Hotărârea nr. 204/2020

Modificarea H.C.L. nr. 67/27.02.2019 pentru modificarea H.C.L. nr. 384/30.09.2015 privind transmiterea in concesiune catre Societatea Calorgal S.A., a bunurilor aferente sistemului public de distributie si furnizare a energiei termice apartinand domeniului public al municipiului Galati, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 204

din 28.05.2020

privind modificarea H.C.L. nr. 67/27.02.2019 pentru modificarea

H.C.L. nr. 384/30.09.2015 privind transmiterea în concesiune către Societatea Calorgal

SA., a bunurilor aferente sistemului public de distribuție și furnizare a energiei termice aparținând domeniului public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 245/19.05.2020

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară în data de 28.05.2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 84975/19.05.2020 al inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 84980/19.05.2020 al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate, al Direcției Servicii Comunitare de Utilități Publice și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Văzând adresele nr. 796/30.01.2020 și nr. 2349/06.04.2020 ale Societății Calorgal

S.A. Galați, înregistrate la Registratura Generală a Municipiului Galați cu nr. 21091/31.01.2020, respectiv nr. 65941/07.04.2020;

Având în vedere H.C.L. nr. 67/27.02.2019 pentru modificarea H.C.L. nr. 384/30.09.2015 privind transmiterea în concesiune către Societatea Calorgal S.A., a bunurilor aferente sistemului public de distribuție și furnizare a energiei termice aparținând domeniuluipublic al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere H.C.L. nr. 342/31.07.201gprivind preluarea din concesiunea Societății Calorgal SA. Galați în administrarea Consiliului Local Galați a unui spațiu cu altă destinație, precum și a terenului aferent, cu completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 24 alin. (2) și art. 25 alin. (3) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. I - Anexa 2 la H.C.L. nr. 67/27.02.2019 pentru modificarea H.C.L. nr. 384/30.09.2015 privind transmiterea în concesiune către Societatea Calorgal SA. a bunurilor aferente sistemului public de distribuție și furnizare a energiei termice aparținând domeniului public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

ANEXA_II

ANEXA la HCL nr. 204 728.05.2020

PUNCTE TERMICE NEFUNCȚIONALE CU DESTINAȚIE SCHIMBATĂ

CARE DESERVESC SERVICIILOR AUXILIARE PRESTATE DE Societatea Calorgal S.A. Galați

SC/PT

ADRESA

POZIȚIE ANEXA CONTRACT CONCESIUNE

TIGLINA 2

SC 3

HCL 67/27.02.2019

ARHIVĂ

BLOC H3, STR CONSTRUCTORILOR

POZ.34

TIGLINA 1

SC 61

HCL 67/27.02.2019

ATELIER REPARAȚII ELECTRICE ȘI AUTOMATIZĂRI

BLOC PS 12, STR. SATURN

POZ.50

TIGLINA 2

SC 59

HCL 67/27.02.2019

DEPOZIT OXIGEN, ACETILENĂ, PIESE DE SCHIMB

BLOC D7, TIG. II STR. CONSTRUCTORILOR

POZ.51

MICRO20

SC 35

HCL 67/27.02.2019

ATELIER SUDURĂ CONFECȚII METALICE

BLOC K, STR. FURNALISTILOR

POZ.99

AUREL VLAICU

SC 11

HCL 67/27.02.2019

ATELIER REPARAȚII TERȚI

STR 1 DECEMBRIE, B1-S9

POZ.123

MAZEPA

SC 14bis

DEVINE

DEPOZIT ȚEVI, ARMĂTURI

STR. ROȘIORI

POZ.33

MAZEPA

PT W3

DEVINE

DEPOZIT POMPE, MOTOARE ELECTRICE

STR. PRELUNGIREA TRAIAN

POZ.29

Micro 14

SC 64

DEVINE

DEPOZIT TABLOURI, DULAPURI, CABLURI ELECTRICE

STR. SIDERURGIȘTILOR

POZ.136

Micro 18

SC 52

DEVINE

DEPOZIT SCHIMBĂTOARE DE CĂLDURĂ

STR. BRĂILEI

POZ.88

Micro 18

SC 53

DEVINE

DEPOZIT SCHIMBĂTOARE DE CĂLDURĂ

STR. BRĂILEI

POZ.87

AUREL VLAICU

SC 70

DEVINE

DEPOZIT VANE, CONTORI, ARMĂTURI

STR. 1 DECEMBRIE 1918

POZ.110 și 122

Micro 16

SC 20

DEVINE

DEPOZIT MOTOARE ELECTRICE, POMPE

STR. TELEAJEN

POZ.78 și 115

Micro 39

SC 9

DEVINE

DEPOZIT POMPE, ȚEVI, ARMĂTURI

STR. MILCOV cc FEROVIARILOR

POZ.140

Președinte de ședință,

Page 1