Hotărârea nr. 263/2020

Modificarea HCL nr. 302/31.07.2015 privind aprobarea tarifelor specifice desfasurarii activitatilor la unele baze sportive apartinand Municipiului Galati practicate de Fundatia "Sportul Galatean", cu modificarile si completarile ulterioare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 263 din 25.06.2020

pentru modificarea HCL nr. 302/31.07.2015 privind aprobarea tarifelor specifice desfășurării activităților la unele baze sportive aparținând Municipiului Galați practicate de Fundația „Sportul Gălățean”, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 311/15.06.2020

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25.06.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 103816/16.06.2020, al inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 103818/16.06.2020 al Direcției Relații Publice și Managementul Documentelor și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere adresa Fundației „Sportul Gălățean” nr. 1042/11.06.2020, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 101105/11.06.2020;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 54/26.02.2015 privind aprobarea Regulamentelor de funcționare pentru bazele sportive care sunt date în administrarea Fundației „Sportul Gălățean”;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „a”, lit. „d”, lit. „e” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. I - Anexa la HCL nr. 302/31.07.2015 privind aprobarea tarifelor specifice desfășurării activităților la unele baze sportive aparținând Municipiului Galați practicate de Fundația „Sportul Gălățean”, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Președintele Fundației „Sportul Gălățean” se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. III - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la HCL 263/25.06.2020

TARIFE BAZE SPORTIVE

Nr.

Crt

Activ’tate

Baza Sportivă

Tarif aprobat (lei)

1

Tarif Intrare Bazin Înot - Adulți (60 min.)

Bazin înot

13

2

Tarif Intrare Bazin Înot - Adulți (120 min.)

Bazin înot

26

3

Abonament - Adulți - 10 intrări

Bazin înot

131

4

Tarif Intrare Bazin Înot - Copii (60 min.)

Bazin înot

13

5

Tarif Intrare Bazin Înot - Copii (120 min.)

Bazin înot

26

6

Abonament - Copii - 10 intrări

Bazin înot

131

7

Abonament Inițiere Înot - Adulți - 8 intrări

Bazin înot

195

8

Abonament Inițiere Înot - Adulți - 4 intrări

Bazin înot

105

9

Abonament Inițiere Înot -Copii - 8 intrări

Bazin înot

130

10

Abonament Inițiere Înot -Copii - 4 intrări

Bazin înot

75

11

Tarif Închiriere Bazin Înot (sport, cluburi și unități de învățământ - 60 min.)

Bazin înot

460

12

Tarif card abonament

Bazin înot

13

13

Tarif masaj relaxare - 1 ședință 45 min.

Bazin înot

35

14

Abonament masaj relaxare - 8 ședințe

Bazin înot

276

15

Abonament masaj relaxare - 4 ședințe

Bazin înot

138

16

Tarif intrare însoțitor / vizitator

Baze sportive

2,50

17

Bilet intrare (program 90 min.)

Patinoar

15

18

Bilet intrare elevi, studenți (program 90 min.)

Patinoar

15

19

Închiriat patine (pereche/program)

Patinoar

14

20

Garderobă

Patinoar

3

21

Ascuțit patine (pereche)

Patinoar

12

22

Tarif inchiriere patinoar activitate gheață (60 min.)

Patinoar

589

23

Inițiere patinaj copii - 8 ședințe

Patinoar

130

24

Tarif inchiriere Patinoar (60 min.)

Patinoar

630

25

Tarif inchiriere Sala Sporturilor (60 min.)

Sala sporturilor

320

26

Inițiere sporturi echipă copii - 8 ședințe (volei, handbal, baschet)

Sala sporturilor

171

27

Tarif închiriere Stadion Dunărea (60 min.)

Stadion Dunărea

239

28

Tarif închiriere Stadion Dunărea pentru evenimente culturale sau artistice (60 min.)

Stadion Dunărea

1785

29

Inițiere fotbal copii - 8 ședințe

Stadion Dunărea

130

30

Tarif închiriere teren sintetic (60 min.)

Baza Sportivă “Siderurgistul”

239

31

Tarif închiriere teren minifotbal (60 min.)

Baza Sportivă “Siderurgistul”

80

32

Tarif închiriere sala 1 (60 min.)

Baza Sportivă “Siderurgistul”

250

33

Tarif închiriere sala 2 (60 min.)

Baza Sportivă “Siderurgistul”

240

34

Tarif închiriere teren rugby (60 min.)

Stadion Gloria

239

Tarifele conțin TVA 19%

Președinte de ședință,