Hotărârea nr. 259/2020

Aprobarea Metodologiei de atribuire a abonamentelor pentru locurile de parcare din parcarea supraetajata aferenta blocului R5, Mazepa I, Municipiul Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 259 din 25.06.2020

privind aprobarea Metodologiei de atribuire a abonamentelor pentru locurile de parcare din parcarea supraetajată aferentă blocului R5, Mazepa I, Municipiul Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 217/06.05.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25.06.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 78074/06.05.2020, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 78078/06.05.2020 al Direcției Servicii Comunitare de Utilități Publice, al Direcției Patrimoniu și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere avizul comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere avizul comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere dispozițiile art. 63 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 3 alin. (1) lit. i), art. 28, art. 29 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă Metodologia de atribuire a abonamentelor pentru locurile de parcare din parcarea supraetajată aferentă blocului R5, Mazepa I, Municipiul Galați, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - (1) Se aprobă tariful abonamentului BASIC pentru utilizarea temporară a unui loc de parcare conform anexei la prezenta hotărâre, în cuantum de 70 lei/lună, respectiv 840 lei/an. Tariful abonamentului BASIC se indexează anual până la data de 30 noiembrie a fiecărui an fiscal, pe baza indicelui de inflație aferent unei perioade de 12 luni care se împlinește la date de 1 noiembrie a aceluiași an și se aplică pentru anul următor.

 • (2) Pentru spațiile de depozitare aferente locurilor de parcare tariful este în conformitate cu dispozițiile H.C.L. nr. 762/19.12.2017 privind stabilirea chiriilor pentru spații cu altă destinație decât cea de locuință și pentru terenuri aflate în proprietatea municipiului Galați, și anume:

 • - pentru persoane fizice un tarif de 3,62 lei /mp/lună;

 • - pentru persoane juridice un tarif de 5,58 lei/mp/lună.

 • (3) Tariful pentru 1kWh este cel rezultat în urma procedurii de achiziție a energiei electrice de către Municipiul Galați.

Art. 3 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 18/26.01.2017 privind aprobarea Regulamentului de atribuire și folosire a locurilor de parcare în parcările de reședință din municipiul Galați, cu modificările și completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la HCL 259/25.06.2020

METODOLOGIA

DE ATRIBUIRE A ABONAMENTELOR PENTRU LOCURILE DE PARCARE

DIN PARCAREA SUPRAETAJATĂ AFERENTĂ BLOCULUI R5, MAZEPA I, MUNICIPIUL GALAȚI

 • A. OBIECTUL METODOLOGIEI

Art.l.

 • (1) Locurile de parcare care fac obiectul prezentei Metodologii sunt cele situate în parcarea de reședință supraetajată aferentă blocului R5, din Mazepa I, stabilite în vederea ordonării autovehiculelor, pentru fluidizarea traficului pe arterele secundare, ce sunt amenajate și administrate în vederea utilizării de către locatarii imobilelor aferente străzilor prevăzute în Anexa 1.

 • B. dispoziții GENERALE

Art.2.

În sensuI prezentei Metodologii:

 • a) prin parcare de reședință supraetajată se înțelege spațiul organizat pe verticală care aparține domeniului public al municipiului aferent imobilelor cu destinația de locuințe/spațiu comercial și poate fi atribuit spre folosința utilizatorilor persoane fizice sau juridice care locuiesc sau care au sediul social sau punct de lucru în vecinătatea parcării;

 • b) prin organizarea parcărilor de reședință se înțelege efectuarea de lucrări de amenajare (asfaltare, betonare, aplicarea de marcaje rutiere și prin indicatoare de informare) și ordonare (inventariere și numerotare codificată) a acestora, astfel încât locul de parcare să poată fi pus la dispoziția utilizatorilor;

 • c) prin utilizarea parcărilor de reședință se înțelege folosirea temporară de către utilizatori (persoane fizice sau juridice) a unui loc de parcare în scopul parcării autovehiculelor;

 • d) prin exploatarea parcărilor de reședință se înțelege activitatea de punere la dispoziția utilizatorilor a locului de parcare și obținerea de venituri la bugetul local, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare și ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • e) prin abonament se înțelege o convenție scrisă prin care, în schimbul unei sume de bani, o persoană (fizică sau juridică) poate obține ceva în mod regulat pentru o perioadă determinată;

 • f) prin contravaloare abonament se înțelege suma de bani percepută pentru utilizarea temporară a locului de parcare, astfel cum aceasta este stabilită de Consiliul Local al municipiului Galați sau ca urmare a repartizării locului de parcare prin licitație cu strigare;

 • g) prin card de proximitate se înțelege cardul eliberat în baza unui abonament, activat pentru o anumită perioadă, pe parcursul căreia abonații vor avea acces nelimitat în parcare;

 • h) prin locație, carateristici ale locurilor de parcare și zona de deservire a parcării de reședință supraetajate, se înțeleg informațiile prevăzute în ANEXA 1 la prezenta Metodologie.

Art.3.

 • (1) Abonamentele vor fi atribuite numai după amenajarea, semnalizarea verticală și orizontală, ordonarea și numerotarea locurilor de parcare de către proprietarul /administratorul parcării supraetajate.

 • (2) În parcarea de reședință supraetajată se vor atribui maxim un abonament pe unitate locativă/sediu/punct de lucru, la tariful stabilit, în arealul de deservire al parcării menționat în anexa 1 la prezenta Metodologie, cu excepția cazului în care numărul de solicitanți este mai mic decât numărul de locuri de parcare amenajate, când se pot atribui mai multe locuri de parcare pentru același unitate locativă/sediu/punct de lucru, cu condiția achitării tarifului aferent.

Art.4.

 • (1) Parcarea autovehiculelor în parcarea de reședință supraetajată este permisă numai pe baza abonamentului însoțit de cardul de proximitate, emise prin grija Primăriei Municipiului Galati, în conformitate cu prevederile prezentei Metodologii.

 • (2) În parcarea de reședință supraetajată se vor atribui locuri de parcare numai proprietarilor/deținătorilor de autovehicule cu masa maxim autorizată sub 3,5 tone și cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii (exclus autovehicule comerciale).

 • (3) Deținerea unui autovehicul, având inspecția tehnică periodică la zi, în proprietate sau în folosință, precum și taxele și impozitele datorate bugetului local Galați achitate la zi, constituie condiție obligatorie pentru a participa la procedura de atribuire a abonamentelor pentru locurile de parcare din parcarea de reședință supraetajată.

Art.5.

 • (1) În situația în care se constată că un abonament pentru un loc amenajat în parcarea de reședință supraetajată este solicitat de mai multe persoane sau când unul sau mai multe abonamente sunt solicitate expres de mai multe persoane, atribuirea se va face prin licitație publică cu strigare.

 • (2) Pentru facilitarea accesului autoturismelor plug-in hybrid și electrice și încurajarea achiziției mașinilor cu emisii reduse de CO2 (inclusiv plug-in hybrid), 5 locuri de parcare prevăzute cu stație de alimentare sunt destinate autovehiculelor ce tranzitează municipiul Galați.

C. dispoziții SPECIFICE

Art.6

 • (1) Procedura de atribuire a abonamentelor pentru parcarea de reședință supraetajată se va aplica de sus în jos pentru toate locurile de parcare (începând cu etajul superior), în mai multe etape de repartizare, pe principiul proximității, în cadrul fiecărei etape fiind alocate un număr minim de 10, maxim 25 de locuri de parcare.

Tipul abonamentului va fi:

 • -  abonament BASIC (loc de parcare simplu)

 • -  abonament PLUS (loc de parcare + spațiu auxiliar tip boxă)

 • -  abonament ECO (loc de parcare prevăzut cu stație de alimentare pentru autoturismele plug-in hybrid și electrice)

Pentru atribuirea abonamentelor, comisia constituită prin dispoziție a primarului va utiliza atât o procedură de atribuire directă (pentru locurile destinate persoanelor cu dizabilități și pentru abonamentele ECO, în ordinea depunerii solicitărilor) cât și o procedură de licitație publică cu strigare (pentru abonamentele BASIC și PLUS).

Solicitanții pot depune cerere de participare în vederea atribuirii locului de parcare cu condiția respectării prevederilor prezentei Metodologii privind dreptul de a se înscrie la licitație.

C.1. ABONAMENTE

Art.7.

 • (1) Abonamentul pentru utilizarea temporară a locului de parcare se va atribui solicitantului în baza unui Proces verbal de repartizare, pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de vizare anuală.

Toate abonamentele atribuite se vor nota în Registrul de abonamente parcări de reședință, primind un număr unic de înregistrare.

 • (2) Vizarea abonamentului se face prin depunerea cererii de vizare cu cel puțin 10 zile înainte de expirare, cu menținerea tarifului stabilit și supus indexării, în caz contrar abonamentul urmând a fi declarat disponibil.

Vizarea este condiționată de depunerea unui minim de documente:

 • -  pentru persoane fizice: cerere tip pentru Vizarea abonamentului, prezentat în anexa

3 la Metodologie, documente privind domiciliul/reședința, respectiv copie B.I/C.I și act de proprietate (contract de vânzare-cumpărare, contract de leasing, act de donație sau moștenire, etc) - copie conform cu originalul, dovada plății tarifului aferent tipului de abonament deținut (ordin de plată, extras de cont, etc.)

- pentru persoane juridice: cerere tip pentru Vizarea abonamentului, prezentat în anexa 3 la Metodologie, documente privind sediul/punctul de lucru, respectiv: act de proprietate, contract de comodat, contract de închiriere, act de donație sau moștenire în imobilul situat în zona deservită de parcarea de reședință supraetajată -în copie conform cu originalul și certificat constatator emis de Oficiul Registrul Comerțului, care să ateste că societatea nu este în lichidare, conform Legii nr. 31/1990, în faliment sau radiată - în copie conform cu originalul, dovada plății tarifului aferent tipului de abonament deținut (ordin de plată, extras de cont, etc.).

 • (3) În urma solicitării de reziliere a abonamentului pentru utilizarea temporară a locului de parcare, titularul are obligația de a preda cardul de proximitate concomitent cu achitarea integrală a abonamentului până la data rezilierii.

 • (4) În cazul pierderii sau deteriorării înscrisului doveditor al abonamentului sau a cârdului de proximitate titularul are obligația de a solicita înlocuirea acestuia, achitând contravaloarea eliberării unui duplicat al abonamentului (echivalentul costului multiplicării). Solicitarea se depune în scris la registratura generală a municipiului Galați din strada Domnească nr.54, urmând ca documentele solicitate să fie eliberate în termen de 10 zile.

Art.8.

 • (1) Pentru primul an, plata se face în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la atribuirea abonamentului, proporțional cu perioada rămasă până la sfârșitul anului. Neachitarea tarifului pentru locul de parcare în termenul stipulat în metodologie atrage anularea abonamentului și interzicerea dreptului de a participa la altă licitație pe anul în curs pentru cel care nu și-a respectat obligațiile de plată.

 • (2) Pentru anul următor plata se va efectua până pe data de 30 noiembrie a anului în curs la casieria Primăriei Municipiului Galați sau prin virament bancar (ordin de plată, extras de cont) in contul deschis la Trezoreria municipiului Galati.

 • (3) Locurile de parcare pentru care s-au anulat abonamentele pe motiv de neplată la termenul stipulat pentru anul următor, vor fi scoase la licitație după maxim 30 de zile de la data disponibilizării abonamentelor respective.

 • (4) Renunțarea la abonament pe parcursul derulării acestuia din motive întemeiate din partea beneficiarului poate fi realizată oricând pe bază de solicitare scrisă, aceasta având dreptul la returnarea plății proporțional cu perioada rămasă din acesta.

 • (5) Abonamentul nu este transmisibil. Excepție de la această prevedere o reprezintă solicitarea de preluare, făcută de noul beneficiar a dreptului de proprietate asupra imobilului (apartament) inclus în zona de deservire a parcării supraetajate, descrisă la art. 24, alin. (1). Preluarea se face la prețul inițial al atribuirii.

 • (6) Primăria Municipiului Galați va elibera titularului abonamentului un card de proximitate în termen de 15 zile lucrătoare de la efectuarea plății abonamentului.

 • (7) Abonamentele vor fi expuse la loc vizibil în interiorul autovehiculului pentru identificare în caz de control.

 • (8) Neexpunerea abonamentului la loc vizibil în autovehicul se sancționează conform prevederilor din prezenta Metodologie.

C.2. TITULARII ABONAMENTELOR

Art.9.

 • (1) Atribuirea abonamentelor pentru locurile din parcarea de reședință supraetajată și eliberarea acestora se va face numai persoanelor fizice domiciliate/rezidente sau persoanelor juridice proprietare/deținătoare ale unui drept de folosință asupra unor imobile arondate acestei parcări.

 • (2) Nu pot participa la procedura de atribuire persoanele fizice care nu pot dovedi domiciliul/rezidența și persoanele juridice care nu pot dovedi calitatea de proprietar/deținător al unui drept de folosință asupra unui imobil, în imobilele arondate parcării respective.

 • (3) Persoanele care nu se pot prezenta la procedura de atribuire/licitație pot mandata terțe persoane fizice sau juridice să le reprezinte. Procura de reprezentare trebuie să îmbrace forma autentică.

D. TARIFELE DE PARCARE

Art.11.

 • (1) Tarifele abonamentelor aferente locurilor de parcare din parcarea de reședință supraetajată sunt cele stabilite prin hotărâre a Consiliului Local Galați și se indexează anual cu indicele de inflație.

 • (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul în care pentru un loc de parcare există mai multe solicitări, acesta este repartizat persoanei care majorează prin strigare tariful aprobat, astfel tariful final va avea valoarea menționată în Procesul verbal de repartizare.

 • (3) Prețul de pornire al licitației prin strigare îl reprezintă tariful aprobat prin hotărârea Consiliului Local Galați și indexat anual cu indicele de inflație.

> > >

Art.12.

Deținătorilor de abonamente pentru locurile din parcarea de reședință supraetajată a căror valabilitate expiră la sfârșitul anului calendaristic, le este permisă menținerea locului de parcare atribuit prin licitație cu strigare numai cu respectarea Art.7 alin. (2) din prezenta Metodologie.

Art.13.

 • (1) În parcarea de reședință supraetajată se atribuie în mod gratuit, locuri de parcare:

 • a) persoanelor cu handicap grav sau accentuat persoanele încadrate în gradul I de invaliditate și reprezentanții legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate, dacă dețin autovehicule. Locurile gratuite atribuite persoanelor cu handicap locomotor vor fi marcate în mod corespunzător, cu simbolul alb al utilizatorului de fotoliu rulant și indicator.

 • b) abonamentele ECO (loc de parcare prevăzut cu stație de alimentare pentru autoturismele plug-in hybrid și electrice). Achitarea contravalorii energiei consumate pentru încărcarea autovehiculelor plug-in hybride și electrice se realizează prin folosirea de carduri preplătite sau la casa automată a sistemului de parcare.

 • (2) Pentru a beneficia de facilitățile prevăzute la alin. (1), persoanele în cauză trebuie să solicite și să dovedească cu documente încadrarea în prevederile respective.

 • (3) Primăria municipiului Galați va menționa gratuitatea pe acest tip de abonament.

D. PROCEDURA DE REPARTIZARE A ABONAMENTELOR PENTRU LOCURILE DE PARCARE DIN PARCAREA DE REȘEDINȚĂ SUPRAETAJATĂ

Art.14.

Repartizarea abonamentelor pentru locurile de parcare din parcarea de reședință supraetajată se realizează de către o Comisie permanentă constituită prin dispoziție a primarului, ce va utiliza atât o procedură de atribuire directă (pentru locurile destinate persoanelor cu dizabilități și pentru abonamentele ECO, în ordinea depunerii solicitărilor) cât și o procedură de licitație publică cu strigare (pentru abonamentele BASIC și PLUS).

Art.15.

Comisia de atribuire/licitație va fi formată din 5 persoane, după cum urmează:

 • - președintele comisiei

 • - 3 membri

 • - secretarul comisiei.

Fiecăruia dintre membrii comisiei i se poate desemna un supleant.

Componența comisiei de repartizare, membrii acesteia, precum și supleanții lor se stabilesc și sunt numiți prin dispoziție a primarului.

Art.16.

Comisia, prin grija secretarului acesteia, va aduce la cunoștința persoanelor interesate, prin afișare la sediul fiecărei Asociații de proprietari aferente imobilelor arondate parcării de reședință supraetajată, prin publicarea unui anunț pe site-ul www.primarigalati.ro, prin afișare la avizierul instituției, data, ora, locul unde va avea loc procedura de repartizare, numărul de locuri alocate pentru fiecare etapa de repartizare și termenul limită până la care se pot depune dosarele.

Repartizarea abonamentelor se va realiza în mai multe etape distincte. În oricare din etapele de repartizare, atribuirea directă pentru persoanele cu handicap se va realiza în mod direct, în ordinea depunerii cererilor.

Art.17.

După primirea documentelor, Comisia va trece la analizarea acestora, în vederea acceptării/respingerii cererilor pentru procedura de atribuire a unui tip de abonament, conform solicitării.

Art.18.

Procedura de atribuire/licitație se va organiza la data, ora și locul anunțate.

Comisia de atribuire/licitație este legal întrunită numai în prezența tuturor membrilor.

Fiecare dintre membrii comisiei beneficiază de câte un vot. Deciziile comisiei se adoptă cu votul majorității membrilor.

Art.19.

 • (1) Secretarul comisiei de atribuire/licitație va anunța numărul de locuri din parcarea de reședință, numărul de locuri alocate conform art. 13 și numărul de solicitanți admiși la procedură precum și modul de desfășurare a procedurii de atribuire/licitație.

 • (2) Procedura de atribuire/licitație se va desfășura respectându-se ordinea de priorități, astfel:

 • I. persoane fizice domiciliate la adresa menționată pentru atribuire, proprietare ale unui autovehicul înmatriculat la adresa de domiciliu care beneficiază de una din prevederile enumerate la art. 13;

 • II. persoane fizice domiciliate la adresa menționată pentru atribuire, proprietare ale unui autovehicul înmatriculat la adresa de domiciliu;

 • III. persoanele juridice;

 • (3) Persoanele care se încadrează la punctul I și II și nu s-au prezentat personal sau prin mandatar, la data și ora anunțate, pentru procedura de atribuire/licitație, pierd dreptul de prioritate asigurat la punctul I.

Acestea se pot prezenta ulterior în cadrul unei alte etape organizate.

Art.20.

În cazul în care numărul de abonamente pentru locurile de parcare din parcarea de reședință supraetajată este mai mare sau egal cu numărul solicitanților admiși la procedură, se va atribui câte un abonament pentru fiecare solicitant la tariful de bază aprobat prin hotărârea Consiliului Local Galați. Atribuirea se va desfășura individual pentru fiecare loc din parcarea respectivă, în ordine crescătoare a numerelor alocate.

Art.21.

În cazul în care numărul de abonamente din parcarea de reședință supraetajată este mai mic decât numărul de solicitanți, sau în cazul în care există mai multe solicitări pentru același abonament, atribuirea locurilor se va face prin licitație cu strigare pentru fiecare abonament în parte. Licitația se va desfășura individual pentru fiecare abonament al locului din parcare, în ordine crescătoare a numerelor alocate și în baza numărului de înregistrare a cererii.

Art.22.

Președintele comisiei de atribuire/licitație va anunța prețul de pornire al licitației de la care începe strigarea, respectiv tariful de bază aprobat prin hotărârea Consiliului Local Galați, cu precizarea saltului de supralicitare.

Art.23.

După anunțarea de către președintele comisiei a tuturor solicitanților cărora li s-au atribuit abonamentele, se declară închisă procedura de atribuire/licitație, în urma căreia se întocmește procesul-verbal de repartizare care se semnează de către membrii comisiei de atribuire/licitație.

Art.24.

 • (1) În cadrul procedurii de repartizare a abonamentelor pentru locurile de parcare din parcarea de reședință supraetajată, atât prin atribuire directă, cât și prin licitație publică cu strigare se vor putea înscrie și participa persoane fizice și juridice care îndeplinesc următoarele condiții:

 • a) Au domiciliul/sediul/punctul de lucru în zona aferentă străzilor prevăzute în Anexa 1.

 • b) Persoane cu handicap grav sau accentuat, persoane încadrate în gradul I de invaliditate și reprezentanții legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați între străzile prevăzute în Anexa 1.

 • (2) În vederea participării la procedura de atribuire a abonamentelor, solicitanții vor depune un dosar care trebuie să cuprindă următoarele documente, obligatorii, sub sancțiunea excluderii ofertei:

 • A) PERSOANE FIZICE:

 • a) Cerere tip pentru atribuirea unui tip de abonament, prezentat în anexa 2 la Metodologie;

 • b) Documente privind domiciliul/reședința, respectiv copie B.I/C.I și act de proprietate (contract de vânzare-cumpărare, act de donație sau moștenire);

 • c) Copie după certificatul de înmatriculare al autovehicului/autovehiculelor deținute în proprietate sau în folosință și a ITP-ului;

 • d) Copie după documentele privind dreptul de folosință (utilizare) a fiecărui autovehicul, pentru care se dorește loc de parcare: contract de vânzare-cumpărare, act de donație sau moștenire;

 • e) Declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu dețin garaj amplasat pe domeniul public al municipiului Galați în zona deservită de parcarea de reședință supraetajată;

 • f)  Certificat de atestare fiscală din care să ateste achitarea la zi a tuturor obligațiilor de plată datorate bugetului local, excepție făcând amenzile aflate în litigiu având ca obiect plângerea contravențională;

 • g) Dovada constituirii garanției de participare la licitație constituită din contravaloarea abonamentului pentru 2 luni.

 • B) PERSOANE JURIDICE:

 • a) Cerere tip pentru atribuirea unui loc de parcare de reședință;

 • b) Documente privind sediul/punctul de lucru, respectiv: act de proprietate, contract de comodat, contract de închiriere, act de donație sau moștenire în imobilul aparținând Asociației de proprietari/locatari sau situat în zona deservită de parcarea de reședință supraetajată;

 • c) Certificat constatator emis de Oficiul Registrul Comerțului, care să ateste că societatea nu este în lichidare, conform Legiinr. 31/1990, în faliment sau radiată, certificat eliberat cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data licitației;

 • d) Copie certificat de înregistrare fiscală a persoanei juridice;

 • e) Copie după certificatul de înmatriculare al autovehicului/autovehiculelor deținute în proprietate sau în folosință și a ITP-ului;

 • f) Copie după documentele privind dreptul de folosință (utilizare) a fiecărui autovehicul pentru care se dorește loc de parcare: contract de leasing, act de donație, act de moștenire, contract de comodat (în formă autentică)

 • g) Certificat de atestare fiscală, care să ateste achitarea la zi a tuturor obligațiilor de plată datorate bugetului local, excepție făcând amenzile aflate în litigiu având ca obiect plângerea contravențională;

 • h) Dovada constituirii garanției de participare la licitație constituită din contravaloarea abonamentului pentru 2 luni;

 • i)  Procură pentru reprezentantul persoanei juridice.

 • (3) Persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate și reprezentanții legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate vor prezenta în copie și certificate medicale eliberate de instituții medicale, în conformitate cu dispozițiile legale, care să ateste boli grave ale solicitantului sau a unor membri aflați în întreținere. Certificatele medicale vor purta semnătura unui medic de specialitate și a conducătorului instituției medicale emitente.

Art.25. Procedura de atribuire directă

 • (1) În conformitate cu prevederile art. 6 persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate și reprezentanții legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate, dacă dețin autovehicule vor depune, la Registratura Municipiului Galați documentele de calificare solicitate la art. 24. alin. (2) lit.A.

 • (2) Dosarul conținând documentele de calificare va fi depus în plic sigilat, la Registratura Municipiului Galați, va purta pe față mențiunea “PENTRU ATRIBUIREA DiRECTĂ A UNUI ABONAMENT DESTINAT PERSOANELOR CU DIzAbILITĂȚI, PARCAREA SUPRAETAJATĂ”.

 • (3) Procesul-verbal de repartizare va fi făcut public atât prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Galați, online, pe site-ul instituției, cât și prin comunicare, prin grija comisiei, către solicitant.

 • (4) În cazul în care sunt înregistrate mai multe cereri de atribuire directă decât locurile de parcare destinate persoanelor cu dizabilități, comisia de licitații va departaja solicitările depuse în ordinea cronologică a înregistrării lor.

 • (5) În termen de 15 zile de la înștiințare, solicitantul îndreptățit către care s-a atribuit abonamentul, se va prezenta la sediul PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI GALAȚI, pentru eliberarea înscrisului.

 • (6) În cazul în care, în termenul indicat, solicitantul îndreptățit, către care s-a atribuit abonamentului, nu se prezintă la eliberarea înscrisului, acesta pierde orice drept conferit, abonamentul urmând a fi reatribuit.

Art.26. Procedura de licitație cu strigare

 • (1) Pentru repartizarea abonamentelor BASIC și PLUS, persoanele fizice și juridice interesate vor depune dosarul cuprinzând documentele de calificare solicitate la art. 24 alin. (2) lit. A și B, în conformitate cu dispozițiile prezentei Metodologii.

 • (2) Dosarul va fi depus în plic sigilat, la Registratura Municipiului Galați, și va purta pe față mențiunea “PENTRU LICITAȚIA CU STRIGARE DE ATRIBUIRE A UNUI ABONAMENT DIN PARCAREA SUPRAETAJATĂ”

 • (3) Ulterior analizării documentelor depuse, Comisia va stabili acceptarea sau respingerea cererii și va anunța lista cu persoanele fizice/juridice acceptate să participe la licitația cu strigare pentru atribuirea unui abonament BASIC sau PLUS.

 • (4) Pentru prevenirea eventualelor contestații, documentele de calificare depuse vor purta, pe fiecare filă, numărul filei și semnătura/ștampila persoanei deponente.

 • (5) În situația în care pentru un tip de abonament se primesc două sau mai multe solicitări, repartizarea locului de parcare respectiv se va face cu majorarea tarifului de bază prin strigare.

 • (6) Prețul de pornire îl reprezintă tariful de bază aprobat prin hotărârea Consiliului Local Galați iar pragul de majorare este de 50 lei.

 • (7) Procedura de repartizare cu majorarea tarifului prin strigare se va organiza unitar pentru fiecare abonament în parte.

Art. 27.

 • (1) Președintele comisiei va anunța prețul de pornire al procedurii, precum și valoarea de 50 lei a salturilor de strigare.

 • (2) Participanții la procedura de repartizare a abonamentelor cu majorarea tarifului prin strigare vor prezenta oferta de preț prin strigări succesive, pentru un abonament; trebuie să fie respectate condițiile de salt anunțate de președintele comisiei. Fiecare ofertă de preț va fi consemnată în procesul verbal de repartizare, prin grija secretarului comisiei. Modelul procesului verbal este prezentat în ANEXA 4 la prezenta Metodologie.

 • (3) Dacă la a treia strigare a ultimei oferte nu se oferă o sumă mai mare, președintele comisiei anunță repartizarea abonamentului în favoarea participantului care a oferit ultima sumă.

 • (4) După anunțarea de către președintele comisiei a câștigătorului, abonamentul va fi repartizat acestuia, declarându-se închisă procedura și întocmindu-se procesul-verbal în două exemplare, care se semnează de către membrii comisiei și de solicitanții care au participat la procedură. Un exemplar din procesul verbal va intra în posesia câștigătorului procedurii de repartizare prin strigare, în baza acestuia întocmindu-se înscrisurile pentru abonamentul alocat.

 • (5) Procedura de repartizare prin strigare se va repeta pentru fiecare abonament în parte, până la epuizarea tuturor abonamentelor alocate unei etape de repartizare. Participanților care nu au obținut un abonament în urma procedurii de repartizare cu strigare, li se vor returna documentele depuse și garanția depusă.

 • (6) Pentru participarea la următoarea etapă de repartizare prin strigare, participanții vor urma aceleași etape de depunere a documentelor ca și în etapa anterioară.

 • (7) În situația în care solicitantul abonamentului câștigător al procedurii de repartizare prin strigare refuză să semneze procesul-verbal, abonamentul va fi supus unei noi proceduri de repartizare, la o dată ulterioară, respectându-se prevederile prezentei Metodologii, persoanei în cauză fiindu-i interzisă participarea la o altă etapă de repartizare a abonamentelor pe o perioadă de 12 luni de la data refuzului.

 • F. ORGANIZAREA PARCĂRII DE REȘEDINȚĂ SUPRAETAJATĂ

Art.28.

 • (1) Parcarea de reședință supraetajată va fi administrată de un operator, prin delegarea serviciului de către Primăria Municipiului Galați. Operatorul va presta activități privind întreținerea și curățenia spațiilor interioare, a căilor de acces, a grupurilor sanitare, mentenanța instalațiilor electrice, deservirea dispeceratului pentru efectuarea plății/activarea cardurilor de proximitate.

 • (2) Fondurile rezultate din exploatarea parcărilor de reședință aflate pe raza Municipiului Galați se fac venit la bugetul local. Aceste fonduri vor fi folosite cu precădere pentru amenajarea de noi locuri de parcare și pentru mentenanța acestora și a căilor de acces.

Art.29.

Abonamentele și cardurile de proximitate se vor elibera prin grija Comisiei permanentă constituită prin dispoziție a primarului și abonamentul va cuprinde cel puțin următoarele elemente:

 • - data eliberării,

 • - data expirării,

 • - numărul de înmatriculare al vehiculului,

 • - identificarea parcării

 • - numărul de ordine/poziție în parcarea de reședință

Art.30.

(l)Asigurarea exclusivității locului de parcare se face pe bază de semnalizare verticală și orizontală de către proprietar/administrator.

 • (2) Titularul, moștenitoriisau alți reprezentanți legali, după caz, ai titularului abonamentului de parcare de reședință se obligă să informeze Primăria cu privire la orice modificare survenită în perioada de valabilitate a abonamentului, respectiv, schimbarea numărului de înmatriculare, a numelui, decesul etc.

 • (3) Abonamentele de parcare emise cu titlul gratuit se prelungesc automat cu încă un an dacă nici una din părți nu solicită anularea abonamentului înainte de 30 noiembrie a anului in curs.

Art. 31.

Utilizatorii locurilor de parcare de reședință au următoarele obligații și drepturi:

 • a) să achite în termenul legal tarifele pentru abonamentul aferent locurile de parcare utilizate;

 • b) să nu ocupe în mod abuziv alt loc de parcare de reședință, fără achitarea tarifului aferent;

 • c) să păstreze curățenia în parcaje;

 • d) să nu întreprindă nici o acțiune cu scopul de a obține venituri de la alți utilizatori, ca urmare a folosirii locului de parcare atribuit;

 • e) să asigure eliberarea necondiționată a locului de parcare în situația necesității efectuării unor lucrări edilitare care impun ocuparea temporară a acestuia sau în cazul în care locului de parcare respectiv i s-a atribuit altă destinație. În ambele situații titularilor contractelor de parcare, la cererea acestora, li se poate restitui contravaloarea tarifelor achitate pe perioada de neutilizare a locului de parcare, dacă această perioadă depășește 15 zile calendaristice;

 • f) să aibă afișat la loc vizibil abonamentul eliberat după achitarea tarifului;

 • g) proprietarul/administratorul va asigura conform legislației în vigoare blocarea/deblocarea sau după caz ridicarea transportul și depozitarea autoturismelor care au ocupat fără drept un loc de parcare;

 • h) titularii abonamentelor de parcare au dreptul de a apela la operatorul care asigură administrarea parcărilor de reședință în cazul în care:

- nu pot folosi locul de parcare alocat, ocupat în mod abuziv, de alt autoturism deoarece titularul autovehiculului refuza să elibereze locul de parcare;

- nu pot folosi locul de parcare deoarece acesta este ocupat de un autoturism abandonat sau de un autoturism al cărui proprietar nu poate fi identificat.

Art.32. În parcarea de reședință supraetajată sunt interzise:

 • a) blocarea accesului în parcare, precum și blocarea accesului altor utilizatori;

 • b) efectuarea de lucrări de reparații și întreținere a autovehiculului în perimetrul parcării;

 • c) amplasarea de dispozitive de menținere liberă a locurilor de parcare, cu excepția mijloacelor de blocare (dispozitive) montate de către autoritatea publică locală;

 • d) amplasarea oricărui tip de indicatoare, marcaje sau înscrisuri suplimentare care să indice sau să sugereze rezervarea locurilor de parcare.

 • G. CONTRAVENȚII

Art. 33.

(1) Constituie contravenții la prezenta Metodologie următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii, să fie considerate infracțiuni:

 • a) ocuparea unui loc în parcarea de reședință supraetajată fără deținerea abonamentului valabil pentru locul respectiv, atribuit conform prevederilor prezentei Metodologii și se sancționează cu amendă cuprinsă între 500 -1.000 lei.

Conform legislației se poate dispune și măsura complementară de blocare/ridicare a autovehiculului. Deblocarea/eliberarea autovehiculului se va face numai după achitarea taxei de deblocare/ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar, aprobată de Consiliul Local al Municipiului Galati prin H.C.L 287/2018.

 • b) Neexpunerea abonamentului la loc vizibil în autovehicul și se sancționează cu amendă cuprinsă între 100 - 1000 lei.

d) Se sancționează cu amendă cuprinsă între 800-1500 lei faptele prevăzute la art. 32. Dacă prin nerespectarea acestor prevederi se deteriorează suprafața carosabilului sau a trotuarelor, contravenientul va plăti despăgubirile necesare aducerii la starea inițială a suprafeței.

(2) Contravenientul poate achita în termen de 48 ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezenta Metodologie.

Art.34.

Constatarea contravențiilor se face pe bază de proces verbal de contravenție de către împuterniciți]’ Primarului.

Art. 35.

Proprietarul/administratorul nu răspunde de securitatea autovehiculelor și a bunurilor din acestea aflate în perimetrul de parcare.

Administratorul este obligat să asigure o dispecerizare permanentă pentru a putea interveni în timp optim în cazuri de solicitare din partea titularilor de contract.

 • H. DISPOZIȚII FINALE

Art. 36.

În cazul în care titularul abonamentului își schimbă autovehiculul pentru care a solicitat loc de parcare, acesta are obligația să se prezinte în maxim 5 zile la sediul Primăriei municipiului Galați cu certificatul de înmatriculare a noului vehicul, pentru a fi menționat în abonament.

Art. 37.

În cazul în care titularul abonamentului decedează, soțul supraviețuitor preia abonamentul pentru diferența de timp rămasă până la expirarea celui inițial. În cazul existenței moștenitorilor, (alții decât soțul supraviețuitor) aceștia au obligația ca, în termen de 45 de zile de la constatarea decesului, să notifice Primăria municipiului Galați cu privire la persoana care preia calitatea de titular al abonamentului.

Art. 38.

 • (1) În cazul încheierii unui contract de vânzare-cumpărare a unui imobil pe baza căruia vânzătorul deține un abonament pentru loc de parcare în parcarea de reședință supraetajată, cumpărătorul are întâietate asupra abonamentului aferent. Dreptul de întâietate al cumpărătorului este garantat timp de 60 de zile de la momentul perfectării contractului de vânzare-cumpărare.

 • (2) În cazul în care noul proprietar al imobilului nu își manifestă în scris intenția în vederea atribuirii abonamentului în termenul menționat la alin. (1), locul de parcare va fi declarat vacant și va intra în circuitul de repartizare a abonamentelor.

ANEXA 1 - LOCAȚIE, CARATERISTICI ALE LOCURILOR DE PARCARE ȘI ZONA DE DESERVIRE A PARCĂRII DE REȘEDINȚĂ SUPRAETAJATE

ANEXA 2 - CERERE TIP PENTRU SOLICITARE/VIZARE ABONAMENT

ANEXA 3 - MODEL PROCES-VERBAL DE REPARTIZARE

ANEXA 4 - MODEL ABONAMENT

Președinte de ședință,

LOCAȚIE, CARATERISTICI ALE LOCURILOR DE PARCARE ȘI ZONA DE DESERVIRE A PARCĂRII DE REȘEDINȚĂ SUPRAETAJATE SITUATĂ ÎN ZONA ’ MAZEPA I, AFERENT BL. R5

Suprafața construită a imobilului este de 1937,67 mp, iar suprafața desfășurată este de 7905,23 mp. Regimul de înălțime este de P+3E.

Capacitatea imobilului este de 210 locuri de parcare și 50 de spații de depozitare tip boxe individuale distribuite astfel:

 • a) Parcaje

 • •  12 locuri destinate persoanelor cu dizabilități, 3 amenajate la nivelul parterului, 3 la nivelul etajului I, 3 la nivelul etajului II și 3 la nivelul etajului III;

 • •  21 locuri prevăzute cu stații de alimentare (priză) electrică, pentru vehicule electrice amenajate la nivelul parterului;

 • •  27 de locuri la nivelul parterului;

 • •   50 de locuri la nivelul etajului I;

 • •   50 de locuri la nivelul etajului II;

 • •   50 de locuri la nivelul etajului III;

 • b) Boxe

 • •  16 boxe la nivelul parterului;

 • •  11 boxe la nivelul etajului I;

 • •   11 boxe la nivelul etajului II;

 • •   11 boxe la nivelul etajului III;

Dimensiunile unui loc de parcare sunt 2.3 m x 5.0 m.

Dimensiunile boxelor sunt următoarele:

 • •  parter: P12 - 7,41 mp, P13 - 11,79 mp, P14 - 8,5 mp, P15 - 8,9 mp, P16 - 15,07 mp, P17 - 14,41 mp, P19 - 3,53 mp, P20 - 5,82 mp, P21 - 7,49 mp, P22 - 5,37 mp, P23 -3,15 mp, P24 - 2,99 mp, P25 - 5,13 mp, P26 - 7,49 mp, P27 - 5,82 mp, P28 - 3,53 mp;

 • •  etaj I: E5 - 4,23 mp, E12 - 3,53 mp, E13 - 5,82 mp, E14 - 7,49 mp, E15 - 5,37 mp, E16

 • - 3,15 mp, E17 - 2,99 mp, E18 - 5,13 mp, E19 - 7,49 mp, E20 - 5,82 mp, E21 - 3,53 mp;

 • •  etaj II: E5 - 4,23 mp, E12 - 3,53 mp, E13 - 5,82 mp, E14 - 7,49 mp, E15 - 5,37 mp, E16

 • - 3,15 mp, E17 - 2,99 mp, E18 - 5,13 mp, E19 - 7,49 mp, E20 - 5,82 mp, E21 - 3,53 mp;

etaj III: E5 - 4,23 mp, E12 - 3,53 mp, E13 - 5,82 mp, E14 - 7,49 mp, E15 - 5,37 mp, E16 - 3,15 mp, E17 - 2,99 mp, E18 - 5,13 mp, E19 - 7,49 mp, E20 - 5,82 mp, E21 - 3,53 mp;

ZONA DE DESERVIRE A PARCĂRII DE REȘEDINȚĂ SUPRAETAJATE este delimitată de străzile: Giussepe Garibaldi, Armata poporului, Ovidiu, Roșiori

STRADA

BLOC

ARMATA POPORULUI

CL1

ARMATA POPORULUI

CL2

ARMATA POPORULUI

CL3

ARMATA POPORULUI

L5

ARMATA POPORULUI

L6

ARMATA POPORULUI

L4

ARMATA POPORULUI

LC6

ARMATA POPORULUI

LC8

ARMATA POPORULUI

LC8

OVIDIU

M13

OVIDIU

M13A

OVIDIU

M14

OVIDIU

M11

OVIDIU

M12

OVIDIU

M12A

OVIDIU

M12B

OVIDIU

M15

OVIDIU

M10

OVIDIU

M10A

OVIDIU

M10B

OVIDIU

M8

OVIDIU

LC5

ROȘIORI

D1

ROȘIORI

G1

ROȘIORI

G2

ROȘIORI

RACHITA

ROȘIORI

R5

ROȘIORI

B1

ROȘIORI

BR16B

ROȘIORI

BR16A

ROȘIORI

BR16

MĂRĂȘEȘTI

F7CERERE SOLICITARE/VIZARE ABONAMENT PENTRU LOC DE PARCARE ÎN PARCAREA DE REȘEDINȚĂ

Subsemnatul (a), domiciliat (ă) în localitatea, strada, nr., bl., sc. , ap. , județul, tel./

sau


subscrisa S. R. L, CI F, cu

sediul____

bl. ____, sc.__, et.

prin____

localitatea, ap,,identificat prin

CNP.posesor


str., nr., ___,    județul,    reprezentată în calitate de, cu domiciliul în strada, nr,, bl., B.I./C.I/C.I.P., seria, nr., al autoturismului cu nr. de înmatriculare:

prin           prezenta           CERERE           solicit           repartizarea/vizarea

abonamentului..................................................................................... pentru  loc de parcare în

parcarea de reședință supraetajată situată în Mazepa I, str. Roșiori, aferent bloc R5.

Declar pe propria răspundere că nu dețin garaj/garaje amplasat/amplasate pe domeniul public sau privat al municipiului Galați în zona deservită de parcarea de reședință supraetajată din Mazepa I.

Data:Semnătura:

Notă:

Actele se vor îndosaria în ordinea specificată. Lipsa unuia din actele solicitate va duce la respingerea dosarului.

Abonamentele pentru locurile de parcare în parcarea de reședință se pot încheia doar pentru autovehiculele a căror masă maximă autorizată nu depășește 3,5 tone și care se încadrează dimensional în limita locurilor amenajate.

Menționez că am luat la cunoștință faptul că informațiile din cererea depusă și din actele anexate la aceasta, vor fi prelucrate de Primăria Municipiului Galați cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Declar că am fost informat că datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul și pentru îndeplinirea atribuțiilor legale ale instituției și sunt de acord cu această prelucrare.

Actele necesare în vederea întocmirii dosarului pentru solicitare repartizare abonament

Pentru persoane fizice:

 • a) Cerere tip pentru atribuirea unui tip de abonament, prezentat în anexa 2 la Metodologie;

 • b) Documente privind domiciliul/reședința, respectiv copie B.I/C.I și act de proprietate (contract de vânzare-cumpărare, act de donație sau moștenire);

 • c) Copie după certificatul de înmatriculare al autovehicului/autovehiculelor deținute în proprietate sau în folosință și a ITP-ului;

 • d) Copie după documentele privind dreptul de folosință (utilizare) a fiecărui autovehicul, pentru care se dorește loc de parcare: contract de vânzare-cumpărare, act de donație sau moștenire;

 • e) Declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu dețin garaj amplasat pe domeniul public al municipiului Galați în zona deservită de parcarea de reședință supraetajată;

 • f)  Certificat de atestare fiscală din care să ateste achitarea la zi a tuturor obligațiilor de plată datorate bugetului local, excepție făcând amenzile aflate în litigiu având ca obiect plângerea contravențională;

 • g) Dovada constituirii garanției de participare la licitație constituită din contravaloarea abonamentului pentru 2 luni.

Pentru persoane juridice:

 • a) Cerere tip pentru atribuirea unui loc de parcare de reședință;

 • b) Documente privind sediul/punctul de lucru, respectiv: act de proprietate, contract de comodat, contract de închiriere, act de donație sau moștenire în imobilul aparținând Asociației de proprietari/locatari sau situat în zona deservită de parcarea de reședință supraetajată;

 • c) Certificat constatator emis de Oficiul Registrul Comerțului, care să ateste că societatea nu este în lichidare, coform Legii nr. 31/1990, în faliment sau radiată, certificat eliberat cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data licitației;

 • d) Copie certificat de înregistrare fiscală a persoanei juridice;

 • e) Copie după certificatul de înmatriculare al autovehicului/autovehiculelor deținute în proprietate sau în folosință și a ITP-ului;

 • f) Copie după documentele privind dreptul de folosință (utilizare) a fiecărui autovehicul pentru care se dorește loc de parcare: contract de leasing, act de donație, act de moștenire, contract de comodat (în formă autentică)

 • g) Certificat de atestare fiscală, care să ateste achitarea la zi a tuturor obligațiilor de plată datorate bugetului local, excepție făcând amenzile aflate în litigiu având ca obiect plângerea contravențională;

 • h) Dovada constituirii garanției de participare la licitație constituită din contravaloarea abonamentului pentru 2 luni;

 • i)  Procură pentru reprezentantul persoanei juridice.

Persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate și reprezentanții legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate vor prezenta în copie și certificate medicale eliberate de instituții medicale, în conformitate cu dispozițiile legale, care să ateste boli grave ale solicitantului sau a unor membri aflați în întreținere. Certificatele medicale vor purta semnătura unui medic de specialitate și a conducătorului instituției medicale emitente.

PROCES VERBAL DE REPARTIZARE Nr. /

Încheiat azi___, la sediul Primăriei Municipiului Galați, situat în

strada Domnească nr. 54, cu ocazia repartizării abonamentului pentru folosirea temporară a locului de parcare situat în parcarea de reședință supraetajată de pe str., poziția nr., din municipiul Galați.

Comisia de repartizare, numită prin dispoziția Primarului Municipiului Galați cu nr.

/ și în baza H.C.L. nr./a Consiliului Local Galați, a procedat la verificarea dosarului si constatând ca există o singură cerere pentru acest loc de parcare a hotărât repartizarea directă domnului/doamnei

Prin semnarea prezentului proces-verbal, domnului/doamnei îi

sunt opozabile prevederile Metodologiei de atribuire a abonamentelor pentru locurile de parcare din parcarea supraetajată aferentă blocului R5, Mazepa I, municipiul Galați, cu privire la drepturi, obligații, termene de plată și sancțiuni.

Subsemnatul/a___declar că mi s-au adus cunoștință dispozițiile

METODOLOGIEI DE ATRIBUIRE A ABONAMENTELOR PENTRU LOCURILE DE ^PARCARE DIN PARCAREA SUPRAETAJATĂ AFERENTĂ BLOCULUI R5, MAZEPA I, MUNICIPIUL GALAȚI și am primit un exemplar din aceasta.

COMISIA DE REPARTIZARE,

TITULAR ABONAMENT,


Președinte:

Membrii:

Secretar:

Notă: În cazul atribuirii abonamentului în cadrul unei ședința de licitație cu strigare, Procesul verbal de repartizare nr. /........................este însoțit de anexa privind etapa de licitație cu strigare a abonamentului

............... aferent locului nr........... din parcarea de reședință supraetajată situată în Galați, strada Roșiori, aferent bloc R5

Anexa la PROCES VERBAL DE REPARTIZARE nr. /........................ privind ședința de licitație

cu strigare a abonamentului aferent locului de parcare nr......din parcarea de reședință

supraetajată situată în Galați, strada Roșiori, aferent bloc R5

Comisia de repartizare numită prin Dispoziția nr./, constituită din:

Președinte:

Membri:

Secretar comisie:

Constată că au fost îndeplinite condițiile legale, precum și publicitatea aferentă licitației cu strigare prin publicare anunț pe pagina de Internet a Primăriei municipiului Galați la adresa www.primariagalati.ro, și prin afișare la avizierul instituției. Președintele comisiei declară ședința deschisă și anunță numele solicitanților. > > > > > >

Pentru abonamentul aferent locului de parcare de reședință nr........., din parcarea de

reședință supraetajată identificată prin schița anexată, se înscriu următoarele persoane:

Participanți prezenți la ședința de repartizare cu strigare: Semnătura

 • 1. __’__

 • 2. _________

 • 3. _________

 • 4. _________

Conform H.C.L. nr./, prețul de pornire al licitației cu strigare pentru un loc de parcare este de......... lei/loc de parcare/an/persoană fizică sau persoană juridică.

Pragul stabilit pentru strigare este de 50 lei.

Solicitant ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’oferă prețul de ’’’’’’’’’’’’’ lei/an Solicitant ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’oferă prețul de ’’’’’’’’’’’’’ lei/an Solicitant ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ oferă prețul de ’’’’’’’’’’’’’ lei/an Solicitant ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ oferă prețul de ’’’’’’’’’’’’’ lei/an Solicitant ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ oferă prețul de ’’’’’’’’’’’’’ lei/an Solicitant ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ oferă prețul de ’’’’’’’’’’’’’ lei/an

Solicitant ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ oferă prețul de ’’’’’’’’’’’’’ lei/an

Deoarece la a treia strigare nu a fost oferit un preț mai mare decât al doamnei/domnului

, comisia constată că abonamentul pentru locul de parcare nr........ din parcarea de reședință supraetajată, a fost adjudecat la prețul de

lei/an de către doamna/domnul/societatea

Prin semnarea prezentului proces-verbal, domnului/doamnei

îi sunt opozabile prevederile METODOLOGIEI DE ATRIBUIRE A ABONAMENTELOR PENTRU LOCURILE DE PARCARE DIN PARCAREA SUPRAETAJATĂ AFERENTĂ BLOCULUI R5, MAZEPA I, MUNICIPIUL GALAȚI, cu privire la drepturi, obligații și termene de plată și sancțiuni.

Subsemnatul/a____declar că mi s-au adus cunoștință dispozițiile

METODOLOGIEI DE ATRIBUIRE A ABONAMENTELOR PENTRU LOCURILE DE ^PARCARE DIN PARCAREA SUPRAETAJATĂ AFERENTĂ BLOCULUI R5, MAZEPA I, MUNICIPIUL GALAȚI și am primit un exemplar din aceasta.

Observațiile comisiei de repartizare sau ale participanților:

Termenul de contestație al ședinței de licitație cu strigare este de două zile lucrătoare de la data licitației.

Eventualele contestații se vor depune la Serviciul Relații cu Publicul, Ghișeu unic din cadrul Primăriei municipiului Galați și vor fi soluționate în termen de trei zile lucrătoare.

Prezentul proces verbal, încheiat în două exemplare, se supune la vot de către președintele comisiei și se aprobă cu votul a 5 membri din 5.

Președintele comisiei de repartizare declară strigarea închisă.

Comisia de repartizare           Semnătura

Participanți                      Semnătura

 • 1. ________

 • 2. ________

 • 3. ________

 • 4. ________

 • 5. ________

NOTĂ:

În baza prezentului proces-verbal se va întocmi ofertantului câștigător abonamentul pentru locul de parcare repartizat.

Vă veți prezenta în perioada în vederea ridicării

abonamentului și cardului de proximitate pentru abonamentul adjudecat la sediul Primăriei municipiului Galați, strada Domnească nr.54.

Persoană de contact: ..............................................., telefon...............................

FAȚĂ:

R 0 M Â N I A

P R I M Ă R I A

_                                        M U N I C I P I U L U I

«Sfe»                         G A L A Ț I

Nr. înreg.

ABONAMENT LOC PARCARE

Nume și prenume :

Locația parcării: str.

Număr loc:

Număr autoturism:

Valabilitate: de la.........................la.....................

Conducătorul instituției

Semnătură titular abonament

VIZĂ ANUALĂ,

VIZĂ ANUALĂ,

VIZĂ ANUALĂ,

VIZĂ ANUALĂ,

VIZĂ ANUALĂ,

VERSO:

Obligațiile titularului de abonament:

 • 1. Abonamentul este valabil dacă contravaloarea abonamentului se achită integral pentru fiecare an. Pentru primul an de abonament aceasta se achită integral la data semnării acestuia.

 • 2. Locurile de parcare în regim de abonament anual, situate pe raza municipiului Galați, sunt administrate și

repartizate cu respectarea prevederilor H.C.L. nr......................

 • 3. În situația în care se constată nerespectarea condițiilor inițiale de repartizare a locului de parcare, abonamentul se va retrage.

 • 4. Abonamentele de parcare nu sunt transmisibile.

 • 5. Este interzisă subînchirierea locului de parcare.

 • 6. La solicitarea Consiliului Local al Municipiului Galați, în caz de lucrări de utilitate publică abonamentul poate fi retras.

 • 7. Tariful abonamentului se indexează anual prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Galați.

 • 8. Abonamentele pentru persoanele deținătoare de certificate de încadrare în grad de handicap sunt scutite de la plata tarifului de utilizare.

 • 9. În cazul rezilierii abonamentului titularul are obligația predării acestuia.

• Prin semnarea acestui document sunteți de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Declar că am fost informat că datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul și pentru îndeplinirea atribuțiilor legale ale instituției și sunt de acord cu această prelucrare.