Hotărârea nr. 254/2020

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitare Str. Ioan Nenitescu"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 254 din 25.06.2020

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Reabilitare Str. Ioan Nenițescu”

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 298/10.06.2020

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară în data de 25.06.2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 100214/10.06.2020 al inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 100249/10.06.2020 al Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere avizul Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2 lit. e), art. 5 alin. (1) lit. b), art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul „Reabilitare Str. loan Nenițescu”, având principalii indicatori tehnico -economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la HCL nr. 254/25.06.2020

Strada loan Nenitescu este situata in zona centrala a municipiului Galati, între str. Democrației și str. M Eminescu.

In prezent strada prezinta urmatoarele caracteristici: -carosabilul este denivelat cu portini în care piatra cubică a fost inlocuită cu piatra de râu sau bucati de beton -trotuarele au latimi variabile care prezinta denivelari, crapaturi, exfolieri si nu sunt prevazute cu rampe de acces pentru persoane cu handicap -rețelele de apa-canalizare au durata normala de functionare expirata, au inregistrat avarii repetate si se impune inlocuirea acestora

-colectarea apelor pluviale este dificitara , iar carosabilul nu are pante pentru dirijarea apelor pluviale catre gurile de scurgere

-instalatia de iluminat public este depasita tehnic, are corpurile de iluminat si lampile invechite, sunt mari consumatori de energie electrica

-instalațiile de comunicatii sunt prinse improvizat pe stâlpii de iluminat

Prin proiect se prevede realizarea lucrarilor:

  • 1. Lucrari de sistematizare si redimensionarea sistemului rutier prin: -reabilitare carosabil prin redimensionare si realizarea unui structuri noi -reabilitare trotuare

-inlocuire borduri existente -amenajarea intersectiilor str Nenitescu cu celelalate strazi -scurgerea apelor se va asigura prin pantele de profil longitudinal si profil transversal, apele fiind conduse către gurile de scurgere proiectate

  • 2. Reabilitarea retelei de apa si canalizare prin:

- înlocuirea conductei Dn100mm cu conducta Dn 110mm, montata în canal de protectie pe o lungime de 20gml

-inlocuirea colectorului existent cu un colector nou din tuburi PAFSIN Dn 300mm -realizare de camine noi din beton prefabricate

-înlocuirea bransamentelor de apa si canalizare până la limita de proprietate

  • 3. Lucrari la rețelele electrice prin:

-inlocuirea stâlpilor de iluminat din beton cu stâlpi metalici echipati cu corpuri de iluminat cu LED fixate cu consola

-realizarea unei retele electrice noi subterane de 04KV din cablu de alimentare de tip ACYABY pentru corpurile de iluminat, tub pozat intr-o canalizatie subterana

-realizarea unei retele de curenti slabi prin echiparea canalizatiei subterane -realizare punct de aprindere

-lucrari de canalizație subterană

PRINCIPALII INDICATORI TEHICO-ECONOMICI

Valoarea totală a investiției: 2.433.527,21 lei

Din care C+M         -1.883.908,78 lei

Capacități: -suprafata carosabila 8=749,50 mp

-suprafata trotuare 8=658 mp

-retea apa L=2O9ml

-retea canalizare L=i9oml

-retea iluminat public L=47oml

Durata de realizare a investitiei: 12 luni

Sursa de finanțare: buget local/imprumut

Anexăm Devizul General corespunzator acestui proiect.

Președinte de ședință,

PRd!fc£TANT,

S.C. ATU CONSULTING SRL GALAȚI

Strada Domneasca nr. 105 , Galați

Nr. Reg. Corn.: J17/402/2007 ; C.I.F. RO 21286259

DEVIZ GENERAL

" REABILITARE STRADA IOAN NENITESCU - MUNICIPIUL GALAȚI *'

Nr. crt.

Denumirea capitolelor $1 subcapitolelor de cheltuieli

Valoare31 (fără TVA)

TVA (19%)

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea ți amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecțla utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de Investiții

total capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare ți asistență tehnici

31

Studii

3,700.00

703.00

4,403.00

3.1.1. Studii de teren topo

2,000.00

380.00

2,380.00

3.1.2. Studii de teren geo

1,700.00

323.00

2,023.00

3.2

Documentațll'SUport șl cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

4,500.00

855.00

5,355.00

3.3

Expertiza re tehnică

2,300.00

437,00

2,737.00

3.31. Expertiza tehnica

2,300.00

437.00

2,737.00

3.4

Certificarea performanței energetice și audltul enereetical clădirilor

0.00

0,00

0.00

3.5

Proiectare

81,725.00

15,527.75

97,252.75

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.52. Studiu de prefezabllitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. St. de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții șl deviz gen.

28,650.00

5,443.50

34,093.50

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avlzelor/acordurllor/autarlzațlilar

8,100.00

1,539.00

9,639.00

3.5.5. Verificarea tehnici de calitate a proiectului tefinic sLa detaliilor de exțcutie

2,000.00

380.00

2,380.00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

42,975.00

8,165.25

51,140.25

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de Investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditulfinanciar

0,00

6.6a

0.00

3.7.3. Evaluare bunuri imobile-coridor exproplere

0.00

0.00

0.00

38

Asistență tehnică

23,172.00

3,105.36

26,277.36

3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului

8,172.00

1,552.68

9,724.68

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

4,903,20

931.61

5,834.81

3.8.I.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către inspectoratul de Stat în Construcții

3,268.80

621.07

3,889.87

3.8-2- Dlrigențle de șantier

15,000.00

0.00

0.00

Total capitol 3

115,397.00

20,628.11

136,025.11

CAPITOLUL 4 • Cheltuieli pentru Investiția de bază

4.1

Construcții $1 Instalații

1,559,720.81

296,34635

1356,067.76

4,1.1. Lucrări de reabilitare strada

444,230.71

84,403.83

528,634.54

4.1.2. Lucrări de reabilitare rețele apa $1 canalizare

816,560.10

155,146.42

971,706.52

4.1.3. Instalație electrica

298,930.00

56,796.70

355,726.70

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale        ......     _ _____

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale țâre nqceșltfr montaj _                _________ . _

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilele, echipamente tehnologice șl funcționale care nu necesita montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total capitol 4

1359,72031

296,34635

1,856,067,76

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

23,395.81

4,445.20

27341.02

5.24. Lucrări de construcții șl Instalații aferente organizării de șantier

23,39531

4345.20

27,841.02

5.1.2.Cheltulell conexe organizării șantierului

0,00

o.oo

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

17,414.28

17,414.28

5.24. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0,596 din valoarea estimata a lucrărilor, fără TVA}

7,915.58

7,915.58

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism șl pentru autorizarea lucrărilor de construcții (Oțl96 din valoarea lucrărilor autorizate, fără TVAJ

1,583.12

1,583.12

5.2.4. Cota aferentă Case! Sudate a Constructorilor -CSC (0,5% din suma lucrărilor de C+M, fără TVA)

7,915.58

7,915.58

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construlre/desfilntare

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse șl neprevăzute (20% din subcap. 1.2,1.3,1.4, 2,3.5,3.8,4)

332,923.56

63,255.48

396,179.04

5.4

Cheltuieli pentru informare șl publicitate

0.00

" 0.00

Q.00

Total capitol 5

373,733.66

67,70038

441,43434

CAPITOLUL 6 ~ Cheltuieli pentru probe tehnologice ți teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

Total capitol 6

0.00

0.00

0.0Q

sâtayeS

din care: C + M (1.2 +13 +1.4+2 + 4.1 + 4,2 + S.ț.l)

1383,116.62

y. 300,792.16

1,883,908.78

2) în prețuri la data de 05/02/202019; 1 euro « 4,77681ei.                                1          <     ; ;'x

S.C. ATU CONSULTING S^A GALAȚI >

Data:                                                  Director, \                 ' /? ^4;^' 1

05/02/20                                              ing. Valerian Paraschivan .

Beneflciar/lnvestitor,                                                                       ;.r

Primăria Municipiului Galați

Intomlt,


th. pr. Eugenia Consta ntingscu