Hotărârea nr. 196/2020

Trecerea unui imobil din domeniul public in domeniul privat al municipiului Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 196 din 28.05.2020

privind trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 234/18.05.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28.05.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 84742/19.05.2020 al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 84756/19.05.2020, al Direcției Patrimoniu, al Instituției Arhitect Șef, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 9 din 28.01.2016 privind completarea anexei la H.C.L. nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând:

  • > Cartea Funciară nr. 122895, încheierea nr. 22535/23.03.2016;

  • > Cartea Funciară nr. 124818, încheierea nr. 35216/23.05.2017;

  • > Cartea Funciară nr. 124810, încheierea nr. 35523/24.05.2017;

  • > Cartea Funciară nr. 109994, încheierea nr. 27126/01.04.2020;

  • > Cartea Funciară nr. 124795, încheierea nr. 35221/23.05.2017;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1) și ale art. 361, alin. (2) din Ordonanța Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. ”g” din Ordonanța Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - (1) Se aprobă trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați.

(2) Imobilul este identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Poziția 11 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 9 din 28.01.2016 se radiază

Art. 3 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la HCL nr. 196   /28.05.

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea Bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridică actuală

1.

TEREN și CONSTRUCȚII

SC 51-str.Brăilei nr.200 ,Micro 18

St=318 mp, Sc=318 mp

1984

H.G. nr.562/2002

Anexa nr.2

2.

-

TEREN și CONSTRUCȚII

PT 8-str.Saturn, Centru TBC, Țiglina 1 St=155,6 mp, Sc=149,6 mp

1972

H.G. nr.562/2002

Anexa nr.2

3.

-

TEREN și CONSTRUCȚII

SC 67-str.General Eremia Grigorescu nr.7A St=402 mp, Sc=322 mp

1979

H.G. nr.562/2002

Anexa nr.2

4.

-

TEREN și CONSTRUCȚII

SC 10-Micro 13B

St=441 mp, Sc=306 mp

1982

H.G. nr.562/2002

Anexa nr.2

5.

-

TEREN și CONSTRUCȚII

SC 62, str.Siderugiștilor

St=319 mp, Sc=319 mp

1981

H.G. nr.562/2002 Anexa nr.2 CF 122895

6.

-

TEREN și CONSTRUCȚII

SC 36, str.Brăilei nr.197, bloc A5

St=437 mp, Sc=312,5 mp

1978

H.G. nr.562/2002

Anexa nr.2

7.

-

TEREN și CONSTRUCȚII

SC 12, str.Constructorilor nr.7A

St=248 mp, Sc=248 mp

1982

H.G. nr.562/2002 Anexa nr.2 CF 124818

8.

-

TEREN și CONSTRUCȚII

SC 58,str.Energiei, Siderurgiștilor Vest

St=305 mp, Sc=226 mp

1983

H.G. nr.562/2002

Anexa nr.2

9.

-

TEREN și CONSTRUCȚII

PT 5-str.Regiment 11 Șiret nr.13A

St=271 mp, Sc=244 mp

1972

H.G. nr.562/2002

Anexa nr.2

10.

-

TEREN și CONSTRUCȚII ___________________________________________________________’________________

SC 5-str.Constructorilor nr.4A, Țiglina II St=90 mp, Sc=90 mp

1974

H.G. nr.562/2002

Anexa nr.2 CF 124810

11.

-

TEREN și CONSTRUCȚII

SC 21-str.Aleea Gorunului (str.Bărboși, Micro 17)

St=452 mp, SC1=252 mp, SC2=134mp

1969

H.G. nr.562/2002

Anexa nr.2

12.

-

TEREN și CONSTRUCȚII

SC 47-str.Dunărea între bloc M14 și bloc PR7

St=359 mp, Sc=283 mp

1986

H.G. nr.562/2002 Anexa nr.2 CF 109994

13.

-

TEREN și CONSTRUCȚII

PT P1-str.Mircea cel Bătrân nr.1, Port St=421,2 mp, Sc=361,2 mp

1969

H.G. nr.562/2002

Anexa nr.2

14.

-

TEREN și CONSTRUCȚII

SC 5-str.Nucului nr.6A, Micro 38

St=1.336 mp, Sc=409 mp

1984

H.G. nr.562/2002 Anexa nr.2 CF 113562

15.

-

TEREN și CONSTRUCȚII

SC 22-str.Bărboși nr.10A, Micro 17

St=208mp, Sc=208 mp

1969

H.G. nr.562/2002

Anexa nr.2

16.

-

TEREN și CONSTRUCȚII ___________________________________________________________’_________________

SC 71-str.Nae Leonard nr.15A

St=268 mp, 56=268 mp

1987

H.G. nr.562/2002 Anexa nr. 2 CF 124795

/. ..... . . / /

Președinte de ședință,

5                                                     J                        J 7