Hotărârea nr. 267/2020

Declansarea procedurii de selectie pentru ocuparea a doua posturi vacante de membru in Consiliul de administratie al societatii Gospodarire Urbana S.R.L Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 267 din 25.06.2020

privind declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea a două posturi vacante de membru în Consiliul de administrație al societății Gospodărire Urbană S.R.L Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 315/16.06.2020

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25.06.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 103776/16.06.2020, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 103779/16.06.2020, al Compartimentului Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei juridice, de administrație publică, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii publice;

Văzând Hotărârea nr. 1 din 04.03.2020 a Adunării Generale a Asociaților societății Gospodărire Urbană S.R.L.;

Având în vedere dispozițiile art. 29, alin. (1) și (3) și art. 641 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 3, lit. ”b”, art. 4, alin. (4) și art. 12 din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (2), lit. ”a” și alin. (3), lit. ”d” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea a două posturi vacante de membru în Consiliul de administrație al societății Gospodărire Urbană S.R.L Galați.

Art. 2 - Se aprobă efectuarea selecției de către Comisia de selecție prealabilă, numită prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Galați nr. 33/31.01.2013, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3 - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar general,