Hotărârea nr. 26/2020

Trecerea imobilului - teren, in suprafata de 1.479,00 mp, situat in municipiul Galati, strada Basarabiei nr. 45 A, din domeniul public al municipiului Galati in domeniul public al statului

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 26 din 30.01.2020

privind trecerea imobilului - teren, în suprafață de 1.479,00 mp, situat în municipiul Galați, strada Basarabiei nr. 45 A, din domeniul public al municipiului Galați în domeniul public al statului

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 25/20.01.2020;

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară în data de 30.01.2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 11716/20.01.2020 al inițiatorului Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 11721/20.01.2020 al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic Legalitate;

Având în vedere avizul Comisiei buget - finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere solicitarea nr. 19733/10.12.2019 a Secretariatului General al Guvernului, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați cu nr. 1371908/12.12.2019;

Având în vedere Nota Ministrului Justiției nr. 20/19733/A.T./22.11.2019, aprobată de Guvern în data de 06.12.2019;

Având în vedere dispozițiile art. 138 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 286 alin. (2) și art. 293 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile pct. 30 din Anexa nr. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - (1) Se aprobă trecerea imobilului - teren, în suprafață de 1.479,00 mp, situat în municipiul Galați, strada Basarabiei nr. 45 A, din domeniul public al municipiului Galați în domeniul public al statului, în vederea dării lui în administrarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați, pentru construirea noului sediu al acestei unități de parchet.

(2) Imobilul este identificat în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile HCL nr. 269/28.07.2011 își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la H.C.L. nr. 26/30.01.2020

ELEMENTELE DE IDENTIFICARE ALE IMOBILULUI -TEREN

propus pentru trecerea din domeniul public al municipiului Galați în domeniul public al statului

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

1.

-

Teren

Localitatea Galați,strada Basarabiei, nr. 45 A, jud. Galați, intravilan

St - 1.479,00 metri pătrați

  • - Categoria de folosință: curti construcții

  • - Destinație teren: teren intravilan Număr cadastral 109336

Vecinătăți:

N - strada Basarabiei, proprietate publică - Parchetul de la lângă Tribunalul Galați, proprietate privată;

S - proprietate privată;

E - proprietăți private;

V - proprietate publică - Parchetul de la lângă Tribunalul Galați, proprietate privată.

Imobil intravilan împrejmuit

2008

946,607.31

Ordinul nr. 60/19.02.2008 emis de Instituția Prefectului Județului Galați

Carte funciară numărul 109336 a unității administrativ-teritoriale municipiul Galați

Președinte de ședință,