Hotărârea nr. 223/2020

Aprobarea contului anual de executie a bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Galati, pe anul 2019

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 223 din 28.05.2020

privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2019

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 265/22.05.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28.05.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 87598/22.05.2020 al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 87600/22.05.2020, al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 57, alin. (1), alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. „b”, alin. (4), lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. „a”, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă contul anual de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați pe anul 2019:

 • - Secțiunea de funcționare - conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • - Secțiunea de dezvoltare - conform anexelor 3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă contul anual de execuție al bugetului instituțiilorpublice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local pe anul 2019:

 • - Secțiunea de funcționare - conform anexelor 5 și 6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • - Secțiunea de dezvoltare - conform anexelor 7 și 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Se aprobă contul anual de execuție al bugetului creditelor interne pe anul 2019, conform anexei 9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Se aprobă contul anual de execuție al bugetului creditelor externe pe anul 2019, conform anexei 10 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 - Se aprobă situația financiară la 31 decembrie 2019, inclusiv anexele la aceasta, conform anexei 11 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 7 - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

MUNICIPIUI GALAȚI


Anexa 1 la HCL 223 / 28.05.2020


Secțiunea Funcționare


la data 31.12.2019

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi inițiale

Prevederi definitive

Incaș ari realizate

Procent realizat

A

B

1

2

3

4

TOTAL VENITURI(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

00.01

401,056,000

557,699,000

492,230,602

88.26

VENITURI PROPRII(cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

49.02

365,419,000

456,943,000

368,438,689

80.63

I. VENITURI CURENTE(cod 00.03+00.12)

00.02

386,975,000

543,618,000

480,143,748

88.32

A. VENITURI FISCALE (cod 00,04+00.08+00.09+00.10+00.11)

00.03

364,627,000

488,455,000

411,219,693

84.19

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL(cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

177,702,000

186,076,000

185,494,434

99.69

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE(cod 01.02)

00.05

0

963,000

963,790

100.08

Impozit pe profit(cod 01.02.01)

01.02

0

963,000

963,790

100.08

Impozit pe profit de la agenti economici

01.02.01

0

963,000

963,790

100.08

Al. 2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICEțcod 03.02+04.02)

00.06

177,702,000

185,113,000

184,535,929

99.69

Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

523,000

573,000

602,862

105.21

Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.ÎS

523,000

573,000

602,862

105.21

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod. 04.02.01+04.02.04)

04.02

177,179,000

184,540,000

183,933,067

99.67

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

174.179,000

181,540,000

181,540,791

100.00

Fondul la dispoziția Consiliului Județean

04.02.05

3,000,000

3,000,000

2,392,276

79.74

Al.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL(cod 05.02)

00.07

0

0

-5,285

0.00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital(cod 05.02.50)

05.02

0

0

-5,285

0.00

Alte impozite pe venit profi t si câștiguri din capital

05.02.50

0

0

-5/285

0.00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRI ETATE (cod 07.02)

00.09

92,318,000

146,230,000

88,852,137

60.76

Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

92,318,000

146,230,000

88,852,137

60.76

Impozit si taxa pe clădiri(cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.0

1

71,707,000

109,651,000

70,881,196

64.64

impozit si taxa pe clădiri pf

07.02.01.01 .

22,000,000

24,305,000

16.226,721

66.76

Impozit si taxa clădiri pj

07.02.01.02

49,707,000

85,346,000

54,654,475

64.04

Impozit si tasta pe terenuri (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.0

2

15,180,000

31,148,000

13,054,102

41.91

Impozit pe teren persoane fizice

07.02.02.01

6,090,000

12,868,000

4,605,455

35.79

Secțiunea Funcționare


la data 31.12.2019

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi inițiale

Prevederi definitive

Incasari

realizate

Procent realizat

A

B

1

2

3

4

Impozit si taxa pe teren persoane juridice

07.02.02.02

7,642,000

16,482,000

7,070,423

42.90

Impozit pe terenul din extravilan-restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol

07.02.02.03

1,448,000

1,798,000

1378,224

76.65

Taxejudciare de timbru, taxe de timbru pentu activitatea notar iala si alte taxe de timbru

07.02.03

5,431,000

5,431,000

4,916,840

9Q.55

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

94,606,000

156,143,000

136,870,852

87.66

Sume defalcate din TVA(cod

11.02.01+11.02.02+11.02.03+11.02.04+11.02.05+11.02.06+11.02.07)

11.02

62,229,000

113,916,000

113,900,059

99.99

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru ajutor social si ajutor pentru incalzirea loc cu lemne

11.02.02

18,772,000

18,772,000

18,772,000

100.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

41,386,000

92,804,000

92,804,000

100.00

Sume defal cate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțai ea invatamantului particular sau confesional acreditat

11.02.09

2,071,000

2^40,000

2324,059

99.32

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.0-2.07)

12.02

188,000

288,000

292,145

101.44

Taxe hoteliere

12.02.07

188,000

288,000

292,145

101.44

Taxe pe servicii specifice(cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

218,000

218,000

210,498

96.56

Impozit pe spectacole

15.02.01

218,000

218,000

210,498

96.56

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

31,971,000

41,721,000

22,468,150

53.85

Impozitul pe mijloacele de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.0

2

27,798,000

37,298,000

18,152,487

48.67

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.01

22,172,000

26,672,000

12,229.659

45.85

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16.02.02.02

5,626,000

10,626,000

5,922,828

55.74

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

3,655,000

3,855,000

3,758,298

97.49

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.50

518,000

568,000

557,366

98.13

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE(cod 18.02)

00.11

1,000

6,000

2,270

37.83

Alte impozite si taxe fiscale(cod 18.02.50)

18.02

1,000

6,000

2/270

37.83

Alte impozite si taxe

18.02.50

1,000

6,000

2,270

37.83

C. VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)

00.12

22,348,000

55,163,000

68,924,055

124.95

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02)

00.13

17,963,000

20,983,000

23,472,023

111.86

Venituri din proprietate(cod 30.02.01+30.02.03+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

17,963,000

20,983,000

23/472/023

111.86

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

30.02.01

164,000

164,000

0

0.00

Secțiunea Funcționare


la data 31.12.2019

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi inițiale

Prevederi definitive

Incasari

realizate

Procent realizat

A

B

1

2

3

4

Venituri din concesiuni si închirieri

30.02.05

17,761,000

20,761,000

23,413,145

112.77

Venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

17,761.000

20,761,000

23,413,145

112.77

Venituri din dividente(cod 30,02.08.02)

30.02.0

8

38,000

58,000

58,878

101.51

Venituri din dividente de la al ti plătitori

30.02.08.02

38,000

58,000

58,878

101.51

C2. VANZARI DE BONURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02-37.02)

00.14

4,385,000

34,180,000

45,452,032

132.98

Venituri din prestări de servicii si alte activitati(cod

33.02

4,275,000

4,455,000

4,664,017

104.69

33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

285,000

285,000

368,751

129.39

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese

33.02.10

124,000

156,000

148,552

95.23

Contribuția persoanelor benefici are ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

1,507,000

1207,000

1314,002

100.46

Contribuția persoanelor asistate

33.02.13

2272,000

2372,000

2,487,451

104.87

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputării si despăgubiri

33.02.28

87,000

135,000

145,261

107.60

Venituri din taxe administrative, eliberări permise(cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

17,000

27,000

19,058

70.59

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

17,000

27,000

18,241

67.56

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

0

0

817

0.00

Amenzi, p'enali tati si confiscări (cod 35.02.01+35.02.02+35.02.03+35.02 .. 50)

35.02

11,734,000

15,907,000

13,492,206

84.82

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35.02.0

1

11,734,000

15,907, 000

13,488,838

84.80

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte Instituții de specialitate

35.02.01.02

11,734.000

15,907,000

13,488,838

84.80

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odaia cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

0

0

3303

0.00

In ca sari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03.01

0

0

3303

0.00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

0

0

65

0.00

Diverse, venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)

36.02

29,032,000

41,032,000

29,471,751

71.83

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

10,000

10,000

16,081

160.81

Venituri din aplicarea prescripției

36.02.01.01

10,000

10,000

16,081

160.81

Taxa de habitat si ecarisaj

36.02,06

16,755.000

23,755X100

16,677,674

70.21

ven din recup cheli ef in cursul proc de exec. silita

36.02.14

267,000

267,000

255,505

95.69

Pag.


din 4


Secțiunea Funcționare


la data 31.12.2019

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi

inițiale

Prevederi definitive

încasări

realizate

Procent realizat

A

B

1

2

3

4

Alte venituri

36.02.50

12,000,000

17,000,000

12,522,491

73.66

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile(cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)

37.02

-4 0,673,000

-27,241,000

-2,195,000

8,06

Donații si sponsorizări

37.02.01

0

5,000

5,000

100.00

Varsaminle- din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu seninul minus)

37.02.03

-40,673,000

-27,246,000

-2,200,000

8.07

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

14,081,000

14,081,000

12,095,055

85.90

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

14,081,000

14,081,000

12,095,055

85.90

Subvenții de la bugetul de stat(cod 40.02.11+00.19+00.20)

42.02

14,081,000

14,081,000

12,095,055

85.90

B. Curente(cod

42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34+42.02.35+42.02.36+42.02.3 7+42.02.40+42.02.41+42.02.42+42.02.44+42.02.45+42.02.46)

00.20

14,081,000

14,081,000

12,095,055

85.90

Subvenții pt acordarea ajutorului pt încălzirea locuinței cu lemne cărbuni si combustibili petrolieri

42.02.34

60,000

60,000

52,559

87.60

Subvenții din bugetul de stat pt finanțarea unitatil or medico-sociale

42.02.35

1,500,000

1,500,000

1,553,812

103.59

Subvenții de la B.S. pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

12,521,000

12,521,000

10,488,684

83.77

Sume in curs de distribuire

47.02

0

0

-8,201

0.00

Sume încasate pentru bi getul local in contul unic, in curs de distribuire

47.02.04

0

0

-8,201

0.00

Președinte de ședință.

Anexa 2 la HCL 223 / 28.05.2020                       PA

t dC| ■ _L <J. .1. MUNICIPIUL GALAȚI

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI                                     .XiiCKa 2

la data 31.12.2019

Secțiunea Funcționare

Denumire indicatorilor

Cod

Credite

anulae

bugetare

trimestriale cumulate

Plăti efectuate

Procent

3/2

A

B

1

2

3

Total cheltuieli

50.02

401,056,000

557,699,000

498,560,320

89%

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

45,397,000

63,195,000

60,543,008

96%

01. CHELTUIELI CURENTE

01

39,301,000

51,201,000

48,600,606

95%

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

32,653,000

40,853,000

39,675,937

97%

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

6,368,000

9,980,000

8,573,589

86%

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

10,000

10,000

0

0%

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

270,000

358,000

351,080

98%

79. ACȚIUNI FINANCIARE

79

6,250,000

12,500,000

12,500,000

100%

TITLUL XVII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

6,250,000

12,500,000

12,500,000

100%

TITLUL XIX. PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

84

-154,000

-506,000

-557,598

110%

RECUPERATE IN ANUL CURENT

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

85

-154,000

-506,000

-557,598

110%

CURENT

Alte servicii publice generale

54.02

7,867,000

5,572,000

4,688,605

84%

01. CHELTUIELI CURENTE

01

7,877,000

5,582,000

4,701,495

84%

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3,577,000

4,877,000

4,390,053

90%

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

280,000

685,000

297,062

43%

TITLUL V. FONDURI DE RE3ERVA

50

4,000,000

0

0

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

20,000

20,000

14,380

72%

TITLUL XIX. PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

84

-10,000

-10,000

-12,890

129%

RECUPERATE IN ANUL CURENT

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

85

-10,000

-10,000

-12,890

129%

CURENT

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

55.02

8,787,000

15,147,000

14,363,441

95%

01. CHELTUIELI CURENTE

01

8,787,000

15,147,000

14,364,495

95%

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

87,000

289,000

288,950

100%

TITLUL III. DOBÂNZI

30

8,700,000

14,858,000

14,075,545

95%

TITLUL XIX. PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

84

0

0

-1,054

RECUPERATE IN ANUL CURENT

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

MșȘBI


la data 31.12.2019

cod 21

Secțiunea Funcționare

Denumire indicatorilor

Credite bugetare             _. . „             Procent

Cod                       anulae trimestriale cumulate          aieecuae             3^2

A

B    12     3

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85        00     -1,054

Ordine publica si siguranța naționala

61.02            21,709,000        25,485,000         24,509,223         96%

01. CHELTUIELI CURENTE

01              21,709,000        25,485,000         24,539,354         96%

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10                 692,000           710,000            684,449         96%

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20                517,000           587,000            464,441         79%

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI

PUBLICE

51             20,500,000        24,188,000         23,390,464         97%

TITLUL XIX. PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84         00    -30,131

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85                         0                   0             -30,131

Invatamant

65.02            29,887,000        46,681,000         41,373,493         89%

01. CHELTUIELI CURENTE

01              29,887,000        46,681,000         41,428,426         89%

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20             23,685,000        38,651,000         33,855,454         88%

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55              2,082,000         2,351,000          2,324,059         99%

TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA

57                1,8 20,00 0          2,179,0 0 0           1,8 16,3 8 6          83%

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59              2,300,000         3,500,000          3,432,527         98%

TITLUL XIX. PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84         00    -54,933

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85         00    -54,933

Sanatate

66.02            20,431,000        25,740,000         21,142,830         82%

01. CHELTUIELI CURENTE

01              20,431,000        25,798,000         21,201,285         82%

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10             13,251,000        13,227,000         11,198,775         85%

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20                 481,000           481,000            414,876        . 86%

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51              6,635,000        12,002,000          9,500,632         79%

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59                  64,000            88,000             87,002          99%

TITLUL XIX. PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84                         0           -58,000            -58,455         101%

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - -CHELTUIELI

Anexa.


la data 31.12.2019

Secțiunea Funcționare

Denumire indicatorilor

Cod

Cr e d i t e bn fieî ar e

Plăti efectuate

Procent

3/2

anulae

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

-58,000

-58,455

101%

Cultura, recreare si religie

67.02

44,517,000

63,317,000

57,799,699

91%

01. CHELTUIELI CURENTE

01

44,517,000

63,317,000

57,820,556

91%

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

16,000,000

21,977,000

18,731,565

85%

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

24,817,000

38,217,000

35,989,944

94%

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

3,700,000

3,123,000

3,099,047

99%

TITLUL XIX. PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

0

-20,857

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

0

-20,857

Asigurări- si asistenta sociala

68.02

76,177,000

95,221,000

89,881,489

94%

01. CHELTUIELI CURENTE

01

76,177,000

95,391,000

90,140,140

94%

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

34,551,000

49,691,000

47,113,965

95%

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

10,205,000

11,605,000

9,834,886

85%

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

1,936,000

3,104,000

2,741,704

88%

TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA

57

26,364,000

27,625,000

27,203,917

98%

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

3,121,000

3,366,000

3,245,668

96%

TITLUL XIX. PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

-170,000

-258,651

152%

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

-170,000

-258,651

152%

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

21,153,000

38,262,000

29,579,947

77%

01. CHELTUIELI CURENTE

01

21,257,000

38,600,000

30,133,439

78%

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

257,000

272,000

260,665

96%

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

17,500,000

31,678,000

25,041,263

79%

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

3,500,000

6,650,000

4,831,511

73%

79. ACȚIUNI FINANCIARE

79

0

0

0

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

la data 31.12.2019

Secțiunea Funcționare

Denumire indicatorilor

Cod

Credite

anulae

bugetare

trimestriale cumulate

Plăti efectuate

Procent 3/2

A

B

1

2

3

TITLUL XVII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

0

0

0

TITLUL XIX. PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

84

-104,000

-338,000

-553,492

164%

RECUPERATE IN ANUL CURENT

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

85

-104,000

-338,000

-553,492

164%

CURENT

Protecția mediului

74.02

34,631,000

56,892,000

46,728,944

82%

01. CHELTUIELI CURENTE

01

28,843,000

51,104,000

43,917,700

86%

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

26,553,000

42,773,000

35,986,700

84%

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI

51

500,000

500,000

100,000

20%

PUBLICE

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

1,790,000

7,831,000

7,831,000

100%

79. ACȚIUNI FINANCIARE

79

5,788,000

5,788,000

2,816,007

49%

TITLUL XVII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

SI

5,788,000

5,788,000

2,816,007

49%

TITLUL XIX. PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

84

0

0

-4,763

RECUPERATE IN ANUL CURENT

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

85

0

0

-4,763

CURENT

Acțiuni generale economicef comerciale si de munca

80.02

801,000

1,101,000

996,186

90%

01. CHELTUIELI CURENTE

01

801,000

1,101,000

996,186

90%

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

801,000

1,101,000

996,186

90%

Combustibili si energie

81.02

11,569, 000

16,709,000

15,261,203

91%

01. CHELTUIELI CURENTE

01

10,784,000

15,930,000

14,482,980

91%

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

784,000

936,000

425,572

45%

TITLUL IV. SUBVENȚII

40

3,000,000

6,000,000

5,925,440

99%

TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA

57

7,000,000

8,994,000

8,131,968

90%

79. ACȚIUNI FINANCIARE

79

794,000

794,000

793,223

100%

TITLUL XVII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

794,000

794,000

793,223

100%

TITLUL XIX. PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

84

-9,000

-15,000

-15,000

100%

RECUPERATE IN ANUL CURENT

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

85

-9,000

-15,000

-15,000

100%

Pag. b am □

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI?                                     Anexa 2

la data 31.12.2019

cod 21         Secțiunea Funcționare

Denumire indicatorilor

Cod

Credite

anulae

buget a re

trimestriale cumulate

Plăti efectuate

Procent

3/2

A

B

1

2

3

CURENT

Transporturi

84.02

77,144,000

103,391,000

90,817,415

88%

01. CHELTUIELI CURENTE

01

66,474,000

87,991,000

77,232,886

88%

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

31,250,000

30,100,000

22,665,032

75%

TITLUL IV. SUBVENȚII

40

35,224,000

57,891,000

54,567,854

94%

79. ACȚIUNI FINANCIARE

79

10,670,000

15,400,000

15,286,710

99%

TITLUL XVII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

10,670,000

15,400,000

15,286,710

99%

TITLUL XIX. PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

84

0

0

-1,702,181

RECUPERATE IN ANUL CURENT

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

85

0

0

-1,702,181

CURENT

Alte acțiuni economice

87.02

986,000

986,000

874,837

89%

01. CHELTUIELI CURENTE

01

986,000

986,000

874,837

89%

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMI NISTATIEI

51

986,000

986,000

874,837

89%

PUBLICE

Președinte de ședință.

Secțiunea Dezvoltare


Anexa 3 la HCL 223 / 28.05.2020


ANEXA 3


la data 31.12.2019

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi inițiale

Prevederi definitive

Incasari

realizate

Procent realizat

A

B

1

2

3

4

TOTAL VENITURI(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

00.01

96,961,000

96,019,000

37,439,184

38.99

VENITURI PROPRII(cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

49.02

10,698,000

12,936,000

3,587,073

27.73

I. VENITURI CURENTE(cod 00.03+00.12)

00.02

40,977,000

27,550,000

2,260,900

8.21

C. VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)

00.12

40,977,000

27,550,000

2,260,900

8.21

C2. VANEARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02-37.02)

00.14

40,977,000

27,550,000

2,260,900

S.21

Diverse venituri(cod 36.02,01+36.02.05+36.02-.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)

36,02

304,000

304,000

60,900

20.03

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termica

36.02.31

304,000

304,000

60,900

20.03

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile(cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)

37.02

40,673,000

27,246,000

2,200,000

8.07

Vai saminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

40,673,000

27,246,000

2,200,000

8.07

II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.02)

00.15

394,000

2,632,000

3,526,173

133.97

Venituri din valorificarea unor bunuri(cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

394,000

2,632,000

3,526,173

133.97

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

4.000

223,000

225,454

101.10

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondul statului

39.02.03

130,000

490,000

1,053,705

215.04

Venituri din valorificarea unor bunuri apartmand domeniului privat

39.02.07

260.000

1,919,000

2,247.014

117.09

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE(cod 40.02)

00.16

10,000,000

10,000,000

0

0.00

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate(cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.50)

40.02

10,000,000

10,000,000

0

0.00

Sume ex.BL utiliz.fm.ch.sec.dczv

10.02.11

10,000,000

10,000,000

0

0.00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

11,689,000

15,663,000

9,672,152

61.75

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

11,689,000

15,663,000

9,672,152

61.75

Subvenții de la bugetul de stat(cod 40.02.11+00.19+00.20)

42.02

11,689,000

15,663,000

9,672,152

61.75

A. De. capital (cod

42.02.01+42.02.03+42.02.04+42.02.05+42.02.06+42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.1 2+42.02.13+42.02.14+42.02.15+42.02.16+42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03+42.02 .17+42.02.18+42.02.18.01+42.02.18.02+42.02.18.03+42.02.19+42.02.20)

00.19

0

2,192,000

1,954,521

89.17

Subvenții primite de la Fondul pentru dezvoltarea satului

42.02.18

0

2,192,000

1,954,144

89.15

Subvenții din ven propr MS către BL pt finanțare aparatura medicala si echip de urgenta

42.02.18.01

0

2,192,000

1954,144

89.15

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI

Pag. 2 din 2


Secțiunea Dezvoltare


la data 31.12.2019

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi inițiale

Prevederi definitive

încasări

realizate

Procent realizat

A

B

1

2

3

4

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

42.02.20

0

0

377

0.00

B. Curente(cod

42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34+42.02.35+42.02.36+42.02.3 7+42.02.40+42.02.41+42.02.42+42.02.44+42.02.45+42.02.46)

00.20

11,689,000

13,471,000

7,717,631

57.29

Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala

42.02.65

6,205,000

6,805,000

4,473,188

65.73

Subvenții de la bug. de stat către bug. locale necesare susținerii proiectelor FEN 2014-2020

42.02.69

5,484.000

6,666,000

3244,443

48.67

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate(cod

45.02.01+45.02.02+45.02.03+45.02.04+45.02.05+45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.1

6+45.02.17+45.02.18)

45.02

0

0

1,720

0.00

Fondul European de Dezvoltare Regional a (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02,01.03)

45.02.01

0

0

1,720

0.00

FEDR-sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45.02.01.02

0

0

1,720

0.00

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

48.02

33,901,000

40,174,000

21,978,240

54.71

Fondul European de Dezvoltare Regional? (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)

48.02.01

28,539,000

34,340,000

17,981,053

52.36

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.01.01

28,539,000

31,842.000

14,805,335

46.50

FEDR-sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

48.02.01.02

0

2,498,000

3,175,718

127.13

FSE

48.02.02

5,261,000

5,733,000

3,902,299

68.07

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

5401,000

5,101,000

2,697,720

52.89

FSE-sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

48.02.02.02

0

273,000

273,305

100.11

Piefinantare

48.02.02.03

160,000

359,000

931,275

259.41

FEPAM

48.02.05

101,000

101,000

94,887

93.95

Sume primite în contul plăților efectuate in anul curent

48.02.05.01

101,000

101,000

94,887

93.95

Președinte de ședința,

MUNICIPIUL GALAȚI


Anexa 4 la HCL 223 / 28.05.2020


pag.1 din 4


CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI                                     Anexa I

la data 31.12.2019

coci 21          Secțiunea Dezvoltare                                                                                                                                       '

Denumire indicatorilor

Cod

Credite buset are

Plăti efectuate

Procent

3/2

aiiulae

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

Total cheltuieli

50.02

96,961,000

96,019,000

47,073,689

49%

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

4,436,000

4,767,000

3,442,652

72%

01. CHELTUIELI CURENTE

01

3,869,000

4,103,000

2,956,943

72%

TITLUL X. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

3,869,000

4,103,000

2,956,943

72%

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

567,000

664,000

487,727

73%

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

567,000

664,000

487,727

73%

TITLUL XIX. PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

0

-2,018

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

0

-2,018

Alte servicii publice generale

54.02

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0

0

0

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

0

0

0

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

0

818,000

767,240

94%

01. CHELTUIELI CURENTE

01

0

447,000

399,649

89%

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

0

447,000

399,649

89%

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0

371,000

367,591

99%

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

0

371,000

367,591

99%

Invatamant

65.02

21,274,000

23,118,000

10,463,807

45%

01. CHELTUIELI CURENTE

01

15,200,000

16,015,000

4,990,807

31%

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

56

0

0

0

TITLUL X. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

15,200,000

16,015,000

4,990,807

31%

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

6,074,000

7,103,000

5,484,205

77%

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

6,074,000

7,103,000

5,484,205

77%

TITLUL XIX. PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

0

-11,205

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

la data 31.12.2019

-lei -

Secțiunea Dezvoltare

Denumire indicatorilor

Cod

Credite bueetare

Plăti efectuate

Procent 3/2

anulae

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

0

-11,205

Sanatate

66.02

842,000

7,502,000

3,162,877

42%

01. CHELTUIELI CURENTE

01

16,000

7,938,000

3,909,275

49%

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

16,000

4,021,000

3,795,842

94%

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

56

0

0

0

TITLUL X. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

0

3,917,000

113,433

3%

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

826,000

577,000

266,947

46%

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

826,000

577,000

266,947

46%

TITLUL XIX. PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

-1,013,000

-1,013,345

100%

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

-1,013,000

-1,013,345

100%

Cultura, recreare si religie

67.02

12,742,000

7,920,000

4,102,950

52%

01. CHELTUIELI CURENTE

01

1,721,000

1,971,000

815,814

41%

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

0

250,000

104,960

42%

TITLUL X. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

1,721,000

1,721,000

710,854

41%

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

11,021,000

5,949,000

3,287,136

55%

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

11,021,000

5,949,000

3,287,136

55%

Asigurări si asistenta sociala

68.02

6,594,000

6,635,000

4,092,666

62%

01. CHELTUIELI CURENTE

01

6,541,000

6,541,000

4,038,940

62%

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

56

0

0

0

TITLUL X. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

6,541,000

6,541,000

4,038,940

62%

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

53,000

94,000

53,726

57%

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

53,000

94,000

53,726

57%

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

Anexa. 4


la data 31.12.2019

Secțiunea Dezvoltare

Denumire indicatorilor

Cod

Credite bugetare

Plăti efectuate

Procent

3/2

atiulae

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

13,127,000

16,196,000

8,671,156

54%

01. CHELTUIELI CURENTE

01

4,415,000

5,113,000

478,647

9%

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

56

0

0

0

TITLUL X. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

4,415,000

5,113,000

478,647

9%

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

8,712,000

11,102,000

8,221,254

74%

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

8,712,000

11,101,500

8,220,754

74%

TITLUL XIV. ACTIVE FINANCIARE

72

0

500

500

100%

TITLUL XIX. PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

-19,000

-28,745

151%

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

-19,000

-28,745

151%

Protecția mediului

74.02

5,953,000

6,413,000

3,072,295

48%

01. CHELTUIELI CURENTE

01

574,000

574,000

573,926

100%

TITLUL VIÎ. ALTE TRANSFERURI

55

574,000

574,000

573,926

100%

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

5,379,000

5,839,000

2,498,369

4.3%

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

5,379,000

5,839,000

2,498,369

43%

Combustibili si energie

81.02

331,000

371,000

307,431

83%

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

331,000

371,000

308,669

83%

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

331,000

371,000

308,669

83%

TITLUL XIX. PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

0

-1,238

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

0

-1,238

Transporturi

84.02 .

31,662,000

22,180,000

. 8,990,615

41%

01. CHELTUIELI CURENTE

01

9,221,000

9,712,000

1,933,153

20%

TITLUL X. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

9,221,000

9,712,000

1,933,153

20%

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

22,441,000

12,489,000

7,289,432

58%

14UNICIPIUL GALAȚI

Pag. 4 clin 4

ț                                 CONTUL DE EXEC

UTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

la data 31

12.2019

coci Li         Secțiunea Dezvoltare

-lei -

Denumire indicatorilor

Cod

Credite

anulae

b u g e t a r e

trimestriale cumulate

Plăti efectuate

Procent

3/2

A

B

1

2

3

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

22,441,000

12,489,000

7,289,432

58%

TITLUL XIX. PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

-21,000

-231,970

1105%

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE CURENT

IN ANUL

85

0

-21,000

-231,970

1105%

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE CURENT

IN ANUL

84.07

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0

0

0

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

0

0

0

Alte acțiuni economice

87.02

0

99,000

0

0%

01. CHELTUIELI CURENTE

01

0

99,000

0

0%

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI

PUBLICE

51

0

99,000

0

0%

Președinte de ședință.

Anexa 5 la HCL 223 / 28.05.2020


Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finalitate integral din venituri proprii - VENITURI

Secțiunea Funcționare


la data 31.12.2019

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi inițiale

Prevederi definitive

Incasari

realizate

Procent

realizat

A

B

1

2

3

4

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)

00.01

271,558,500

308,169,200

272,457,874

88.41

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

151,384,500

165,648,360

149,176,965

90.06

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

151,384,500

165,648,360

149,176,965

90.06

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)

00.13

318,500

398,700

404,578

101.47

Venituri din proprietate (cod30.10.05+30.10.09+30.10.50)

30.10

318,500

398,700

404,578

101.47

Venituri din concesiuni si închirieri

30.10.05

318,500

398,700

404,578

101.47

Alte venituri din concesiuni si închirieri

30.10.05.30

318,500

398,700

404,578

101.47

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

151,066,000

165,249,660

148,772,387

90.03

Venituri din prestări de servirii si alte acfivitati (cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la33.10.32+33.10.50)

33.10

152,573,000

168,417,200

150,509.514

89.37

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

3,539,000

3,960,200

3,795,434

95.84

Venituri din prestîri de servicii

33.10.08

67,469,000

80,163,000

68,276,803

85.17

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.10.13

436,000

436,000

500,617

114.82

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, carnine si cantine

33.10.14

2,204,000

2,469.000

2,520,878

102.10

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

53,000

53,000

62,246

117.45

Venituri din cercetare

33.10.20

0

75,000

75,785

101.05

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurați sociale de sanatate

33.10.21

55,500,000

57,500,000

53,833,826

93.62

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

21,830,000

21,830,000

19,711,519

90.30

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

160,000

160,000

0

0.00

Alte venituri din prestări de servicii si alte actîvitati

33.10.50

1,382,000

1,771,000

1,732,406

97.82

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.10.50)

35.10

37,000

37,000

44,575

120.47

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

37.000

37,000

44,5 75

120.47

Diverse venituri (cod.36.10.50)

36.10

349,000

349,010

96,139

.27.55

Alte venituri

36.10.50

349,000

349,010

96,139

27.55

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)

37.10

•1,893,000

-3,553,550

-1,877,841

52.84

Donații si sponsorizări

37.10.01

34,500

135,950

117,454

86.39

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.10.03

-1,927,500

■3,689,500

-1,995,295

54.08

Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii - VENITURI

Secțiunea Funcționare


la data 31.12.2019

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi

inițiale

Prevederi definitive

Incasari

realizate

Procent realizat

A

B

1

2

3

4

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

120,174,000

142,520,340

123,280,909

86.50

SUBVENȚII DE IA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

120,174,000

142,520,840

123,280,909

86.50

EXCEDENTUL ANULUI ANTERIOR

40.10

213,000

1,869,840

0

0.00

Excedentul anului anterior

40.10.15

213,000

1,869,840

0

0.00

Excedentul anului anterior funcționare

40.10.15.01

213,000

1,869,840

0

0.00

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod

43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17)

43.10

119,961,000

140,651,000

123,280,909

87.65

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

50,239,000

68,695,000

64,650,581

94.11

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

43.10.10

5,135,000

10,302,000

7,947,000

77.14

Subvenții din bugetul Fondului unic de ș?n?tate

43.10.33

64,587,000

61,654,000

50,683,328

82.21

Președinte de ședință

MUNICIPIUL GALAȚI


Anexa 6 la HCL 223 / 28.05.2020

Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii - CHELTUIELI

la data 31.12.2019

cod 21

Secțiunea Funcționare

-lei -

Denumire indicatorilor

Cod

Credite

anulae

bugetare

trimestriale cumulate

Plăti efectuate

Procent

3/2

A

B

1

2

3

Total cheltuieli

50.10

271,558,500

308,169,200

272,108,561

88%

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

61.10

20,510,000

24,198,000

23,390,464

97%

01. CHELTUIELI CURENTE

01

20,510,000

24,198,000

23,390,464

97%

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

19,100,000

22,550,000

21,954,007

97%

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

1,410,000

1,648,000

1,436,457

87%

TITLUL XIX. PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

84

0

0

0

RECUPERATE IN ANUL CURENT

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

85

0

0

0

CURENT

INVATAMANT

65.10

6,221,000

7,271,240

6,705,182

92%

01. CHELTUIELI CURENTE

01

6,221,000

7,271,240

6,705,192

92%

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

38,000

39,000

31,727

81%

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

6,183,000

7,232,240

6,673,465

92%

TITLUL XIX. PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

84

0

0

-10

RECUPERATE IN ANUL CURENT

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

85

0

0

-10

CURENT

Sanatate

66.10

149,456,500

153,900,500

133,506,800

87%

01. CHELTUIELI CURENTE

01

149,456,500

153,900,500

133,905,247

87%

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

118,772,000

117,912,000

110,468,8.52

94%

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

29,839,500

35,018,500

22,545,553

64%

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

845,000

970,000

890,842

92%

TITLUL XIX. PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

84

0

0

-398,447

RECUPERATE IN ANUL CURENT

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

85

0

0

-398,447

CURENT

Cultura, recreere si religie

67.10

26,147,000

39,962,460

37,517,549

94%

01. CHELTUIELI CURENTE

01

26,147,000

39,962,460

37,536,361

94%

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

16,696,000

22,157,000

21,449,451

97%

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

9,251,000

17,548,460

15,842,144

90%

Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii - CHELTUIELI Ane» 6

la data 31.12.2019

Secțiunea Funcționare

Denumire indicatorilor

Cod

Credite bn setar e

Plăti efectuate

Procent

3/2

anulae

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

200,000

257,000

244,766

9.5%

TITLUL XIX. PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

84

0

0

-18,812

RECUPERATE IN ANUL CURENT

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

85

0

0

-18,812

CURENT

Asigurări si asistenta sociala

68.10

2,372,000

3,540,000

3,242,322

92%

01. CHELTUIELI CURENTE

01

2,372,000

3,540,000

3,242,322

92%

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1,572,000

2,651,000

2,498,710

94%

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

770,000

870,000

724,902

83%

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

30,000

19/000

18,710

98%

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.10

2,986,000

2/886/000

2,162,860

75%

01. CHELTUIELI CURENTE

01

2,986,000

2,886,000

2,162,860

75%

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1,500,000

1,400,000

1,349,531

96%

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

1,481,000

1/481/000

808,329

55%

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

5z000

5,000

5,000

100%

Protecția mediului

74.10

52,339,000

57,144,000

48,027,638

84%

01. CHELTUIELI CURENTE

01

52,339,000

57/144/000

48,070,711

84%

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

27,970,000

26,830,000

26,505,685

99%

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

23,879,000

29,824,000

21,227,760

71%

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

490,000

490/000

337/266

69%

TITLUL XIX. PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

84

0

0

-43,073

RECUPERATE IN ANUL CURENT

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

85

0

0

-43,073

CURENT

Transporturi

84.10

8,895,000

16,635,000

15,294,277

92%

01. CHELTUIELI CURENTE

01

8,895,000

16,635,000

15,294,277

92%

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

990,000

1,230,000

1,043,764

85%

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

7,900,000

15,400,000

14,245,513

93%

Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii - CHELTUIELI

Anexa 6


la data 31.12.2019

Secțiunea Funcționare

Denumire indicatorilor

Cod

Credite

anulae

bugetare

trimestriale cumulate

Plăti efectuate

Procent

3/2

A

B

1

2

3

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

5,000

5,000

5,000

100%

Alte acțiuni economice

87.10

2,632,000

2,632,000

2,261,469

86%

01. CHELTUIELI CURENTE

01

2,632,000

2,632,000

2,261,469

86%

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

2,000,000

2,000,000

1,974,222

99%

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

632,000

632,000

287,247

45%

Președinte de ședinț

MUNICIPTUL GALAȚI


Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii - VENITURI

Anexa 7 la HCL 223 / 28.05.2020


Secțiunea Dezvoltare


la data 31.12.2019

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi inițiale

Prevederi definitive

Incasari

realizate

Procent realizat

A

B

1

2

3

4

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)

00.01

3,251,500

9,814,500

6,743,342

68.71

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

1,927,500

3,689,500

1,995,295

54.08

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

1,927,500

3,689,500

1,995,295

54.08

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

1,927,500

3,689,500

1,995,295

54.08

Transferuri voluntare., altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)

37.10

1,927,500

3,689,500

1,995,295

54.08

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

15*27,500

3,689,500

1.995,295

54.08

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0

0

301

0.00

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

39.10

0

0

301

0.00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.10.01

0

0

301

0.00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

1,324,000

6,125,000

5,465,425

89.23

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

1,324,000

6,125,000

5,465,425

89.23

Excedentul anului anterior

40.10.15

554,000

554,000

0

0.00

Excedentul anului anterior dezvoltare

40.10.15.02

554,000

554,000

0

0.00

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43)

42.10

754,000

754,000

871,691

115.61

Sume primite de la MDRAP

42.10.70

754,000

754,000

871,691

115.61

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod

43.10.09+43.10.10+43.10.14+43■10.15+43.10.16+43.10.17)

43.10

16,000

4,817,000

4,300,453

89.28

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanaîatii

43.10.14

16,000

4,021,000

3,795,844

94.40

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

0

796,000

504,609

63.39

SumeFEN postaderârei» contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05 +45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+-45.10.18)

45.10

0

0

293,281

0.00

Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod'45.10.01.01+45.10.01.02+45.10.01.03)

45.10.01

0

0

293,281

0.00

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45.10.01.02

0

0

293,281

0.00

Ai te sume primite efin fonduri UE

46.10

0

0

-1,013,345

0.00

Alte sume primite din fonduri UE

46.10.04

0

0

-1,013,345

0.00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.10

0

0

295,666

0.00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.10.01.01

0

0

1,666

0.00

Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finalitate integral din venituri proprii - VENII URI

Secțiunea Dezvoltare                                                   la data 31.12.2019

ANEXA 7


Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi

inițiale

Prevederi definitive

Incasari

realizate

Procent realizat

A

B

1

2

3

4

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

48.10.01.02

0

0

294,000

0.00

Președinte de ședință,

Anexa 8 la HCL 223 / 28.05.2020________________________________

Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii - CHELTUIELI

la data 31.12.2019

Secțiunea Dezvoltare

-lei -

Denumire indicatorilor

Cod

Credite b u e e t ar e

Plăti efectuate

Procent 3/2

anulae

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

Total cheltuieli

50.10

4,670,500

9,814,500

6,700,244

68%

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

61.10

0

447,000

399,649

89%

CHELTUIELI DE CAPITAL

10

0

447,000

399,649

89%

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

0

447,000

399,649

89%

INVATAMANT

65.10

93,000

112,000

81,791

73%

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

93,000

112,000

81,791

73%

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

93,000

112,000

81,791

73%

Sanatate

66.10

2,777,500

6,863,500

5,196,094

76%

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

2,777,500

6,863,500

5,196,094

76%

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

2,777,500

6,863,500

5,196,094

76%

Cuitura( recreere si religie

67.10

0

250,000

104,960

42%

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0

250,000

104,960

42%

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

0

250,000

104,960

42%

Asigurări si asistenta sociala

68.10

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0

0

0

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

0

0

0

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.10

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0

0

0

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

0

0

0

Protecția mediului

74.10

1,800,000

1,874,000

811,522

43%

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1,800,000

1,874,000

811,522

43%

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCXARE

71

1,800,000

1,874,000

811,522

43%

Transporturi

84.10

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0

0

0

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

0

0

0

Alte acțiuni economice

87.10

0

268,000

106,228

40%

Contul de execuție a bugetului

instituțiilor publice

finanțate integral din venituri

proprii ~

CHELTUIELI

Anexa 8

la data

31.12.2019

coci 21         Secțiunea Dezvoltare

-Iei -

Denumire indicatorilor

Cod

Credite anulae

bugetare

trimestriale cumulate

Plăti efectuate

Procent

3/2

A

B

1

2

3

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0

268,000

106,228

40%

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

0

268,000

106,228

40%

Președinte de ședință,

Anexa 9 la HCL 223 / 28.05.2020

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI DE CREDITE INTERNEINSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli Anexa 9

la data 31.12.2019

Secțiunea Dezvoltare

Denumire indicatorilor

Cod

Credite busetare

Plăti efectuate

Procent 3/2

anulae

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

Total cheltuieli

50.02

26,935,170

105,108,460

86,278,420

82%

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

51.07

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0

0

0

TITLUL XIII. ACTIVE NEEINANCIARE

71

0

0

0

INVATAMANT

65.07

0

327,300

327,255

100%

01. CHELTUIELI CURENTE

01

0

327,300

327,255

100%

TITLUL X. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

0

327,300

327,255

100%

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0

0

0

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

0

0

0

SANATATE

66.07

0

71,200

71,192

100%

01. CHELTUIELI CURENTE

01

0

71,200

71,192

100%

TITLUL X. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

0

71,200

71,192

100%

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

67.07

9,893,480

9,844,380

9,844,255

100%

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

9,893,480

9,844,380

9,844,255

100%

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

9,893,480

9,844,380

9,844,255

100%

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

70.07

929,590

1,353,640

1,278,071

94%

01. CHELTUIELI CURENTE

01

225,690

225,740

225,680

100%

TITLUL X. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

225,690

225,740

225,680

100%

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

703,900

1,127,900

1,052,391

93%

TITLUL XIII. ACTIVE NEEINANCIARE

71

703,900

1,127,900

1,052,391

93%

PROTECȚIA MEDIULUI .

74.0.7

0

639,000

638,941

100%

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0

639,000

638,941

100%

TITLUL XIII. ACTIVE NEEINANCIARE

71

0

639,000

638,941

100%

COMBUSTIBIL SI ENERGIE

81.07

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0

0

0

'                            CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli                                Anexa

.U-                                                                                          ...^..... ^■■■ ■■■^             __________.   _               ■_.•■   •                 ■-                     -X -                             •■■■    "■                                                               <■  ■-*-■■                                    '

la data 31.12.2019

coci 21         Secțiunea Dezvoltare

Denumire indicatorilor

Cod

Credite b u 2 e t a r e

Plăti efectuate

Procent

3/2

anulae

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

0

0

0

TRANSPORTURI

84.07

16,112,100

92,872,940

74,118,706

80%

01. CHELTUIELI CURENTE

01

0

33,754,000

15,820,291

47%

TITLUL X. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

0

33,754,000

15,820,291

47%

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

16,112,100

59,118,940

58,298,415

99%

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

16,112,100

59,118,940

58,293,415

99%

Președinte de ședință.

:                            CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI DE CREDITE EXTERNE INSTITUȚIILOR PUBLICE ~ Cheltuieli Anexa 10

la data 31.12.2019

-ki -

cod 21          Secțiunea Dezvoltare

Denumire indicatorilor

Cod

Crc di te anulae

bugetare

hi mc shi ak cumul ate

Plai efectuate

Procent

3/2

A

B

1

2

3

Total cheltuieli

...................................................................50i02.............................

19,015,290

1,240,840

1,240,834

lffi%

'TRANSPORTURI

84. 06

19,615,290

1,240,840

1,240,834

100%

CHELTUIELI DE CMITM.

70

19,015,290

1,240,840

1,240,834

100%

■iS'HMJL XIII. ACTIVE SefSmCÎARE

71

19,015,290

1,240,840

1,240,834

100%

Președinte de ședință,

BILANȚ

 • 31.12.2019

- lei -

pag.: 1

SOLD LA

SOLD LA

COD

DENUMIRE INDICATORI

ÎNCEPUTUL

SFÂRȘITUL

PERIOADEI

PERIOADEI

0

TOTAL JUDEȚ GALAȚI

01003

1.Active fixe necorporale (ct .2030000+2050000+2060000+ 2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2900800-2930100*)

5.568.502

8.388.389

01004

2.1nstalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+ 2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)

406.684.862

461.934.700

01005

3.Terenuri si clădiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+ 2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)

4.754.220.101

5.099.939.056

01007

5.Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+260030Q+2650000+2670201+2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:

89.819.650

89.820.150

01008

Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101

-2960102-2960103)

89.811.448

89.811.448

01009

â.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate după o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+ 4610201+4610209-4910200-4960200) din care:

1.230.564

1.121.038

01010

Creanțe comerciale necurente - sume ce uimeaza a fi incasate după o perioada mai mare de un an (ct4110201+4110208+4130200+ 4610201-4910200-4960200)

789.737

750.440

01015

7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd .03+04+05+06+07+09)

5.257.523.679

5.661.203.333

01019

l.Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+ 3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+ 3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)

83.869.515

86.969.246

01021

Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri si alte decontări (ct.2320000+ 2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+ 4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+ 4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+ 4890301-4910100-4960100+5120800) din care:

65.810.095

64.771.787

01022

Creanțe comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+ 40901(U+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:

35.770.615

38.010.730

010221

Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)

6.286.192

1.230.496

01023

Creanțe bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**

SOLD LA

SOLD LA

COD

DENUMIRE INDICATORI

ÎNCEPUTUL

SEARS ȚIUL

PERIOADEI

PERIOADEI

+4420400+4420802+4440000* * +4460100* * +4460200* *+

4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200

+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101* *+4810102* *+

4810103**+4810900**-4970000), din care:

239.879.998

332.825.880

01024

Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)

153.631.045

175.149.282

01025

Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget («.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+ 4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+ 4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+ 4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000), din care:

5.191.748

9.020.489

01026

Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+

4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)

466.793

2.701.616

01030

Total creanțe curente (rd.21+23+25+27)

310.881.841

406.618.156

01033

Conturi la trezorerie, casa in lei. («.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)

33.062.612

18.735.350

010331

Dobanda de incasat.alte valori,avansuride trezorerie («.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)

1.298.765

1.153.388

01035

Conturi la instituții de credit, BNR, casa in valuta («.5110101+5110102+ 5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+ 5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+ 5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402)

4.126.5)5

1.375.590

01040

Total disponibilități si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)

38.487.892

21.264.328

01042

â.Cheltuieli in avans (ct.4710000)

19.271.778

19.576.532

01045

7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)

452.511.026

534.428.262

01046

8.TOTAL ACTIVE (rd. 15+45)

5.710.034.705

6.195.631.595

01052

l.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi plătite după o perioada mai mare de un an («.2690200+4010200+4030200+4040200+ 4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:

972.292

821.476

01053

Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+ 4620201)

750

1.496

01054

2.1mprumuturi pe termen lung («.1610200+1620200+1630200+ 1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+ 1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)

335.407.692

393.357.200

01055

3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)

20.806.141

5.503.521

01058

TOTAL DATORE NECURENTE (rd.52+54+55)

357.186.125

399.682.197

01060

l.Datorii comerciale, avansuri si alte decontări («.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+

SOLD LA

SOLD LA

COD

DENUMIRE INDICATORI

ÎNCEPUTUL

SFÂRȘITUL

PERIOADEI

PERIOADEI

4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+

4840000+4890201+5090000+5120800), din care:

326.693.906

197.945.944

010601

Decontări privind incheiere execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)

197.327.365

01061

Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:

46.530.995

29.627.214

01062

2.Datorii către bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+

4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+

4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+

4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+

4670500+4670900+4730109+4810900),din care:

30.763.116

27.190.604

010631

Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)

17.640.673

8.494.336

01065

3.Datorii din operațiuni cu Fonduri externe neramburs abile si fonduri de la buget,alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+ 4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+ 4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+ 4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000)

135.359

3.241.813

01072

6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)

23.151.319

15.293.702

01073

7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) («4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:

2.041.607

2.848.428

01074

8.Venituri in avans (ct4720000)

8.182.371

8.197.599

01078

10.TOTAL DATORII CURENTE (rd .60+62+65+70+71+72+73+74+75)

390.967.678

254.718.090

. 01079

11.TOTAL DATORII (rd.58+78)

748.153.803

654.400.287

01080

12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI

PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)

4.961.880.902

5.541.231.308

01084

LRezerve, fonduri (ct,1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)

4.892.473.539

5.252.355.884

01085

2.Rezultatul reportat (ct.l 170000-sold creditor)

208.431.791

275.529.375

01087

4.RezultatuI patrimonial al exercițiului (ct. 1210000-sold creditor)

13.346.049

01088

5.Rezultatul patrimonial al exercițiului («1210000- sold debitor)

139.024.428

01090

6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)

4.961.880.902

5.541.231.308

A

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

 • 31.12.2019

pag.: 1_________- lei -

COD

DENUMIRE INDICATORI

An precedent

An curent

0 02002

TOTAL JUDEȚ GALAȚI

l.Venituri din inpozite. taxe, contribuții de asigurări si alte venituri ale bugetelor

(ct.73(X)100+7300200+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+

7330000+7340(X)0+7350]00+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+

7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+

7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)

360.644.956

436.558.087

02003

2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)

147.264.316

143.745.090

02004

3.Finantari, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)

156.445.921

190.279.898

02 .

4.Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)

70.188.188

77.156.058

02006

TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)

734.543.381

847.739.133

02008

1 .Salarii si contribuțiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)

241.186.872

290.697.759

02009

2,Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+

6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)

170.591.337

208.734.001

02010

3.Stocuri, consumabile, lucrări si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100)

194.830.563

212.151.553

02011

4.Cheltuieli de capital, amortizări si provizioane (ct.6290200+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+

6820200+6890100+6890200)

46.278.054

103.364.220

(T--2

5. Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)

4.360.153

5.421.010

02U13

TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd .08+09+10+11+12)

657.246.979

820.368.543

02015

- EXCEDENT (rd.06-rd.13)

77.296.402

27.370.590

02017

IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+ 7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)

88.453

428.029

02018

V. CHELTUIELI FINANCIARE («6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)

11.376.350

16.724.362

02021

- DEFICIT (rd.l8-rd. 17)

11.287.897

16.296.333

02023

- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)

66.008.505

11.074.257

02025

Vm. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)

2.156.916

5.061.843

02026

IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)

2.121.717

2.790.051

02028

- EXCEDENT (rd.25-rd.26)

35.199

2.271.792

020292

- EXCEDENT (rd .23+28-24-29)

66.043.704

13.346.049

02031

- EXCEDENT (rd .29.2-29.4)

66.043.704

13.346.049

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2019

pag.: 1_________- lei -

COD

DENUMIRE INDICATORI

Total

Casa in valuta

Alte disponibilități

0

TOTALJUDEȚ GALAȚI

04002

1. Incasari

247.888.688

247.888.688

<14003

2. Plăti

250.641.807

250.641.807

04004

3. Numerar net din activitatea

operaționala (rd.02-rd.03)

-2.753.119

-2.753.119

04013

TV CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE

NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR

(rd.04+rd.08+rd,12)

-2.753.119

-2.753.119

04014

V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA

ÎNCEPUTUL PERIOADEI

4.126.515

4.126.515

04015

1. Diferente de curs favorabile

2.393

2.393

t .6

2. Diferente de curs nefavorabile

199

199

04017

VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA

FINELE PERIOADH(rd.13+14+15-16)

1.375.590

1.375.590

srnjA'nA fluxurilor detrezorerie

31.12.2019

pai;.: 1

- lei -

COD

DENUMIRE INDICATORI

Total

Casa ct. 5310101

Buget de stat ct. 5200100/ 7700000

Buget local ct. 5210100/ 7700000

Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000

Buget asigurări pentru som^ ct. 5740101+ 5740102/ 7700000

Buget Fond național unic de asigurări sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000

Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000

Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000

Buget Instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000

Buget Institutli publice finanțate din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/ 7700000

Buget activ itatl finanțate din venituri proprii si buget activ tt aride privatizare ct.5620101/ 7700000

Buget împrumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000

Buget fonduri externe nerambur-sablle (sursa D) ct. 5150103/ 7700000

Alte disponibilități (ct.5XX)

0

03002

03003

03004

03(X)6

03007

03008

03010 03011 03012

03013

03014

030141

030142

03015

TOTAL JUDEȚGALAȚI

 • 1. încasați

 • 2. Plăti

 • 3. Numerar netdin activitatea operaționala (rd.O2-rd.O3)

 • 1. încasări

 • 2. Plăti

 • 3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)

 • 1. Incasari

 • 2. Plăti

 • 3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.il)

 • IV. CRESTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENTDE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.!2)

 • V. NUMERAR SI ECHIVALENTDE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI

-sume recuperate/prinite in excedentul anului precedent

-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent

 • VI. NUMERAR SI ECHIVALENTDE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13+rd.l4+

rd. 14.1 -rd. 14,2-rd .14.3)

938 121.716

864.24(1257

73.881.459

3. 529 658

155.786.148

-130.256.490

87.519.254

45.471.485

42.047.769

-14.327.262

55052.612

52 1’2.547

52.122.547

18.755.350

97.361.520

97.361.520

526.374.202

460.595.873

65.778.329

5.529.557

39.56rt.65l

-36.037.294

45.471 485

•45.471.485

■ 15.730.456

16.543.157

39.1M5.O86

39.645.080

812 707

</

r\

I37.449.931

131.953.169

5.496.762

301

5.(96.093

5.(95.792

MX1.970

5.582.177

12.751.086

12.751.086

5.883.147

134.912.102

133.450.210

1.461.892

1.422.359

-1.422.359

39.533

273.332

20.428

211428

312.865

6.838.882

6.705.183

133.699

81.791

-81.791

51.9118

690.134

W5.953

305.953

712.042

87.519.25^

-87 5(9.25-

87.519.25-

87.519.25-

35.185.079

34.174.302

(.010.777

1.0K1777

9.073 8(2

10.984 589

Ministerul Finanțelor Publice DGRFP Galați

Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a județului Galați

Cod fiscal:

GALAȚI


3814810


In baza prevederilor art. 57 alin (2^1) din Legea 273/2006, va comunicam indicatorii aferent! execuției bugetului local

Perioada de referința : Trimestru! IV/ 2019

ATENIIURI

1. Grad de realizare a veniturilor

venituri totale incasate / programate

529,903,559 /

643,718,000 =

82.31

%

2. Grad de realizare a veniturilor proprii

venituri proprii incasate / programate

372,251,334 /

459,879,000 =

80.94

%

3. Grad de finanțare din venituri proprii

venituri proprii incasate / totale incasate

372,251,334 /

529,903,559 =

70.24

%

4. Grad de autofinanțare

venituri proprii incasate (exclusiv cote) / totale incasate

188,318,267 /

529,903,559 =

35.53 %

5. Venituri proprii per capita

Anual                 venituri proprii incasate / număr locuitori

372,251,334 /

303,058 =

1,228.3

lei

6. Grad de realizare a impozitelor pe proprietate Anual venituri din impozite pe proprietate incasate / programate

102,208,600 /

178,097,000 =

57.38

%

7. Grad de dependenta a B Local fata de

B Stat Anual        incasari din surse ale B Stat / total incasari

319,600,332 /

529,903,559 =

60.31

%

8. Grad de autonomie decizionala

venituri depersonalizate incasate / total incasari

465,055,334 /

529,903,559 =

87.76 %

9. Estimat anual din venituri fiscale

a. coef de realizare a ven fiscale in an_precedent venituri fiscale cumulate trim IV 2018/ total venituri fiscale2018

86,839,438 /

108,520,186 =

0.80

b. estimat anual din venituri fiscale

Anual        venituri fiscale cumulate trim IV 2019 / coeficient 9a.

113,512,244 /

0.80 =

141,890,305 lei

CHELTUIELI

1. Rigiditatea cheltuielilor

Anual

plăti aferente cheltuielilor de personal / total plăti

103,323,843

/

545,634,009 =

18.94 %

2. Ponderea sect de funcționare

plăti aferente secțiunii de funcționare / total plăti

498,560,320

/

545,634,009 =

91.37 %

3. Ponderea sect de dezvoltare

plăti aferente secțiunii de dezvoltare / total plăti

47,073,689

/

545,634,009 =

8.63 %

4. Ponderea serviciului datoriei publice

locale Anual

serviciul datoriei publice locale / total plăti

45,760,434

J_

545,634,009 -

8.39 %

5. Deficitul secțiunii de funcționare

plati_efectuate+plati_restante-venituri_functionare_incasate

500,565,410

492,461,191 =

8,104,219

6. Deficitul secțiunii de dezvoltare

plăti efectuate+plati restante-venituri dezvoltarejncasate

47,073,690

-

37,442,368 =

9,631,322

PLĂTI RESTANTE

1. total plăti restante la finele perioadei de raportare, din care

secțiunea de functionare+ secțiunea de dezvoltare =

2,005,090

total

2,005,090

2. sub 30 de zile

1,689,470

1,689,470

3. peste 30 de zile

315,620

315,620

4. peste 90 de zile

5. peste 120 de zile

 • 6. către furnizori, creditori din operațiuni comerciale

 • 7. fata de bugetul general consolidat

2,005,090

2,005,090

8. fata de salariat!

9. imprumuturi nerambursate la scadenta

10. dobânzi restante

PLĂTI RESTANTE

 • 31.12.2019

1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI

COD

Sold Ia începutul anului

Sold la finele perioadei

TOTAL

Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare

TOTAL JUDEȚ GALAȚI

0

PLAT! RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:

40001

10.737.260

2.052.795

2.052.795

-sub 30 de zile(rd.151 +301)

40002

5.098.874

1.718.478

1.718.478

- peste 30 de zile (rd.152+302)

40003

5.526.972

334.317

334.317

- peste 90 de zile (rd.153+303)

40004

111.414

PJ^TI RESTANTE - TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (. . 60+170+240+250+270+280+290) din care:

40150

10.737.260

2.052.795

2.052.795

-sub 30 de zilețrd.161+171+241 +251 +271 +281 +291)

40151

5.098.874

1.718.478

1.718.478

- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)

40152

5.526.972

334.317

334.317

- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)

40153

111.414

Plăti restante către furnizori,creditori din operații comerciale (ct.4O10100,ct.4030100,ct.4620101 ,ct.462O109) (rd.161 +162+163+165+166) din care:

40160

8.892.409

2.052.795

2.052.795

-sub 30 de zile

40161

3.254.023

1.718.478

1.718.478

- peste 30 de zile

40162

5.526.972

334.317

334.317

- peste 90 de zile din care:

40163

111.414

Plăti restante fata de bugetul general consolidat

i (rd. 171 +172+173+174+175) (ct.4310100+4310200+

(4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+

! 4370100+4370200+4370300+4420300+4440000+

14460100+4460200+4480100),din care:

40170

1.844.851

1

I. PLĂTI RESTANTE -bugete locale-

 • 31.12.2019

pag .2  - lei -

DENUMIRE INDICATORI

COD

Sold la începutul anului

Sold la finele perioadei

TOTAL

Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi buaetare

TOTAL JUDEȚ GALAȚI

0

PLĂTI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:

42001

8.698.062

2.005.090

2.005.090

-sub 30 de zile(rd.151 +301)

42002

3.598.301

1.689.470

1.689.470

- peste 30 de zile (rd.152+302)

42003

5.099.761

315.620

315.620

PLĂTI RESTANTE - TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd/l 60+170+240+250+270+280+290) din care:

42150

8.698.062

2.005.090

2.005.090

u 30 de zile(rd.161 +171 +241 +251 +271 +281 +291)

42151

3.598.301

1.689.470

1.689.470

- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)

42152

5.099.761

315.620

315.620

Plăti restante către furnizori,creditori din operații comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101 ,ct.4620109)

(rd.161 +162+163+165+166) din care:

42160

8.007.694

2.005.090

2.005.090

-sub 30 de zile

42161

2.907.933

1.689.470

1.689.470

- peste 30 de zile

42162

5.099.761

315.620

315.620

Plăti restante fata de bugetul general consolidat (rd.171 +172+173+174+175)(ct.4310100+4310200+ 4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+ 4370100+4370200+4370300+4420300+4440000+ 4460100+4460200+4480100),din care:

42170

690.368

i -sub 30 de zile

42171

j          690.368

I. PLĂTI RESTANTE

-instituții publice finanțate integral din venituri proprii-

 • 31.12.2019

pag. 3   - lei-

DENUMIRE INDICATORI

COD

Sold ia începutul anului

Sold Ia finele perioadei

TOTAL

Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare

TOTAL JUDEȚ GALAȚI

0

PLĂTI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:

51001

491.300

-sub 30 de zile(rd.151 +301)

51002

251.192

- peste 30 de zile (rd.152+302)

51003

128.694

- peste 90 de zile (rd.153+303)

51004

111.414

PLĂTI RESTANTE - TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

51150

. 160+170+240+250+270+280+290) din care:

491.300

-sub 30 de zile(rd.161 +171 +241 +251 +271 +281 +291)

51151

251.192

- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)

51152

128.694

- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)

51153

111.414

i Plăti restante către furnizori,creditori din operații comerciale

51160

] (ct.4010100,ct.4030100,Ct.4620101 ,ct.4620109)

j (rd.161 +162+163+165+166) din care:

491.300

| -sub 30 de zile

51161

251.192

i - peste 30 de zile

| 51162

128.694

j - peste 90 de zile din care:

| 51163

111.414

!

I. PLĂTI RESTANTE

-instituții publice finanțate parțial din venituri proprii-

 • 31.12.2019

4 - lei -

DENUMIRE INDICATORI

COD

Sold Ia începutul anului

Sold Ia finele perioadei

TOTAL

Din care: | aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare

TOTAL JUDEȚ GALAȚI

0

PLĂTI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300) din care:

53001

1.547.898

47.705

47.705

-sub 30 de zile(rd. 151 +301)

53002

1.249.381

29.008

29.008

- peste 30 de zile (rd.152+302)

53003

298.517

18.697

18.697

PLĂTI RESTANTE - TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

53150

(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:

1.547.898

47.705

47.705

30 de zile(rd.161+171 +241+251 +271 +281 +291)

53151

1.249.381

29.008

29.008

- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)

53152

298.517

18.697

18.697

Plăti restante către furnizori,creditori din operații comerciale

53160

(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101 ,ct.4620109)

(rd.161+162+163+165+166) din care:

393.415

47.705

47.705

-sub 30 de zile

53161

94.898

29.008

29.008

- peste 30 de zile

53162

298.517

18.697

18.697

| Plăti restante fata de bugetul general consolidat

53170

(rd.171 +172+173+174+175)(ct.4310100+4310200+

4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+

4370100+4370200+4370300+4420300+4440000+

4460100+4460200+4480100),din care:

1.154.483

I -sub 30 de zile

| 53171

1.154.483

II. Sinteza plăților restante si arieratelor

31.12.2019

Pag.: 1

Nr rd

Explicație

Plăti restante

Plăti restante aferente programelor naționale

Plăti restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)

Plăti restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursaO8/D)

total**)

din care arierate***)

total

din care arierate

total

din care arierate

total

din care arierate

0

1

1.1

2

2.1

3

____3JL____

______4_______

____4J,_____

i

Sold la finele lunii precedente

Sold la finele perioadei

1.525.342

2.052.795

II. Sinteza plăților restante sî arieratelor

-bugete locale-

31.12.2019

Pag.: 2

Nr rd

Explicație

Plăti restante

Plăti restante aferente programelor naționale

Plăti restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)

Plăti restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursaO8/D)

total**)

din care arierate***)

total

din care arierate

total

din care arierate

total

din care arierate

0

1

1.1

2

2.1

.........3______

3.1

4

__

1

2

Sold ]a finele lunii precedente

Sold la finele perioadei

441.122

2.005.090

7T

II. Sinteza plăților restante si arieratelor

*institutii publice finanțate integral venituri proprii-

31.12.2019

Pag.. 3

Nr rd

Explicație

Plăti restante

Plăti restante aferente programelor naționale

Plăti restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare* * * **)

Plăti restante aferente fondurilor externe ne r ambur s at>i 1 e preaderare(sursaO8/D)

total**)

din care arierate***)

total

din care arierate

total

din care arierate

total

din care arierate

0

1

1.1

2

2.1

3

3.1

4

4.1

1

Sold la finele lunii precedente

55.930

II. Sinteza plăților restante si arieratelor

-instituții publice finanțate parțial venituri proprii-

31.12.2019

Pag.: 4

Nr rd

Explicație

Plăti restante

Plăti restante aferente programelor naționale

Plăti restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)

Plăti restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursaO8/D)

total**)

din care arierate***)

total

din care arierate

total

din care arierate

total

din care arierate

0

1

1.1

2

2.1

3

3.1 ___

4

___IU___

i

2

Sold la finele lunii precedente

•Jcld La finele perioadei

1.028.290

47.705

DIRECȚIA GENERALA A D FINANȚELOR PUBIJCE

Situația activelor si datoriilor instituțiilor publice din administrația locala

 • 31.12.2019

pag.: 1 - Iei -

COD

DENUMIRE INDICATORI

Sold la începutul anului

Sold Ia sfârșitul perioadei

0

18005

TOTAL JUDEȚ GALAȚI

Disponibilități in lei ale instituțiilor publice locale si ale instituțiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+ 5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301

+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901

+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101 +5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:

33.062.612

18.735.350

18008

Total (in baze cash) (rd.04+05)

33.062.612

18.735.350

18010

Total (in baze accrual)(rd.08+09)

33.062.612

18.735.350

1*023

Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)

1.298.765

1.153.388

...J32

Disponibilități ale instituțiilor publice locale si ale instituțiilor de subordonare locala la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+ 5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+ 5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+ 5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:

4.126.515

1.375.590

18036

Total (in baze cash) (rd.32+35)

4.126.515

1.375.590

18038

Total (in baze accrual) (rd.36+37)

4.126.515

1.375.590

18051

Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ 4610209+2670108+2670208)

8.202

8.702

18052

Total (in baze cash) (rd.51)

8.202

8.702

18131

Acțiuni necotate deținute de autoritatile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200-2960102)(Sl 1)

89.811.448

89.811.448

18134

Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)

89.811.448

89.811.448

18157

Creanțe comerciale necurente legale de livrări de bunuri si servicii de către autoritatile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+4110208+ 4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:

789.737

750.440

18159

- de la societari nefinanciare (Sil),

789.737

750.440

18165

Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri si servicii de către autoritatile locale sau de instituții subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+ 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.l66+167+168+172)din care de la:

35.770.615

38.010.730

18166

-de la gospodăriile populație (S14)

13.996.701

10.313.168

18167

-de la societari nefinanciare (Sil)

17.750.485

22.988.377

18168

-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)

4.023.429

4.709.185

18171

-Fonduri de securitate sociala(S1314)

4.023.429

4.709.185

181711

-din care: creanțele unităților sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate

4.023.429

4.709.185

18176

l.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:

153.631.045

175.149.282

18177

- de la gospodăriile populație (S14)

71.295.247

79.892.823

18178

- de la societari nefinanciare (Sil)

82.335.798

95.256.459

18185

Total creanțe (rd.176+184)

153.631.045

175.149.282

18191

Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agențiile de Plăti - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)

3.815.809

5.612.234

18192

Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agențiile de Plăti - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)

909.146

706.639

18194

Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale

pag.: 2 - lei -

Sold la începutul

Sold la sfârșitul

COD

DENUMIRE INDICATORI

anului

perioadei

bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

PGSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd,195+196)

466.793

2.701.616

18195

Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)

466.793

2,701.616

18286

Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate.etc) de instituțiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+ 1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:

335.407.692

393.357.200

18287

- Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)

262.368.570

311.472.242

18289

- Nerezidenti(State membre si instituții si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizații intemetionale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)

59.554.339

69.193.397

"891

- Administrația centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locala (ct.1620200+1670203)

13.484.783

12.691.561

18290

Total (in baze cash)(rd.286)

335.407.692

393.357.200

18312

Datorii comerciale necurente legale de livrări de bunuri si servicii (ct.4010200+ 4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către:

750

1.496

18313

- Societăți nefinanciare(S 11)

750

1.496

18320

Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri si servicii (ct.4010100+ 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).

Total (rd.321+322+326+327) din care către:

46.530.995

29.627.214

18321

-Societăți nefinanciare (Sil)

46.530.995

29.627.214

18331

Datoriile instituțiilor publice din administrația locala către bugete (ct.4310100+ 4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+ 4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)

30.763.116

27.190.604

18332

Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+

4280101)

23.151.319

15.293.702

j33

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)

2.041.607

2.848.428

18335

Total (rd.331+332+333+334)

55.956.042

45.332.734

18341

Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management / Agențiile de Plăti - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILEPOSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.458O5Ol+458O5O2)

135.359

2.734.497

183421

Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:

20.806.141

5.503.521

183423

Provizioane necurente reprezentând drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)

19.276.141

5.503.521

183424

Provizioane necurente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata diferentelor salariate cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)

1.530.000

Situația plăților efectuate

Anexa 27


din fonduri externe nerambursabile (FES) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de

31.12.2019

Pag.:     1   - lei -

Denumirea sursei de finanțare

Buget de stat (s 01-stat)

Buget local (s 02-local)

Bugetul asigurărilor sociale de stat (s 03-bass)

Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s 04-somaj)

Bugetul fondului național unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)

Bugetul instituțiilor publice si activităților finanțate integral sau parțial din venitur proprii (slO-locaD

Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08*stat+ asigurari+ local)

Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)

Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)

Bugetul instituțiilor publice si activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20- stat+ asigurari+ aiifnnnme)

Bugetul instituțiilor publice si activităților finanțate integral din venituri proprii (slO- stat+ autonome)

A

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

TOTAL JUDEȚ GALAȚI

Total plăti (titlul VIII cod56+

titlul X cod58) (rd.2+rd.ll)

Total plăti (titlul X cod58)

Cheltuieli de personal (titlul I)

Bunuri si servi cii (ti11ul II)

Subvenții (titlul IV)

Active nefinanciare (titlul XIII)

15.222.777

15.222.777

1.351.215

1.090.231

191.216

12.590.115

16.444.418

16 444.418

16.444.418

TOTAL JUDEȚ GALAȚI

Anexa 19

Situația plăților efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finanțate clin FEN postaderare 31.12.2019

Pag,:     1    • lei -

Cod indicator

Denumirea programului cu finanțare UE

Plăti efectuate de la titlul 56 si 58

din care:

Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent

Sume in curs de solicitarela rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anterior

Sume solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent

Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in cur* de autorizare

Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anterior aflate in curs de autorizare

Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent

Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori

Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent

Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori

Prefinantare dedusa din sumele solicitate la ram bursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent

Prefinantare dedusa din sumele solicitate la ra mbursare aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori

Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori

dinrarr:.........

Plăti efectuate pentru cota-pa rte FEN (alineat02)

Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent

A

' fii

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

ii

14

15

10052

Progratre dl Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR) (5801)

9.998.478

6.7)4.441

122.330

6.592.11 1

2.139.963

6.592.1 11

3.175.718

10033

Programe din Fondul Social European

(FSE) (5802)

5.094.260

3.803.816

1.106.096

2.697.720

2.697.720

273.305

10036

Programul, din Fondul European pentru

Pescuit si Afaceri Maiitixe (FEPAM) (5805)

130.039

97.530

2.643

94.887

94.S87

10040

Total (ccdOl la 39.6)

15.222.777

10.615.787

1.231.069

9.384.7)8

2.139.963

9.384.7 IR

3.449.023

TOTAL JUDEȚ GALAȚI

Anexa 19

Situația plătitor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-partc aferenta cheltuielilor finanțate din FEN postaderare

31.12.2019

______1______-.‘ji.:.

Cod indicator

Denumirea programului cu finanțare UE

Plăti efectuate de la titlul 56 si 58

din care:

Sume in curs de solicitare]» rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent

Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anterior

Sume solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent

Sume solicitate ia rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in cur; de autorizări

Sume solicitate la rambursare in anul curent af erente cheltuielilor efectuate in anii anterior aflate in curs de autorizare

Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent

Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori

Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent

Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori

Prefinantare dedusa din sumele solicitatei» rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent

Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori

Sume rezultate din nereguli af erente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori

din rare;

Plăti efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)

Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate ia rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent

A

61

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

1T ......

14

15

14032

14040

Programe di Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)(5801)

Total (codOl la 39.6)

16.444.418

16.444.418

12.558.497

12.558.497

1.470.547

1.470.547

11.087.950 11.087.950

2 874.726

2.874.726

8.213.224

8.213.224

Președinte de ședim"