Hotărârea nr. 246/2020

Alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuarii lucrarilor de construire a Bisericii "Sfintii Gherman si Casian"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 246 din 25.06.2020

privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii „Sfinții Gherman și Casian”

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 290/09.06.2020

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25.06.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 98277/09.06.2020, al inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 98344/09.06.2020, al Direcției Relații Publice și Managementul Documentelor și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe , administrarea domeniului public și privat al Municipiului Galați;

Având în vedere avizul comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere solicitarea Parohiei „Sfinții Gherman și Casian” înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați cu numărul 40365/26.02.2020;

Având în vedere dispozițiile art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 4, alin. (2), lit. „b” din Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea prevederilor OG nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „d”, alin. (8) lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă alocarea sumei de 200.000 lei de la bugetul local, din Cap. 67.02 - „Cultură, recreere și religie”, Titlul 59 - Alte cheltuieli, în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii Sfinții Gherman și Casian”.

Art. 2 - Se aprobă încheierea convenției de finanțare între Municipiul Galați și Parohia Sf. Gherman și Casian”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la HCL 246/25.06.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONVENȚIE nr./2020

Privind: susținerea financiară prin alocarea de fonduri de la bugetul local Parohiei "Sfinții Gherman și Casian” Galați

Art. 1 - PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1.1. Municipiul Galați, cu sediul în municipiul Galați, str. Domnească nr. 54, cod

fiscal 3814810, cont curent RO49TREZ30624670259XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Galați, reprezentat prin Primar,..................., și

 • 1.2. Parohia „SF. GHERMAN si CASIAN” situată în Galati, bd. Marea Unire ,

nr.33,având cont nr. deschis la, cod fiscal 14533887 reprezentată prin Preot......................

Art. 2 - OBIECTUL CONVENȚIEI

 • 2.1. Convenția se încheie în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Galați nr./.2020 privind: alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii „Sfinții Gherman și Casian”, a O.G. nr. 82 din 30 august 2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din Romania, a H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea OG 82/2001, cu modificările și completările ulterioare și a Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • 2.2. Obiectul convenției constă în alocarea de către Municipiul Galați a sumei de 200.000 lei din capitolul de cheltuială 67.02.59, Parohiei „Sfinții Gherman și Casian”, în vederea continuării lucrărilor de construire a lăcașului de cult.

Art. 3 - Plățile se vor efectua în tranșe, în baza unei solicitări din partea Parohiei „Sfinții Gherman și Casian”.

Art. 4 - DURATA CONVENȚIEI

Prezenta convenție este valabilă până la data de 31.12.2020.

Art. 5 - DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • 5.1. Municipiul Galați:

 • 5.1.1. Municipiul Galați se obligă să susțină financiar cu suma prevazută la art. 2.2 execuția lucrării din bugetul local al municipiului Galați.

 • 5.1.2. Municipiul Galați va vira sumele stabilite în contul prevazut la art. 1.2., pe baza documentelor justificative.

 • 5.2. Parohia „Sfinții Gherman și Casian”

 • 5.2.1. Sumele alocate de Municipiul Galați vor fi întrebuințate la decontarea cheltuielilor necesare realizării obiectivului

 • 5.2.2. Sumele alocate vor fi cheltuite în exclusivitate pentru realizarea lucrării pentru care au fost alocate fondurile și acestea vor fi verificate de către reprezentanții Municipiului Galați, conform prevederilor legale.

 • 5.2.3. Să prezinte decontul pentru plata efectuată, constând în documente justificative (copii de pe facturi, ordine de plată, chitanțe, contracte, state de plată, etc.).

Art. 6. JUSTIFICAREA SPRIJINULUI FINANCIAR:

(1) La întocmirea deconturilor justificative pentru sprijinul financiar acordat se vor avea în vedere următoarele:

 • a)    toate documentele justificative, prezentate în copii xerox, vor purta mențiunea «conform cu originalul» și vor fi certificate prin aplicarea ștampilei și a semnăturii beneficiarului ajutorului financiar.

Documentele justificative trebuie să fie întocmite potrivit reglementărilor în vigoare privind activitatea financiar-contabilă;

 • b)    documentele justificative trebuie să fie lizibile și să nu prezinte ștersături; nu se admit documente trimise prin fax;

 • c)    facturile fiscale vor fi însoțite de dispoziții de plată, ordine de plată, chitanțe, bonuri de casă, extrase privind viramente bancare, după caz;

 • d)    chitanțele care atestă plăți trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele: scopul plății, operațiunea pentru care se face plata, numărul și data eliberării. Chitanțele care atestă plăți vor fi utilizate doar în cazurile în care nu se întocmesc facturi fiscale;

 • e)    chitanțele de mână prin care se atestă anumite plăți - pentru pictură și procurări de materiale de la particulari - trebuie să cuprindă în mod obligatoriu numele și prenumele vânzătorului, în clar, precum și seria și numărul actului de identitate al acestuia. Chitanțele vor fi certificate de primarul localității pe raza căreia se află unitatea de cult solicitantă sau de un împuternicit al acestuia;

 • f)     actele justificative vor cuprinde în mod obligatoriu copia extrasului de cont bancar prin care se face dovada primirii banilor sau chitanța de înregistrare în evidența contabilă a unității de cult beneficiare a sprijinului financiar alocat;

 • g)    pentru lucrările de pictură bisericească se vor trimite o copie a documentului de plată și o copie a ordinului de plată prin care s-au virat impozitul pe venit, contribuțiile individuale de asigurări sociale, asigurări sociale de sănătate și asigurări de șomaj, conform legii, în cazul în care lucrările de pictură sunt executate ca activitate dependentă, de un pictor angajat de unitatea de cult, prin contract de prestări de servicii încheiat în baza Codului civil. Pentru lucrările de pictură de restaurare bisericească executate de către o persoană fizică autorizată se vor trimite documentele justificative prevăzute la lit. d);

 • h)    documentele justificative vor fi transmise până cel mai târziu la data de 31 decembrie a fiecărui an. În cazul primirii sprijinului financiar în cursul trimestrului IV, justificarea se va face în cel mult 180 de zile de la primirea acestuia;

 • i)    facturile aferente executării lucrărilor de construcție, reparație, pictură vor fi însoțite, după caz, de situații de lucrări, contracte, acte adiționale, anexe contract/contracte, note privind stadiul lucrărilor, vizate de diriginții de specialitate;

 • j)    facturile de avans vor fi însoțite de facturi de regularizare a avansului;

(2) Unitățile de cult care nu justifică sprijinul financiar conform termenelor precizate la alin. (1) lit. h) sunt obligate să restituie sumele rămase nejustificate în maximum 30 de zile de la expirarea termenului de justificare.

Art. 7 - MODIFICAREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 7.1. Încetarea sau modificarea prezentului contract poate avea loc în următoarele cazuri:

 • a)    la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;

 • b)    prin acordul părților contractante;

 • c)    în urma ivirii unui caz de forță majoră;

 • d)    imposibilitatea asigurării fondurilor bănești de către Municipiul Galați;

 • e)    prin reziliere:      - în cazul nerespectării destinației sumelor alocate;

- în cazul în care nu se realizeaza

Art. 8 - REGLEMENTAREA LITIGIILOR

 • 8.1. Eventualele litigii, neînțelegeri sau pretenții, având legătură cu prezenta convenție de finanțare, sau încălcarea, încetarea sau invalidarea acesteia, vor fi soluționate pe cale amiabilă, în caz contrar părțile se vor adresa instanței de judecată de drept comun.

Art. 9 - FORȚA MAJORĂ

 • 9.1. Prin forță majoră se înțeleg evenimente imprevizibile și inevitabile independente de voința părților, intervenite după intrarea în vigoare a prezentului contract, și care împiedică în mod obiectiv execuția integrală sau parțială a obligațiile ce decurg din acest contract.

 • 9.2. În caz de apariție a unui eveniment de forță majoră, partea care îl invocă trebuie să informeze cealaltă parte în termen de 5 zile de la apariția lui, sau de la data la care a luat la cunoștință de acesta, prin notificare expresă. Încetarea cazului de forță majoră va fi de asemenea adusă la cunoștința celeilalte părți în termen de 5 zile de la încetare, prin notificare expresă.

Art. 10 - CLAUZE SPECIALE

 • 10.1. Părțile au obligația de a nu întreprinde nimic de natură a afecta buna desfășurare a activității care face obiectul prezentului contract de asociere.

 • 10.2. Modul de gestionare a sumelor alocate de Municipiul Galați către biserica va fi controlat de către Direcția Financiar Contabilitate și de către Direcția Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice din cadrul Primăriei municipiului Galați.

Art. 11 - DISPOZIȚII FINALE

 • 11.1. Modificarea, adaptarea și completarea prezentei convenții, se va face numai cu acordul scris al ambelor părți asociate, prin acte adiționale.

 • 11.2. Prezenta convenție a fost încheiată în data de, în 7 (șapte) exemplare de valoare juridică egală.

MUNICIPIUL GALAȚI            ARHIEPISCOPIA DUNĂRII DE JOS

PRIMAR                          Parohia

Direcția Financiar Contabilitate

Direcția . Relații Publice și

Managementul Documentelor

Serviciul Juridic și Legalitate

Responsabil Contract

Control Financiar Preventiv

Președinte de ședință,