Hotărârea nr. 252/2020

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Colector canalizare Str. Enachita Vacarescu"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 252 din 25.06.2020

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Colector canalizare Str. Enăchiță Văcărescu”

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 296/10.06.2020

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară în data de 25.06.2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 100186/10.06.2020 al inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 100190/10.06.2020 al Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere avizul Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2 lit. e), art. 5 alin. (1) lit. b), art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul „Colector canalizare Str. Enăchiță Văcărescu”, având principalii indicatori tehnico -economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la HCL nr. 252/25.06.2020

„Colector canalizare Str. Enăchiță Văcărescu”

Strada Enachita Vacarescu este situata in cartierul Micro 17 și prevăzută cu retea de apa, retea electrica si nu dispune de retea de canalizare, iar apele uzate menajere sunt dirijate catre straturile superficiale ale solului, implicit in sursele de alimentare cu apa a populatiei si catre haznalele proprii vidanjabile .

Prin proiect se prevede introducerea unui colector de canalizare prin realizarea urmatoarelor lucrari:

-introducere retea canalizare cu tuburi PVC Dn 250 mm ce se va racorda la in caminul proiectat pe colectorul existent OV800mm de pe str Oltului

-realizare racorduri canalizare riverani din tuburi PVC Dn 110mm

La limita de proprietate se va construi câte un camin de racord de canalizare .

PRINCIPALII INDICATORI TEHICO-ECONOMICI

Valoarea totală a investiției: 151.579,077 lei

Din care C+M         : 125.275,3i8lei

Capacități: -Lungime strada L=70ml

-retea canalizare PVC, Dn250mm

-racorduri canalizare riverani Dn 110mm

Durata de realizare a investitiei: 6 luni

Sursa de finanțare: buget local/imprumut

Anexăm Devizul General corespunzator acestui proiect.

Președinte de ședință,

Departament Tehnic Proiectare

Anexa Nr. 7

Devizul general al obiectivului de investiții

Lucrări de execuție colector canalizare strada Enachita Vacarescu Micro 17

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (exclusiv TVA)

TVA

Valoarea (Inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITO

.UL1

Cheltuie

i pentru obținerea și amenajarea terenului__

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0

0

0

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0

0

0

TOTAL CAPITOLUL 1

0

0

0

CAPITOLUL 2

Cheltuie

I pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de Investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0

0

0

TOTAL CAPITOLUL 2

0

0

0

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistentă tehnică

3.1

Studii

0

0

0

3.1.1

Studii de teren1%(C+M)

1055,0

200,00

1255,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

3.1.3

Alte studii specifice

0

0

0

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații 1%(C+M)

0

0

0

3.3

Expertiză tehnică

1055,00

200,00

1255,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0

0

0

3.5

Proiectare 4%(C+M) conf 11N /1994, tabel anexa 6.16 A nr crt 4 col III,

4220,00

802,00

5022,00

3.5.1

Temă de proiectare

0

0

0

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

0

0

0

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor 1% (C+M)

1055,00

200,00

1255,00

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție 0.35%(C+M)

370,00

70,5

440,50

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

0

0

0

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0

0

0

3.7

Consultanță 1% (C+M)

1055,00

200,00

1255,00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0

0

0

3.7.2

Auditul fmaciar

0

0

0

3.8

Asistență tehnică

0

0

0

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

0

0

0

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

0

0

0

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const

c

0

0

3.8.2

Dirigenție de șantier1%(C+M)

1055.0C

200,0C

1255,00

• —      -.....— — -________________________________________________|__________XXXZ1Z-ZJ------------------i--------------. - -

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

105273.376

20001.941

125275.318

4.1.1

lucrări de execuție colector de canalizare

53014.62

10072.778

63087.398

4.1.1.1

lucrări de execuție colector de canalizare

53014.62

10072.778

63087.398

4.1.2

desfacere si refacere carosabil si trotuare

52258.756

9929.164

62187.92

4.1.2.1

desfacere si refacere carosabil si trotuare

52258.756

9929.164

62187.92

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0

0

0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0

0

0

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

TOTAL CAPITOLUL 4

105273.376

20001.941

125275.318

CAPITOLUL 5

Alte che

tuleli

5.1

Organizare de șantier

0

0

0

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului

1%(C+M)

1055,00

200,00

1255,00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0

0

0

5.2 '

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0

0

0

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcțiiO.35% (C+M)

370,00

70,50

440,50

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.25%(C+M)

264,0

50,00

314,00

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

0

0

0

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0

0

0

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzutei 0%(C+M)

10550,0

2000,0

12550,00

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0

0

0

TOTAL CAPITOLUL 5

12239,00

2320,50

14559,50

CAPITOLUL 6

Cheltuie

i pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

0

6.2

Probe tehnologice și teste

0

0

0

TOTAL CAPITOLUL 6

0

0

0

TOTAL GENERAL:

127,377,376

24,201,701

151,579,077

din care: C+M (1.2,1.3,1.4,2,4.1,4.2, 5.1.1)

105273.376

20001.941

125275.318

Data 2020-01-20


DIRECTO ing G^luDirector Tehrti ing Aurel Cond^ache

sef Departament Tehnic Proiectare ing Virgil State intocmit ing Cătălină Gradisteafîp           rl