Hotărârea nr. 213/2020

Finantarea de la bugetul local a Asociatiei "Clubul Sportiv Handbal-Art" Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 213 din 28.05.2020

privind finanțarea de la bugetul local a Asociației „Clubul Sportiv Handbal-Art” Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 255/22.05.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28.05.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 87544/22.05.2020 al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 87548/22.05.2020 al Direcției Relații Publice și Managementul Documentelor și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere avizul Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere cererea de finanțare a Asociației Clubul Sportiv Handbal-Art Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 35378/20.02.2020;

Având în vedere Procesul-Verbal nr. 38398/24.02.2020, al Comisiei de evaluare și analiză a dosarelor depuse de structurile sportive, în vederea finanțării de la bugetul local;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 139/28.03.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind finanțarea din bugetul municipiului Galați a programelor sportive inițiate de către organizațiile sportive;

Având în vedere dispozițiile Ordinului Ministrului Tineretului și Sportului nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 3, alin. (1), art. 18M alin. (2), lit. „b”, art. 67M, alin. (3) din Legea nr. 69/2000, a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. „d” și alin. (7), lit. ”f” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - (1) Se aprobă finanțarea de la bugetul local a acțiunilor/activităților sportive din cadrul programului sportiv derulat de Asociația „Clubul Sportiv Handbal-Art” Galați.

(2) Se aprobă contractul de finanțare prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la HCL 213/28.05.2020

CONTRACT Nr./2020 privind finanțarea acțiunilor/activităților sportive din cadrul programului sportiv derulat de ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV HANDBAL-ART GALAȚI

CAP. I

MUNICIPIUL GALATI, cu sediul în municipiul Galați, str. Domnească nr.54, cod fiscal 3814810, cont curent RO49TREZ30624670259XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Galați, reprezentat prin  în calitate de Primar, denumit în continuare autoritate finanțatoare și

ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV HANDBAL-ART GALAȚI, cu sediul în municipiul Galați, str........ nr....., cod fiscal............, cont nr............................, deschis la..............,

reprezentat prin ...................., în calitate de Reprezentant legal, denumită în continuare

structură sportivă,

în baza dispozițiilor Codului administrativ aprobat prin O.U.G. nr.57/03.07.2019, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 cu modificările și completările ulterioare ale Ordinului Ministrului pentru Sport si Tineret nr.664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor si programelor sportive, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 pentru aprobarea Normelor financiare în activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare adaptate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare de către Consiliul Local al municipiului Galați, în calitate de autoritate deliberativă care stabilește condițiile finanțării în baza unui regulament propiu aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.139/28.03.2019, și ale Hotărârii Consiliului local nr.de aprobare a cererii de finanțare, au convenit încheierea prezentului contract.

CAP. II

Obiectul și valoarea contractului

ART. 1

Obiectul prezentului contract îl constituie finanțarea programului, respectiv a acțiunilor/activităților din cadrul programului sportiv: Handbal-ART Gălățean - Ieri, Astăzi și Mâine, prevăzut în anexa nr.1 la prezentul contract.

ART. 2

Municipiul Galați repartizează structurii sportive suma de 10.000 lei, pentru finanțarea acțiunilor/activităților prevăzute la art.1.

CAP. III

Durata contractului

ART. 3

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți și este valabil până la data îndeplinirii tuturor obligațiilor contractuale de către părți.

CAP. IV

Drepturile și obligațiile părților

ART. 4

Asociația Clubul Sportiv Handbal -Art Galați are următoarele drepturi și obligații:

 • a) să utilizeze suma prevăzută la art.2 exclusiv pentru finanțarea cheltuielilor aferente acțiunilor/activităților prevăzute în anexa nr.1, potrivit destinației stabilite prin contract în anexa nr. 2 și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

 • b) să realizeze acțiunile/activitățile prevăzute la art.1, obiectivele și indicatorii prevăzuți în anexa nr.3;

 • c) să promoveze denumirea autorității finanțatoare în cadrul acțiunilor/activităților finanțate astfel:

Fiecare sportiv/echipă/club care primește din partea Primăriei municipiului Galați o finanțare anuală de cel puțin 100.000 de lei are următoarele obligații, din momentul semnării contractului de finanțare:

 • 1. Să afișeze pe echipamentul de joc sigla Primăriei municipiului Galați și mesajul “Primăria municipiului Galați sprijină sportul”. Dacă municipalitatea este cel mai important sponsor al sportivului/echipei/clubului, atunci mesajul va fi afișat pe piept. În cazul în care este al doilea sponsor, mesajul va fi afișat pe spate, deasupra numărului de concurs. Daca este al treilea, mesajul este afișat pe spate, sub numărul de concurs. Dacă municipalitatea nu se află printre primii trei sponsori, poziția pe echipament va fi negociată direct între reprezentanții Primăriei și cei ai sportivului/echipei/clubului.

 • 2. Sigla Primăriei municipiului Galați și mesajul “Primăria municipiului Galați sprijină sportul” vor fi prezente pe orice panou în dreptul căruia se fac declarațiile de presă, în Galați, de către sportivul sau reprezentanții echipei/clubului care a primit finanțarea. Colajul publicitar al municipalității trebuie să fie cel puțin la fel de mare ca restul mesajelor publicitare afișate.

 • 3. La intrarea pe arena sportivă din Galați unde evoluează sportivul/echipa care a beneficiat de finanțare va fi montat, un panou de dimensiunile 2x4 metri pe care să fie afișată sigla municipalității și mesajul “Primăria municipiului Galați sprijină sportul”.

 • d) să permită persoanelor delegate de autoritatea finanțatoare să efectueze controlul privind modul de utilizare a fondurilor prevăzute la art.2;

 • e) să contribuie cu minimum 10% din valoarea totală de finanțare a programului;

 • f) să întocmească și să transmită autorității finanțatoare, în termen de 30 zile calendaristice de la data încheierii acțiunilor/activităților, următoarele documente:

 • -  raport privind realizarea obiectivului/obiectivelor, după caz, și a indicatorilor prevăzuți în contract;

 • -   raport financiar însoțit de documentele justificative de cheltuieli; documentele justificative vor fi întocmite conform Ordinului nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările și completările ulterioare, și vor fi prezentate în copie certificată cu mențiunea "conform cu originalul", datate, semnate și ștampilate de către reprezentantul legal al structurii sportive;

 • g) să restituie, în situația nerespectării dispozițiilor legale și a prevederilor prezentului contract, în termen de 15 zile de la data notificării de plată de către organul de control, sumele primite, precum și penalitățile aferente acestora, calculate potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

 • h) să respecte prevederile actului constitutiv și ale statutului propriu, precum și statutul și regulamentele federației sportive naționale la care este afiliată;

 • i) să promoveze spiritul de fairplay, să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea și combaterea violenței și dopajului în cadrul acțiunilor/activităților finanțate potrivit prezentului contract.

ART. 5

Municipiul Galați are următoarele drepturi și obligații:

 • a) să supravegheze și să controleze modul de utilizare a sumei repartizate, precum și modul de respectare a dispozițiilor legale;

 • b) să plătească suma prevăzută la art. 2, astfel:

 • (1) Plățile către beneficiar se vor face în tranșe, în funcție de disponibil, în baza solicitării clubului sportiv, solicitare însoțită de certificatul de atestare fiscală de la bugetul local și certificatul de atestare fiscală de la bugetul de stat.

 • (2) Prima tranșă (avans) nu poate depăși 30% din finanțarea acordată, iar ultima tranșă va fi de 10% din valoarea finanțării.

 • (3) Suma avansată și nejustificată prin raportări intermediare nu poate depăși în nici un moment al derulării contractului, valoarea de 30% din valoarea finanțării.

 • c) în cazul în care structura sportivă nu respectă prevederile prezentului contract, autoritatea finanțatoare are dreptul de a solicita restituirea sumelor acordate, precum și sistarea virării sau diminuarea sumei repartizate, după caz.

CAP. V

Răspunderea contractuală

ART. 6

 • (1) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezentul contract, partea în culpă răspunde în condițiile prezentului contract și ale dispozițiilor legale în vigoare.

 • (2) Pentru nedepunerea în termenul convenit prin prezentul contract a documentelor prevăzute la art.4 lit.f), autoritatea finanțatoare are dreptul să perceapă penalități de întârziere de 1% pentru fiecare zi de întârziere, calculate la valoarea avansului acordat sau la suma datorată, după caz.

ART.7

Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condițiile legii.

CAP.VI

Încetarea contractului

ART.8

 • (1) Contractul de finanțare încetează :

 • a) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat;

 • b) prin acordul părților;

 • c) prin reziliere, fără a fi necesară intervenția instanței de judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părții în culpă i s-a adus la cunoștință că nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale esențiale.

 • (2) Notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai multor obligații contractuale esențiale.

ART.9

În cazul rezilierii contractului de finanțare ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale esențiale de catre beneficiarul finantarii, acesta este obligat în termen de 15 zile să returneze autorității finanțatoare sumele primite cu titlu de finanțare, cu exceptia sumelor care au fost deja utilizate pentru activitățile sportive desfășurate și justificate, cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanțării altor programe și proiecte de interes public.

ART.10

În cazul rezilierii contractului de finanțare ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale esențiale de catre autoritatea finantatoare, aceasta este obligata în termen de 15 zile să plateasca beneficiarului finanțării suma rămasă de plată din suma totală repartizată pentru finanțarea activității sportive.

CAP. VII

Litigii

ART. 11

Divergențele care pot apărea între părți pe parcursul derulării prezentului contract vor face obiectul unei concilieri pe cale amiabilă. În situația în care aceasta nu s-a realizat, partea nemulțumită se poate adresa instanței de judecată competente, în condițiile legii.

CAP. VIII

Dispoziții finale

ART.12 ‘

 • (1) Modul de gestionare a sumelor alocate de Municipiul Galați către Asociația Clubul Sportiv Handbal -Art Galați, respectiv realizarea acțiunilor propuse pentru anul 2020, va fi controlat de către Direcția Financiar Contabilitate și de către persoana desemnată prin Dispoziția Primarului Municipiului Galați.

 • (2) Regimul de gestionare a sumelor repartizate de autoritatea finanțatoare și controlul financiar se realizează în condițiile legii. Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor efectuate de structura sportivă în baza prezentului contract se fac potrivit normelor privind finanțele publice.

ART. 13

Curtea de Conturi poate exercita control financiar asupra derulării activităților nonprofit finanțate din fonduri publice.

ART. 14

Prevederile prezentului contract au putere deplină pentru părți și se constituie în norme cu caracter tehnic, financiar și administrativ.

ART. 15

Modificarea clauzelor prezentului contract se face cu acordul părților numai pentru acțiuni viitoare și se consemnează într-un act adițional.

ART. 16 ’

Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezentul contract.

ART. 17

Prezentul contract se încheie în 3 exemplare, dintre care două exemplare pentru autoritatea finanțatoare și un exemplar pentru structura sportivă.

MUNICIPIUL GALAȚI Primar


Asociația Clubul Sportiv Handbal -Art Galați Reprezentant Legal

Direcția Financiar Contabilitate Director Executiv

Control Financiar Preventiv

Direcția Relații Publice și Managementul Documentelor

Director Executiv

Serviciul Învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte, Sănătate și Evenimente Șef Serviciu

Serviciul Juridic și Legalitate

Șef Serviciu

ANEXA 1 la contract

Structura sportivă Asociația Clubul Sportiv Handbal -Art Galați

Acțiunile/Activitățile din cadrul programului: Handbal-ART Gălățean - Ieri, Astăzi și Mâine

Nr. crt.

Denumirea acți unii/activității

Locul de desfășurare

Perioada acțiunii

Nr.de participanți

Costul acțiunii

Alte mențiuni

Reprezentanți legali:

(numele, prenumele, funcția, semnătura și ștampila structurii sportive)

ANEXA 2 la contract

Structura sportivă Asociația Clubul Sportiv Handbal -Art Galați

Bugetul acțiunii/activității din cadrul programului: Handbal-ART Gălățean - Ieri, Astăzi

și Mâine

Nr. crt.

Actiunea/Activitatea/Categoriile de cheltuieli

Valoarea Totală

din care

Din fonduri publice

Din venituri proprii ale structurii sportive

1

Actiunea/Activitatea ..................

, total

............. , din care:

a)A1

b) ....           .............................

ExempluA

a) cazare: 10 persoane x 50 lei/zi x 5 zile = 2.500 lei

2

Actiunea/Activitatea ..................

............. , din care:

Total

A1 Categorii de cheltuieli

Categoriile de cheltuieli eligibile care vor fi finanțate prin contractul de finanțare sunt prevăzute în Anexa nr.8 la Regulamentul privind finanțarea din bugetul municipiului Galați a programelor sportive inițiate de către organizațiile sportive, regulament aprobat prin HCL nr.139/28.03.2019.

CATEGORII DE CHELTUIELI NEELIGIBILE:

 • • Cheltuieli cu întretinerea și reparația mijloacelor fixe;

 • • Achiziții de terenuri, clădiri;

 • • Achiziții bunuri care se constituie în obiecte de inventar și mijloace fixe;

 • • Alte cheltuieli care contravin legislației în vigoare privind finanțările din fonduri publice.

Reprezentanți legali:

(numele, prenumele, funcția, semnătura și ștampila structurii sportive)

ANEXA 3 la contract

Structura sportivă Asociația Clubul Sportiv Handbal-Art Galați

Scopul, obiectivele și indicatorii de evaluare ai programului Handbal-ART Gălățean - Ieri, Astăzi și Mâine

 • A. Scopul:

 • B. Obiective: Îndeplinirea și asumarea responsabilităților asupra obiectivelor propuse în programul sportiv

Obiectivul general:....................................................................

Obiective specifice: ...................................................................

 • C. Indicatori

C1. Indicatori de eficiență * (denumire, unitate de măsură):

 • a) Cost mediu acțiune de participare/organizare competiții sportive internaționale/persoană (lei)

 • b) Cost mediu organizare competiții din calendarul sportiv național (lei / acțiune)

 • c) Cost mediu zilnic de pregătire la loturi / persoană ** /lei)

C2. Indicatori fizici (denumire, unitate de măsură):

 • a) Număr competiții prevăzute în calendarul sportiv național

 • b) Număr competiții din calendarul sportiv național realizate din suma repartizată de la bugetul local prin contract

C3. Indicatori de rezultat (denumire, unitate de măsură):

 • a) Gradul de finanțare a competițiilor din calendarul sportiv național din suma repartizată de la bugetul local

 • b) Nr. competiții finanțate de la bugetul local x 100/ Nr. competiții prevăzute în calendar

* La stabilirea indicatorilor de eficiență se vor lua în considerare și sumele alocate din veniturile proprii ale beneficiarului, astfel încât aceștia să reflecte costurile reale

** La calculul costului mediu zilnic de pregătire la loturi nu se iau în considerare cheltuielile cu echipamente sportive și materiale sportive, control doping și cercetare științifică

Reprezentanți legali:

(numele, prenumele, funcția, semnătura și ștampila structurii sportive)

Președinte de ședință,