Hotărârea nr. 258/2020

Dezmembrarea in doua loturi a unui teren, situat in extravilanul municipiului Galati, T130-131, P458,465, Lot 1B/1, in suprafata de 71527 mp - proprietate a municipiului Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 258 din 25.06.2020

privind dezmembrarea în două loturi a unui teren, situat în extravilanul municipiului Galați, T130-131, P458,465, Lot 1B/1, în suprafață de 71527 mp - proprietate a municipiului Galați

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 304/11.06.2020

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25.06.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 101155/11.06.2020, al inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 101173/11.06.2020, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Văzând solicitarea înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 83783/18.05.2020;

Văzând referatul de admitere nr. 23066/18.03.2020, al Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), coroborate cu cele ale art. 354 și art. 355 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. „g” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - (1) Se aprobă dezmembrarea în două loturi a unui teren, situat în extravilanul municipiului Galați, T130-131, P458465, Lot 1B/1, în suprafață de 71527 mp - proprietate a municipiului Galați, după cum urmează:

  • - Lot 1 - cu suprafața măsurată de 68296 mp, având numărul cadastral 129808;

  • - Lot 2 - cu suprafața măsurată de 3231 mp, având numărul cadastral 129809;

(2) Terenurile sunt individualizate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,