Hotărârea nr. 261/2020

Modificarea si completarea H.C.L. nr. 98/26.03.2020 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Galati, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 261

din 25.06.2020

pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 98/26.03.2020 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 309/15.06.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25.06.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 103378/15.06.2020 al inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 111147/24.06.2020 al Direcției Patrimoniu, al Instituției Arhitect Șef, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), art. 354, art. 357 alin. (1) și alin. (4) din Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 139, alin. (3) lit. g) din Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. I - Poziția 61 din Anexa la H.C.L. nr. 98/26.03.2020 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr.

crt.

Codul de clasificare

Denumirea

Bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridică actuală

61.

-

TEREN

Bdul Marea Unire nr. 11A S Teren = 645 mp

1991

Hotărârea

Consiliului

Local nr. 98/2020

Art. II - Poziția 254 din Anexa la H.C.L. nr. 98/26.03.2020 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr.

crt.

Codul de clasificare

Denumirea

Bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridică actuală

254.

-

TEREN

Strada Morilor nr. 1

S Teren în indiviziune = 14 mp

S Teren exclusiv = 199 mp (Lot 1 = 32 mp, Lot 2 = 167 mp)

1991

Hotărârea

Consiliului

Local nr. 98/2020

Art. III - Poziția 624 din Anexa la H.C.L. nr. 98/26.03.2020, privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr.

crt.

Codul de clasificare

Denumirea

Bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridică actuală

624.

-

TEREN

Strada Portului nr. 39 B S Teren = 323 mp

1991

Hotărârea

Consiliului

Local nr. 98/2020

Art. IV - Se completează anexa la H.C.L. nr. 98/26.03.2020, privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. V - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. VI - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la HCL 261 / 25.06.2020

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea Bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridică actuală

637.

-

TEREN și CONSTRUCȚIE

SC 51 - Strada Brăilei nr. 200, Micro 18

S Teren = 318 mp

S construită = 318 mp

1984

H.G. nr.562/2002, Anexa nr.2 Hotărârea Consiliului Local nr. 196/2020

638.

TEREN și CONSTRUCȚIE

PT 8 - Strada Saturn, Centru TBC, Țiglina I

S Teren = 155,6 mp

S construită = 149,6 mp

1972

H.G. nr.562/2002, Anexa nr.2 Hotărârea Consiliului Local nr. 196/2020

639.

-

TEREN și CONSTRUCȚIE

SC 67 - Strada General Eremia Grigorescu nr.7A

S Teren = 402 mp

S construită = 322 mp

1979

H.G. nr.562/2002, Anexa nr.2 Hotărârea Consiliului Local nr. 196/2020

640.

TEREN și CONSTRUCȚIE

SC 10 - Micro 13B

S Teren = 441 mp

S construită = 306 mp

1982

H.G. nr.562/2002, Anexa nr.2 Hotărârea Consiliului Local nr. 196/2020

641.

TEREN și CONSTRUCȚIE

SC 62 - Strada Siderugiștilor

S Teren = 319 mp

S construită = 319 mp

1981

H.G. nr.562/2002, Anexa nr.2 Carte Funciară nr. 122895 Hotărârea Consiliului Local nr. 196/2020

642.

TEREN Și CONSTRUCȚIE

SC 36 - Strada Brăilei nr.197, bloc A5

S Teren = 437 mp

S construită = 321,5 mp

1978

H.G. nr.562/2002, Anexa nr.2 Hotărârea Consiliului Local nr. 196/2020

643.

TEREN si CONSTRUCȚIE

SC 12 - Strada Constructorilor nr.7A

S Teren = 248 mp

S construită = 1248mp

1982

H.G. nr.562/2002, Anexa nr.2 Carte Funciară nr. 124818 Hotărârea Consiliului Local nr. 196/2020

644.

-

TEREN si CONSTRUCȚIE

SC 58 - Strada Energiei, Siderurgiștilor Vest

S Teren = 305 mp

S construită = 226 mp

1983

H.G. nr.562/2002, Anexa nr.2 Hotărârea Consiliului Local nr. 196/2020

645.

-

TEREN si CONSTRUCȚIE

PT 5 - Strada Regiment 11 Șiret nr.13A

S Teren = 271 mp

S construită = 244 mp

1972

H.G. nr.562/2002, Anexa nr.2 Hotărârea Consiliului Local nr. 196/2020

646.

TEREN si CONSTRUCȚIE

SC 5 - Strada Constructorilor nr.4A, Țiglina II

S Teren = 90 mp

S construită = 90 mp

1974

H.G. nr.562/2002, Anexa nr.2 Carte Funciară nr. 124810 Hotărârea Consiliului Local nr. 196/2020

647.

TEREN Și CONSTRUCȚII

SC 21 - Strada Aleea Gorunului (str.Bărboși, Micro 17)

S Teren = 452 mp

S construită = 252 mp

S construită = 134 mp

1969

H.G. nr.562/2002, Anexa nr.2 Hotărârea Consiliului Local nr. 196/2020

648.

TEREN Și CONSTRUCȚIE

SC 47 - Strada Dunărea între bloc M14 și bloc PR7

S Teren = 359 mp

S construită = 283 mp

1986

H.G. nr.562/2002, Anexa nr.2 Carte Funciară nr. 109994 Hotărârea Consiliului Local nr. 196/2020

649.

TEREN si CONSTRUCȚIE

PT P1 - Strada Mircea cel Bătrân nr.1, Port

S Teren = 421,1 mp

S construită = 361,2 mp

1969

H.G. nr.562/2002, Anexa nr.2 Hotărârea Consiliului Local nr. 196/2020

650.

TEREN Și CONSTRUCȚIE

SC 5 - Strada Nucului nr.6A, Micro 38

S Teren = 1.336 mp

S construită = 409 mp

1984

H.G. nr.562/2002, Anexa nr.2 Carte Funciară nr. 113562 Hotărârea Consiliului Local nr. 196/2020

651.

TEREN Și CONSTRUCȚIE

SC 22 - Strada Bărboși nr.10A, Micro 17

S Teren = 208 mp

S construită = 208 mp

1969

H.G. nr.562/2002, Anexa nr.2 Hotărârea Consiliului Local nr. 196/2020

652.

TEREN si CONSTRUCȚIE

SC 71 - Strada Nae Leonard nr.15A

S Teren = 268 mp

S construită = 268 mp

1987

H.G. nr.562/2002, Anexa nr. 2 Carte Funciară nr. 124795 Hotărârea Consiliului Local nr. 196/2020

653.

-

TEREN

Zona Filești, T 129/1, P 763, 766/1 S Teren = 36.232 mp

1991

Ordinul Prefectului nr.217/2005

Carte Funciară nr. 102525

654.

TEREN

Strada Alexandru Moruzzi nr. 54 - A S Teren = 899 mp

1991

655.

TEREN

Strada I. L. Caragiale nr. 25 S Teren = 351 mp

1991

656.

-

TEREN

Bulevardul Traian Vuia nr. 9 - B S Teren = 103 mp

1991

657.

-

TEREN

Strada Strungarilor nr. 4 - J S Teren = 49,50 mp

1991

658.

-

TEREN

Calea Prutului nr. 54

S Teren = 575 mp

1991

659.

-

TEREN

Strada Banatului nr. 17 - A S Teren = 1.871 mp

1991

660.

TEREN Și CONSTRUCȚIE

Strada Nicolae Bălcescu nr. 44

S Teren = 538 mp în indiviziune din totalul de 801 mp, din care: S Teren = 68 mp aferentă apartamentul nr. 2

S Teren = 11 mp cota de 1/z din aleea de acces

S Teren = 459 mp teren liber de construcții

S Construită = 50,6 mp în cota de 21,36%

1991

1890

661.

TEREN

Strada Narciselor nr. 25 E - 2 S Teren = 11 mp

1991

662.

TEREN

Strada Strungarilor nr. 2 E 61

S Teren = 23,54 mp

1991

663.

-

TEREN

Strada Strungarilor nr. 2 E 62 S Teren = 70 mp

1991

664.

TEREN

Strada Rizer nr. 61

S Teren = 936,15 mp în cotă de 156/211 din totalul de 1.266 mp

1991

Președinte de ședință.