea și alinierea la standarde inalte de servicii precum și în asigurarea calificării, specializării și pregătirii continue a resurselor umane din acest domeniu.

Dezvoltarea R.A.A.Z.L.G. a fost posibilă până acum din resursele financiare obținute din rezultatele proprii fără a beneficia de împrumuturi bancare sau subvenții guvernamentale.

De asemenea R.A.A.Z.L.G. are în vedere dezvoltarea a noi spații de depozitare si investiții în dezvoltarea infrastructurii Zonei, iar in acest sens sunt necesare analize financiare și cost beneficiu, în lumina noilor situații (grad de îndatorare, disponibilitățile de cash-flow).

Rezultatele obținute, in perioada analizata, reflecta eficienta masurilor bazate in principal pe reducerea cheltuielilor si creșterea rapida a veniturilor.

Cu sprijinul Consiliului Local si a Primăriei Galați, prin alocarea de fonduri, s-au putut continua investițiile in cadrul proiectului „Amenajare Zona Libera Galați”, prin executarea următoarelor lucrări:

 • - terasamante pentru drumuri si platforme;

 • - drumuri de acces si platforme;

 • - hala depozitare;

 • - gospodărie de apa;

 • - peroane, cabine PC;

 • - instalații electrice;

 • - rețea apa.

 • 3.1.5. Aspecte juridice

R.A.A.Z.L.G. figurează la această dată, ca parte, într-un număr de 9 litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată în diferite stadii procesuale (fond, apel, recurs), după cum urmează:

 • □ un număr de 4 dosare având ca obiect procedura insolventei;

 • □ un număr de 2 dosare având ca obiect pretenții, în care R.A.A.Z.L.G. are calitatea de reclamantă ;

 • □ un număr de 1 dosar cu obiect constatarea unor drepturi în care R.A.A.Z.L.G are calitatea de pârâtă;

 • □ un număr de 2 dosare cu obiect plângere contravenționala în care R.A.A.Z.L.G are calitatea de reclamanta;

 • 3.1.6. Analiza financiară si economica, in ansamblu.

In contextul actual al crizei economico-financiare prelungite și în condițiile în care politica sa de investiții sau de cheltuieli trebuie să fie strâns corelată cu legislația în vigoare în domeniul investițiilor, finanțării, cheltuielilor totale sau salariale pentru intreprinderile publice, R.A.A.Z.L.G a cunoscut o evoluție favorabilă din punctul de vedere al rezultatelor financiare urmare a politicilor de management implementate.

Creditarea anemica in Romania

Creditarea este esențială pentru creșterea economică. De multe ori, într-o economie liberă noi investiții și inovații prind viață și formă prin creditare

După socul crizei economice, creditarea da semne de revenire in Romania, insa deocamdată nu 18

suficient de Încurajatoare pentru mediul de afaceri.

Băncile dau vina pe clienți că nu mai iau credite noi, în timp ce clienții stau deoparte pentru că băncile cer dobânzi prea mari în pofida reducerii dobânzii de bază de către Banca Națională. Oricare ar fi adevărul, realitatea este că avem de-a face cu o mare ineficiență în sistemul bancar, din care nimeni nu câștigă: băncile nu câștigă din volumul scăzut de credite, iar firmele și populația nu beneficiază de puterea creditării pentru a-și gestiona mai bine afacerile.

Reticenta mediului de afaceri la noi investiții

Noua politica fiscala si taxele introduse de guvernul României - in special taxa pe construcții speciale - au lovit puternic in interesele Zonei Libere Galați, in dubla măsură: pe de de o parte - a crescut semnificativ povara fiscala suportata anual de Administrația Zonei Libere Galați, iar pe de alta parte au determinat schimbarea sau chiar oprierea planurilor investitionale ale potențialilor clienti, aceștia devenin mai reticenti, alegand o atitudine de expectativa in investirea de capital in proiecte in Zona Libera Galați.

Șomajul - nivelul salariilor reale si consumul - factori importanți ai creșterii economice si a investițiilor.

Este cunoscuta importanța forței de muncă și a salariilor pentru stabilitatea economiei naționale. Mai multe locuri de muncă, mai ales combinate cu salarii în creștere, sunt, în orice economie liberă, rețeta cea mai bună pentru stimularea consumului. Criza din 2008 s-a resimțit peste tot atât prin reducerea numărului de angajați, cât și prin tăieri agresive de salarii, ceea ce a dus imediat la o contracție în consum și, evident, la creștere economică negativă. Pe scurt, la recesiune.

Bursa de valori - un indicator important al economiei din Romania per ansamblu

Spre deosebire de indicatorii discutați mai sus, ( creditarea, salariile, șomajul, consumul, politica fiscala) care reflectă pulsul economiei din trecutul apropiat, bursa de valori are avantajul că incorporează un grad de previziune față de viitor. Investitorii cumpără acțiuni când au încredere în viitor și vând imediat cum apar amenințări de natura problemelor economice sau politice.

Bursa de valori reflectă înainte de toate opinia agregată despre mediul economico-politic a investitorilor.

Bursa de valori este o oglindă fidelă a situației economice și a percepțiilor față de viitorul economic. în plus, bursa de valori ne oferă date zilnice, pe când cifrele de la INS sau alte entități publice sunt diseminate cu decalaje de două-trei luni, uneori chiar mai mult.

Bursa de valori din România merge mână în mână cu ce am observat în economia reală( indicii de consum, șomaj, creditare, consum), depictând o imagine în cel mai bun caz modestă.

Transpuse peste criza politica - militară si in efect, economica din Ucraina si Rusia, ale căror piețe contituiau oportunități pentru Zona Libera Galați, rezultatele slabe ale economiei din Romania sunt si ele o cauza de scădere a apetitului investitorilor către Zona Libera Galați.

 • 4. Guvernanta corporativă

  • 4.1 Principii fundamentale

Având în vedere principiile guvernanței corporative dezvoltate de către Organizația pentru Dezvoltare și Cooperare Economică - OECD, la nivel național O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare definește guvernanța corporativă a întreprinderilor publice ca fiind “ansamblul de reguli care guvernează sistemul de administrare și control în cadrul unei întreprinderi publice, raporturile dintre autoritatea publică tutelară și organele întreprinderii publice, dintre consiliul de administrație sau de supraveghere, directori sau directorat, acționari și alte persoane interesate”.

Aceste principii determină eficiența și eficacitatea mecanismelor de control adoptate cu scopul de a proteja și a armoniza interesele tuturor categoriilor de participanți la activitatea desfășurată de societate - acționari, administratori, directori, conducători ai diverselor structuri ale societății, angajați și organizațiile care le reprezintă interesele, clienți și parteneri de afaceri, autorități centrale și locale etc.

Guvernanța corporativă la nivelul RA A.Z.L.G descrie totalitatea principiilor ce stau la baza cadrului de administrare prin care regia este condusă și controlată, fiind organizată și desfașurându-se în concordanță cu cadrul legislativ din România, respectiv H.G. nr. 190 din 26 aprilie 1994 privind înființarea Zonei libere Galați si a Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Galați" și Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

 • 4.2 Componenta de administrare

  • 4.2.1.Misiunea de administrare

Societatea R.A. Administrația Zonei Libere Galați, Județul Galați are sediul în Municipiul Galați, localitatea Galați, str.Bazinul Nou nr.20 și sediul social în Galați str. Al. I. Cuza, nr. 45 bis, bloc Cristal, ap.1-2, cod unic de înregistrare fiscală RO5796752, număr ORC J17/10001/1994.

Societatea a fost infiintata în baza H.G. 190 din 26 aprilie 1994, privind înființarea Zonei Libere Galați și a R.A. „Administrația Zonei Libere Galați”.

R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE GALAȚI este persoană juridică română, cu capital integral de stat are formă juridică de regie autonomă, ce funcționează pe principiul autogestiunii și autofinanțării, aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Galați și își desfășoară activitatea în conformitate cu Legea nr. 15/1990 cu modificările ulterioare, privind reorganizarea unităților de stat ca regii autonome și companii naționale.

R.A. Administrația Zonei Libere Galați a fost înființată în scopul promovării schimburilor internaționale și al atragerii de capital străin pentru introducerea tehnologiilor noi, precum și pentru sporirea posibilităților de folosire a resurselor economiei naționale, în porturile maritime și în cele fluviale ale României, în lungul Canalului Dunăre - Marea Neagră, al altor canale navigabile și în teritoriile din apropierea punctelor de trecere a frontierei se poate institui regimul de zonă liberă (art. 1 din Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere).

Zona liberă este o zonă geografică a teritoriului României, în care operatorii desfășoară activități, iar mărfurile, mijloacele de transport și alte bunuri se supun prevederilor Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare. Supravegherea vamală se face numai la limita zonelor libere (art. 2 din Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere).

Obiectivele și atribuțiile prevăzute în actele normative în baza cărora funcționează entitatea:

în baza H.G. nr. 190/1994 privind înființarea Zonei Libere Galați și a Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Galați, a fost instituit regimul de zonă liberă în municipiul Galați pe o suprafață de 136,98 ha. Ulterior suprafață a fost modificată prin hotărâri ale autorității locale astfel în prezent suprafața administrată este de 127,7694 ha potrivit H.C.L. Galați 28/2018 privind modificarea și completarea art. 1 din HCL nr. 550/20.11.2003 privind darea dinadministrarea Consiliului Local Galați în administrarea Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere Galați” a unui teren în suprafață de 139,0162 ha.

Regia Autonomă "Administrația Zonei Libere Galați" are ca obiect de activitate administrarea și exploatarea suprafeței declarate zonă liberă fiind administratorul bunurilor din patrimoniul său. în exercitarea dreptului de administrare, regia folosește bunurile pe care le are în patrimoniu în scopul realizării obiectului său de activitate și beneficiază de rezultatele utilizării acestora, potrivit legislației în

vigoare.

Potrivit art. 7 din anexa nr. 2 (regulamentul de organizare și funcționare a Zonei libere Galați) la H.G. nr. 190/1994 privind înființarea Zonei libere Galați și a Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Galați", în calitate de administrator al bunurilor din patrimoniul său, entitatea are următoarele atribuții:

 • a) răspunde de respectarea reglementărilor legale aplicabile în realizarea obiectului său de activitate și controlează felul în care persoanele care activează în zona liberă respectă prevederile legale care se aplică în această zonă;

 • b) concesionează și închiriază terenuri și construcții din Zona liberă Galați persoanelor fizice și juridice, române sau străine, în condițiile prevăzute de lege;

 • c) administrează și asigură exploatarea platformelor, magaziilor, instalațiilor, utilajelor, clădirilor social-administrative, grupurilor sociale, stațiilor de transformare, suprafețelor de teren și a altor imobile aflate în dotare proprie;

 • d) asigură repararea și întreținerea construcțiilor și instalațiilor pe care le administrează;

 • e) asigură întreținerea în stare de funcționare a unităților privind furnizarea de apă, agent termic și energie electrică;

 • f) asigură întreținerea căilor rutiere de acces;

 • g) asigură salubrizarea clădirilor și construcțiilor situate în Zona liberă Galați și preluarea reziduurilor petroliere, menajere și industriale;

 • h) înregistrează situația statistică a datelor de producție și financiare ale agenților economici care utilizează Zona liberă Galați;

 • i) avizează și coordonează realizarea activităților în Zona liberă Galați prin eliberarea de licențe tuturor utilizatorilor zonei libere - agenți economici, persoane fizice și juridice, române sau străine în scopul dezvoltării echilibrate a zonei, evitării concurenței neloiale și protejării mediului ambiant;

 • j) stabilește, potrivit reglementărilor legale, tarifele minime anuale pentru toate activitățile pe care le desfășoară în interiorul Zonei libere Galați sau în legătură cu aceasta, pe baza analizei complete și comparative, și le supune aprobării consiliului de administrație al regiei;

 • k) în calitate de administrator al Zonei libere Galați, însoțește echipele care controlează mijloacele de transport maritim sau fluvial la trecerea frontierei;

 • l) avizează documentațiile tehnice și proiectele de execuție ale noilor obiective economice realizate prin mijloace proprii de către agenți economici români sau străini ori în cooperare cu aceștia,

în conformitate cu legislația în vigoare, în scopul dezvoltării echilibrate a Zonei libere Galați și al protecției mediului ambiant;

 • m) asigură aplicarea normelor de protecție a muncii și a mediului înconjurător, a normelor de igienă și de prevenire și combatere a bolilor transmisibile și controlează modul de respectare a acestor norme;

 • n) organizează activitatea de prevenire și stingere a incendiilor;

 • o) întocmește, supune spre aprobare și execută, conform legii, bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea proprie;

 • p) informează periodic sau la cererea Ministerului Transporturilor, prin Agenția Zonelor Libere, asupra activităților desfașutate în Zona liberă Galați și a eficienței acestora;

r) elaborează studii și programe privind proporțiile, nivelurile și ritmurile de dezvoltare, modernizare și sistematizare a Zonei libere Galați;

s) organizează și desfășoară activitatea de pază și control la porțile de acces și pe întreg teritoriul Zonei libere Galați.

în Zona liberă Galați se pot desfășura următoarele activități conform prevederilor art. 7 din anexa nr. 2 la H.G. nr. 190/1994:

 • a) manipularea, depozitarea, sortarea, măsurarea, ambalarea, condționarea, asamblarea, prelucrarea, fabricarea, marcarea, testarea, licitarea, vânzarea-cumpărarea, expertizarea, repararea, dezmembrarea mărfurilor, transportul și expedițiile interne și internaționale;

 • b) organizarea de expoziții;

 • c) organizarea operațiunilor de bursă și financiar-bancare cu avizul Băncii Naționale a României;

 • d) înființarea de cantine și restaurante, precum și de magazine de desfacere sau comercializare "en gros" sau "en detail", în perimetrul zonei libere;

 • e) închirierea sau concesionarea clădirilor, terenurilor, spațiilor de depozitare și a spațiilor neamenajate din zona liberă, destinate construirii de obiective economice;

 • f) controlul calitativ și cantitativ al mărfurilor;

 • g) aprovizionarea mijloacelor de transport care operează în Zona liberă Galați;

 • h) prestări de servicii, precum și alte activități specifice regimului de zona liberă.

 • 4.2.2 Direcții principale

 • - întocmește si executa, potrivit legii, bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatea regiei;

 • - Organizează si exercita prin compartimentele proprii de specialitate controlul activitatii din punct de vedere organizatoric, economic si financiar;

 • - Coordonează activitatea regiei aprobând proceduri de lucru, cu respectarea legislației in vigoare;

 • -  Asigura urmărirea execuției si punerii in funcțiune a obiectivelor de investiții in conformitate cu hotărârile luate in Consiliul de Administrație si cu cele ale Consiliului Local Galați;

 • -  încheie si derulează relații contractuale cu beneficiarii de servicii, cu respectarea legislației in vigoare;

 • -  Aproba efectuarea varsamintelor la bugetul statului si bugetul asigurărilor sociale si a fondurilor special;

 • -  Asigura perfecționarea profesionala a personalului conform cerințelor impuse de activitatile desfășurate.

 • 4.2.3. Obiective strategice

 • - Creșterea eficientei economice si a sustenabilitatii financiare a societății prin optimizarea costurilor si maximizarea veniturilor, in scopul asiguraraii continuității activitatii;

 • - Modernizarea si imbunatatirea serviciilor prin asigurarea utilităților necesare desfășurării activitatii chiriașilor si concesionarilor din zona libera;

 • -  Orientarea către client prin creșterea gradului de incredere al clientilor si pentru asigurarea unei transparentelegate deactiunile întreprinse;

 • - Creșterea competentei profesionale prin corecta dimensionare , informare si motivare a personalului societății;

 • - Grija pentru mediu prin eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului.

 • 4.2.4. Analiza indicatorilor economico-financiari

Regia intocmeste situațiile financiare anuale in conformitate cu standardele de raportare financiara locale in conformitate cu legea contabilității 82/1991 republicata si OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene, cu modificările si completările ulterioare. Situațiile financiare anuale sunt auditate conform legii.

Bugetul anual este supus aprobării Consiliului de administrație, fiind aprobat prin Hotarare a Consiliului Local Galați; rectificările bugetare urmând același circuit de aprobare.

24

Situația economica cumulate preliminată la data de 31.12.2019

Nr.crt.

Indicatori

Realizat 31.12.2018

Prevăzut 31.12.2019

Realizat 31.12.2019

%

0

1

2

3

4

5=4/3

1

VENITURI TOTALE (1+2)

3156710

3266620

3248518

99,45

1

Venituri din exploatare (a+b)

2941171

3131620

3141108

100,30

a

din producția vanduta

2631208

2800620

2811640

100,39

redevente

2025555

2090000

2133717

102,09

chirii

208237

283620

163805

57,76

licențe, permise

342297

356000

382602

107,47

prestata cheiaj

55119

71000

131516

185,23

alte venituri

0

0

0

0,00

b

alte venituri din exploatare

309963

331000

329468

99,54

din penalitati

34699

10000

55477

554,77

din subvenții pentru investiții

248598

250000

248598

99,44

organizare licitații

0

3000

249

8,30

recuperare energie si apa; debite, vânz, active

26666

68000

25144

36,98

2

Venituri financiare

215539

135000

107410

79,56

diferente de curs valutar

117105

125000

104945

83,96

dobânzi depozite

98434

10000

2465

24,65

II

CHELTUIELI TOTALE (1+2)

3214719

3263250

3235994

99,16

1

Cheltuieli din exploatare (A+B+C+D)

3082911

3156250

3141724

99,54

A

Cheltuieli cu bunuri si servicii (A1+A2+A3)

485831

380150

374509

98,52

A1

cheltuieli privind stocurile, din care

82656

84000

90728

108,01

a

materiale consumabile si alte mat.

26272

20000

20467

102,34

b

combustibil

8818

9000

8684

96,49

c

energie si apa

47566

55000

61577

111,96

A2

cheltuieli privind serviciile ex.e de terti

16457

22110

17949

81,18

intretinere si reparații

7782

15610

14339

91,86

prime asigurare auto

8675

6500

3610

55,54

A3

cheltuieli cu alte servicii executate de terti

386718

274040

265832

97,00

reclama si publicitate

4951

5200

5189

99,79

protocol

350

500

264

52,80

sponsorizare

1200

0

0

deplasare

7982

6000

4783

79,72

taxe poștale, telecomunicații

34922

36000

34786

96,63

servicii bancare

9015

9200

7242

78,72

alte cheltuieli cu servicii executate de terti

308298

196240

190910

97,28

a) paza si protecție

280320

185000

180298

97,46

b) intretinere tehnica de calcul

7000

1390

1386

99,71

c) pregătire profesionala

1818

4000

1130

28,25

d) reevaluare

2500

2725

3525

129,36

e) recrutare OUG 109/2011

0

0

1510

f) licitații si anunțuri publicitare

16660

3125

3061

97,95

alte cheltuieli

20000

20900

22658

108,41

a) salubritate

7745

8500

9394

110,52

b) medicina muncii

2000

2000

1992

100,00

c) topometrie

800

0

0

d) securizare dane

0

0

0

e) diverse (taxa seap, taxe notariale, consultanta)

9455

10400

11272

108,38

B

Cheltuieli cu impozite, taxe, varsaminte *

195046

197000

191678

97,30

C

Cheltuieli cu personalul (C1+C2+C3+C4+C5)

2029200

2059600

2038312

98,97

CO

Cheltuieli de natura salariala(C1+C2)

1699633

1727600

1732086

100,26

C1

Cheltuieli cu salariile

1579953

1638600

1643618

100,31

salarii de baza

1003038

1044600

1046474

100,18

sporuri, prime

478800

497000

500144

100,63

bonificații ccm

98115

97000

97000

100,00

C2

Bonusuri

119680

89000

88468

99,40

cheltuieli sociale

13100

14000

15149

108,21

cheltuieli participare profit                              32165

0             0

tichete de masa

74415

75000

73319

97,76

C3

Alte cheltuieli (plăti compensatorii, etc)

0

0

0

C4

Chelt.aferente contractului de mandat si CA

257712

255000

233745

91,66

director general

172800

165000

165189

100,11

consiliu de administrație + secretar

84912

90000

68556

76,17

C5

Cheltuieli cu asigurarea si protecția sociala:

71855

77000

72481

94,13

contribuția asiguratorie de munca

42287

44450

42409

95,41

chelt.pensii facultative

29568

32550

30072

92,39

D

Alte cheltuieli de exploatare

405723

519500

536918

103,35

amortizare imobilizări                                405723

494000

536631

108,63

alte cheltuieli,amenzi                                         0

25500

287

1,13

E

Ajustări si deprecieri pentru pierdere si provizioane:                                         -32889

0

307

Cheltuieli                                                        0

0

307

venituri din provizioane                               32889

0

0

2

Cheltuieli financiare

131808

107000

94270

88,10

III

REZULTAT BRUT

-58009

3370

12524

La această dată este destul de greu de anticipat o anumită predictibilitate în evoluția viitoare a veniturilor și rezultatelor R.A.A.Z.L.G. Pentru perioada 2020-2023, ca rezultat al analizei financiar-economice se poate prognoza:

INDICATORI

Estimări an

2020

Mii lei

Estimări an

2021

Mii lei

Estimări an

2022

Mii lei

Estimări an 2023 Mii lei

1

2

3

4

5

VENITURI TOTALE

3447

3430

3455

3480

Venituri totale din exploatare, din care:

3312

3297

3320

3342

Venituri financiare

135

133

135

138

Venituri extraordinare

CHELTUIELI TOTALE

3435

3426

3446

3472

Cheltuieli de exploatare, din care:

3341

3330

3346

3366

Cheltuieli financiare

94

96

100

106

Cheltuieli extraordinare

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

12

4

9

8

SURSE   DE   FINANȚARE   A

INVESTIȚIILOR, din care:

3888

3206

5206

1160

Alocații de la buget

3413

3000

5000

1000

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

3888

3206

5206

1160

DATE DE FUNDAMENTARE

Nr. de personal prognozat la finele anului

23

24

24

24

Nr.mediu de salariați total

23

23

23

23

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)

137

136

137

139

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

997

999

997

997

Plăți restante

0

0

0

0

Creanțe restante

116

117

116

115

Strategia de administrare a Consiliului de Administrare pentru mandatul 2020-2023, vizează dezvoltarea performanței managementului financiar la un nivel înalt de calitate și profesionalism, precum și îmbunătățirea continuă a performanței managementului operațional în vederea sporirii calității serviciilor oferite și creșterii siguranței în funcționarea pe termen lung în cadrul unei companii sigure, solide și inovatoare.

 • 5. Realizarea diagnosticului financiar are ca obiectiv aprecierea stării de performanță

financiară a societății la 31.12.2018.

Principalele scopuri urmărite sunt:

 • - aprecierea rezultatelor financiare obținute;

 • - evidențierea modalităților de realizare a echilibrului financiar;

 • - examinarea randamentului capitalului investit;

 • - evaluarea riscurilor.

Rezultatele analizei pot fi utilizate pentru:

 • - fundamentarea deciziilor de gestiune;

 • - elaborarea unui diagnostic global strategic;

 • - fundamentarea politicilor de dezvoltare. Sursele utilizate au fost:

 • - situațiile financiare anuale (2016-2018);

 • - alte materiale de documentare din evidența contabilă.

Analiza structurii bilantiere se prezintă astfel:

Denumirea elementului

SOLD LA

Variații relative 2018/2016 %

Variații relative 2018/2017 %

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

0

1

2

3

4=3/1*100

5=3/2*100

I. Imobilizări necorporale,

0

0

0

II. Imobilizări corporale,

8.881.013

8.518.638

9.893.327

111,39

116,13

IU. Imobilizări financiare

0

0

0

A. Active imobilizate - total

8.881.013

8.518.638

9.893.327

111,39

116,13

I. Stocuri,

1500

1500

0

0

0

II. Creanțe,

521.310

391.841

367.221

70,44

93,72

III. Investiții pe termen scurt

0

0

0

IV. Casa si conturi la bănci

2.284.982

2.567.533

1.445.194

63,24

56,29

B. Active circulante - total

2.807.792

2.960.874

1.812.415

64,55

61,21

C. Cheltuieli în avans

1.830

214.891

2.438

133,22

1,13

D. Datorii: Sumele care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an

151.739

185.963

186.564

122,95

100,32

E. Active circulante nete/Datorii curente nete

2.523.546

2.861.076

1.511.915

59,91

52,84

F. Total active minus Datorii curente

11.404.559

11.379.714

11.405.242

100

100,22

G. Datorii: Sumele care trebuie plătite într-o

623.222

605.800

515.037

82,64

85,01

perioadă mai mare de un an

H. Provizioane

86.342

32889

0

0

0

I. Venituri în avans

4.768.605

4.514.586

4.252.568

89,18

94,19

I. Capital

312.575

312.575

312.575

100

100

II. Prime de capital

0

0

0

III. Rezerve din reevaluare

3.242.001

3.242.001

3.871.160

119,40

119,40

IV. Rezerve

2.465.527

2.505.658

2.637.212

106,96

105,25

V.Profitul/pierderea reportată-sold C ct. 117

0

0

0

soldDct. 117

154.537

0

0

Vl.Profîtul sau pierderea exercițiului financiar sold Cct. 121

196.038

317.684

0

soldD ct. 121

0

0

66.936

Repartizarea profitului

0

21.686

0

Capitaluri proprii

6.061.604

6.356.232

6.754.011

111,42

106,25

Patrimoniul public

129.410.963

129.410.963

137.246.872

106,05

106,05

Capitaluri - total

In perioada 2016-2018 evoluția indicatorilor economico-financiari ai entității a fost următoarea:

imobilizări corporale - gradul de investire a capitalului fix este in creștere datorita dotărilor crescând cu 11,39% în anul 2018 față de anul 2016 și cu 16,13% în anul 2018 față de anul 2017 datorită realizării unor investiții noi. Nivelul acestei rate este influențat nefavorabil de înregistrarea cheltuielilor lunare cu amortizarea care diminuează valoarile ramase ale activelor imobilizate

 • - stocuri -in anul 2018 nu au existat stocuri;

 • - creanțe - au scăzut cu 29,56% în anul 2018 față de anul 2016 și cu 6,28% în anul 2018 față de anul 2017 datorită incasarilor la termen de la clienti și reprezintă în principal sumele pe care entitatea le are de încasat ca urmare a contractelor comerciale încheiate;

 • - casa și conturi la bănci - conturile de disponibilități au scăzut cu 36,76% în anul 2018 față de anul 2016 și cu 43,71% în anul 2018 față de anul 2017 datorită plăților efectuate in contul investițiilor;

 • - datorii (sume care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an) - au crescut cu 22,95% în anul 2018 față de anul 2016 și cu 0,32% în anul 2018 față de anul 2017 urmare datoriilor create in luna decembrie si achitate in luna ianuarie a anului următor și sunt reprezentate de contravaloarea facturilor emise de furnizori, salarii și contribuții la bugetul de asigurări sociale și bugetul de stat;

 • - nu au intervenit modificări în ceea ce privește capitalul social;

 • - capitalurile proprii ale regiei au înregistrat o creștere cu 11,42% în anul 2018 față de anul 2016 și cu 6,25% în anul 2018 față de anul 2017 datorită rezervei din reevaluare a imobilizărilor corporale efectuate in conformitate cu prevederile legale

 • - la data de 31.12.2016, entitatea a înregistrat un profit net în sumă de 196.038 lei;

 • - la data de 31.12.2017, entitatea a înregistrat un profit net în sumă de 317.684 lei;

- la data de 31.12.2018, entitatea a înregistrat o pierdere netă în sumă de 66.936 lei.

Evoluția Contului de profit și pierdere in perioada 2016-2018

-lei-

Denumirea indicatorului

Exercițiul financiar

Valori absolute 2018-2016

Valori absolute 2018-2017

Variații relative 2018/2016 %

Variații relative 2018/2017 %

2016

2017

2018

0

1

2

3

4=3-1

5=3-2

6=3/1x100

7=3/2x100

1.Cifra de afaceri netă

2.780.892

2.709.053

2.631.208

-149.684

-77.845

94,62

97,13

Producția vândută

2.780.892

2.709.053

2.631.208

-149.684

-77.845

94,62

97,13

4. Alte venituri din exploatare

303.862

379.750

309.963

6.101

-69.787

100,03

81,62

VENITURI      DIN

EXPLOATARE

TOTAL

3.084.754

3.088.803

2.941.171

-143.583

-147.632

95,35

95,22

5. Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile

17.615

17.915

13.151

-4.464

-4.764

74,65

73,41

Alte cheltuieli materiale

15.316

14.651

21.939

6.623

7.288

143,24

149,74

Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)

43.682

55.579

47.566

3.884

-8.013

108,89

85,58

6.      Cheltuieli      cu

personalul

1.694.175

1.837.834

2.029.200

335.025

191.366

119,77

110,41

Salarii si indemnizații

1.363.628

1.503.134

1.944.245

580.617

441.111

142,57

129,36

Cheltuieli cu asigurările si protecția sociala

330.547

334.700

84.955

-245.592

-249.745

25,70

25,38

7.a Ajustări de valoare

388.429

402.710

405.723

17.294

3.013

104,45

100,75

privind     imobilizările

corporale si necorporale

a.l)Cheltuieli(ct.6811+68 13)

388.429

402.710

405.723

17.294

3.013

104,45

100,75

7.b Ajustări de valoare privind activele circulante

46.177

0

0

-46.177

0

b. IjCheltuieli (ct.654+6814)

57.211

0

0

-57.211

0

b.2) Venituri

11.034

0

0

-11.034

0

8. Alte cheltuieli de exploatare

526.175

396.884

598.221

72.046

201.337

113,69

150,73

Cheltuieli        privind

prestațiile externe

342.134

423.381

385.065

42.931

-38.316

112,54

90,95

Cheltuieli     cu     alte

impozite,     taxe si

varsaminte asimilate

178.003

-43.778

195.046

17.043

238.824

109,57

-445,53

Alte cheltuieli

6.038

17.281

18.110

12.072

829

299,93

104,79

Ajustări          privind

provizioanele

86.342

-53.453

-32889

-119.231

20.564

-38,09

61,53

CHELTUIELI    DE

EXPLOATARE

TOTAL

2.817.911

2.672.120

3.082.911

265.000

410.791

109,40

115,38

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE

- PROFIT

266.843

416.683

0

-266.483

-416.683

- PIERDERE

0

0

141.740

141.740

141.740

11. Venituri din dobânzi (ct.766)

699

415

98.434

97.735

98.019

14.082

23.717

Alte venituri financiare

138.316

141.584

117.105

-21.211

-24479

84,66

82,71

VENITURI

FINANCIARE

TOTAL

139.015

141.999

215.539

76.524

73.540

155,04

151,78

CHELTUIELI

FINANCIARE

TOTAL

143.266

157.861

131.808

-11458

-26.053

92

83,5

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ

- PROFIT

0

0

83.731

83.731

83.731

- PIERDERE

4.251

15.862

0

-4.251

-15.862

14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTĂ

- PROFIT

- PIERDERE

VENITURI TOTALE

3.223.679

3.230.802

3.156.710

-66.969

-74.092

97,92

97,70

CHELTUIELI

TOTALE

2.961.177

2.829.981

3.214.719

253.542

384.738

108,56

113,59

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTĂ

- PROFIT

262.592

400.821

0

-262.592

-400.821

- PIERDERE

0

0

58.009

58.009

58.009

18.IMPOZITUL    PE

PROFIT (CT.691)

66.554

83.137

8.927

-57.627

-74.210

13,41

10,73

PROFITUL SAU PIERDEREA NETĂ A EXERCIȚIULUI

FINANCIAR

- PROFIT

196.038

317.684

0

-196.038

-317.684

- PI ERDERE

0

0

66.936

66.936

66.936

în anul 2018 veniturile din exploatare au avut un trend descrescător, respectiv cu 4,65% față de anul 2016 și cu 4,78% față de anul 2017, iar cheltuielile de exploatare au avut un trend crescător, respectiv cu 9,40 % în anul 2016 și cu 15,38% in anul 2017.

La nivelul R.A. Administrația Zonei Libere Galați, exercițiul financiar 2018 a fost încheiat cu o pierdere brută în cuantum de 58.009 lei în timp ce în anul 2017 entitatea a înregistrat un profit brut de 400.821 lei, iar în anul 2016 un profit brut de 262.592 lei.

 • 6. Analiza S.W.O.T.

 • a) Puncte tari

 • b) Puncte slabe

 • c) Oportunități

 • d) Amenințări

 • a) PUNCTE TARI (STRENGHTS)

 • 1.  Situația financiara si demararea lucrărilor de investiții in infrastructura

 • 2.  Politica de preturi si flexibilitatea in negociere

 • 3.  Așezarea strategica si elemente de infrastructura

l.Situatia financiara si demararea lucrărilor de investiții in infrastructura

Aceasta s-a concretizat prin adoptarea inca de Ia început a unor masuri concrete pentru ameliorarea situației financiare. Astfel, in scurt timp, au fost achitate sume considerabile constând in datorii restante ale regiei către bugetele locale si de stat, au fost reduse cheltuielile regiei, si s-a încercat eficientizarea activitatii interne in ideea reduceriii costurilor de funcționare. Rezultatele pozitive sunt

32

concretizate in situațiile financiare multianuale raportate precum si prin lucrările de investiții realizate in domeniul facilităților de depozitare si infrastructura.

Regia a demarat un program indraznet de investiții in infrastructura, atat pe facilitați de depozitare, cat si pe cai de comunicații si utilitati - in funcție de cerințele concrete ale potențialilor clienti.

în ceea ce privește strategia de viitor imediat, atenția se va concentra pe zona centrală a Platformei I a Zonei Libere considerând că este locul de pornire pentru începerea ocupării în cât mai mare proporție a acesteia.

In continuarea acestor eforturi, se dorește, in perioada 2020-2023, intensificarea eforturilor pentru marirea capacitatii de depozitare mărfuri generale, prin construirea a cel puțin o hala noua de depozitare, realizarea utilităților ce vor duce la alimentare supafetelor concesionabile din etapa tinta, fapt ce va duce la creșterea dezirabilitatii in vederea concesionarii, realizarea de noi drumuri interioare de acces - in măsură ocupării suprafețelor concesionate.

 • 2. Politica de preturi si flexibilitatea in negociere

In același timp, s-a adoptat o noua strategie in abordarea clientilor, bazata pe introducerea unor politici de preturi flexibile si pe orientarea atitudinii regiei către cerințele clientilor sai.

Principalul scop declarat al regiei fiind atragerea de investitori pe termen lung, flexibilitatea in negocierea contractelor a constituit un pilon de baza in cautarea indeplinirii acestui scop.

Politica de promovare a serviciilor regiei s-a bazat pe eficienta in costuri, astfel incat cu mijloace financiare mult reduse s-a reușit crearea unor unelte folositoare in activitatea de promovare.

S-a reușit astfel astragerea unor clienti importanți ce au concesionat suprafețe mari de teren, concesiuni generatoare de venituri stabile la bugetul regiei atat prin plata redeventelor anuale cat si prin specificul activitatilor economice desfășurate pe baze le licențe de lucru si permise de acces.

In continuare, exista scrisori de intenție de la potențiali clienti pentru concesionare de suprafețe mari de teren care vor fi folosite in desfasurarea unor activitati economice importante si fata de care procedura legala de licitație concesiuni se afla in curs.

în această calitate, Regiia Autonoma "Administrația Zonei Libere Galați" își propune să dezvolte teritoriul portuar susmenționat, punând accentul pe eficiență, siguranță și sustenabilitate. Cele trei componente se regăsesc în obiectivele urmărite de R.A. Administrația Zonei Libere Galați: utilizarea eficientă a infrastructurii, asigurarea celor mai bune condiții de acces în și din Platforma 2, asigurarea

unui climat investițional sănătos, atragerea rețelelor logistice internaționale etc.

In realizarea obiectului de activitate, R.A. Administrația Zonei Libere Galați utilizează atât active proprii, cât și active aparținând domeniului public al municipiului Galați date în administrare de către Consiliul Local Galați. Activele date în administrare constau în principal în elemente de infrastructură portuară precum și terenuri, clădiri. Bunurile care constituie elemente de infrastructură portuară fac obiectul cedării dreptului de administrare de către Consiliul Local Galați și sunt situate în incinta Platformei 2 a Zonei Libere Galați.

Pentru serviciile furnizate pe teritoriul portuar sunt elaborate norme de fundamentare ale tarifelor în conformitate cu prevederile art. 37, alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare - cu modificările și completările ulterioare.

Pentru prestarea serviciilor, R.A. Administrația Zonei Libere Galați stabilește tarife în mod nediscriminatoriu conform art. 37, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr.22/1999, actualizata.

Fundamentarea tarifelor se face pe baza unor norme de fundamentare întocmite de administrație pe baza datelor din contabilitatea de gestiune și în urma consultării prealabile a operatorilor economici din zona libera Galați.

Aprobarea tarifelor se face de către Consiliul de Administrație al R.A. Administrația Zonei Libere Galați după avizarea Normelor de fundamentare ale tarifelor de către Consiliul de Supraveghere din Domeniul Naval din cadrul Consiliului Concurenței, conform alin.(2), lit. b), art 662 din O.G.22/1999, actualizata.

Astefel, prin HCL nr.568 din 12.12.2019 au fost aprobate nivelul minim al tarifelor si taxelor stabilite pentru toate activitatile economice practicate de RA Administrația Zonei Libere Galați.

 • 3. Așezare strategica si elemente de infrastructura

In ceea ce privește infrastructura, Zona Libera Galați beneficiază de avantajul de a dispune, direct sau imediat adiacent de toate caile de comunicație existente in afara celei aeriene. Un atu deloc de neglijat este prezenta caii ferate cu ecartament larg - tip CSI existente in chiar incinta Zonei. De asemenea, accesul direct la Dunăre navigabila maritim cu nave ce pot depăși tonaj net de 7.000 tone, prin cele 3 dane aflate in administrarea Zonei Libere Galați, precum si drumul european adiacent ce

face legătură Galați - Punct de trecere a frontierei Giurgiulesti, sunt alte doua avantaje din punct de vedere logistic care pot mari atractivitatea regiei.

 • b) PUNCTE SLABE (WEAKNESSES)

 • 1.  Infrastructura si utilitati insuficient dezvoltate pe terenurile concesionabile;

 • 2.  Concurenta directa pe același domeniu de activitate ( Zona Libera Braila) dispune de o infrastructura la facilitați de depozitare mai dezvoltata.

 • 1. Infrastructura si utilitati insuficient dezvoltate pe terenurile concesionabile.

Situația existenta la sfârșitul anului 2004 din punct de vedere al cvasiinexistentei capacitatilor de depozitare si a infrastructurii de comunicație in interiorul zonei libere a inceput sa fie ameliorata in anii 2005-2007 prin efectuarea de investiții atat din fonduri proprii cat si din finanțări externe de la Consiliul Local.

 • 2. Existenta concurentei directe pe același domeniu de activitate ( Zona Libera Braila cu o infrastructura mai dezvoltata) in proximitatea imediata.

Apropierea dintre cele 2 orașe Galați si Braila si, implicit, apropierea celor 2 zone libere, Zona Libera Galați si Zona Libera Braila face ca piața de adresare sa fie divizata. De asemenea, de-a lungul timpului, existenta unei infrastructuri mai dezvoltate a Zonei Libere Braila fata de cea similara din Galați, a dus la o concentrare mai mare a clientilor de nivel mediu si mic către prima dintre ele. Situația ar putea fi remediate in viitorul apropiat prin marirea capacitatii de depozitare in Zona Libera Galați.

 • c) OPORTUNITĂȚI (OPPORTUNITIES)

 • 1. Direcția in care evoluează tendința pieței

 • 2. Aspecte / direcții care au ramas neexploatate in domeniul de activitate al firmei

 • 3. Aspecte mai puțin favorabile concurentei care pot fi exploatate in beneficiul personal

1 .Direcția in care evoluează tendința pieței

In lumina integrării României in Uniunea Europeana de la 01.01.2007 partea de est a tarii devine granița a UE cu Ucraina, R. Moldova si, indirect, CSI si statele Orientului.

Odata cu unificarea vamala proprie statelor din UE si cu eliminarea taxelor vamale dintre aceste state, se poate estima ca partea de est a tarii si implicit zona Galați vor deveni importante sub aspectul schimburilor economice si al tranzitului vamal intre UE si statele estice.

Prin conjunctura de natura politico-economica de după integrarea in Uniune, pe fondul

35

achiesării tarii noastre la politicile de libertate de mișcare a bunurilor, serviciilor, capitalurilor si resurselor umane, ca politici fundamentale ale construcției europene, barierele vamale comerciale din partea de vest si sud a României sunt desființate. Astfel, pentru nisa noastra de interes, zonele libere de pe granițele (vest-sud) cu statele UE isi pot pierde, treptat, atractivitatea comerciala ramanand doar cu investițiile majore deja efectuate. Zonele libere din Romania capata astfel o noua orientare, spre comerțul cu statele non-UE. Centrul de greutate al acestor schimburi economice, se poate muta, din perspectiva logica si geografica către zona de Est, implicit mutandu-se si interesul pentru zonele libere din aceasta parte a tarii. Poate fi un model de urmat succesul din alte state, care au oferit sansa dezvolta rii economice reale, interesul manifestat din partea unor companii din afara spațiului comunitar, cautarea unor solut ii pentru ies irea din criza economiei; posibilități de integrare vertical si de valorificare a resurselor naturale si a materiilor prime locale, precum si a infrastructurii locale;

 • 2. Aspecte / direcții care au ramas neexploatate in domeniul de activitate al firmei

O direcție de acțiune care ar putea fi exploatata este nevoia multora din clientii Zonei Libere Galați de servicii terțiare. Serviciile terțiare sunt acele servicii care pot fi prestate ca un accesoriu la oferta principala de servicii a regiei. Aceste servicii pot cuprinde, intr-o enumerare succinta: descărcare, incarcare, motostivuire, etc., servicii care ar putea aduce venituri la buget dar si o fidelizare a clientilor prin satisfacerea completa a nevoilor acestora.

 • 3. Aspecte mai puțin favorabile concurentei care pot fi exploatate in beneficiul personal

Inca o data, avantajul poziției strategice si a existentei pe teritoriul zonei libre a tuturor cailor de comunicație, mai puțin aero, iese clar in evidenta fata de potențialii concurenti.

 • d) AMENINȚĂRI

 • 1. Criza financiara globala si evoluția slaba a economiei per ansamblul regiunii geografice in cauza;

 • 2. Continuarea crizei politico-economice din Ucraina

 • 3. Masuri de ordin legislativ

 • 4. Aparitia de noi concurenti pe acealsi areal geografic cu obiecte de activitate asemanatoare.

 • l.Criza financiara globala

începând cu sfârșitul anului 2008 si tot anul 2009, situația economica naționala si internaționala s-a degradat in mod accelerat ca urmare a crizei financiare globale care a afectat inevitabil si Romania.

Efectele crizei financiare s-au tradus prin lipsa acuta de lichidități a agentilor economici, fapt valabil si printre clientii Zonei Libere Galați. De asemenea s-a observat o oarecare stagnare in procesul de investiții datorat tocmai lipsei de lichidități. Au existat si cativa agenti economici, totuși putini ca număr, care au renunțat in 2013 la colaborarea cu Zona Libera tocmai datorita imposibilității de a achita obligațiile financiare prevăzute in contracte.

Ritmul de dezvoltare al Zonei Libere Galați depinde strict de ritmul evoluției economice per ansamblul regiunii geografice din care face parte.

Astfel, creșterea investițiilor in activitati economice de interes pentru regie, creaza oportunități de captare de noi clienti. Pe de alta parte, stagnarea, sau chiar regresul economic in aceasta regiune poate duce, implicit la stagnare in dezvoltarea companiei.

 • 2. Continuarea crizei politico-economice din Ucraina

Datorita specificului economic al Zonei Libere Galați - axat in principal pe fructificarea regimului de zona libera - o mare parte din potențialii clienti sunt interesați de spectrul de business privind operațiunile de import-export si tranzit cu statele din Estul Uniunii Europene - respectiv Ucraina, Republica Moldova, Rusia, etc. De la acutizarea crizei politice - sociale si a conflictelor civile si militare din Ucraina, respectiv de la inceputul anului 2014 - Zona Libera Galați a pierdut oportunități însemnate de afaceri pe segmentul extracomunitar, fie prin retragerea unor potențiali clienti originari din Ucraina, fie prin replierea planurilor de investiții ale unor potențiali clienti din spațiul Uniunii Europene care au decis sa intre in expectativa si sa suspende negocierile sau concretizarea unor proceduri de concesionare/ semnarea contractelor de concesiune cu Zona Libera Galați

 • 3.Masuri de ordin legislativ

Masurile de ordin legislativje care ar jțifteaățonstftui un potențial factor dă anănintare pentru Zonă Libera ^Galați sunt reprezentate dl deciziile autoritatilor locale si centrale de a creste taxele si impozitele pentru companii, reglementari legislative care nu mai oferă niciun fel de avantaje fiscale sau alte privilegii, ceea ce duce la deteriorarea pozit iei competitive, avantajele fiscale sau vamale oferite de administrații nu s-au întors decât într-o proporție redusa către buget, legislația Uniunii Europene, care nu încurajează funcționarea lor, ci dimpotrivă, schimbul demografic nefavorabil, migratia forței de munc spre locuri de munca mai bine plătite, fapt ce ar putea duce la scăderea atractivitatii si pierderea interesului investitional pentru regiune, si, implicit pentru dezvoltarea unor noi proiecte in Zona Libera Galați.

 • 4. Apariția de noi concurenti pe acealsi areal geografic cu obiecte de activitate asemanatoare.

Adaptarea Codului Vamal Roman la cel Comunitar, a adus drept noutate posibilitatea înființării de antrepozite vamale chiar si fara a fi necesar regimul de zona libera.

In acest caz, si datorita disponibilității de terenuri libere in vecinătatea regiei, exista posibilitatea aparitei unei concurente pe o nisa de piața asemanatoare. Deocamdată nu exista semnale asupra unei concurente explicite pe domeniul de activitate studiat.

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

 • - Situația financiara si demararea lucrărilor de investiții in infrastructura

 • - Politica de preturi si flexibilitatea in negociere

Așezarea strategica si elemente de infrastructura

 • - Infrastructura si utilitati insuficient dezvoltate pe terenurile concesionabile;

 • - Concurenta directa pe același domeniu de activitate ( Zona Libera Braila) dispune de o infrastructura la facilitați de depozitare mai dezvoltata.

OPORTUNITĂȚI

AMENINȚĂRI

 • - Direcția in care evoluează tendința pieței

 • - Aspecte / direcții care au ramas neexploatate in domeniul de activitate al firmei

 • - Aspecte mai puțin favorabile concurentei care pot fi exploatate in beneficiul personal

Criza financiara globala Evoluția negativa a economiei per ansamblul regiunii geografice in cauza;

 • - Criza politica si economica din Ucraina

 • - Masuri de ordin legislativ

 • -  Apariția de noi concurenti pe acealsi areal geografic cu obiecte de activitate asemanatoare.

CONCLUZII ALE ANALIZEI SWOT: Pe baza elementelor rezultate din analiza SWOT, strategia cea mai eficienta pentru viitorul imediat apropiat este :

Strategia de tip S/O (puncte tari / oportunități): Folosirea strategiei manageriale curente si continuarea lucrărilor de investiții in infrastructura proprie atat din fonduri proprii cat si din fonduri eventual atrase - pe fundamentul unei situații financiare pozitive in trend crescător pe ultimii doi ani 38

si a situației de dezvoltare a mediului economic regional. De asemenea va continua folosirea unei politici de preturi cat mai flexibila ce trebuie adaptata către negocierea avantajoasa pentru potențialii clienti.

Proiectele noastre de viitor imediat vor fi construite pe modelul oferit de strategia de tip S/O. Astfel, vom incerca sa valorificam punctele tari ale firmei noastre in raport cu oportunitățile mediului extern. In concluzie, contextual economic si social la nivel național s-a modificat mult in Romania in ultimii 20 de ani, respectiv de la progres la regres, de la creștere la descreștere, de la ani cu profit la ani cu pierderi, astfel zonele libere au fost supuse unor influente puternice si au înregistrat fluctuații ale principalilor indicatori si nu pot fi încadrate in vreun model cunoscut.

 • 4. 2.3 Strategii de administrare pentru atingerea obiectivelor și a criterilor de performanță

Obiective și criterii de performanță conform contractului de administrare

“Creșterea performanțelor economice în condițiile întăririi disciplinei financiare” se constituie ca Plan de administrare elaborat de membrii Consiliului de Administrație al R.A.A.Z.L.G în conformitate cu contractele de mandat și prevederile OUG 109/2011 pentru perioada 2020-2023. în urma analizei activității R.A.A.Z.L.G au fost identificate o serie de obiective importante care pot să contribuie la îmbunătățirea activității desfășurate si la creșterea r                                      JT                                                                                  9                                   9                      9                  J                      S

performanței manageriale. Obiectivele identificate sunt următoarele:

 • 1.  creșterea veniturilor;

 • 2. reducerea cheltuielilor;

 • 3.  creșterea profitului;

 • 4. creșterea productivității muncii;

 • 5. reducerea duratei de încasare a creanțelor;

 • 6.  lipsa arieratelor;

O regie performantă, orientată spre creșterea continuă a plusvalorii pentru acționari, cu afaceri predictibile și profitabile la limita superioară a valorilor permise de reglementări pentru activitățile de bază și respectiv, pe măsura potențialului și riscurilor aferente, pentru alte afaceri complementare, nereglementate.

Politica de diversificare a surselor de finanțare și de optimizare a structurii de capital, avută în vedere de Consiliul de Administrare pentru mandatul 2020-2023, va permite un flux de numerar stabil și mai puțin riscant din perspectiva creșterii perioadei de maturitate medii a surselor de finanțare, optimizării costurilor fixe și variabile de finanțare și echilibrării mixului de valute cu reducerea riscului de volatilitate a cursurilor de schimb valutar.

Monitorizarea permanentă a evoluțiilor macroeconomice și financiare la nivel local, regional și global, prezintă o importantă funcție, fundamentală în stabilirea și implementarea în condiții adecvate a strategiei de administrare.

Principalii factori ce au impact si influențează major realizarea obiectivelorasumate în prezenta strategie sunt: evoluția cursului de schimb al monedei naționale (caracterizat în prezent printr-o volatilitate sporită) și evoluția ratelor de dobândă.

La nivel local, riscurile asociate prețurilor administrate precum și riscurile implementării obiectivelor politicii fiscale și monetare, a reformelor asumate de România, pot determina deviații în evoluția indicatorilor asumați și un impact asupra implementării strategiei.

De aceea, în funcție de evoluția principalilor factori care au influență asupra strategiei de administrare, obiectivele si criteriile de performanta vor suferi revizuiri anuale.

 • 4.3 COMPONENTA DE MANAGEMENT

Componenta de Management a Planului de Administrare al RA Administrația Zonei Libere Galați pentru perioada 2020-2023, a fost elaborata in baza OUG 109/2011, actualizata, cu respectarea prevederilor art.22, respectiv:

 • (1) în termen de 60 de zile de la numire, directorii elaborează și prezintă consiliului de administrație o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

 • (2) Dacă este cazul, consiliul de administrație poate cere completarea sau revizuirea componentei de management a planului de administrare dacă aceasta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în scrisoarea de așteptări și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, prevăzuți în contractul de mandat.

 • (3) Aprobarea componentei de management și a planului de administrare în integralitate de către consiliul de administrație se realizează în termen de maximum 20 de zile de la data depunerii propunerii prevăzute la alin. (1).

 • (4) După aprobarea planului de administrare de către consiliul de administrație, componenta de management sau, după caz, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie anexă la contractul de mandat încheiat cu directorii.

 • (5) Evaluarea activității directorilor se face anual de către consiliul de administrație și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare.

Componenta de Management a Planului de Administrare 2020-2023 completează si dezvolta Componenta de Administrare, expunând strategia de management pentru atingerea obiectivelor si a indicatorilor de performanta din contractul de mandat.

Strategiile de conducere specifice regiei cuprinse in Componenta de management, operaționalizeaza cu obiectivele strategice din domeniile principale de activitate ale regiei fiind structurate in funcție de principalele direcții, departamente, servicii, compartimente ale regiei, astfel:

strategii comerciale si de marketing;

strategii de resurse umane;

strategii de management economico-financiar si de audit;

strategii de dezvoltare prin investiții;

strategii de control intern/managerial.

Planul de Administrare propus de către Consiliul de Administrație al R.A A.Z.L.G are la bază o analiză detaliată a societății pe segmentele sale de activitate, fapt ce a fundamentat identificarea obiectivelor strategice ale regiei.

De asemenea, formularea obiectivelor strategice s-a axat pe concluziilor analizei diagnostic și a analizei strategice a mediului concurențial, cu scopul valorificării oportunităților și consolidarea punctelor forte existente la nivelul entitatii.

Obiectivele strategice pentru perioada 2018-2022, stabilite și asumate de către conducerea administrativă

în cadrul componentei de administrare, au fost definite în strânsă corelare cu direcțiile strategice, viziunea și așteptările autorității tutelare respectiv cele ale acționarilor și sunt următoarele:

 • •  îndeplinirea obligațiilor de plata către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, fondurilor speciale (impozit pe profit, contribuții CAS, CASS, impozit pe venit, contribuții asigurătorii de munca).

 • •  îndeplinirea obligațiilor de plata către UAT Galați (impozite si taxe locale, varsaminte din profitul net).

 • •  dezvoltarea de investiții (din surse proprii si atrase de la bugetul local).

Criterii de performanta

întregului proces de elaborare a strategiei viitoare a societății pe perioada următorilor a fost guvernat de atitudinea profesionistă și profund responsabilă față de toate părțile interesate : Acționari, Autărități și Instituții ale Statului, Clienți și Parteneri , Angajați și Comunitatea Socială, având următoarele coordonate:

Obiectivele si criteriile de performanta propuse pentru directori si Consiliul de Administrație al RA AZL Galați, pentru anii 2020-2023 sunt:

 • 1. Indicatori nefinanciari

 • - preocuparea permanenta pentru creșterea gradului de încredere al clientilor si pentru asigurarea unei transparente legate de acțiunile întreprinse de regie.

 • - eficientizarea activitatii interne a regiei, care sa se reflecte in gradul de satisfacție al clientilor

 • 2. Indicatori financiari

  Nr. crt

  Indicator

  1

  Creșterea veniturilor.

  2

  Reducerea creanțelor comerciale restante .

  3

  Creșterea productivității muncii.

  4

  Scăderea cheltuielilor totale la 1000 lei venituri totale.

  5

  Menținerea plăților restante (0-90 zile), la nivelul 0.

Creșterea economică mai accelerată a regiei, astfel incat sa se realizeze in intervalul programat un nivel sustenabil de putere economico-fmanciara capabil sa contribuie semnificativ la dezvoltarea capacitatii regiei de a deveni un pol regional de creștere economica .

42

 • 4.2. Strategii de administrare pentru îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță

Strategiile specifice R.A.A.Z.L.G.., cuprinse in prezentul Plan de Administrare al Consiliului de Administrație, au fost elaborate cu respectarea viziunii, declarației de misiune si a principalelor direcții strategice avand ca scop primordial atingerea obiectivelor si a criteriilor de performanta stabilite in contractele de mandat. Acestea au fost structurate in doua categorii: i) externe si ii) interne, in funcție de poziția lor fata de Companie.

Aspecte externe: Viziunea, misiunea, valori.

O abordare realista si fezabila pentru convingerea angajatilor si pentru alinierea cu interesele acționarilor este esențiala pentru definirea viziunii fezabile pentru R.A.A.Z.L.G.

Elementele de definire a viziunii R.A.A.Z.L.G sunt:

 • - Abordarea realista: Trebuie sa se tina cont de criteria realiste ce rezulta din poziția de piața curenta, baza de active, capacitatea de finanțare etc;

 • - Alinierea cu interesele acționarilor: Este esențiala alinierea cu interesele acționarilor, in caz contrar va fi imposibil sa se atinga etapa vizionara;

 • - Convingerea personalului cheie: Viziunea trebuie implementata la nivelul intregii regii; personalul cheie trebuie sa fie convins ca viziunea este realista si fezabila.

R.A A.Z.L.G urmărește consolidarea poziției de jucător strategic în cadrul ZONELOR LIBERE exisitente la nivel național

Nu exista in prezent o formulare clara referitoare la misiunea si viziunea R.A.A.Z.L.G, aceasta fiind necesara pentru a constitui fundamentul unei devoltari ulterioare.

Consiliul de Administrație propune următoarea formulare pentru viziunea, misiunea si valorile regiei:

“Viziunea R.A.A.Z.L.G este de a deveni un lider in promovarea, imbunatatirea utilizării si la dezvoltarea raționala a bunurilor pe care le are in administrare”.

Valorile societății:

Perfecționare continuă, adaptabilitate și creștere calitativă

Responsabilitate socială și respect pentru mediul înconjurător

Profesionalism, eficiență și performanță

“Misiunea R.A.A.Z.L.G este sa devină un furnizor de servicii de calitate, sprijin acordat autoritatilor in lupta de combatere a evaziunii fiscale prin specificul rolului sau încredințat și asumat în cadrul politicilor guvernamentale și al angajamentelor României față de UE, preferat de operatorii economici, eficient din punct de vedere economic, Îndeplinind standardele de mediu si de siguranța prin excelenta operaționala si oferind facilitați conexe care sa conducă in final la maximizarea valorii pentru acționari”.

Misiunea R.A A.Z.L.G este exploatarea suprafețelor pe care este poziționată zona libera nu foarte mare ca dimensiune, fiind limitata de frontiere naturale ce valorifica toate caile de transport (port, cale ferata , sosea) aflate în imediata apropiere sau în interiorul lor, forța de munca angajata sau infrastructura zonei, condi iile naturale si resursele acestora, dezvoltarea economiei locale etc. conferă anumite dimensiuni ale suprafe tei dedicate zonei. în condiții de siguranță și eficiență, acces liber la capacitatea disponibila a sistemului tuturor solicitanților, persoane juridice autorizate, în condiții egale, în mod nediscriminatoriu și transparent.

Valorile R.A.A.Z.L.G constau in:

Integritate: Personalul R.A.A.Z.L.G actioneaza cu onestitate si trateaza toate părțile interesate, utilizând proceduri deschise si transparente, in mod corect si echitabil.

Ambiție: R.A.A.Z.L.G se preocupa sa isi amelioreze constant serviciile si sa obțină rezultate pozitive. R.A.A.Z.L.G este o companie inovatoare, dinamica si determinata sa isi atinga potențialul maxim Profesionalism: R.A.A.Z.L.G asigura constant clientilor sai servicii la nivelul așteptărilor acestora.

Corectitudine: Tratament echitabil față de toți angajații, fără favorizări, rea credință sau injustiție.

Realizare: finalizare eficientă, tară greșeli și la timp a angajamentelor față de clienți și de factorii interesați. Calitatea serviciilor determină recunoașterea pe piață și obținerea unui profit cât mai mare.

Respect: Considerație reciprocă și aprecierea tuturor angajaților, a factorilor interesați și a clienților.

Creativitate: Se dezvoltă servicii noi, moderne, flexibile la solicitările clienților.

Confidențialitate:      Respectarea caracterului de confidențialitate în conformitate cu

prevederile legii privind relațiile cu clienții.

Direcții de acțiune strategice

Atragerea operatorilor economici

în vederea îndeplinirii obiectivului de creștere a performanțelor economice și a întăririi disciplinei financiare, R.A.A.Z.L.G. își propune următoarele: Valorificarea notorietății dobândite și a resurselor la dispoziția regiei pentru creșterea portofoliului de operatori economici, în scopul asigurării sustenabilității veniturilor sale pe termen lung, precum și în vederea optimizării riscurilor aferente veniturilor obținute.

în cadrul acestor direcții de acțiune strategice R.A.A.Z.L.G. își propune aplicarea unui plan strategic general care să asigure:

 • •  Consolidarea și creșterea rezultatelor economico-financiare istorice obținute în urma rolului său încredințat în cadrul politicilor guvernamentale și conform cadrului legislativ în vigoare;

 • •  Valorificarea la maximum de potențial și eficiență a oportunităților oferite de mediul extern și intern;

 • •  Dezvoltarea sa organizațională, a resurselor, capacităților și abilităților tehnice și umane necesare pentru a face față amenințărilor mediului extern R.A.A.Z.L.G. și care pot periclita demersurile sale de realizare a viziunii, misiunii și obiectivelor sale strategice.

 • •  Evaluarea, corectarea și remodelarea strategiilor și proceselor interne în vederea creșterii nivelului de valorificare a competențelor existente, consolidării avantajelor competitive și menținerii factorilor de influență pentru asigurarea rezultatelor positive pe termen lung.

DIRECȚII STRATEGICE:

Creșterea veniturilor

Trezorerie și cash-flow:

 • -  creștere termen plată la furnizori

 • -  creștere valoare anortizări (de inclus toată valoarea imobilizărilor, de redus durata de viață)

 • -  „hedging & swap” cu disponibilitățile în valută din redevente si

 • -  investiții in Titluri de stat emise de Guvern;

Organizare internă

 • -  reducerea cheltuielilor și creștere productivității muncii

 • -  o politică adecvată de resurse umane, prin evaluare perfbrmanțe/training

RISCURI

 • -  risc major în gestionarea cash-flow-ului

 • -  devalorizarea leului în funcție de valutele externe

 • -  prețuri si tarife neajustate permanent în funcție de evoluțiile menționate anterior

Parteneriate, servicii terțiare.

Datorită experienței sale acumulate si caștigându-și renumele de partener capabil și serios în realizarea angajamentelor sale, R.A.A.Z.L.G are in vedere asigurarea de discuții cu organizații similare din străinătate, participarea la târguri si expoziții din tara si străinătate la care pot fi identificați potențiali investitori.

O alta categorie de cerințe ale clientilor se situează in categoria nevoilor de servicii terțiare. Acestea sunt acele servicii auxiliare necesare pentru ușurarea si fluidizarea activitatii economice principale. Cu titlu de exemplu acestea pot fi: servicii de incarcare-descarcare, stivuire, manipulare, transbordare, comisionare vamala, etc. Acesta categorie de cerințe cuprind o gama foarte larga de servicii ce pot fi prestate clientilor la costuri atractive si pot constitui un real instrument de atragere si reținere a clientilor.

De a lungul timpului cerința de nevoi terțiare s-a exprimat intr-un ritm tot mai accentuat atat la clientii existenti cat si la potențialii clienti care cereau informații despre posibilitatea de a lucra prin Zona Libera Galați.

Respectarea legislației în vigoare privind disciplina financiară în sectorul public, informarea, transparenta, operativitatea, conduita personalului regiei in negociere si relațiile contractuale.

Monitorizarea și aplicarea legislației care guvernează activitatea R.A.A.Z.L.G. în toate aspectele sale astfel încât să fie respectate politicile guvernamentale în domeniul disciplinei financiare, reducerii cheltuielilor și ariratelor.

Aceasta categorie de cerințe aduc in prim plan nevoia exprimata de majoritatea celor care au cerut informații despre Zona Libera si de cunoașterea in detaliu a facilităților, modului de lucru si regulementarilor legale ce trebuie respectate atunci când se desfasoara o activitate economica in regim de zona libera. In mare parte, cerința de informare este implinita prin adoptarea unor masuri sine qua non de marketing. Aceste masuri, au fost concepute si puse in practica incepand din anul 2005 si au constat in dezvoltarea unui site comercial de prezentare bilingv (romana si engleza) care conține toate informațiile si legislația la zi privitoare la Zona Libera Galați, de crearea unor CD uri mutimedia de prezentare pe aceeași structura.

O mai buna transparenta in activitate poate fi asigurata si prin explicarea exacta si pe înțelesul fiecărui client a stipulațiilor contractuale pentru a-i aduce la cunoștința cu exactitate si corectitudine semnificația clauzelor contractuale, avantajele legale pe care le-ar putea exploata in relația cu Zona Libera Galați.

Dezvoltarea structurii de marketing

R.A.A.Z.L.G. își propune dezvoltarea structurii de marketing pentru a:

 • □ - susține prospectările și cercetările de piață, în vederea identificărilor oportunităților in

sensul promovării si comunicării;

 • □ - dezvolta imaginea R.A.A.Z.L.G. si a asigura colaborarea continuă cu categoriile

specifice de clienți și autoritățile publice

Este esențial ca și autoritățile publice, organele de control de frontieră și fiscale ale statului, comunitățile financiare și de afaceri, grupurile de aplicare a legii, să sprijine si sa cunoască serviciile oferite de regie.

Obiectivul general este extinderea spatiilor de depozitare prin construirea de noi hale, care, prin inchiriere/concesiune, aduc venituri suplimentare.

Realizarea rețelelor de apa si canalizare, care sa deservească necesitățile utilizatorilor zonei in derularea activitatilor asumate prin contractele încheiate cu regia.

Realizarea unei statii de transformare care sa asigure cererea de energie electrica pentru utilizatori si pentru proiectele dezvoltate de regie.

Strategii de promovare de relații publice care sa promoveze o imagine pozitiva si transparenta a regiei, intenționând sa asigure liberul acces al celor interesați la informații privind derularea unei afaceri prin zona libera.

Monitorizarea eficiența, diminurea sau eliminarea riscurilor interne sau externe în legătură cu activitățile R.A.A.Z.L.G

Continuarea implementării managementului de risc.

Efectuarea de teste multi-level, responsabilitate în funcție de riscuri pentru identificarea 47

și prioritizarea riscurilor și punctelor vulnerabile.

R.A.A.Z.L.G utilizează în mod tradițional ample programe de control al securității și a responsabilității.

Aceste politici și proceduri vor fi dezvoltate și implementate pentru a minimiza riscurile și punctele slabe în cadrul R.A.A.Z.L.G    Pentru a extinde și a îmbunătăți activitatea,

R.A.A.Z.L.G va implementa o politica de management al riscurilor. Utilizarea managementului de risc va îmbunătăți eficiența și eficacitatea activitatii R.A.A.Z.L.G

Asigurarea unui management corespunzător al mediului, sănătății și securității

R.A.A.Z.L.G a demonstrat un angajament puternic pentru menținerea unui management al mediului, sănătății și securității orientat spre rezultate.

Un nou plan strategic de mediu, sănătate și securitate va fi implementat, care va integra metodologia de îmbunătățire continuă în cadrul operațiunilor R.A.A.Z.L.G si obiectivele fundamentale privind reducerea accidentelor și a poluării vor fi punctul cel mai important al activităților.

OUG 109/2011 prevede o serie de indicatori si criterii de performanta ce trebuie urmăriți. Aceștia sunt:

 • - Reducerea obligațiilor restante

La 31/12/2019, societatea nu înregistrează obligații restante. Prin urmare, acest obiectiv nu este aplicabil R.A.A.Z.L.G.

Compania va monitoriza in continuare efectuarea plăților către furnizori si bugetul de stat consolidat in cuantumul si la termenele legale, cu scopul de a evita apariția arieratelor.

 • - Reducerea pierderilor

Acest obiectiv nu este aplicabil in cazul R.A.A.Z.L.G, compania înregistrând profit in prezent si in exercițiile financiare anterioare.

 • - Creșterea profiturilor

Creșterea profiturilor poate sa fie generate de factori controlabili (de societate) si de factori necontrolabili (externi). Factorii necontrolabili nu pot fi influențați de societate; dintre aceștia enumerăm:

 • - Creșterea traficului de mărfuri in zona libera;

 • - Existenta surselor de finanțare pentru finalizarea/inceperea unor proiecte de investiții care sa conducă la creșterea atractivitatii infrastructurii;

Principalul factor controlabil limitat este reprezentat de tarife; limitările in aceasta privința tin cont atat de poziția regiei pe piața cat si de limitările inerente asociate suportabilitatii de către client (exista o relație inversa intre nivelul tarifelor si atractivitatea utilizării infrastructurii).

Principalii factori controlabili sunt legați de cheltuielile operaționale. In unele cazuri exista limitări legate de:

 • - Prețul energiei electrice, combustibililor si a altor utilitati;

 • - Evoluția unor tarife la servicii prestate de terti, funcție de situația competitiva pe anumite piețe.

Nu in ultimul rând, trebuie remarcat ca in urma implementării unor programe ambițioase de investiții, unele elemente se vor regăsi ca active in domeniul privat al regiei ce vor fi supuse din punct de vedere contabil amortizării si deprecierii. Cheltuiala cu amortizarea si deprecierea este de natura a crea resursele pentru alte investiții si are un impact fiscal favorabil, insa va conduce la diminuarea rezultatului contabil.

De asemenea, eventual utilizare a resurselor atrase împrumutate va contribui la diminuarea profitului net prin impactul cheltuielilor cu dobânzi si comisioane in profitul net.

Management performant al resurselor umane

 • •  Redimensionarea și adaptarea permanentă a resurselor umane în corelare cu cerințele și realitățile tehnico-economice ale companiei

 • •  Dezvoltarea competențelor specifice și a abilităților de bază ale capitalului uman

 • •  Dezvoltarea sistemului de evaluare a rezultatelor angajaților

 • •  Negocierea Contractului Colectiv de Muncă astfel încât sa fie asigurată îndeplinirea indicatorilor de performanță anexă la contractele de mandat și încadrarea în BVC aprobat.

Dezvoltarea unui sistem eficient si eficace de management al resurselor umane prin dezvoltarea competentelor angajaților, creșterea eficientei resurselor umane si promovarea lucrului in echipa.

Asigurarea accesului la instruire tuturor angajaților, in raport cu pregătirea necesara posturilor, responsabilitățile si cerințele posturilor.

Derularea unei campanii interne de informare si instruire a tuturor angajaților cu privire la obiectivele regiei, respectiv la rolul fiecărui angajat in entitate, importanta resurselor umane in obținerea rezultatelor propuse , precum si așteptările angajatorului de la angajatii sai.

Revizuirea periodica a sistemului de evaluare a performantelor individuale , in concordanta cu obiectivele si strategiile regiei.

Asigurarea atractivitatii regiei ca angajator, respectiv motivarea si creșterea gradului de satisfacție a angajatilor.

Implementarea unui sistem de recompense echitabil, bazat pe rezultatele obținute in urma evaluării individuale a performantelor.

Obiectivul general este dezvoltarea de către regie a structurilor si a sistemului procedural propriu in domeniul tehnicii de calcul, in vederea eficientizarii sistemului informatic si utilizării acestuia la potențialul maxim.

Strategii de management economico- financiar si audit

Regia isi propune asigurarea stabilitatii financiare, prin optimizarea si controlul costurilor operaționale de exploatare si intretinere, avand in vedere:

imbunatatirea monitorizării costurilor de exploatare, de intretinere si de personal;

actualizarea procedurilor pentru raportarea periodica si controlul execuției bugetare.

Obiectivul general este revizuirea continua a modului de planificare a activitatii de intretinere a bunurilor ce deservesc obiectului de activitate al regiei.

Imbunatatirea sistemului de management al activelor, ce contribuie la stabilirea unei modalitati optime de repartizare a fondurilor.

Alocarea de fonduri pentru realizarea de noi spatii de depozitare si pentru asigurarea utilităților necesare desfășurării oricărei activitati in zona libera.

Un alt obiectiv este monitorizarea si analiza costurilor cu energie electrica, apa, agent termic la punctul de lucru si sediul social, precum si a cheltuielilor cu celelalte servicii executate de terti.

Strategii de dezvoltare prin investiții.

Regia si-a propus aducerea in zona libera a serviciilor de alimentare cu apa, canalizare, gaz metan, energie electrica, fara de care nu se pot exploata investițiile realizate de concesionarii zonei libere.

Programele anuale de investiții sunt aprobate de către autoritatile locale si susținute prin alocarea de fonduri ,in limita permisivitatii bugetului local.

Obiectivul general este continuarea unor lucrări de investiții incepute in anii anteriori, precum si demararea unor noi obiective de investiții privind infrastructura zonei libere.

Strategia de control intern/managerial

Implementarea și dezvoltarea principiilor guvernantei corporative

Conform cerințelor stabilite în cadrul OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și OSGG nr.600/2018, cu modificările și completările ulterioare și conform 50

standardelor de referință pentru sistemele de management implementate , pe lângă obiectivele strategice, managementul executiv al RA A.Z.L G. are în

vedere și obiectivele generale ale sistemului de control intern managerial

 • •      Elaborarea Codului de etică și integritate

 • •       Dezvoltarea capabilității de raportare, control și management al riscului

Sistemul de control intern/managerial dezvoltat si implementat in cadrul regiei operează cu o diversitate de procedee, mijloace, dispoziții, care privesc toate aspectele legate de activitatile regiei, fiind stabilite si implementate de conducere pentru a-i permite deținerea unui bun control asupra funcționarii entitatii in ansamblul ei.

In concordanta cu pevederile Ordonanței de Guvern nr.119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv, in cadrul RA Administrația Zonei Libere , strategia de control intern urmărește realizarea următoarelor obiective.

respectarea reglementarilor legale, a regulamentelor interne si a deciziilor conducerii;

- realizarea atribuțiilor regiei , stabilite in concordanta cu propria misiune, in condiții de regularitate, eficacitate, economicitate si eficienta;

protejarea fondurilor regiei împotriva pierderilor, risipei, abuzurilor;

dezvoltarea unor sisteme de prelucrare, actualizare si difuzare a informațiilor financiare si de conducere prin rapoarte periodice.

Obiectivul general este imbunatatirea indicatorilor de performanta si implicit creșterea calitatii serviciilor oferite clientilor zonei libere.

4.3.2 Viziunea autorității publice tutelare și așteptările formulate de către acționari.

Scrisoarea de așteptări a fost elaborată în conformitate cu OUG 109/2011 cu modificările și completările aduse prin Legea 111/2016 și ale Normelor Metodologice de aplicare a OUG 109 / 2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG 722/2016 și exprimă dezideratele autorității publice tutelare, ale acționarilor RA ADMINISTRAȚIA ZONA LIBERA GALAȚI cu privire la poziția și evoluția regiei în următorii 4 ani.

Aceste deziderate sunt grupate în seturi de linii directoare asupra misiunii și obiectivelor regiei, respectiv așteptări ale acționarului majoritar , extras din HCL 177/24.04.2019 fiind prezentate sintetizat mai jos:

în vederea îmbunătățirii activității Regiei și creșterii performanței manageriale pe perioada mandatului 2019 - 2023, autoritatea publică tutelară propune următoarele obiective:

 • 1.  Creșterea veniturilor proprii ale regiei prin creșterea calității și diversificarea serviciilor oferite orientate spre client;

 • 2.  Dezvoltarea investițiilor prin modernizarea infrastructurii, achiziționarea diverselor echipamente pentru manipularea mărfurilor, adaptarea spațiilor de depozitare pentru păstrarea diverselor tipuri de mărfuri;

 • 3.  Promovarea continuă a activităților desfășurate și identificarea de noi clienți pe perioade mari de timp;

 • 4. Angajarea cheltuielilor cu respectarea principiului eficienței, eficacității și economicității;

 • 5. Reducerea creanțelor restante.

Politica de repartizare a profitului obținut de Regie

Consiliul Local al municipiului Galați, în calitate de autoritate publică tutelară, urmărește maximizarea pe termen lung a valorii Regiei și implicit a valorii profitului. Politica de repartizare a profitului ține seama de nevoia de dezvoltare a Regiei prin reinvestirea parțială a profitului.

Prin implementarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 aprobată cu modificări și completări prin Legea NR. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local al municipiului Galați urmărește creșterea performanței activității și reducerea costurilor, ceea ce va duce la consolidarea profitabilității Regiei.

Politica de investiții

Planul de investiții propus trebuie să ducă la îndeplinirea obiectivelor prevăzute în Planul de administrare, precum și a indicatorilor financiari și nefinanciari rezultați din Planul de administrare.

Autoritatea publica tutelară se așteaptă ca acest plan să fie elaborat în baza unei fundamentări tehnico-economice a investițiilor, care să evidențieze rentabilitatea investiției și profitul potențial pentru Regie. Având la bază estimări de piață rezonabile ale costului de capital și ale beneficiilor viitoare, toate proiectele de investiții trebuie să aibă o valoare, actualizată netă pozitivă.

Etică, integritate și guvernanță corporativă

Consiliul de administrație al Regiei este responsabil pentru stabilirea și revizuirea principiilor cadrului de administrare a activității și a valorilor corporative, inclusiv a celor stabilite prin intermediul unui cod de etică.

Codul de etică definește valorile și principiile pe care angajații le respectă și le aplică în activitatea desfășurată în cadrul Regiei.

Pe de altă parte, Consiliul de administrație al Regiei trebuie să asigure un cadru adecvat și eficace în ceea ce privește implementarea controlului intern care să includă funcțiile de administrare, de conformitate și de audit intern.

Așteptările autorității publice tutelare în domeniul eticii, integrității și guvernanței au drept fundament patru valori:

 • 1.         Responsabilitate - respectarea interesului public, a drepturilor și intereselor legitime ale cetățenilor, precum și ale organizației;

 • 2.         Profesionalism - îndeplinirea atribuțiilor cu maxim de eficiență și eficacitate, conform competențelor deținute și ținând cont de cerințele legale și de reglementare în vigoare;

 • 3.         Integritate -aderarea la principiile morale și etice;

 • 4.         Transparență - asigurarea accesului neîngrădit la informațiile de interes public .

Dezideratele autorității publice tutelare cu privire la comunicare și raportare

Autoritatea tutelară se așteaptă la întărirea răspunderii strategice și la îmbunătățirea gestionării activelor Regiei. Aceste priorități sunt posibile prin îmbunătățirea comunicării bidirecționale între administratori si autoritatea tutelară.

Ca atare, este important ca ambele părți să se țină reciproc informate cu privire la orice aspecte cu impact material asupra Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Galați" și/sau asupra intereselor autorității tutelare, inclusiv informații referitoare la riscurile care pot afecta îndeplinirea Planului de administrare, propunând totodată și măsuri de atenuare a acestor riscuri și revizuirea Planului de administrare, după caz.

Consiliul de administrație va redacta, transmite și publica rapoarte semestriale și anuale cu privire la îndeplinirea indicatorilor de performanță și a Planului de Administrare, precum și toate informațiile care țin de activitatea Regiei, necesare întocmirii de către autoritatea publică tutelară a raportului anual privitor la întreprinderile publice aflate în subordine, în conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 111/2016.

De asemenea, autoritatea tutelară va solicita situații și rapoarte specifice ori de câte ori va considera necesar.

Măsurarea performanței societății reprezintă un proces de îmbunătățire a activităților desfășurate și utilizării resurselor angajate în scopul îndeplinirii eficiente a obiectivelor strategice asumate de administratori și management prin Planul de administrare al societății, plan ce cuprinde componenta de administrare, componenta de management și indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru calculul componentei variabile a remunerației.

Planul de administrare a RA ADMINISTRAȚIA Zona Libera Galați pentru perioada 2020-2023 este guvernat de atitudine responsabilă, profesionistă și etică în raport cu toate părțile interesate (acționari, angajați, parteneri, comunitate, autorități și instituții ale statului, ș.a) și cuprinde măsurile concrete prin care managementul regiei va acționa pentru îndeplinirea acestor obiective și realizarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, în consens cu viziunea strategică a administratorilor referitoare la direcțiile de redefinire strategică și eficientizare a societății.

Obiectivele strategice cuprinse în Planul de administrare al regiei pentru perioada 2020-2023 sunt derivate din Scrisoarea de așteptări a acționarului majoritar, Municipiul Galați și urmăresc creșterea eficienței activității și îmbunătățirea performanței activității, optimizarea cheltuielilor de exploatare, dezvoltarea de noi activități conexe și non conexe celei de bază, definirea regiei ca jucător regional, management performant al resurselor umane și implementarea și dezvoltarea principiilor guvernanței corporative.

în acest sens, îndeplinirea dezideratelor acționarilor din cuprinsul Scrisorii de așteptări va fi monitorizată și realizată pe parcursul celor 4 ani de mandat prin utilizarea unui set de Indicatori de performanță care reprezintă instrumentele de măsurare cantitativă și calitativă a performanței financiare și nefinanciare și care, la finalul fiecărui an de mandat, indică atingerea unor obiective cuantificabile raportate la țintele specifice de performanță.

Așteptările acționarilor privind politica de investiții aplicabilă RA ADMINISTRAȚIA ZONA LIBERA GALAȚI. Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare elaborat în prezent de societate cuprinde atât o planificare anuală, cât și o planificare multianuală pe termen mediu, respective de 3 ani.

 • 5.DISPOZITII FINALE

In baza planului de administrare, Directorul general va intocmi planul de management ce va cuprinde:

 • - Planuri de acțiuni detaliate in vederea atingerii obiectivelor si criteriilor de performanta;

 • - Plan de implementare detaliat a strategiei/ planului de administrare propus de Consiliul de Administratiesi aprobat de Consiliul Local Galați;

 • - Indicatori si criterii de performanta detaliati care sa fie consistent cu indicatorii si criteriile de performanta stabiliri in Planul de administrare.

Planul de administrare va fi monitorizat conform prevederilor din OUG 109/2011. In situația in care OUG 109/2011 va fi amendata/modificata/completata, prevederile referitoare la monitorizare vor fi implementate.

Consiliul de Administrație va pregăti rapoartele cerute de lege si va face referire in cadrul acestor rapoarte la modul in care decurge implementarea planului de administrare cu privire la:

 • - Stadiul implementării planului;

 • - Realizarea unor obiective strategice suplimentare;

 • - Motivele nerealizarii unora din masurile propuse;

 • - Modul in care sunt atinse obiectivele si criteriile de performanta.

Aprobat in ședința Consiliului de administrație, al RA Administrația Zonei libere Galați, din data de 25.02.2020 HCA NR 10.

Președinte de ședință,

)

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ PENTRU MEMBRII NEEXECUTIVI DIN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL REGIEI AUTONOME ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE GALAȚI pentru perioada 2020 - 2023


Denumire indicator conform HG nr. 722/2016

Formulă de calcul

U.M.

Realizat

2017

Realizat

2018

Realizat

2019

Țintă indicator propus pentru perioada 2020 -2023

Coeficient de ponderare %

0.

1.

2.

_____3-_____

4-

______5-______

6.

________7-________

Categorie indicator financiar de performanță cf. HG. 722/2016 - FLUX DE NUMERAR

Creanțe (restante)

Suma de bani (restantă) datorată unei întreprinderi publice declienții săi

Mii lei

126

118

112

Reducere cu 60% față de nivelul anului 2019 realizat

15

Categorie indicator financiar de performantă cf. HG. 722/2016 - COSTURI

Procentul costurilor cu forța de muncă

Costuri salariale / Costuri totale ale întreprinderii publice x 100

%

47,47

52,87

53,52

<50

10

Categorie indicator financiar de performantă cf. HG. 722/2016 - DATORII

Nivelul datoriei (restante)

Valoarea datoriilor (restante) pe care întreprinderea publică le are în prezent

Mii lei

0

0

0

0

15

Categorie indicator financiar de performantă cf. HG. 722/2016 - PROFITABILITATE

Maija de profit net

Procentul veniturilor întreprinderii publice care reprezintă profitul net Profit net / Venit x 100

%

9,83

-2,12

-o,75

5

10

Categorie indicator financiar de performantă cf. HG. 722/2016 - VENITUR

I

EBITDA

Rezultatul brut al exploatării

Măsoară rezultatul brut din exploatare Venituri din exploatare -Cheltuieli din exploatare

Mii lei

417

-142

-1

> 250

10

Categorie indicator nefinanciar de performanță cf. HG. 722/2016 - GESTIUNEA EFICIENTĂ A ÎNTREPRINDERII PUBLICE

Monitorizarea gestiunii eficiente a întreprinderii publice de către conducerea executivă, privind aplicarea/ realizarea/ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de către organele de control

Măsuri aplicate, realizate, duse la îndeplinire /

Măsuri dispuse de către organele de control x 100

%

-

-

-

100

20

Categorie indicator nefinanciar de performanță cf. HG. 722/2016 - GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

Stabilirea și respectarea politicilor de transparență și comunicare

Total puncte acumulate

Se răspunde prin DA sau NU unui set de 20 de întrebări precizate mai jos referitoare la atribute de guvernanță corporativă. Dacă răspunsul este DA, valoarea atributului este 1 punct. Dacă răspunsul este NU, valoarea atributului este 0 puncte.

Pct.

-

-

-

20

20

Total               100


Anexa 2 la HCL nr. 268/25.06.2020


Președinte de ședință,


Monitorizarea performanței

DA

NU

1. CA transmite în format corect și la timp, către autoritatea publică tutelară, datele privind realizarea indicatorilor de performanță?

2. CA evaluează activitatea comitetelor din cadrul său?

3. CA revizuiește și propune amendamente la regulamentul de organizare și funcționare a întreprinderii publice pentru a-1 aduce în conformitate cu noutățile legislative din domeniul guvernanței corporative?

4. CA a aprobat indicatorii de performanță și monitorizează periodic performanța directorului general?

5. Consiliul primește avertizări timpurii cu privire la problemele care ar putea afecta în mod negativ rezultatele, țintele sau performanța financiară a întreprinderii publice?

6. Consiliul primește în mod regulat rapoarte solide derulate de conducerea întreprinderii publice cu privire la managementul riscului și asupra sistemului de control intern, care oferă asigurare asupra eficacității operaționale a acestuia?

7. CA efectuează anual 0 autoevaluare / evaluare internă a funcționării sale, pentru a-și identifica punctele forte și slăbiciunile, precum și potențialul pentru dezvoltare colectivă?

Etică și integritate

DA

NU

8. CA demonstrează angajament față de principiul integrității, în numirea și evaluarea directorului, în activitatea obișnuită a CA și în autoevaluare?

9. CA are 0 politică privând conflictul de interese, monitorizează permanent și dezvăluie eventualele conflicte de interese la nivelul CA și la nivelul întreprinderii publice?

10. Situațiile de incompatibilitate, conflict de interese, suspiciune de fraudă sau corupție sunt denunțate conform fluxurilor ierarhice APT - CA - Director General?

11. CA a creat canale de comunicare cu personalul întreprinderii publice în materie de aspecte de etică și integritate?

Planul de administrare

DA

NU

12. Planul de administrare cuprinde 0 prezentare succintă a întreprinderii publice, a obiectului de activitate al acesteia și a patrimoniului administrat?

13. Planul de administrare definește misiunea întreprinderii publice?

14. Planul de administrare cuprinde 0 analiză-diagnostic a situației actuale a întreprinderii publice dpdv organizatoric, tehnic, financiar, comercial, al guvernanței corporative, șamd?

15. Planul de administrare prezintă acțiunile de guvernanță corporativă pe care CA dorește să le implementeze?

16. Planul de administrare este un document public, pe site-ul întreprinderii publice?

Transparență

DA

NU

17. Pe site-ul întreprinderii publice sunt prezentate, în ordine cronologică, toate rapoartele CA (semestriale și anuale)?

18. Prin grija CA, pe site-ul întreprinderii publice este publicat un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar?

19. Pe site-ul întreprinderii publice este publicat raportul de audit anual?

20. Pe site-ul întreprinderii publice sunt publicate situațiile financiare anuale și raportările contabile semestriale?


ACT ADIȚIONAL NR./

LA CONTRACTUL DE MANDAT NR./ 13.11.2019

încheiat astăzi......................., între:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI, ca autoritate publică tutelară, conform O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, reprezentat prin lonuț-Florin Pucheanu, Primarul Municipiului Galați, în calitate de mandant

Și

Domnul/doamna, membru în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Galați, domiciliat în , str.nr., județul , identificat cu C.I., seria  nr. , eliberat de

După Art. 61 se introduce Art.61 care va avea următorul cuprins:

Art.61 - Recuperarea componentei variabile a remunerației

în cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, regia autonomă este obligată să ceară ca acea parte din componenta variabilă să fie returnată.

MANDANT,

MANDATAR,


Consiliul Local al Municipiului Galați prin Primar,

Președinte de ședință,

1

Componenta variabilă se acordă după cum urmează:

 • a) pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță în procent de 90-

99%, se acordă o componentă variabilă în sumă de .......lei (echivalentul .....

indemnizații brute lunare);

 • b) pentru îndeplinirea indicatorilor de performnață în procent de 100%,

se acordă o componentă variabilă în sumă de ........lei (echivalentul a ........

indemnizații brute lunare).