Hotărârea nr. 205/2020

Trecerea unui imobil - teren, cu suprafata de 1100 mp, situat in Municipiul Galati, Strada Domneasca nr. 244, din domeniul public al Municipiului Galati in domeniul public al statului

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 205

din 28.05.2020

privind trecerea unui imobil - teren, cu suprafața de 1100 mp, situat în Municipiul Galați, Strada Domnească nr. 244, din domeniul public al Municipiului Galați în domeniul public al statului

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 247/20.05.2020

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară în data de 28.05.2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 86038/20.05.2020 al inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 86042/20.05.2020 al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere Adresa nr. 3584/15.05.2020 a Secretariatului General al Guvernului, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați cu nr. 85408/20.05.2020;

Având în vedere Nota Președintelui - Director General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 20/3584/A.T./22.04.2020 aprobată de Guvern;

Având în vedere Cartea Funciară nr. 122974/01.11.2019;

Având în vedere dispozițiile art. 286 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere punctul 30 din Anexa nr. 2 a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 293 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă trecerea imobilului - teren, cu suprafața de 1100 mp, situat în Municipiul Galați, Strada Domnească nr. 244, din domeniul public al Municipiului Galați în domeniul public al statului, în vederea dării acestuia în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Galați, pentru desfășurarea activității.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,