Hotărârea nr. 208/2020

Aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de "Cetatean de Onoare al Municipiului Galati"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 208

din 28.05.2020

pentru aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de „Cetățean de Onoare al Municipiului Galați”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 96/10.03.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28.05.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 50605/10.03.2020, al inițiatorului -Primarului Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 50607/10.03.2020, al Direcției Relații Publice și Managementul Documentelor și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere avizul Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere avizul Comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (13) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă Regulamentul de acordare a titlului de „Cetățean de Onoare al Municipiului Galați", prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 556/12.12.2019 pentru aprobarea Regulamentului de acordare a Titlului de „Cetățean de Onoare al Municipiului Galați” își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la HCL 208 / 28.05.2020

REGULAMENT DE ACORDARE A

TITLULUI “CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI GALAȚI

CAPITOLUL I. GENERALITĂȚI

Titlul " Cetățean de Onoare al Municipiului Galați” reprezintă cea mai înal distincție civică, ce recompensează talentul și serviciile deosebite unei persoa române sau străine, acordată de Consiliul Local al Municipiului Galați.

Art. 1. Titlul se acordă, după caz, din inițiativa:

 • a) primarului;

 • b) consilierilor locali;

 • c) persoanelor juridice care desfășoară activitate în domeniul/domeniile în care afirmat cel propus;

  ■a


  •e

  •e


 • d) unui număr de cel puțin 5% din populația cu drept de vot a municipiului Galați, baza unui tabel semnat de către aceștia, care va sta la baza unui proiect de hotar; promovat de un consilier sau un grup de consilieri locali.

Art. 2. Acordarea titlului nu este condiționată de:

 • a)

 • b)

 • c)


cetățenie;

naționalitate;

vârstă;

d)


domiciliu;


e)


sex;


 • f)

  apartenență politică.


 • g)

Art. 3. Titlul se acordă:

 • a) pentru cel mult cinci persoane/an;

 • b) în timpul vieții celui în cauză;

 • c) post-mortem.

Art. 4 Principiile care stau la bază acordării titlului " Cetățean de Onoare al Municipiului Galați" sunt:

 • a) Transparența - punerea la dispoziția celor interesați a informațiilor referitoare

aplicarea procedurii pentru acordarea titlului " Cetățean de Onoare al Municipiului Galați;

 • b) Excluderea dublei participări - același solicitant nu poate beneficia de această

distincție de mai multe ori din partea Consiliului Local al municipiului Galați;

c) Neretroactivitatea - vor participa doar persoanele care îndeplinesc condițiile stabil te prin prezentul regulament.

Art. 5. Titlul are următoarele caracteristici:


 • a) este personal;

 • b) este netransmisibil;


 • c) este un drept al titularului;

 • d) are valabilitate nedeterminată.


CAPITOLUL II. CATEGORII DE PERSONALITĂȚI ÎNDREPTĂȚITE L PRIMIREA TITLULUI GALAȚI”

Art. 6. Sunt îndreptățite să fie propuse pentru acordarea titlului de “Cetățean de Onoa al Municipiului Galați”, categoriile de personalități care se găsesc în una din situații următoare:

a)


,A CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULU


b)


c)


d)


f)


g)


h)


personalități cu recunoaștere națională sau universală care și-au adus contribuții la dezvoltarea municipiului Galați și a imaginii acestuia;

personalități care, prin realizările lor deosebite, au făcut cunoscut numele municipiului Galați în țară și străinătate;

persoane care, prin acțiunile lor, au preîntâmpinat producerea de evenimente deosebit de grave, sau prin sacrificiul suprem au salvat viețile concetățenilor lor, în municipiul Galați;

persoane care, prin acțiunile lor dezinteresate (donații, acțiuni umanitare etc.), au produs o Îmbunătățire simțitoare a condițiilor de viață a locuitorilor municipiului Galați;

unor foști deținuți politici sau veterani de război care prin activitatea lor ulterioară au contribuit la imaginea pozitivă a municipiului Galați în lume;

unor sportivi gălățeni, care au obținut rezultate deosebite în competiții sportive internaționale;

personalități din domeniul culturii, artei, științei, învățământului și sănătății care prin creația lor profesională recunoscută contribuie în mod deosebit la prestigiul orașului Galați;

militari, care s-au făcut remarcațiprin acte de bravură deosebite, demne de a intra în istoria orașului Galați;

întreprinzători sau oameni de afaceri români sau străini care prin investiții și activități economice au adus contribuții semnificative la dezvoltarea orașului;

alte categorii de personalități temeinic justificate.


CAPITOLUL III. INCOMPATIBILITĂȚI

Art. 7. Nu pot obține titlul sau pot pierde titlul persoanele care se găsesc în una din următoarele situații:

 • a)  condamnate prin hotărâre judecatorescă definitivă, pentru infracțiuni contra statului, crime împotriva umanității, fapte penale;

 • b)  care au dosare pe rol, în cauze care ar leza imaginea titlului, propunerea se va face după clarificarea situației juridice;

 • c)  a obținut titlul de " Cetățean de Onoare al Municipiului Galați" prin mijloace frauduloase.

CAPITOLUL IV. PROCEDURA ACORDĂRII, ÎNMÂNĂRII Șl ÎNREGISTRĂRII TITLULUI

Art. 8. Procedura dezbaterii candidaturilor este următoarea:

Documentele cu propuneri se înregistrează la Registratura Generală a Primări


iei municipiului Galați sau în format electronic - în atenția compartimentului de specialitate.

 • 1. Documentele vor cuprinde cel puțin următoarele înscrisuri:

 • a) Declarație de acceptare a titlului de “Cetățean de Onoare al municipiului Galați” a persoanei propuse sau, după caz, a urmașilor, semnată și datată;

 • b) Copia actului de identitate/Copia actului de deces al celui propus;

 • c) Curriculum Vitae, în original, precum și dovada deținerii de distincții, premii în domeniul de activitate;

 • d) Recomandări de la persoane juridice/instituții și/sau trei recomandări de la persoane fizice din domeniul de activitate al candidatului pentru titlul de “Cetățean de onoare al municipiului Galați”;

 • 2. Compartimentul de specialitate întocmește documentația necesară urmând a fi transmisă Comisiei nr. 4 a Consiliului Local (Comisia pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement), pentru analiză și eliberarea avizului;

 • 3. Propunerile se dezbat în plenul Consiliului Local Galați, în ședința ordinară sau extraordinară;

 • 4. Acordarea titlului se va face în plenul Consiliului Local Galați sau la un eveniment organizat de Primăria Municipiului Galați;

 • 5.  Propunerile respinse nu pot fi reintroduse în dezbatere în același an calendaristic.

Art. 9. Metodologia lumânării titlului este următoarea:

 • 1. Decernarea titlului se face de către Primarul municipiului Galați sau de o persoană desemnată de acesta;

 • 2. Primarul municipiului Galați înmânează, într-un cadru festiv, diploma de “Cetățean de onoare al municipiului Galați”, un buchet de flori și o plachetă realizată în acest scop, persoanei laureate sau persoanei care o reprezintă;

 • 3. Pot lua cuvântul și alte persoane prezente care doresc să sublinieze pe scurt meritele laureatului;

 • 4. Cuvântul persoanei laureate sau al reprezentantului acesteia;

 • 5. Laureatul va fi invitat să scrie câteva rânduri în Cartea de Onoare a Municipiului Galați - realizată ca urmare a acestui regulament.

Art. 10. Diploma este înscrisă de către compartimentul de specialitate în Registrul cu Evidența Cetățenilor de onoare ai municipiului Galați - format electronic.

CAPITOLUL V. DREPTURI DOBÂNDITE DE DEȚINĂTORII TITLULUI

Art. 11. Deținătorii titlului dobândesc următoarele drepturi specifice:

 • a) dreptul de a lua cuvântul la ședințele Consiliului Local Galați, la dezbaterea materialelor care privesc întreaga comunitate;

 • b) dreptul de a participa la toate manifestările desfășurate sub patronajul Consiliului Local Galați, sau în care acesta este co-organizator;

 • c) dreptul de a participa gratuit la toate manifestările cultural-sportive organizate de instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local Galați, cu condiția de a anunța din timp evenimentul la care dorește să participe;

 • d) dreptul de a beneficia de gratuitate pe toate mijloacele de transport în comun din municipiul Galați, în baza unei legitimații de călătorie, solicitată de beneficiar în baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Galați.

Art. 12. Drepturile prevăzute la art 11 încetează în următoarele situații:

 • a) decesul titularului;

 • b) retragerea titlului.

CAPITOLUL VI. RETRAGEREA TITLULUI

Art. 13. Titlul se retrage în următoarele situații:

 • a) atunci când, ulterior decernării, apar incompatibilitățile prevăzute la art. 7;

 • b) atunci când persoana laureată produce prejudicii de imagine sau de altă natură municipiului Galați, locuitorilor săi sau țării.

Art. 14. Retragerea titlului se face de către Consiliul Local Galați, după următoarea metodologie:

 • a) este sesizat Consiliul Local Galați de către persoanele menționate la art. 1;

 • b) dezbaterea cazului se va face în cadrul comisiilor Consiliului Local al municipiului Galați;

 • c) retragerea titlului se va face prin Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Galați;

 • d) la ședința Consiliului Local, va fi invitat deținătorul titlului, iar dacă va fi prezent, i se va acorda cuvântul, la solicitarea sa;

 • e) în caz de neparticipare, hotărârea urmează a i se comunica în termen de 15 zile.

CAPITOLUL VIL ÎNDATORIRI ALE CETĂȚENILOR DE ONOARE

Art. 15. Cetățenii de onoare au datoria de a promova imaginea municipiului Galați.

CAPITOLUL VIII. DISPOZIȚII FINALE

Art. 16. Informațiile publice referitoare la Cetățenii de Onoare vor fi publicate și în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Galați, la rubrica special deschisă ca urmare a acestui regulament.

Președinte de ședință,