Hotărârea nr. 25/2020

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Modernizare si Reabilitare Scoala Gimnaziala nr. 16 - Corp C1"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 25 din 30.01.2020

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare și

Reabilitare Școala Gimnazială nr. 16 - Corp Ci

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 24/20.01.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30.01.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 11895/20.01.2020, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 11909/20.01.2020, al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. e), art. 5, alin. (1), lit. b) și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul „Modernizare și Reabilitare Școala Gimnazială nr. 16 - Corp Ci”, având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la HCL 25 / 30.01.2020

Modernizare și Reabilitare Școala Gimnazială nr. 16 - Corp Ci

Școala gimnazială nr. 16 - Corp C1 este situată în Galati, strada Arieșului nr. 8. Are regim de înălțime Parter.

În prezent clădirea prezintă următoarele deficiențe:

- degradări ale tencuielii de pe soclu;

- degradări ale finisajelor exterioare;

- degradări ale finisajelor interioare;

- tâmplăria exterioară este din PVC cu geam termopan neperformantă din punct de vedere termic;

- instalațiile sanitare și electrice au un grad mare de uzură;

- degradări la șarpantă și învelitoare;

- degradări la trotuare;

Prin proiect se prevede modernizarea și reabilitarea Corpului Ci prin realizarea următoarelor lucrări:

  • - termoizolarea pereților exteriori cu saltele de vată minerală bazaltică de 10 cm grosime;

  • - termoizolarea planșeului peste parter cu saltele de vată minerală de 20 cm grosime;

  • - termoizolarea soclului clădirii cu vată minerală bazaltică de 8 cm grosime și aplicarea de vată minerală bazaltică de 3 cm la glafurile ferestrelor;

  • - înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie nouă performantă cu tocuri și cercevele din PVC pentacameral, cu geam termoizolant;

  • - termoizolarea planșeului peste sol (zona sălilor de clase cu polistiren extrudat de 10 cm);

  • - înlocuirea instalației electrice și sanitare;

  • - refacere în totalitate a șarpantei din lemn, a învelitorii din tablă;

  • - reabilitarea împrejmuirii;

  • - reabilitarea aleilor și a zonei de teren de sport;

  • - refacere finisaje interioare (zugrăveli, faianță, gresie, parchet triplu stratificat rezistent la trafic intens, lambriu).

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a investitiei: 2.031.424,68 lei

Din care C+M: 1.627.405,06 lei

Capacități: - corp Ci - suprafața reabilitată 678 mp;

- sistematizare verticală (alei, trotuar de protectie, teren de sport)

Durata de realizare a investitiei : 12 luni

Proiectul este propus pentru finanțare prin POR 2014-2020 - Axa prioritara 9 -Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban - Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC).

Președinte de ședință,

DEVIZ GENERAL AL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII "Modernizare si Reabilitare Școala Gimnaziala nr. 16 - Corp CI"~T---

7


VALOARE

LjMXAȚ.,.


ia utilităților

2

CAPITOLUL 2. 'CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

0

0

0

MMM

3

CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

0

0

0

! 3.1

Studii

1175,3(1

223,25.

1398,25

3.1.1 Studii de teren

1175,00

223,25

1398,25

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

3.1.3. Alte studii specifice

0

0

0

3.2

Documente suport sî cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1500,00

285,00

1785,00

3,3

Expertiza tehnica

5875,00

1116,25

6991,25

3,4

Gsrtifițarea performantei enorgoțiț? și auditel energetic al clădirilor

5875,(50

1116,25

6991,25

3.5

Proiectare

46324P7

8801,69

55126,39

3.5.1. Tema de proiectare

0

0

0

3.5? Studiu de prefezabilitate

0

. 0

0

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

8225,00

1562,75

9787,75

3.5.4. Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurllor/autorizatiilor

1175,00

223,25

1398,25 .

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului si a detaliilor de execuție

7384,04

1403,14

8788,08

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

29539,76

5612,15

35152,31

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,000

0,000

0,000 j

3.7

Consultanță         .

28289,34

5374,97

33664,31

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

1993934    |

3788,47

23727,81 1

3.7.2. Auditul financiar

8350,00

1586,50

9936,50   1

3.8

Asistență tehnică

26585,79 j

5051,3

31637,09

3.8.1. Aslsstenta tehnica din partea proiectantului

4430,97

841,88

5272,85

3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor

2953,98

561,26

3515,24   |

3.8.I.2. pentru participarea proiectantului la fazele Incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

1476,99

280,63

1757,62

3.8.2 Dirigintie de șantier                            _    .

22154,82     |

4209,42

26364,24

MMM

//71968?/i<7|

4

CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

4.1

Construcții și instalații                                          Il

1360182,34   |

258434,65    |

1618616,99

4.1.1

Ob. 1 Lucrări de Anvelopare            ...........II

289166,06

54941,55     ||   344107,61

4.1.2

Ob. 2 Lucrări de refacerea finisajelor interioare

523806,6

99523,25

623329,85

4.1.3

Ob. 3 Instalat!! Electrice

159526,16

30309,97     ||

189836,13

4.1.4

Ob. 4 Instalații Sanitare ...               I

26613.88

5056,64

31670,52

4.1.5

Ob. 5 Lucrări aferente cerințelor fundamentale de | securitate la incendiu                   --------------1

8910,89

1693,07

10603,96

4.1.6

Ob. 6 Instalații Termice .                   ......... 1

7331,25

1392,94

8724,19 ț

4.1.7

Ob. 7 Lucrări reabilitare Împrejmuire .

24581,25

-4670,44

29251,69 1

4.1.8

Ob. 8 Lucrări de refacere alei incinta .            .... 1

JL402ZLL5

26651,54   1

166922,79 J

LTT

4.1.9

Oh. 9 Lucrări de amenajare peisagistica—        ț

12471,75 __f

2369,63.      j

14841,38 ]

Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

5

VALOARE (fără TVA)

TVA

T VALOARE'""

1 (cu TVA)

LEI

I          LEI

LEI

4,1.10      | Ob. 10 Lucrări de reparații

167503,25

31825,62

199328,87

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0

0

0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

23892,69

4539,61

28432,3

4.3,1       [Echipamente

23892,69

4539,61

28432,3

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări - Ob. 11 Lista Dotări

92.913,00

17.653,47

110.566,47

4.6

Active necorporale

0

0

o

1476928,03- J '-ț 280627'73 >

T ■

CAPITOLUL 5. ALȚE CHELTUIELI

5.1

Organizare de șantier

14769,88

2806,28

17576,16

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

7384,94

1403,14

8788,08

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

7384,94

1403,1

8788,08

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

16543,25

0

16543,25

5.2.1.

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finatatoare

0

l; 0

0

5.2.2

Cota- aferentă ISC pentru controlul cdlității'lucrărilor de construcții

136757

0

1367,57

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism, și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

683734

-0

6837,84

5,2.4

Cdțâ aferentă Casei Sddiăle.ă Constructorilor - CSC

683734

0:

6837,84

•5,2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiiritare

15OQ00--

0-

1500,00

5.3

Cheltuieli Diverse și Neprevăzute

77494,93

14724,04

92218,97

5.4

Cheltuieli pentu informare si publicitae

1577,00

9877,00

6. i

CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE SI PREDARE LA BENEFICIAR

■-6 •.

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

0

6.2

Probe tehnologice și teste '••.•

0

0

0MUNICIPIUL GALAȚI