Hotărârea nr. 251/2020

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitarea si eficientizarea energetica a Corpului A - Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Ioan"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 251 din 25.06.2020

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul «Reabilitarea și eficientizarea energetică a Corpului A - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan”»

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 302/11.06.2020

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară în data de 25.06.2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 101639/12.06.2020 al inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 101984/12.06.2020 al Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere avizul Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2 lit. e), art. 5 alin. (1) lit. b), art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul «Reabilitarea și eficientizarea energetică a Corpului A - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan”», având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la HCL nr. 251/25.06.2020

Construcția destinată Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan” Galați a fost realizată în anul 1986, după un proiect elaborat de S.C. Proiect SA. - Galați.

In prezent, spitalul este compus din mai multe corpuri de clădire (A, B, C, D, E si J), având regim maxim de înălțime S+P+4E. Acest ansamblu beneficiază și de existenta unor curți interioare.

A construita = 2.608 mp

A desfasurata = 11.144 mp

A utila = 9.472 mp.

Prin proiect se propune reabilitarea si eficientizarea energetica a Corpului A din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta de Copii „Sf. Ioan", aflat pe str. Gheorghe Asachi nr. 2:

Sc = 1.138,53 mp;

Sd = 4.554,12 mp.

Amplasamentul Corp A este de forma dreptunghiulara avand dimensiunile 36,5m x 31,15 m. Regimul de inaltime subsol + parter + 3 etaje + etaj 4 (partial).

Obiectivul de investitie il reprezinta „Reabilitarea si eficientizarea energetica a Corpului A - Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Sf. Ioan” din Galati, corpul de cladire este situat la intrarea din str. Gheorghe Asachi nr.2:

 • - la parterul corpului A, functioneaza ambulatoriu integrat si Laboratoirul Clinic de radiologie - imagistica medicala;

 • - la etajul 1 functioneaza Clinica Pediatrie IV formata din Compartimentul de Treapie Intensiva si Compartimentul de Neonatalogie si Statia de hemodializa;

-la etajul 2, intalnim Laboratorul Clinic de analize medicale, cabinete si birouri;

-la etajul 3 isi desfasoara activitatea Blocul Operator si Clinica de Anestezie si Terapie Intensiva;

 • - la etajul 4, care este restrans, format din spatii tehnice (centrala telefonica, servere, etc).

Corpul respectiv de cladire a fost dat in folosinta in anul 1986, iar de la acea data corpul de cladire nu a beneficiat de termoizolarea peretilor, a soclurilor si nici de o reabilitare totala, au fost facute reparatii interiore,recompartimentare dupa norme, singura interventie la exterior a fost doar de inlocuire a ferestrelor.

Situatia actuala a spatiilor medicale enumerate mai sus este deficitara si necesita imbogatirea conditiilor speciale de lucru, atat in ceea ce priveste asigurarea unui mediu curat, cu temperatura si umiditate conform normelor, controlat si lipsit de germeni patogeni, cat si in privinta facilitatilor aferente actului medical.

Cladirea analizata prezinta o serie de probleme din punct de vedere al consumului de energie, sistemul de incalzire este deficitar, in spatiile din cladire nu sunt asigurate condiții de temperatura si umiditate relativa pe perioada verii, instalatia sanitara de alimentare cu apa rece, apa calda si canalizare, instalatia electrica de iluminat sunt instalatii vechi cu functionare nesigura.

Cladirea nu este echipata cu sisteme de ventilatie mecaniza, racire sau conditionare a aerului, in sistem centralizat. Nu exista dispozitive pentru alimentarea controlata cu energie electrica a iluminatului sau de control si reglare automata a fluxului luminos .

Toate aceste probleme, deficiente duc la o ineficienta din punct de vedere energetic a cladirii, astfel incat este necesar aducerea acesteia la o stare buna din punct de vedere tehnic si functional, ducand la o micsorare a cheltuielilor de functionare.

Eficientizarea energetica a cladirilor institutiilor publice este foarte importanta si reprezinta o preocupare actuala a autoritatilor nationale.

Obiectivele investitiei

Proiectul va cuprinde cel putin urmatoarele lucrari:

Lucrari de crestere a eficientei energetice a cladirii;

 • - lucrari de reabilitare termica a elementelor de anvelopare a cladirii cu un sistem tip fatada ventilata placata cu placi de fibrociment, izolare termica a planseului pente subsol, etaj 3, etaj 4 partial;

 • - inlocuirea a 60% din partea vitrata (tamplarie);

 • - lucrari de inlocuire a sistemului de incalzire, inlocuirea corpurilor de incalzire fixe cu radiatoare ventiloconvectoare si a sistemului de furnizare a apei calde de consum;

 • - instalarea unor elemente alternative de producere a energiei electrice (termice) panouri solare pe acoperis;

 • - lucrari de reabilitare / modernizare a instalatiei de iluminat din cladire prin schimbarea corpului de iluminat fluorescent tip LED;

 • - lucrari de reabilitare a instalatiei de ventilatie pentru asigurarea calitatii aerului interior;

 • - introducerea de sisteme inteligente de management energetic privind consumurile de energie electrica, termica, etc.

Lucrări conexe:

 • - lucrări de reparații fatada construcției care afecteaza funcționalitatea construcției;

 • - construcirea acoperișului tip șarpanta, a sistemului de colectare a apelor meteorice la nivelul invelitorii tip sarpanta, construcirea unei cupole peste curtea interioara;

 • - demontarea echipamentelor montate aparent pe fatada cladirii;

 • - refacerea finisajelor interioare;

 • - refacerea trotuarelor de protecție a cladirii si a scarii principale de intrare in clădire;

 • - crearea unei rampe de acces a persoanelor de cizabilitati;

 • - refacerea instalatiilor interioare de distributie a apei reci, inlcouirea obiectelor sanitare, robineti;

 • - refacerea instalatiei elctrice de iluminat, prize, tablouri;

 • - lucrari de completare a tamplariei interioare (unde este cazul);

 • - lucrari specifice necesare obtinerii avizului ISU.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totală a investiției: 7.251.439,90 lei

Din care C+M:            6.066.625,47 lei

Capacități: - Indicatorii tehnici ai constructiei:

Corpul A este dispus pe un teren de forma dreptunghiulara avand dimensiunile 36,5m x 31,15 m:

- regim de inaltime S + P + 3E + 4 (partial)

Elemente :

H max exist. = 16,56 ml (fata de cota ± 0.00)

POT existent = 26,88 %

CUT existent = 0,90 ADC/mp

Sc existent = 1.138,53 mp

Sd desf. = 4.554,12 mp

Durata de realizare a investitiei: 12 luni

Sursa de finanțare: fonduri europene/buget local

Anexăm Devizul General corespunzator acestui proiect.

Președinte de ședință,

PROIECTANT,

S.C. ATU CONSULTING SRL GALAȚI

Strada Domneasca nr. 105, Galați

Nr, Reg. Com.: J17/402/2007; C.I.F. RO 21286259

DEVIZ GENERAL

'Reabilitare si efîcientizarea energletlca a Corpului A -Spitalul Clinic de Urgenta pentru copil" Sf. loan"

Nr, crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare21 (fără TVA)

TVA (19%)

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.0Q

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea Inițială

0.00

0.00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecțla utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli.pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de Investiții

Toțat capitol 2

o.oo|          o.oo

'■ o.oo

CAPITOLUL 3 • Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

3,200.00

608.00

3,808,00

3.1.1, Studii de teren tapa

3,200.00

608,00

3,808.00

3.1.2. Studii de teren gea

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport șl cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri șl autorizații

1,200.00

228.00

1,428.00

3.3

Expertizare tehnică

5,200.00

988.00

6,188,00

3.3,1. Expertiza tehnica

5,200.00

988.00

6,188.00

3.4

Certificarea performanței energetice ș| auditui energetic al clădirilor

4,100.00

779.00

4,879.00

3.5

Proiectare

192,100.00

36,499.00

228,599.00

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5,3. St. de fezabliltate/documentațle de avizare a lucrărilor de Intervenții și deviz gen.

79,000.00

15,010,00

94,010,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

8,100.00

1,539.00

9,639,00.

3,5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

7,000.00

1,330.00

8,330.00

3.5,6, Proiect tehnic șl detalii de execuție

98,000.00

18,620.00

116,620.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.0Q

3.7

Consultanță

20,392,02

3,874.48

24,266.50

3.7,1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

14,274.41

2,712.14

16,986.55

3.7,2. Âudituiflnanclar

6,117.61

1,162.35

' 7,279,95

3.8

Asistență tehnică

60,000,00

11,400.00

71,400.00

3.8.1. Asistență tehnică din parteo proiectantului

12,000.00

2,280,00

14,280,00

3.8.1,1, pe perioada de execuție a lucrărilor

7,200.00

1,368,00

8,568.00

3.8.I.2. pentru participarea proiectantului la fazele Incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în' Construcții

4,800.00

912.00

5,712,00

3.8.2, Dirigenție de șantier

48,000.00

9,120.00

57,120.00

Total capitol 3

286,192.02

54,376.48

340,568.50

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții șl Instalații

5,072,641.39

963,801.86

6,036,443.25

4.1.1, Arhitectura

2,719,347.03

516,675.94

3,236,022.97

4.1.2. Rezistenta

230,444.00

43,784.36

274,228.36

4.1.3. Instalații sanitare + Instalat!! termice

1,280,057.47

243,210.92

1,523,268.39

4.1.4. Instalații electrice

733,088.06

139,286.73

872,374.79

4.1.5. Lucrări de sistematizare verticala eligibile

63,953.86

12,151.23

76,105.09

4.1.5.1 Lucrări de sistematizare verticala neeligibile

45,750.97

8,692.68

54,443.65

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

229,732.66

43,649.21

273,381.87

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Potări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Țpțal capitol 4

5,302,374.05

1,007,451.07

6,309,825.12

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

25,363,21

4,819.01

30,182.22

5.1.1. Lucrări de construcții sl instalații aferente organizării de șantier

25,363.21

4,819,01

30,182.22

5.1.2.Cheltuiejl conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

56,078.05

0.00

56,078.05

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0,5% din valoarea estimata a lucrărilor, fără TVA)

25,490.02

0.00

25,490.02

5.2,3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism șl pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1% din valoarea lucrărilor autorizate, fără TVA)

5,098.00

0.00

5,098.00

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC (0,5% din suma lucrărilor de C+M, fără TVA)

25,490.02

0.00

25,490.02

5,2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de canstrulre/desflințare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse șl neprevăzute

424,139.92

80,596.09

504,786.01

5.4

Cheltuieli pentru informare șl publicitate

8,403.36

1,596.64

10,000.00

Total capitol 5

514,034.54

87,011.73

601,046.28

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice șl teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2 '

Prpbe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

Țotal capltol6

o.oQ

0.00

0.00

TOTAL GENERAL • ' - '

6,102,600.61

1,148,839.29

7.25M3S790

din care: C + M (1.2 +1,3 +1,4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1,1)

5,098,004.60

968,620.87

6,066,625.47

2) în prețuri la data de 09/03/2020; 1 euro = 4,81 lei.

Data:

15/05/2020

Beneficiar/lnvestitor,

Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii "$f. loan"/

U.A.T. municipiul Galați

S.C.ATU CONSULTING S.R.I

Director, I

ing. Valerian Paraschivar

întocmit: th. pr. Eugenia CpnștanflnescțEt;^