Hotărârea nr. 202/2020

Aprobarea instituirii dreptului de uz si servitute de trecere subterana si supraterana, in favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru unele terenuri, in suprafata totala de 3089,45 mp - proprietate publica a Municipiului Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 202

din 28.05.2020

privind aprobarea instituirii dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană, înfavoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD SA., pentru unele terenuri, în suprafață totală de 3089,45 mp - proprietate publică

a Municipiului Galați

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 243/19.05.2020

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară în data de 28.05.2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 84533/19.05.2020 al inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 84539/19.05.2020 al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul Comisiei de buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere solicitările S.D.E.E. MUNTENIA NORD SA., înregistrate la Registratura Generală a Municipiului Galați cu nr. 58051/20.03.2020 și nr. 80960/12.05.2020;

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (2), alin. (3), alin. (4) și art. 14 alin. (3) și alin. (6) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană, cu titlu gratuit, pe toată durata de viață a capacităților energetice, în favoarea S.D.E.E. Muntenia Nord SA., pentru unele terenuri, în suprafață totală de 3089,45 mp - proprietate publică a Municipiului Galați, individualizate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la H.C.L. nr.

202/28.05.2020

Nr. crt.

Obiectiv / Adresă poștală

Suprafață domeniul public

Adresa

1.

S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A. pentru realizarea lucrării de investiție - "alimentare cu energie electrică a locului de consum permanent-PLATFORMA BETONATĂ PARC AUTO APAN SRL, DRUMUL DE CENTURA NR. 250, Municipiul Galați”

33.14 mp

Adresa nr. 30279/19.03.2020

(58051/20.03.2020)

2.

S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A. pentru realizarea lucrării de investiție -” Realizare condiții de coexistență cu rețelele electrice existente necesare obținerii avizului de amplasament pentru str. Siderurgiștilor și 1 Decembrie 1918, între str. Brăilei și B-dul Milcov, mun.Galați”

3.056,31mp

Adresa nr. 80960/12.05.2020

(43497/12.05.2020)

TOTAL

3089,45mp

Președinte de ședință,

>                             >             > ,