Hotărârea nr. 198/2020

Inchirierea, prin licitatie publica, a unor suprafete de teren din domeniul public al municipiului Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 198 din 28.05.2020

privind închirierea, prin licitație publică, a unor suprafețe de teren din domeniul public al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 237/18.05.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28.05.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 85568/20.05.2020 al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 84988/20.05.2020, al Direcției Patrimoniu, al Instituției Arhitect Șef, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 4, alin. (1) și art. 6 din Legii nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 108, lit. ”c”, art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. ”c”, alin. (6), lit. ”a” coroborate cu cele ale art. 287, 297, alin. (1), lit. ”c”, art. 332 și art. 333, alin. (1), alin. (2) și alin. (5) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. ”g” din Ordonanța Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - (1) Se aprobă închirierea prin licitație publică a unor terenuri, proprietate publică a municipiului Galați, identificate cu număr cadastral și valoare de inventar, conform anexei 1 care face parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Destinația bunurilor care fac obiectul închirierii este de amplasamente destinate panourilor publicitare.

Art. 3 - Terenurile se închiriază pe o perioadă de 3 ani, de la data încheierii contractelor de închiriere.

Art. 4 - Prețul minim al închirierii este de 24 lei/mp/lună.

Art. 5 - Se aprobă documentația de atribuire respectiv caietul de sarcini,fișa procedurii și contractul - cadru al închirierii, conform anexelor 2-4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 7 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa 1 la HCL nr. 198/28.05.2020

TABEL AMPLASAMENTE PANOURI PUBLICITARE

NR. CRT

BULEVARD

TRONSON

NR. CADASTRAL

VALOARE INVENTAR

NR. AMPLASAMENTE

SUPRAFATA LA SOL/AMPLASAMENT

1

GEORGE

COȘBUC

STR. AUREL VLAICU -STR.

BASARABIEI (SENS DE MERS CĂTRE STR.

BASARABIEI)

129034

14.830.477,00 LEI / TRONSON, SAU 171,52 LEI/MP

7

2.5 MP

2

GEORGE

COȘBUC

STR. STELEI -STR. BUCOVINEI (SENS DE MERS CĂTRE STR. BUCOVINEI)

129034

14.830.477,00 LEI/TRONSON SAU 171,52 LEI/MP

7

2.5 MP

3

DUNĂREA

B-DUL

GALAȚI - STR.

BRĂILEI ( SENS DE MERS CĂTRE

B-DUL

GALAȚI)

128317

4.910.697,00 LEI/TRONSON SAU 208.85 LEI/MP

7

2.5 MP

4

DUNĂREA

B-DUL

GALAȚI - STR BRĂILEI ( SENS DE MERS CĂTRE STR. BRĂILEI)

128317

4.910.697,00 LEI/TRONSON SAU 208.85 LEI/MP

11

2.5 MP

Detalii/cerințe tehnice

 • •   Structură metalică acoperită cu poliplan, plexiglas, pvc, aluminiu, autocolant, etc;

 • •   Sistem de susținere realizat din 1 sau 2 stâlpi metalici - panoul se așează la 2.2 m de sol;

 • •   Fundație beton armat;

 • •   Pot fi illuminate cu tuburi fluorescente astfel încât să nu existe riscul perturbării circulației rutiere;

 • •   Panourile publicitare se amplasează în baza autorizației de construire și cu avizul poliției rutiere;

 • •  În vederea atingerii elementelor de tip smart-city, sunt permise mijloace de publicitate - panouri inteligente care conferă un mod modern de identificare, colectare și transmitere a diverselor mesaje, date, etc.

Președinte de ședință,

ROMÂNIA

MUNICIPIUL GALAȚI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

DIRECȚIA PATRIMONIU

CAIET DE SARCINI

Închirierea prin licitație publică, a unor suprafețe de teren, din domeniul public al municipiului Galați, amplasamente destinate panourilor publicitare

 • 1. DATE DE IDENTIFICARE A PROPRIETARULUI

MUNICIPIUL GALAȚI

COD FISCAL : 3814810

ADRESA : STR. DOMNEASCĂ, NR. 54

TELEFON : 0236/307.718

FAX: 0236/461.406

 • 2. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL LICITAȚIEI

  • 2.1.  Obiectul prezentei ședințe de licitație îl reprezintă închirierea unui număr de amplasamente, ce urmează a fi detaliate în Fișa de date a procedurii, document separat, propriu fiecărei noi ședințe de licitație. Amplasamentele se identifică conform tabelului anexă, după locație, suprafață rezervată pentru panouri, număr de bucăți.

  • 2.2.  Obiectul licitației este stabilit în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/03.2019 privind Codul Administrativ, cu prevederile legii nr. 185/25.06.2013, privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, actualizată și HCL nr. 571/25.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind amplasarea mijloacelor de publicitate în municipiul Galați.

 • 3. CONDIȚII GENERALE PRIVIND ÎNCHIRIEREA

  • 3.1.  Amplasamentele scoase la licitație aparțin domeniului public al municipiului Galați și sunt detaliate în tabelul anexă.

  • 3.2.  Amplasamentele se închiriează în vederea atragerii de venituri la bugetul local al Municipiului Galați. Acestea vor fi ocupate de mijloace de publicitate, în baza și în condițiile enunțate de Regulamentul privind amplasarea mijloacelor de publicitate în municipiul Galați.

  • 3.3.  Pe terenul închiriat, chiriașul poate amplasa numai obiectivul -panouri de publicitate, cu dimensiunile aprobate și menționate în tabelul anexă, obiectiv pe care îl va exploata pe riscul și pe răspunderea sa, în schimbul chiriei.

  • 3.4.   Realizarea obiectivului se va face pe cheltuiala chiriașului, în conformitate cu prevederile Autorizației de construire emise, în condițiile legii, de Instituția Arhitect Șef.

  • 3.5.  Amplasamentele destinate montării de mijloace publicitare rămase neadjudecate în urma ședinței publice vor face obiectul unei noi licitații, până la adjudecare.

  • 3.6.  Se interzice notarea în evidențele de Carte funciară a panourilor publicitare amplasate pe terenul închiriat.

  • 3.7.  Pentru participarea la licitație, persoanele interesate vor depune plicuri ce vor conține documentele de calificare solicitate, și oferta de preț, pentru lotul de amplasamente scos la licitație. Fiecare participant la licitație va depune câte un singur plic de calificare, pentru fiecare lot.

 • 4. PREȚUL MINIM DE PORNIRE ȘI ALTE ELEMENTE DE PREȚ

  • 4.1.  Prețul de pornire a licitației este de 24 de lei/mp/lună, fără TVA, stabilit conform rapoartelor de evaluare realizate de către SC GETYKA FINANCIAL SRL. Prețul de adjudecare a licitației va deveni preț în contract.

  • 4.2.  Chiria se va actualiza anual, cu indicele de inflație, comunicat de către Institutul Național de Statistică. Pentru executarea cu întârziere a obligațiilor de plată, se percep penalități de întârziere în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv art. 906, alin. ( 3) din Legea nr. 134/2010 privind Noul Cod de procedură civilă, republicat.

  • 4.3.  Plata chiriei se va efectua la datele scadente 15.03 - 15.06 - 15.09 - 15. 11 ale anului. Plata chiriei se face începând cu data încheierii contractului de închiriere.

  • 4.4.  Contractul de închiriere va fi încheiat în termen de maxim 20 de

zile de la data adjudecării licitației.     Predarea - primirea

amplasamentului se va face în maxim 5 zile de la data semnării Contractului de închiriere, în baza unui proces verbal.

 • 4.5.  Prețul caietului de sarcini este de 50 de lei

 • 5. GARANȚIA LICITAȚIEI, MODALITATEA DE DEPUNERE ȘI CONDIȚIILE DE RESTITUIRE

  • 5.1.  Garanția licitației este de 840 lei/lot ( pentru loturile de câte 7 amplasamente) și de 1320 lei/lot ( pentru lotul de câte 11 amplasamente) este obligatorie și a fost stabilită la nivelul contravalorii a două chirii. Ea se achită o singură dată.

  • 5.2.  Garanția licitației se constituie prin ordin de plată sau dispoziție de încasare la casieria Primăriei Municipiului Galați, instrument ce se prezintă în original, în cuantum și pentru perioada de valabilitate a ofertei.

  • 5.3.  Contul în care se va depune   garanția   licitației   este

RO84TREZ3065006XXX000235, CIF - 3814810

 • 5.4.  Perioada de valabilitate a garanției licitației va fi cel puțin egală cu perioada minimă de valabilitate a ofertei. Perioada de valabilitate a ofertei se întinde până la momentul semnării contractului de închiriere, inclusiv perioada prevăzută pentru rezolvarea eventualelor contestații.

 • 5.5.  Garanția de participare se reține, ofertantul pierzând suma constituită, atunci când se află în oricare din următoarele situații :

 • -  Își retrage oferta, în perioada de valabilitate a acesteia, adică până la semnarea contractului de închiriere;

 • -  Oferta sa fiind declarată câștigătoare, refuză semnarea contractului de închiriere.

 • 5.5.1. Pentru participanții declarați adjudecatari, garanția constituită se păstrează în contul de trezorerie amintit, pe toată perioada derulării contractului de închiriere urmând ca, în conformitate cu prevederile art. 347, alin. (3) din OUG nr. 57/03.07.2019 neplata chiriei, precum și orice altă prevedere încalcată referitoare la neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către titularul dreptului de închiriere dă dreptul LOCATORULUI la reținerea contravalorii acesteia din garanție.

 • 5.5.2. Titularul dreptului de închiriere este obligat să reîntregească garanția în cuantumul prevăzut de lege.

 • 5.6.  În cazul în care proprietarul terenului se află în situația de a anula procedura de licitație, fie din cauză că au fost depuse oferte neconforme, sau dacă nu au fost depuse oferte, sau dacă abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura licitației, sau dacă este imposibilă încheierea contractului, garanția de participare se restituie, la cerere, după expirarea termenului de depunere a contestațiilor cu privire la această decizie, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la această data.

 • 5.7.  În cazul în care sunt scoase la licitație două sau mai multe loturi, iar un ofertant dorește să participe la închirierea acestora, ofertantul va face dovada constituirii garanției de participare, pentru fiecare lot la care participă.

 • 5.8.   Celorlalți ofertanți declarați necâștigători li se restituie garanția de participare, la cerere.

 • 6. REGULI PRIVIND OFERTA

  • 6.1.  La licitație pot participa persoane juridice române, care îndeplinesc cumulative următoarele condiții :

 • a) Au achiziționat caietul de sarcini și au achitat garanția licitației, în cuantumul specificat;

 • b) Au depus oferta împreună cu toate documentele solicitate în documentația de atribuire, în termenele prevăzute în documentația de atribuire;

 • c) Au îndeplinite la zi toate obligațiile de plată exigibile a impozitelor, a taxelor și a contribuțiilor către bugetul consolidat al statului și către bugetul local;

 • d) Nu sunt în stare de insolvență, faliment sau lichidare.

 • 6.2.  Ofertele se depun la sediul Primăriei Municipiului Galați, Serviciul

,

Închirieri, Concesiuni și Vânzări terenuri, cabinete medicale, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, care se vor înregistra în ordinea primirii acestora.

 • 6.3.  Plicul exterior va purta mențiunea obiectului licitației pentru care este depusă oferta.

 • 6.4.  Plicul exterior va conține următoarele documente :

  • 6.4.1. DOCUMENTE NECESARE

 • •  Copie certificat de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, copie act constitutiv și alte acte adiționale relevante

 • •  Copie certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte obiectul de activitate și situația societății, societatea nu se află în stare de dizolvare sau de lichidare, reorganizare judiciară sau faliment

 • •  Certifcat de atestare fiscală din care să rezulte că participanții nu au datorii la bugetul local al municipiului. Persoanele juridice din alte localități vor depune și un certificat de atestare fiscal de la Primăria de unde își au sediul, din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local al localității.

 • •  Certificat de atestare fiscală, din care să rezulte că nu au datorii la bugetul consolidate al statului.

 • •  Adeverință eliberată de Serviciul Juridic și Legalitate din care să rezulte ca nu sunt în litigiu juridic cu Primăria Municipiului Galați, în legătură cu procedura licitației.

 • •  Împuternicire pentru reprezentantul legal al persoanei juridice,

 • •  Declarație pe propria răspundere, în formă autentică din care să rezulte că în cazul adjudecării licitației, va achita toate taxele , impozitele și chiria legală, în conformitate cu dispozițiile legii, iar mesajul publicitar va avea un conținut decent și va respecta legislația în domeniu.

 • •   Declarație pe propria răspundere, în formă autentică din care să rezulte că, în cazul adjudecării licitației, va obține autorizațiile de construire în termen de 12 luni de la data predării fiecare suprafețe de teren și va realiza construcțiile cu respectarea prevederilor legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare și nu va schimba tipul de mobilier urban avizat.

 • •  Dovada achitării caietului de sarcini.

 • •  Dovada constituirii garanției de participare la licitație.

 • •  O fișă cu informații privind ofertantul și o declarație de participare.

 • 6.5. Plicul interior va conține oferta de preț propriu-zisă, va fi inscripționat cu denumirea ofertantului, precum și cu sediul social al acestuia.

 • 7. MODUL ȘI LOCUL DE ÎNREGISTRARE AL DOCUMENTAȚIEI DE PARTICIPARE

  • 7.1.  Persoanele înscrise la licitație vor numerota, semna și ștampila fiecare filă cuprinsă în plic și vor înscrie pe ultima filă numărul acestora, sub semnătură și ștampilă. Organizatorul licitației nu va purta nicio răspundere pentru eventualele consecințe ce vor decurge dacă acest lucru nu este îndeplinit. Pentru păstrarea principiului competitivității, care guvernează procedura licitației, orice persoană poate depune o singură ofertă pentru fiecare lot/ amplasament individual.

  • 7.2.  Vor fi descalificați participanții ale căror structuri de conducere/patronat/acționar/ asociați au legătură între ele.

  • 7.3.  Documentele de calificare solicitate prin anunț și prin prezentul caiet de sarcini, vor fi depuse într-un plic sigilat, la sediul Primăriei Municipiului Galați, birou Registratură.

  • 7.4.  Pe plicul cu documentele de calificare se va menționa :

 • a) Numele ofertantului și sediul acestuia

 • b) Denumirea licitației și a amplasamentului pentru care se depune oferta.

 • c) Mențiunea A NU’SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA, ORA

 • 7.5.  Pentru desfășurarea procedurii de licitație publică este necesară calificarea a cel puțin doi ofertanți, pe lot.

 • 7.6.  În cazul în care în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin două oferte valabile, procedura de licitație se anulează, urmând a se organiza o nouă licitație, cu respectarea procedurii prevăzute la art. 336, alin.(1) - (13) din OUG nr. 57/2019.

 • 7.7.  Anunțul pentru a doua ședință de licitație se va publica în termen de 5 zile de la desfășurarea primei licitații, dar nu cu mai puțin de 7 zile înainte de data ținerii celei de-a doua.

 • 7.8.  În cazul în care, în cadrul celei de-a doua procedure de licitație publică nu se depune nicio ofertă valabilă, procedura se va anula

 • 7.9.  Neadjudecarea lotului după două ședințe de licitație conduce la retragerea acestuia de la închiriere, încheindu-se un proces verbal de constatare în acest sens.

 • 8. DISPOZIȚII FINALE

  • 8.1.  Criteriul de atribuire al contractului de închiriere îl reprezintă cel mai mare nivel al chiriei oferite.

  • 8.2.  Prin înscrierea la licitație, toate condițiile impuse prin caietul de sarcini se consideră însușite de către participanți.

  • 8.3.  Eventualele contestații cu privire la desfășurarea licitației publice se vor depune la Registratura Primăriei Municipiului Galați, în termen de 48 de ore de la data desfășurării licitației, iar comisia de soluționare a contestațiilor va analiza și instrumenta contestațiile înregistrate în termen de 5 zile de la data înregistrării acestora.

  • 8.4.  Pentru rezolvarea aspectelor sau situațiilor neprevăzute care ar putea să apară în cursul de desfășurării licitației, comisia poate lua decizii în limitele competențelor stabilite și în conformitate cu reglementările legale în vigoare, decizii care vor fi consemnate în procesul verbal al licitației și notificate în mod corespunzător participanților la licitație.

  • 8.5.  Închirierea încetează în următoarele condiții :

 • a) La expirarea termenului prevăzut în contract;

 • b) Prin acordul părților contractante;

 • c) Prin reziliere, în caz de nerespectare de către chiriaș a clauzelor contractuale, în special în cazul întârzierii la plata chiriei cu 60 de zile de la data scadentă, după reținerea contravalorii chiriei din garanția constituită și în cazul neîndeplinirii obligației de reîntregire a garanției.

 • d) Atunci când nevoile urbanistice sau administrative, precum și interesul public impun acest lucru;

 • e) În cazul desființării/dizolvăriii/radierii persoanei juridice.

 • 8.6.  Indiferent de motivul de încetare a contractului, chiriașul este obligat să plătească chiria, până la data predării amplasamentelor sau a evacuării sale.

Președinte de ședință,

FIȘA PROCEDURII

ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ, A UNOR SUPRAFEȚE DE TEREN, DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI GALAȚI, AMPLASAMENTE DESTINATE AMPLASĂRII DE PANOURI PUBLICITARE

 • A. INTRODUCERE

 • B. MODUL DE PREZENTARE AL OFERTELOR

 • C. EVALUAREA OFERTELOR

 • D. ALTE INFORMAȚII UTILE

 • E. FORMULARE

 • A. INTRODUCERE

A.1. Informații privind autoritatea contractantă :

Denumire oficială : Municipiul Galați

Adresa : Str. Domnească, nr. 54 - Galați

Telefon : 0236.307.718

Fax: 0236/461.406

E-mail : contracte.teren@primariagalati.ro

A.2. Scopul aplicării procedurii:

Autoritatea contractantă invită persoanele juridice române, care îndeplinesc condițiile legale, în vigoare, pentru participarea la licitație, să depună oferte în vederea atribuirii unor contracte de închiriere a unor imobile, teren, cu destinația panouri publicitare, cu o suprafață utilă maximă de 2,5 mp, în vederea atragerii de venituri la bugetul local al Municipiului, prin exploatarea eficientă a domeniului public. Perioada atribuirii închirierii este de 3 ani.

A.3. Legislație aplicabilă :

Atribuirea contractului de închiriere se realizează în conformitate cu procedura descrisă prin OUG nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu prevederile legii nr. 185/25.06.2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, actualizată    și HCL nr. 571/25.10.2018 pentru aprobarea

Regulamentului privind amplasarea mijloacelor de publicitate în municipiul Galați, respectiv licitație publică și care cuprinde următoarele etape:

 •  Depunerea ofertelor;

 • •  Selecția candidaților care îndeplinesc condițiile de participare;

 • •  Selecția ofertei de preț câștigătoare, conform criteriului cel mai mare nivel al chiriei oferite;

 • •  Atribuirea contractului;

A.4. Valoarea estimată:

Valoarea estimată a chiriei lunare este de 420 lei, pentru loturile de câte 7 amplasamente și 660 lei, pentru lotul de câte 11 amplasamente.

A.5. Durata contractului:

Durata totală a închirierii este de 3 ani.

A.6. Criteriul de atribuire : cel mai mare nivel al chiriei, aplicat la oferta care îndeplinește toate cerințele de selecție și calificare.

 • B. MODUL DE PREZENTARE AL OFERTELOR

Documentele ofertei :

 • 1. Documente de calificare ( prezentate în plicul exterior)

 • 2. Propunere financiară ( prezentată în plicul interior)

1. Documentele de calificare :

Nr. crt

Denumire document

Pentru persoane juridice

1

Copie certificat de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, copie act constitutiv și alte acte adiționale relevante

X

2

Copie certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte obiectul de activitate și situația societății, societatea nu se află în stare de dizolvare sau de lichidare, reorganizare juridicară sau faliment

X

3

Certificat de atestare fiscală din care să rezulte că participanții nu au datorii la bugetul local al municipiului. ( persoanele juridice din alte localități vor depune și un certificat de atestare fiscală de la Primăria de unde își au sediul, din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local al localității)

X

4

Certificat de ates tare fiscală, din care să rezulte că nu au datorii la bugetul consolidat al statului

X

5

Adeverință eliberată de Serviciul Juridic și Legalitate din care să rezulte ca nu sunt în litigiu juridic cu Primăria Municipiului Galați, în legătură cu procedura licitației.

X

6

Împuternicire pentru reprezentantul legal al persoanei juridice,

X

7

Declarație pe propria răspundere, în formă autentică din care să rezulte că în cazul adjudecării licitației, va achita toate taxele, impozitele și chiria legală, în conformitate cu dispozițiile legii, iar mesajul publicitar va avea un conținut decent și va respecta legislația în domeniu

X

8

Declarație pe propria răspundere, în formă autenticădin care să rezulte că, în cazul adjudecării licitației, va obține autorizațiile de construire în termen de 12 luni de la data predării fiecare suprafețe de teren și va realiza construcțiile cu respectarea prevederilor legii 50/1991 privind

X

autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare și nu va schimba tipul de mobilier urban avizat.

9

Dovada achit ării caietului de sarcini

X

10

Dovada constituirii garanției de participare la licitație

X

11

Fișa de informații privind ofertantul

X

12

Declarație de participare

X

Documentele vor fi îndosariate, depuse în plicul exterior, sigilat. Persoanele înscrise la licitație vor numerota, semna și ștampila fiecare filă cuprinsă în plic și vor înscrie pe ultima filă numărul acestora, sub semnătură și ștampilă.

Documentele vor fi prezentate în original sau copie ( cu inscripția Conform cu originalul, precum și semnătura, însoțită de ștampilă).

Lipsa unuia sau mai multor documente va conduce automat la eliminarea din procedură.

2. Propunerea financiară

Oferta de preț propriu-zisă va fi elaborate în conformitate cu prevederile caietului de sarcini. Prețul ofertei va fi exprimat sub forma chiriei lunare, exprimate în lei/mp.

Propunerea financiară va fi prezentată în plicul interior, sigilat, care va fi înscris cu denumirea ofertantului, sediul social al acestuia și înscrisul Propunere Financiară.

IMPORTANT

Plicul exterior va conține documentația de calificare și plicul cu propunerea financiară. Plicurile sigilate vor fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Galați, Serviciul Închirieri, Concesiuni și Vânzări terenuri, cabinete medicale, unde vor fi înregistrate în ordinea primirii acestora.

 • C. EVALUAREA OFERTELOR

Comisia de evaluare va proceda la deschiderea plicului exterior, ce conține documentele de calificare. După deschiderea plicurilor exterioare, comisia de evaluare elimină ofertele care nu respect prevederile caietului de sarcini. Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca, după deschiderea plicurilor exterioare, să fie calificate cel puțin două persoane.

În urma analizării ofertelor financiare, comisia de evaluare va întomci procesul verbal al licitației, în care se vor menționa următoarele : participanții calificați/respinși, motivul respingerii (după caz), ofertele financiare depuse, ofertele valabile/excluse.

În cazul în care există oferte de preț similare și în cazul în care, prin caietul de sarcini nu au fost stabilite alte criterii de atribuire, comisia de evaluare va proceda la negocierea directă cu ofertanții a căror oferte financiare sunt similare. Acest lucru se va menționa în procesul verbal de licitație.

În baza procesului verbal, comisia de evaluare întocmește, în termen de 1 zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite autorității contractante.

Autoritatea contractantă are obligația de a încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare.

Autoritatea contractantă are obligația de a informa ofertanții despre deciziile referitoare la atribuirea contractului, în scris, cu confirmare de primire, în maxim 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare.

Autoritatea contractantă poate încheia contractul numai după împlinirea unui termen de 20 de zile calendaristice, de la dara realizării comunicării atribuirii, către ofertanți.

Neîncheierea contractului în termen de 20 de zile calendaristice atrage plata de daune-interese de către partea în culpă.

Refuzul ofertantului declarat câștigător de a încheia contractul poate atrage după sine plata de daune-interese. Refuzul încheierii contractului atrage anularea procedurii de licitație.

În cazul în care autoritatea contractantă nu poate încheia contractul cu ofertantul câștigător din cauza faptului că acesta se află într-o situație de forță majoră sau în imposibilitate fortuită de a executa contractul, autoritatea contractantă are dreptul să declare câștigătoare oferta clasată pe locul doi, în condițiile în care aceasta este admisibilă.

 • D. ALTE INFORMAȚII UTILE

Documentele pentru elaborarea și prezentarea ofertei pot fi obținute contra cost, prețul acestora fiind de 50 de lei/set, de la Serviciul Închirieri, Concesiuni și Vânzări terenuri, cabinete medicale.

Adresa la care trebuie depuse ofertele : Primăria Municipiului Galați, str. Domnească, nr. 54, Serviciul Închirieri, Concesiuni și Vânzări terenuri, cabinete medicale.

 • E. FORMULARE

PROPUNERE FINANCIARĂ

Subsemnatul, reprezentant al ofertantului __________________________________________________ ( denumirea persoanei juridice și calitatea reprezentanților legali), în conformitate cu prevederile și cerințele solicitate, oferim pentru închirierea imobilului, în suprafață de 2,2 mp, situat în localitatea Galați, str., suma de lei/mp/lună ( suma în litere și cifre).

Valabilitatea ofertei este de zile.

Prin semnarea prezentei oferte declară că al luat la cunoștință în totalitate, fără nicio rezervă sau restricție, cerințele referitoare la forma, conținutul, instrucțiunile, stipulările și condițiile incluse în anunțul de participare și documentația de atribuire a contractului.

Data

Ofertant,

(semnătura autorizată)

Nume, semnătură și ștampilă

DECLARAȚIE

Subsemnatul, reprezentant al ofertantului __________________________________________________(denumirea persoanei juridice și calitatea reprezentanților legali), în conformitate cu prevederile și cerințele solicitate, declar că, în cazul adjudecării licitației, vom achita toate taxele, impozitele și chiria legală, în conformitate cu dispozițiile legii, iar mesajul publicitar va avea un conținut decent și va respecta legislația în domeniu.

Prin semnarea prezentei declar că am luat la cunoștință în totalitate, fără nicio rezervă sau restricție, cerințele referitoare la forma, conținutul, instrucțiunile, stipulările și condițiile incluse în anunțul de participare și documentația de atribuire a contractului.

Data

Ofertant, (semnătura autorizată) Nume, semnătură și ștampilă

DECLARAȚIE

Subsemnatul, reprezentant al ofertantului __________________________________________________(denumirea persoanei juridice și calitatea reprezentanților legali), în conformitate cu prevederile și cerințele solicitate, declar că, în cazul adjudecării licitației, vom obține autorizațiile de construire în termen de 12 luni de la data predării fiecărei suprafețe de teren și vom realiza construcțiile cu respectarea prevederilor legii 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare și nu vom schimba tipul de mobilier avizat,

Prin semnarea prezentei oferte declară că am luat la cunoștință în totalitate, fără nicio rezervă sau restricție, cerințele referitoare la forma, conținutul, instrucțiunile, stipulările și condițiile incluse în anunțul de participare și documentația de atribuire a contractului.

Data

Ofertant, (semnătura autorizată) Nume, semnătură și ștampilă

Președinte de ședință,

Anexa 4 la HCL nr. 198/28.05.2020

ROMÂNIA

MUNICIPIUL GALAȚI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

DIRECȚIA PATRIMONIU

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

TERENURI - AMPLASAMENTE PANOURI PUBLICITARE Model - cadru

NR.____________________________________________

În baza OUG nr. 57/03.07.2019, a Legii nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, actualizată, a Hotărârii Consiliului Local nr. 571/25.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind amplasarea mijloacelor de publicitate în municipiul Galați, a Hotărârii de Consiliul Local nr. pentru și a Procesului verbal de adjudecare nr.________________

Cap. I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Galați, prin Primar, IONUȚ FLORIN PUCHEANU, reprezentant legal, cu sediul în str. DOMNEASCĂ, nr. 54, în calitate de locator, pe de o parte și

, cod de identificare fiscală, cu sediul în , rol fiscal , prin reprezentant , în calitate de locatar pe de altă parte.

Cap. II OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1. Obiectul prezentului contract îl constituie închirierea suprafeței de teren identificată conform tabelului de mai jos :

BULEVARD

NR. AMPLASAMENTE

/ LOT

TARIF

ADJUDECAT

Scopul închirierii amplasamentului/amplasamentelor de mai sus îl reprezintă construirea și amplasarea de panouri de publicitate.

Amplasamentul face parte din domeniul public/privat al municipiului Galați.

Cap. III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 2. (1) Termenul de închiriere este de 3 ani. Contractul este valabil începând cu data de până la data de.

 • (2)  La expirarea termenului prevăzut, părțile contractante pot conveni la prelungirea contractului de închiriere prin act adițional.

 • (3) Rezilierea contractului va opera după expirarea unei perioade de 20 de zile de înregistrate a intenției de reziliere, în baza unei notificări/înștiințări transmisă de partea interesată, cu motivarea cauzelor ce au determinat-o.

 • (4)  Art. 1810 al Codului Civil, privind tacita relocațiune nu iși găsește aplicabilitatea în cazul prezentului contract de închiriere. La expirarea termenului prezentat la art. 2 (1) contractul nu se prelungește de drept.

Cap. IV. PREȚUL ȘI MODALITATEA DE PLATĂ

Art. 3. (1) Prețul închirierii, respectiv chiria lunară este de lei/mp/lună și a

fost stabilită conform Procesului Verbal de adjudecare nr..

 • (2) Chiria se datorează începând cu data semnării prezentului contract.

 • (3) Prețul chiriei se modifică de drept , fără avizul părților, ori de câte ori apare un act normativ care reglementează cuantumul acestuia.

Art. 4. (1) Plata chiriei se face la Direcția Impozite, Taxe și Alte Venituri locale, sau prin virament , în contul RO62TREZ30621A300530XXXX - deschis la Trezoreria Municipiului Galați.

 • (2) Plata chiriei se face trimestrial, în rate egale, până la data de 15 a lunilor martie, iunie, septembrie, noiembrie.

 • (3) Pentru neplata la termen a chiriilor se datorează majorări de întârziere conform dispozițiilor legale în vigoare, respectiv art. 906, alin. (3) din legea nr. 134/2010, privind Noul Cod de Procedură Civilă, republicat.

 • (4) Chiriile se indexează anual până la data de 30 noiembrie a fiecărui an fiscal, pe baza indicelui de inflație aferent unei perioade de 12 luni, care sfârșește la 1 noiembrie a aceluiași an.

Cap. V. OBLIGAȚIILE LOCATORULUI

Art.5. Locatorul se obligă :

 • (1) Să predea suprafețele de teren în baza unui proces verbal de predare-primire, în stare corespunzătoare.

 • (2) Să controleze periodic modul în care este folosit și întreținut de către chiriaș terenul închiriat și să controleze periodic respectarea obiectivului pentru care a fost închiriat terenul, respectiv construirea și amplasarea de panouri publicitare.

 • (3) În caz de interes public este obligat să anunțe chiriașul cu cel puțin 20 de zile înainte, de încetarea contractului de închiriere, pentru ca acesta din urmă să poată elibera terenul la termen.

 • (4) În cazul în care nu este respectată destinația terenului, contractul va înceta, locatorul urmând a notifica această situație chiriașului. Încetarea contractului va fi data stabilită prin notificare, urmând ca pe cheltuiala chiriașului să se aducă terenul în starea în care acesta a fost predat.

 • (5) În cazul în care vicii ascunse nu permit utilizarea suprafeței de teren predate, locatorul va asigura pentru amplasarea panoului publicitar alt amplasament, în aceeași zonă, încheindu-se un proces verbal cu noua locație, ce va constitui anexă la prezentul contract.

Cap. VI. OBLIGAȚIILE LOCATARULUI

Art. 6. Locatarul se obligă:

 • (1) Să folosească suprafața închiriată conform scopului pentru care i s-a aprobat închirierea, fără a tulbura vecinii și să-și plătească la termenele scadente chiria.

 • (2) Să respecte prevederile legale în vigoare și regulamentul local privind publicitatea stradală în municipiul Galați.

 • (3) Să obțină pe cheltuială proprie toate autorizațiile și avizele necesare construirii.

 • (4) Locatarul va prezenta Direcției Patrimoniu, în termen de 30 de zile, o copie a Autorizației de Construire, însoțită de o copie a documentației de urbanism aferente, sub sancțiunea rezilierii prezentului contract de închiriere.

 • (5) Să obțină autorizațiile de construire, în termen de 12 luni de la data predării amplasamentelor, să realizeze construcțiile cu respectarea prevederilor legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 • (6) Să nu schimbe tipul de mobilier avizat.

 • (7) Locatarul se obligă ca pe toată durata închirierii să păstreze în bune condiții bunul închiriat, precum și accesoriile acestuia, să nu le degradeze sau deterioreze.

 • (8) Locatarul va aduce la cunoștința locatorului, în maxim 24 de ore, despre orice acțiune a unei terțe persoane care îi tulbură folosința.

 • (9) Locatarul va răspunde de distrugerea totală sau parțială a bunului închiriat, care s-a datorat culpei sale.

 • (10)      Locatarul va răspunde de pagubele pricinuite de incendiu, dacă nu va dovedi că acesta a provenit din caz fortuit, forță major sau defect de construcție, ori prin comunicarea focului de la o clădire vecină.

 • (11)      Locatarul este obligat să elibereze suprafețele de teren închiriate, libere de orice sarcini, la încetarea contractului, în termen de 20 de zile de la data apariției unei cauze de încetare. În caz contrar, se va proceda la evacuarea acestuia pe cale administrativă, conform prevederilor legale în vigoare, pe cheltuiala sa.

 • (12)      Locatarul va datora chirie și obligații de plată accesorii până la părăsirea efectivă a suprafețelor de teren sau până la punerea efectivă în executare a dispoziției de desființare pe cale administrativă.

 • (13)      Locatarul se obligă să achite taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitare potrivit actelor normative în vigoare.

 • (14)      Locatarul se obligă să notifice locatorul cu 20 de zile înainte, în cazul în care eliberează suprafețele de teren înainte de expirarea contractului.

 • (15)      Locatarul se obligă să achite chiria și obligațiile de plată accesorii cum au fost calculate, până la data întocmirii procesului verbal de predare-primire.

 • (16)     Locatarul se obligă să achite impozitele datorate conform Codului Fiscal în vigoare și să declare contractul de închiriere la Serviciul Impozite, Taxe și Alte Venituri locale.

 • (17)      Locatarul se obligă să afișeze reclame/mesaje publicitare cu conținut decent. Locatarul este singurul răspunzător pentru modul de întocmire a materialului publicitar afișat sub aspectul mesajului, al respectării legislației, moralei și ordinii publice, sub aspectul respectării drepturilor de proprietate intelectuală ale altor comercianți, privind grafica reclamei, înregistrarea unei mărci sau a dreptului de auto, răspunzând în nume propriu în fața organelor de control sau a instanței de judecată.

Cap. VII. CESIUNEA CONTRACTULUI

Art. 7. Cesiunea prezentului contract nu este permisă.

Cap.VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 8. Prezentul contract încetează fără a mai fi necesară intervenția instanțelor de judecată , în cazul în care locatarul nu respectă obligațiile prevăzute în prezentul contract.

Art. 9. Proprietarul poate denunța unilateral prezentul contract în condițiile restructurării și sistematizării urbane a zonei în care se află terenul închiriat.

Art. 10. Prezentul contract își încetează efectele:

 • (1) La expirarea termenului prevăzut în contract.

 • (2) Prin acordul părților contractante

 • (3) Prin reziliere, în caz de nerespectare de către chiriaș, a oricarei clauze din contract, în special în cazul întârzierii la plata chiriei cu 60 de zile de la data scadentă, după reținerea contravalorii chiriei, din garanția constituită și în cazul neîndeplinirii obligației de reîntregire a garanției.

 • (4) Atunci când nevoile urbanistice sau administrative, precum și interesul public impun acest lucru.

 • (5) În cazul desființării/ dizolvării/ radierii persoanei juridice.

Art. 11. Indiferent de motivul de încetare a contractului, chiriașului este obligat să plătească chiria până la data predării suprafețelor de teren sau a evacuării, precum și sumele menite să acopere prejudiciile create locatorului prin fapta sa.

Cap. IX. - RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art. 12. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre părți celeilalte, este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa prevăzută în partea introductivă a prezentului contract, în formă scrisă sau electronică, conform art. 1326 din Noul Cod Civil.

Art. 13. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți.

Art. 14. Forța majoră apără de răspunderea contractuală. Partea care invocă forța majoră va notifica cealaltă parte, în termen de 48 de ore de la apariția cauzei de forță majoră. În termen de 5 zile de la apariția cauzei de forță majoră cel care o invocă este obligat să o certifice prin Camera de Comerț și Industrie.

Art. 15. Pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract, partea în culpă datorează celeilalte părți daune. Daunele se vor determina în funcție de prejudiciul produs.

Art. 16. Orice modificare în statutul juridic , act de înființare, sediu al locatarului va fi anunțată locatorului, în termen de 10 zile. Locatorul își rezervă dreptul de a refuza pe viitor închirierea spațiilor/terenurilor către locatarii care nu își execută obligațiile contractuale anterioare, cu bună credință.

Cap. X - DISPOZIȚII FINALE

Art. 17 - Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract se vor soluționa pe cale amiabilă. Atunci când acest lucru nu este posibil și în cazul în care chiriașul nu plătește la termenul stabilit în contract, proprietarul va recupera sumele restante, în conformitate cu dispozițiile Codului Civil. Litigiile pot fi soluționate și de către instanțele judecătorești.

Art. 19. Locatorul va prezenta actele solicitate de reprezentanții Municipiului Galați, abilitați să verifice modul în care sunt respectate clauzele contractuale.

Art. 20. Prezentul contract nr.își produce efectele de la data semnării.

Art. 21 . Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

SEMNATURI

Președinte de ședință,