Hotărârea nr. 206/2020

Solicitarea trecerii bunului imobil "Statie de pompare si colector refulare" din domeniul public al statului si administrarea Administratiei Nationale Apele Romane, Administratia Bazinala de Apa Prut - Barlad, in domeniul public al Municipiului Galati si administrarea Consiliului Local Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 206

din 28.05.2020

privind solicitarea trecerii bunului imobil „Stație de pompare și colector refulare” din domeniul public al statului și administrarea Administrației Naționale Apele Române, Administrația Bazinală de Apă Prut - Bârlad, în domeniul public al Municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 248/20.05.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28.05.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 85818/20.05.2020, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 85833/20.05.2020, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget,finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere adresa Administrației Bazinale de Apă Prut-Bârlad - Sistemul de Gospodărire a Apelor Galați nr. 3605/28.04.2020, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 74504/29.04.2020;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), art. 292 alin. (1), alin. (3), alin. (6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - (1) Se solicită Guvernului transferul bunului imobil „Stație de pompare și colector refulare” din domeniul public al statului și administrarea Administrației Naționale Apele Române, Administrația Bazinală de Apa Prut - Bârlad, în domeniul public al Municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați.

  • (2) Datele de identificare ale imobilului „Stație de pompare și colector refulare” sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (3) Imobilul „Stație de pompare și colector refulare” va fi declarat bun de interes public local.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la HCL 206/28.05.2020

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz dării în folosință

Val de inventar

Situația juridică actuală

1.

Canalizare și stație de pompare pentru ape uzate

Loc. Galați, Micro 17, Str. Prelungirea Brăilei, jud. Galați, Lot1,2;T156/1, P 13; Zona Drumul de Centură între Coca-Cola și Salbero; T156/1, P12;

Lot 2

Suprafața construită la sol - 20 mp Număr niveluri - 1

2008

Proprietar Statul Român prin Administrația Națională Apele Române - Administrația Bazinală de Apă Prut Bârlad

Cartea Funciară nr. 126706-C1 Galați

Președinte de ședință,

9                              9              9   *