Hotărârea nr. 210/2020

Aprobarea cererii de finantare si a cheltuielilor aferente proiectului "Cresterea performantei energetice a blocurilor: CL3, str. Armata Poporului, nr. 6; PR6, Bd. Dunarea, nr. 86; C4, str. Stadionului, nr. 12 din Municipiul Galati"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 210

din 28.05.2020

privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Creșterea performanței energetice a blocurilor: CL3, str. Armata Poporului, nr. 6; PR6, Bd. Dunărea, nr. 86; C4, str. Stadionului, nr. 12 din Municipiul Galați”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 252/22.05.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28.05.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 87523/22.05.2020, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 87530/22.05.2020, al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere Ordinul MDRAP nr. 7147/15.12.2017 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului deproiecte POR/2017/3/3.1/A/SUERD/1,Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale, Apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei UE pentru Regiunea Dunării, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 20 alin. (1) lit.j) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă cererea definanțare și cheltuielile aferente proiectului „Creșterea performanței energetice a blocurilor: CL3, str. Armata Poporului, nr. 6; PR6, Bd. Dunărea, nr. 86; C4, str. Stadionului, nr 12 din Municipiul Galați”, cod SMIS 124431, depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale, Apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei UE pentru regiunea Dunării.

Art. 2 - Se aprobă valoarea totală aproiectului „Creștereaperformanței energetice a blocurilor: CL3, str. Armata Poporului, nr. 6; PR6, Bd. Dunărea, nr. 86; C4, str. Stadionului, nr 12 din Municipiul Galați” în cuantum de 2.382.235,75 lei, inclusiv TVA, din care valoarea totală eligibilă 2.380.991,96 lei și valoarea totală neeligibilă de 1.243,79 lei.

Art. 3 - Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Galați, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 952.396,78 lei inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului „Creșterea performanței energetice a blocurilor: CL3, str. Armata Poporului, nr. 6; PR6, Bd. Dunărea, nr. 86; C4, str. Stadionului, nr 12 din Municipiul Galați”.

Art. 4 - (1) Contribuția asociațiilor de proprietari la cheltuielile eligibile este în cuantum de 561.258,00 lei inclusiv TVA, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E - cheltuieli prevăzute la capitolele/subcapitolele 1.1,1.2, 2, 4, 5.1.1 și 5.3 din bugetul componentei, corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice.

(2) Contribuția asociațiilor de proprietari la cheltuielile neeligibile este în cuantum de 310,95 lei inclusiv TVA, reprezentând, după caz:

  • -  25% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de locuință aflate în proprietatea persoanelor fizice

  • -  100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de locuință aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice.

Art. 5 - (1) Se aprobă acordarea ajutorului de natură socială în sumă de 246.129,79 lei cu TVA, reprezentând 21,5% din valoarea eligibilă aferentă lucrărilor beneficiarilor de ajutor de natură socială.

(2) Mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile ce revin asociațiilor de proprietari este stabilit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 75 din 15.02.2018 privind finanțarea din bugetul local al municipiului Galați a cheltuielilor aferente cotelor de contribuție pentru reabilitarea termică a unor imobile și mecanismul de recuperare a sumelor avansate de către municipiul Galați cu titlul de cotă de contribuție ce revine asociațiilor de proprietari, modificată de Hotărârea de Consiliu Local nr. 329 din 30.05.2018.

Art. 6 - Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Creșterea performanței energetice a blocurilor: CL3, str. Armata Poporului, nr. 6; PR6, Bd. Dunărea, nr. 86; C4, str. Stadionului, nr 12 din Municipiul Galați”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

Art. 7 - Se aprobă asigurarea de la bugetul local al municipiului Galați a tuturor resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, inclusiv suportarea din bugetul propriu a corecțiilor care pot fi identificate în procedura de verificare a achizițiilor.

Art. 8 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 9 - Secretarul General municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,