Hotărârea nr. 199/2020

Modificarea si completarea H.C.L. nr. 74/20.02.2020 privind aprobarea categoriilor de pasageri care beneficiaza de gratuitati si reduceri la transportul in comun, realizat cu mijloacele de transport ale Societatii Transurb S.A. Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 199 din 28.05.2020

pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 74/20.02.2020 privind aprobarea categoriilor de pasageri care beneficiază de gratuități și reduceri la transportul în comun, realizat cu mijloacele de transport ale Societății Transurb SA. Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 238/18.05.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28.05.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 84911/19.05.2020 al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 84913/19.05.2020, al Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției Servicii Comunitare de Utilități Publice;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 17, alin. (2), din Anexa la Ordinul Președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Pulice nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor - cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;

Având în vedere dispozițiile art. 84, alin. (1) și art. 205, alin. (2) din Legea nr. 1/2011 , a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 935/13.12.2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

Având în vedere dispozițiile art. 4, alin. (1), lit. ’’c” și ”i” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. ’’d” și alin. (7), lit. ’’n”, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. I -Art. 1 din H.C.L. nr. 74/20.02.2020 privind aprobarea categoriilor de pasageri care beneficiază de gratuități și reduceri la transportul în comun, realizat cu mijloacele de transport ale Societății Transurb SA. Galați se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 1 - Se aprobă categoriile depasageri care beneficiază de gratuități și reduceri la transportul în comun, realizat cu mijloacele de transport ale Societății Transurb S.A. Galați, începând cu 01 iunie 2020 până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Galați pentru anul 2021, după cum urmează:

  • a) persoanele fără venituri cu vârsta peste 65 de ani și pensionarii care cumulează venituri din pensie de până la valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, care la data prezentei este de 2.230 lei brut/lună, abonament redus cu 98% pe o linie ;

  • b) pensionarii care cumulează venituri din pensie cuprinse între valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, care la data prezentei este de 2.230 lei brut/lună și 3.500 lei brut/lună, abonament redus cu 50% pe o linie;

  • c) pensionarii care cumulează venituri din pensie peste 3.500 lei brut/lună, abonament redus cu 25% pe o linie ;

  • d) pensionarii de invaliditate care nu beneficiază de facilitățile prevăzute de Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de HCL nr. 126/2007 privind aprobarea modalității de acordare a gratuității precum și cuantumul acesteia pe mijloacele de transport în comun pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, însoțitorii, asistenții personali și asistenții personali profesioniști ai acestora, abonament gratuit pe o linie ;

  • e) elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, abonament gratuit de servicii publice de transport local;

  • f) studenții înmatriculați laforma de învățământ cufrecvență, în instituțiile de învățământ superior acreditate, în vârstă de până la 26 de ani, din municipiul Galați, abonament redus cu 98% pe o linie, în timpul anului universitar;

  • g) persoanele care beneficiază de indemnizație de șomaj și persoanele șomere neindemnizate, abonament redus cu 98% pe o linie;

  • h) persoanele care beneficiază de salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, care la data prezentei este de 2.230 lei brut/lună, abonament redus cu 75% pe o linie”.

Art. II - După art. 3 din H.C.L. nr. 74/20.02.2020 se introduce un articolul art. 31 care va avea următorul cuprins:

„Pe durata situațiilor de urgență, a stărilor potențial generatoare de situații de urgență sau a situațiilor de alertă, facilitățile acordate categoriilor de pasageri care beneficiază de gratuități și reduceri la transportul în comun, realizat cu mijloacele de transport ale Societății Transurb S.A. Galați, vor fi valabile în conformitate cu deciziile Comitetului Local pentru Situații de Urgență Galați”.

Art. III - Anexa la H.C.L. nr. 74/20.02.2020 se modifică și va avea cuprinsul din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. IV. - Primarul municipiului Galați și Directorul General al societății Transurb S.A. Galați se împuternicesc cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. V- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

ACT ADIȚIONAL NR. 25 /___________

LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL nr. 49.304/03.05.2016 Nr./

Municipiul Galati, persoană juridică, cu sediul în Galați, str. Domnească nr. 54, având cod fiscal nr. 3814810 cont nr RO62TREZ30621300205XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Galați, reprezentat prin Ionuț Florin Pucheanu, având funcția de Primar în calitate de delegatar, pe de o parte, denumit în continuare Autoritatea Contractantă;

Și

Operatorul de transport SC Transurb SA, cu sediul în Galați, str. Basarabiei nr. 4, înregistrat sub nr. J17/684/1998 la Registrul comerțului Galați, având contul RO50RNCB0141032879600001, deschis la BCR codul unic de înregistrare RO 10890801, reprezentat legal prin Mihai Cadinoiu, având funcția de Director General, în calitate de delegant, denumit în continuare Operatorul, pe de alta parte,

Articolul 1

Anexa 7.1 privind categoriile de pasageri care beneficiază de gratuități și reduceri la transportul în comun, se modifică și va avea cuprinsul din anexa la prezentul act adițional;

Articolul 2

Toate celelalte prevederi ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 49.304/03.05.2016 rămân neschimbate.

Compartiment Transport Urban


Departamentul Exploatare Comercial


AUTORITATEA CONTRACTANTA,

OPERATOR,

Municipiul Galați

SC Transurb SA

Primar

Director General

Direcția Financiar Contabilitate

Șef Serviciu Financiar Contabilitate

Director

Director Exploatare

Serviciul de Utilități Publice

Șef Serviciu

Director Tehnic

Control Financiar Preventiv

Control Financiar Preventiv

Avizat Juridic

Avizat Juridic

Anexa 7 - Diferențele de tarif

Anexa 7.1 - Categoriile de pasageri care beneficiază de gratuități și reduceri la transportul în comun

Nr.

Crt.

Cadrul legal de acordare

Categorii de pasageri

Tipul de gratuități și reduceri

1

H.C.L.nr....................

Persoane fără venituri cu vârsta peste 65 de ani și pensionari care cumulează venituri din pensie de până la valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, care la data prezentei este de 2.230 lei brut/lună

Abonament redus cu 98% pe o linie

2

H.C.L.nr....................

Pensionari care cu mulează venituri din pensie cuprinse între valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, care la data prezentei este de 2.230 lei brut/lună și 3.500 lei brut/lună

Abonament redus cu 50% pe o linie

3

H.C.L.nr....................

Pensionari care cu mulează venituri din pensie peste 3.500 lei brut pe lună

Abonament redus cu 25% pe o linie

4

H.C.L.nr....................

Pensionarii de invaliditate care nu beneficiază      de      facilitățile

prevăzute de Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor     persoanelor cu

handicap, republiată, cu modificările     și completările

ulterioare și de HCL nr. 126/2007 privind aprobarea modalității de acordare a gratuității precum și cuantumul acesteia pe mijloacele de transport în comun pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, însoțitorii, asistenții personali și asistenții personali profesioniști ai acestora

Abonament gratuit pe o linie

5

H.C.L.nr....................

Studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în instituțiile de învățământ superior acreditate, în vârstă de până la 26 de ani, din municipiul Galați

Abonament redus cu 98% pe o linie, în timpul anului universitar

6

H.C.L.nr....................

Șomeri indemnizați și neindemnizaț

> > > >

Abonament redus cu 98% pe o linie

7

H.C.L.nr....................

Persoane care beneficiază de salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, care la data prezentei este de 2.230 lei brut/lună

Abonament redus cu 75% pe o linie

8

H.C.L.

nr.597/12.12.2019

Persoane beneficiare a servicilor Cantinei de Ajutor Social

Abonament gratuit pe o linie a unui număr de 40 de persoane pe lună

9

Legea nr. 1/2011, art.84, alin.(1)

Elevi din       învățământul

preuniversitar acreditat/autorizat

Abonament gratuit de servicii publice de transport local

10

Legea nr. 341/2004, art.5, alin.(1) , lit f)

Revoluționari

Abonament gratuit pe toate liniile

11

Legea nr.44/1994, art. 16, lit. b O.U.G. nr. 71/2008, art.8A1, lit. i

Veterani și văduve de război

Abonament gratuit pe toate liniile

12

Legea nr. 189/2000, art.5, lit.b

Persoane persecutate din motive politice

Abonament gratuit pe toate liniile

13

Legea nr.448/2006, art.23, alin.1

Persoane cu handicap grav și accentuat

Abonament gratuit pe toate liniile

14

H.G. nr.1364/2006, art.11, lit.c)

Donatori de sânge

Abonament cu reducere 50% pe o linie, pentru o perioadă de o lună

Președinte de ședință,