Hotărârea nr. 201/2020

Concesionarea, prin atribuire directa, a terenului, in suprafata de 202 mp, intravilan, situat pe str. Eremia Grigorescu nr. 2, proprietate privata a municipiului Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 201

din 28.05.2020

privind concesionarea, prin atribuire directă, a terenului, în suprafață de 202 mp, intravilan, situat pe str. Eremia Grigorescu, nr. 2, proprietate privată a municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 241/19.05.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28.05.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 85570/20.05.2020 al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 85104/19.05.2020, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Văzând solicitarea domnului Oprea Răducan, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 1336203/28.10.2019;

Având în vedere Raportul de evaluare privind terenul situat în Galați, strada Eremia Grigorescu, nr. 2;

Având în vedere dispozițiile art. 15, lit. ”e” din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 9, alin. (1), lit. ”c”, coroborate cu cele ale art. 56-57 din anexa la H.C.L. nr. 106/22.03.2018 privind aprobarea Regulamentului privind modul de concesionare a bunurilor ce aparțin domeniului public sau privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. ”c”, alin. (6), lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. ”g” din Ordonanța Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă concesionarea, prin atribuire directă, a terenului, în suprafață de 202 mp, intravilan, situat pe str. Eremia Grigorescu, nr. 2, proprietate privată a municipiului Galați, către domnul Oprea Răducan.

Art. 2 - Durata concesiunii este de 49 de ani, de la data încheierii contractului de concesiune.

Art. 3 - Se aprobă valoarea redevenței de 23,89 lei/mp/an, fără TVA.

Art. 4 - Cuantumul redevenței se indexează anual cu indicele de inflație.

Art. 5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 6 - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,