Hotărârea nr. 197/2020

Modificarea si completarea H.C.L. nr. 98/26.03.2020 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Galati, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 197 din 28.05.2020

pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 98/26.03.2020 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 235/18.05.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28.05.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 84752/19.05.2020 al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 84758/19.05.2020, al Direcției Patrimoniu, al Instituției Arhitect Șef, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea nr. 18/1991 afondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1) și ale art. 354, art. 357, alin. (1) și alin. (4) din Ordonanța Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. ”g” din Ordonanța Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. I - Pozițiile 270, 567, 571, 577, 599 din anexa la H.C.L. nr. 98/26.03.2020, privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și vor avea următorul cuprins:

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea Bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridică actuală

270

TEREN

Zona Micro 20, Strada Brăilei nr. 163 - E11 S Teren = 11 mp

1991

Hotărârea

Consiliului

Local nr. 98/2020

567

TEREN

Strada Dr. Constantin Levaditti nr. 18

S Teren = 31.377 mp

1991

Hotărârea Consiliului

Lo cal nr. 98/2020 Carte Funciară nr. 128679

571

TEREN

Strada Traian nr. 390 S Teren Lot 2/2 =2.214 mp

1991

Hotărârea Consiliului

Lo cal nr. 98/2020 Carte Funciară nr. 128777

577

TEREN

Strada Nicolae Caranfil (fostă Dr. Petru Groza) nr.

13

S Teren în indiviziune = 189,91 mp

1991

Hotărârea

Consiliului

Local nr. 98/2020

599

TEREN

Strada Mihail Petrini Galatzi nr. 3 A

S Teren = 2.130 mp

1991

Hotărârea

Consiliului

Local nr. 98/2020

Art. II - Pozițiile 297, 595 din anexa la H.C.L. nr. 98/26.03.2020, privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare, se radiază.

Art. III - Se completează anexa la H.C.L. nr. 98/26.03.2020, privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. IV - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. V - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la HCL nr. 197/28.05.2020

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea Bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridică actuală

626

-

TEREN

Cartier Țiglina II, aferent Agenția CEC (strada Brăilei nr. 136)

S Teren = 22 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 175/2020

627

-

TEREN

Strada Domnească nr. 68

S Teren = 812 mp

1991

Carte Funciară nr. 110184

628

-

TEREN

Strada Brăilei nr. 179 - E3 S Teren = 29 mp

1991

629

-

TEREN

Strada Energiei nr. 22 A S Teren = 43 mp

1991

630

-

TEREN

Strada Energiei nr. 22 B S Teren = 89 mp

1991

631

-

TEREN

Strada Albatrosului nr. 1 - S7 S Teren = 28 mp

1991

632

-

TEREN

Bulevardul Milcov nr. 50 - S2 S Teren = 13 mp

1991

633

-

TEREN

Strada 1 Decembrie 1918 nr. 4 - S1 S Teren = 25 mp

1991

634

-

TEREN

Strada Ing. Anghel Saligny nr. 145 E58 - S1 S Teren = 5 mp

1991

635

-

TEREN

Strada Ing. Anghel Saligny nr. 145 E58 - S2 S Teren = 3 mp

1991

636

-

TEREN

Strada Regiment 11 Siret nr. 43 - S5 S Teren = 3 mp

1991

Președinte de ședință,